wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych grudzień 2005
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
And In Other News . . .

 

Przegląd światowych czasopism alergologicznych grudzień 2005

Wybrane przez edytora głównego Dr Richard F Lockey.

1. Nieodwracalne upośledzenie czynności płuc u młodych dorosłych z wywiadem dziecięcej astmy.
U 84 (78% mężczyźni) ze 121 dorosłych (17-30 lat), którzy zostali włączeni do badania Childchood Asthma Study (1984-1994) wykonano kolejne badania spirometryczne w wieku 17-30 lat. U 40 (48%) wykazano ciężkie zaburzenia wentylacji. Dwadzieścia osiem osób z tej grupy otrzymało prednizon w dawce 1mg/kg przez tydzień a następnie powtórnie oceniono ich parametry oddechowe. U 21 (75%) nie stwierdzono poprawy. Wyniki spirometryczne wykonane w dzieciństwie a następnie u osób dorosłych korelowały ze sobą ( r = 0.49-0.72, p<0.0001). Nieprawidłowe wyniki spirometryczne u osób dorosłych powiązane były z: 1) dłuższym okresem choroby w wieku dziecięcym poprzedzającym włączeniem do badania 2) większą nadwrażliwością na metacholinę w dzieciństwie 3) przedwczesny poród.
Komentarz edytora: Potrzeba więcej informacji dotyczących wczesnego początku astmy i jak można zapobiec nieodwracalnemu upośledzeniu funkcji płuc. Limb SL et al. J Allergy Clin Immunol 2005; 116: 1213-19.

2. Ryż genetycznie modyfikowany do alergenowej immunoterapii
Genetycznie modyfikowany ryż został użyty w celu ekspresji i umożliwienia doustnego podania swoistych peptydów - epitopów pyłku drzew szydłowca japońskiego (Cryptomeria japonica), Cry j 1 i Cry j 2 w celu osłabienia rozwoju alergicznej odpowiedzi i zahamowania produkcji alergenowo-swoistych IgE i IgG u myszy. Taki ryż podany zwierzętom doustnie hamuje alergenowo-swoistą odpowiedź typu Th2 i zmniejsza poziom produkcji pochodzących z alergenowo-swoistych komórek T CD4+ cytokin IL-4, IL-5 i IL-13 oraz uwalnianie histaminy. Te eksperymenty pokazują, że jest możliwe, stosując modyfikowane genetycznie rośliny, stworzenie opartych na peptydach, doustnych szczepionek, skutecznych w leczeniu chorób alergicznych.
Komentarz edytora: Ta praca sugeruje, że atopowe dzieci mogłyby jeść ryż w celu zapobieżenia chorobom alergicznym. Takagi H et al. PNAS 2005; 102: 17525. Komentarz Ma S et al. 2005; 102: 17255.

3. Eozynofile w błonie śluzowej przełyku u chorych z alergią pyłkową.
Trzydziestu ośmiu chorych z objawowym alergicznym nieżytem nosa (z astmą i bez astmy) uczulonych na pyłki traw i 25 zdrowych, nieatopowych osób oraz 25 chorych z GERD poddano badaniu endoskopowemu podczas sezonu pylenia traw. Wysoką liczbę eozynofili w przełyku znaleziono u 10 chorych alergicznych (26%), pięciu chorych z GERD (21%) a nie znaleziono u żadnej osoby zdrowej. Eozynofilowe nacieki w dystalnej części przełyku ( w porównaniu z całym przełykiem) były bardziej wyraźne w grupie chorych z GERD w porównaniu z chorymi alergicznymi. Autorzy spekulują, że te wyniki mogą odzwierciedlać ogólnoustrojowe, dotyczące błon śluzowych, aspekty alergicznego zapalenia.
Komentarz edytora: Wysoka liczba eozynofili w przełyku może być powiązana z alergenami wziewnymi. Onbasi K et al. Clin Exp Allergy 2005; 35: 1423.. Komentarz Spergel JM. 2005; 35:1421.

4. Ochronne działanie szczepionki pneumokokowej u starszych osób.
Autorzy badali skuteczność 23-walentnej szczepionki pneumokokowej w zapobieganiu zapaleniu płuc i zgonom u osób w podeszłym wieku w Hiszpanii (n 511241) za pomocą wieloczynnikowego modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa, dostosowanego do wieku, płci, stanu szczepienia przeciwko grypie, współistniejacych chorób i stanu immunologicznego. Szczepienia nie zmieniały ryzyka hospitalizacji z powodu zapalenia płuc ani ryzyka wystąpienia zapalenia płuc ale znacznie zmniejszały ryzyko zgonu z powodu zapalenia płuc.
Komentarz edytora: Ta 23-walentna polisacharydowa szczepionka pneumokokowa jest skuteczna u osób starszych. Ten artykuł opatrzony jest komentarzem edytorskim wzywającym do szczepienia osób w podeszłym wieku zarówno szczepionką pneumokokową jak i przeciw grypie oraz wzywa do poszukiwania lepszej szczepionki przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Vila-Corcoles A, et al. Eur Respir J 2005; 26: 1087. Komentarz de Roux A, Lode H. 2005; 26:983.

5. Ciężkie zaostrzenia astmy w czasie ciąży.
Przebadano 146 pacjentek w badaniu prospektywnym dotyczącym astmy w trakcie ciąży. Ciężka zaostrzenie wystąpiło u 8% z łagodną astmą,, 47% z umiarkowaną astmą i 65% z ciężką astmą średnio w 25.1 + 0.9 tygodniu ciąży. U tych z ciężkim zaostrzeniem wystąpiły 2 martwe porody noworodków płci męskiej oraz znamiennie większy odsetek urodzeń noworodków męskich o niskiej masie urodzeniowej. Czterdzieści trzy procent ciężkich zaostrzeń wystąpiło w okresie zimowym, 34% było powiązane ze zgłoszoną przez chore infekcją wirusową, a 29% związane było z niedostosowaniem się chorych do zalecanej dawki kortykosteroidów wziewnych. Autorzy wyciągneli wniosek, iż częstość zaostrzeń astmy u ciężarnych astmatyczek jest duży i związany jest z niekorzystnym efektem na męski płód.
Komentarz edytora: Astma jest czynnikiem ryzyka w czasie ciąży. Murphy VE et al. Obstetrics & Gynecology 2005; 106: 1046.

6. Zgony związane z grypą u dzieci w Stanch Zjednoczonych 2003-2005.
Zgłoszone przez Departament Zdrowia USA zgony powiązane z potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniem wirusem grypy u dzieci poniżej 18 roku życia zostały przeanalizowane w Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (Center for Disease Control and Prevention). Spośród 143 zgonów, 53% wystąpiło u dzieci poniżej 5 roku życia, u 33% stwierdzono obecność nieprawidłowego stanu będącego czynnikiem ryzyka tej choroby, a 20% miało inne przewlekłe zaburzenia. Dwadzieścia procent miało przewlekłą chorobę płuc z lub bez astmy.
Komentarz edytora: Szczepienia przeciwko grypie są konieczne u dzieci, szczególnie tych z przewlekłymi chorobami płuc takimi jak astma. Bhat N et al. N Eng J Med 2005; 353: 2559.

7. Podawanie adrenaliny z powodu reakcji anafilaktycznych w szkołach.
Te badanie określiło częstość występowania reakcji anafilaktycznych w szkołach, okoliczności w których wystąpiły te reakcje, sposoby postępowania w takich sytuacjach oraz możliwości ich udoskonalenia. Od września 2001 do sierpnia 2003 dokonano przeglądu stu dziewięciu szkolnych obwodów w Massachusetts. Trzydzieści jeden procent uczniów, którzy otrzymali adrenalinę było uczulonych na wiele substancji, a 25% było uczulonych na orzeszki ziemne i orzechy. Dwadzieścia dwa przypadki (19%) wystąpiły w trakcie godzin szkolnych ale poza budynkiem szkoły. Średni czas, który upłynął od początku reakcji do podania adrenaliny wynosił 10 minut, a adrenalina była najczęściej podawana przez szkolną pielęgniarkę. W 92% procent przypadków chorych przetransportowano do ośrodka pomocy doraźnej.
Komentarz edytora: Ten artykuł pokazuje sposoby poprawy leczenia uczniów obciążonych wywiadem reakcji anafilaktycznych. McIntyre CL et al. Pediatrics 2005; 116: 1134.

8. Preparaty sojowe a uczulenie na soję i orzeszki ziemne.
Autorzy zadają pytanie, czy uczulenie na orzeszki ziemne jest powiązane ze spożyciem preparatów sojowych u osób uczulonych na mleko. Sto siedemdziesiąt niemowląt z udokumentowanym uczuleniem na mleko krowie otrzymało w sposób przypadkowy albo preparaty sojowe lub wysoce hydrolizowane preparaty białkowe. Obserwacje kontynuowano do 4 roku życia. Uczulenie na orzeszki ziemne wystąpiło u dwójki dzieci przyjmujących preparaty sojowe i u czwórki przyjmujących preparaty wysoce hydrolizowane. Autorzy wyciągneli wniosek, iż preparaty sojowe stosowane w ciągu dwóch pierwszych lat życia nie zwiększają częstości uczulenia na orzeszki ziemne ani nie zwiększają stężenia alergenowo-swoistych IgE.
Komentarz edytora: Jedzenie preparatów sojowych nie powoduje alergii na orzeszki ziemne. Klemola T et al. Pediatr Allergy Immunol 2005; 16; 641.

9. Wpływ leczenia alergicznego nieżytu nosa steroidami donosowymi na kontrolę objawów astmy.
Te badanie określiło efekt leczenia wziewnym ( dooskrzelowym) i donosowym dwupropionianem beklometazonu (BDP), podawanym oddzielnie lub razem, na kontrolę astmy i nadreaktywności oskrzeli u chorych z alergicznym nieżytem nosa i astmą. To jest równoległe, podwójnie zaślepione badanie 74 chorych w trzech grupach przez okres 16 tygodni. Objawy ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych, badania czynnościowe płuc oraz nadreaktywność oskrzeli zbadano po 4 i 16 tygodniach leczenia. We wszystkich trzech grupach, również w tej gdzie stosowano jedynie steroidy donosowe, wykazano redukcję objawów ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych, którą zaobserwowano już po 4 tygodniach i która trwała przez cały okres leczenia. Autorzy wyciągneli wniosek, że leczenie alergicznego nieżytu nosa jest istotnym elementem w leczeniu i kontroli astmy.
Komentarz edytora: Kolejne badanie, które pokazuje koncepcję połączonych dróg oddechowych. Stelmach R et al. Chest 2005; 128: 3140.

10. Artykuły przeglądowe na temat: alergenów kurzu domowego i testów płatkowych w atopowym zapaleniu skóry oraz nietolerancji laktozy.
Journal of the Allergy Society of South Africa (ALLSA) zawiera dwa wspaniałe artykuły przegladowe. Pierwszy dotyczy kontrowersji związanych z testami płatkowymi i opieką chorych na atopowe zapalenie skóry.
Drugi jest wspaniałym przeglądem na temat nietolerancji laktozy, kiedy powinna być podejrzewana i jak ją diagnozować i leczyć.
Komentarz edytora: Wspaniała praca poglądowa - adres internetowy ALLSA: www.allergysa.org . Fox A. Current Allergy & Clinical Immunology 2005; 18: 108 i Stear GIJ et al. 2005; 18: 114.

11. Praktyczne aspekty diagnozowania i leczenia zapalenia zatok.
To jest 34 stronicowy zbiór zasad postępowania lekarskiego w zapaleniu zatok i zawiera 288 pozycji literaturowych.
Komentarz edytora: Obowiązkowo powinien być przeczytany przez wszystkich lekarzy. Slavin RG, Spector SL, Bernstein IL (eds). J Allergy Clin Immunol 2005; 116: S13-47.


Towarzystwa członkowskie WAO - Malezyjskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii.

Utworzone w 1998 roku te skromne towarzystwo wzrastało powoli ale zdecydowanie na jedno z bardziej aktywnych towarzystw WAO. Aczkolwiek stosunkowo małe bo liczące jedynie 200 członków te towarzystwo stawało się coraz bardziej wpływowe w propagowaniu świadomości chorób alergicznych w regionie południowo-wschodniej Azji.

Potrzeba takiego towarzystwa w Malezji jest wielka ponieważ alergia jest olbrzymim problemem na który nie zwraca się wystarczająco dużo uwagi. Chociaż świadomość problemu jaki stanowią choroby alergiczne ciągle wzrasta dzięki wielkim wysiłkom towarzystwa, to jeszcze potrzeba włożyć wiele pracy aby włączyć alergologię w główny nurt.

Od samego początku nasze towarzystwo miało przywilej korzystania z porad takich mentorów jak profesor SGO Johansson, Sergio Bonini, Paul Potter, Cas Motala, Ronald Walls, Connie Katelaris i ostatnio Carlos Buena-Cagnani. Ci słynni na całym świecie alergolodzy, włączając w to byłych i obecnych członków komitetu wykonawczego WAO, prowadzili towarzystwo i pomagali stworzyć nowe moduły GLORIA w Malezji. Cztery moduły edukacyjne GLORIA zostały stworzone w Malezji i rozpowszechnione lokalnie, a nasze towarzystwo było jednym z najbardziej entuzjastycznych i płodnych na świecie towarzystw rozpowszechniających te moduły.

Będąc stosunkowo małym towarzystwem, jesteśmy często uważani za centrum alergologii w najbliższym regionie i jako tacy pomagamy innym towarzystwom w regionie przyłączyć się do WAO lub podnieść ich status w WAO poprzez organizację i bycie gospodarzem spotkania nowych towarzystw (Emerging Societies Meeting - ESM) trzy lata temu. Te spotkanie było organizowane głównie lokalnie, ale WAO usankcjonowało, iż kolejne ESM będzie miało miejsce w połączeniu z 7 Malezyjskim Kongresie Alergologii i Immunologii w Kuala Lumpur, Malezja od 10 do 12 marca 2006. W tym samym czasie odbędzie się także połączone sympozjum z naszym sąsiadem Towarzystwem Alergologii i Immunologii Tailandii aby promować nadchodzący Światowy Kongres Alergologiczny 2007.

Członkowie WAO i przyjaciele, proszę przyjeżdżajcie na to spotkanie i odwiedźcie nas aby przeżyć wakacje swojego życia w tym pięknym kraju.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Praktyka Alergologiczna na Świecie: Raport Rady Specjalizacji i Nauki Światowej Organizacji Alergologii.

W celu poparcia rozwoju alergologii jako specjalizacji na całym świecie, Praktyka Alergologiczna na Świecie: Raport przygotowany przez Radę Specjalizacji i Nauki Światowej Organizacji Alergologii został opublikowany przez oba czasopisma WAO: Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the Worl Allergy Organization i International Archives of Allergy and Immunology (Warner JO, et al. Allergy Clin Immunol Int - J World Allergy Org 2006; 18:4-10 i Int Arch Allergy Immunol 2006; 139:166-74).

Ten cenny raport dostarcza dane z poszczególnych towarzystw-członków WAO dotyczące szacunkowej częstości występowania chorób alergicznych, liczbę specjalistów alergologów leczących dorosłych i dzieci, oraz informacje dotyczące klinicystów którzy najprawdopodobniej przyjmują chorych na choroby alergiczne. Internetowa wersja jest dostępna: www.acii.net lub www.karger.com/iaa.

Aplikacje na krótkoterminowe stypendia WAO 2006

WAO oferuje dwa krótkoterminowe stypendia naukowe na 2006 rok w celu pomocy młodym alergologom w odwiedzeniu centrów, które wybiorą aby nauczyć się jakiejś metody badawczej. Przewidywany czas trwania takiego wyjazdu to 2-3 tygodnie. WAO będzie współuczestniczyć w każdym stypendium krótkoterminowym do maksymalnej kwoty 2500 USD, włączając w to transport i zakwaterowanie.

Pierwszeństwo będzie dane młodym klinicystom, w ciągu pięciu lat od nadania ostatniego stopnia zawodowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w centrach akademickich lub klinicznych instytutach. Aplikanci muszą być członkami WAO.

Te krótkoterminowe stypendia będą dotyczyły projektów, które wychodzą naprzeciw jednemu z Badawczych Priorytetów WAO:

- Czynniki genetyczne warunkujące rozwój chorób alergicznych lub odpowiedź na leczenie
- Charakteryzacja i standaryzacja alergenów
- Kliniczne lub podstawowe badania w alergologi i astmie.

Podania można uzyskać: http://www.worldallergy.org/wao_societies/06fellowship.doc

WAO flagowy program edukacyjny GLORIA (Glo bal R esources i n A llergy TM) rozpocznie się w 2006 roku dwoma modułami umiejscowionymi na następujących kongresach:

The Fourth International Congress of the Egyptian Society of Pediatric Allergy & Immunology
16-17 luty 2006
Cairo Sheraton Hotel

GLORIA Sympozja:

Moduł 5: Objawy i leczenie astmy
16 luty 2006 od 11:00 do 12:30 w Salah El-Deen Hall

Moduł 6: Alergie pokarmowe
17 luty 2006 od 9:30 do 11:00 w Salah El-Deen (A) Hall

GLORIA Sesja Ćwiczeniowa
16 luty 2006 od 17:00 do 17:45 w Nefertiti Hall

GLORIA Wykładowcy: Prof. G Walter Canonica, Włochy i Prof. Carlos E. Baena-Cagnani, Argentyna.

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

  WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się. Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO


And In Other News

Przegląd książek allergologicznych
Tytuł: Allergy: Atlas of Investigation and Management.
Edytorzy: SH arshad, ST Holgate, NF Adkinson, Jr, KS Babu
Wydawcy: 2005 Clinical Publishing Ltd

Cena: 139.95 USD
Dostępne z Atlas Medical Publishing

Recenzent: Steven L Cole, DO
Division of Allergy and Immunology
University of South Florida College of Medicine

Opis:
Atlas stanowi przegląd epidemiologii, objawów klinicznych i leczenia chorób alergicznych. Tekst dostarcza ogólny przegląd chorób powszechnie spotykanych w gabinecie alergologicznym jak również przegląd testów diagnostycznych.

Cel:
Celem jest przedstawienie uaktualnionych informacji dotyczących mechanizmów, epidemiologii, diagnostyki i leczenia chorób alergicznych. Jest zaprojektowany tak aby przedstawić czytelnikowi najbardziej wybitne cechy poszczególnych chorób i aby ułatwić naukę i proces zapamiętywania. Większość tekstów jest nieco przydługa i czasami uciążliwa podczas czytania, ale ten tekst skutecznie skupia uwagę czytelnika na kluczowych aspektach objawów i postępowania w chorobach alergicznych.

Adresat:
Ten atlas jest przeznaczony dla studentów, rezydentów i klinicystów pierwszego kontaktu. Książka jest także użyteczna dla praktykujących i specjalizujących się alergologów aby szybko przejrzeć ilustracje i algorytmy chorób atopowych.

Charakterystyka:
Jedenaście rozdziałów pokrywa główne choroby alergiczne spotykane w dziedzinie alergologii. Szczególną uwagę poświęcono astmie i testom diagnostycznym. Liczne ilustracje i kolorowe fotografie można znaleźć w każdym rozdziale. Fotografie są najbzrdziej uderzającą cechą tej książki i ewidentnie odróżnia ją to od podobnych podręczników. Większość rozdziałów zawiera także tabele i algorytmy aby pomóc w dyskusji i zrozumieniu materiału zawartego w tekście. Niedoborem zauważonym w tekście jest brak szczegółów dotyczących aspektów postępowania i dawkowania poszczególnych leków.

Ocena:
Chociaż opis odchyleń stwierdzanych badaniem przedmiotowym nie zastąpi własnego doświadczenia zdobytego przy łóżku chorego to jednak kolorowe fotografie i ilustracje dostarczają czytelnikowi ważnych informacji. Aczkolwiek dobrze napisane i łatwo zrozumiałe rozdziały dotyczące złożonych problemów są rzadkością w medycynie, ta książka jest doskonałym środkiem zaradczym do przeglądu i użytecznym wzrokowym przewodnikiem w chorobach alergicznych. Z pewnością ta książka uzupełni półki kogokolwiek, kto interesuje się chorobami alergicznymi.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach. Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO) Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.