wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych styczeń 2006
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych styczeń 2006

Wybrane przez edytora głównego Dr Richard F Lockey.

1. Leczenie ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok - skuteczność pirośluzanu mometazonu w aerozolu donosowym, amoksycyliny lub placebo.
Chorzy (>12 lat; n = 981) byli randomizowani do leczenia pirosluzanem mometazonu (MFNS) 200 mcg raz lub dwa razy dziennie przez 15 dni, amoksycyliną 500 mg trzy razy dziennie przez 10 dni lub odpowiednim placebo. MFNS był skuteczniejszy niż placebo (p < 0.001) i niż amoksycylina (p < 0.002) w redukcji score objawów. Ta poprawa była odnotowywana już drugiego dnia leczenia i utrzymywała się przez cały okres leczenia. Podobnie, całkowita odpowiedź była znamiennie większa na MFNS 200 mcg dwa razy dziennie niż na amoksycylinę (p = 0.013) i placebo (p = 0.001).
Komentarz edytora: Monoterapia MFNS 200 mcg dwa razy dziennie jest skutecznym leczeniem w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok powiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych. Meltzer EO et al. J Allergy Clin Immunol 2005; 116:1289

2. Zapalenie ogólnoustrojowe oraz górnych i dolnych dróg oddechowych a zaostrzenie POChP
Próbki plwociny, płukania nosowego i surowicy od 41 chorych z zaostrzeniem POChP przeanalizowano w kierunku obecności patogennych mikroorganizmów i markerów zapalenia oraz porównano z próbkami pochodzącymi od osób ze stabilnym POChP. Zaostrzenie POChP jest związane z większymi oznakami zapalenia w płukaniu nosowym, plwocinie oraz surowicy w porównaniu z kontrolą. Stopień ogólnoustrojowego zapalenia korelował ze stopniem zapalenia dolnych dróg oddechowych i był większy w przypadku obecności patogennych bakterii w plwocinie. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż zaostrzenie POChP jest uogólnionym procesem zapalnym zajmującym całe drogi oddechowe, który może tłumaczyć powikłania związane z zaostrzeniami POChP.
Komentarz edytora: Podobnie jak w astmie, w POChP proces zapalny obejmuje całe drogi oddechowe. Hurst JR et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173:71

3. Kliniczne działanie probiotyków u dzieci w wieku 6 do 18 miesięcy z atopowym zapaleniem skóry.
W poprzednim badaniu (kontrolowanym placebo z podwójnie ślepą próbą), ci autorzy wykazali, iż u bardzo małych dzieci z umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AZS) podawanie 1x10 9 bakterii Lactobacillus fermentum dwa razy dziennie przez 8 tygodni powodowało znamiennie większą poprawę w porównaniu z placebo. Ci sami badacze teraz podają, że takie leczenie powoduje, w porównaniu z wartościami wyjściowymi, znamienne zwiększenie syntezy cytokiny typu TH-1, interferonu-gamma (IFN- g ), w odpowiedzi na fytohemaglutyninę i enetrotoksynę B Staphylococcus aureus (SEB), na koniec okresu suplementacji jak również 8 tygodni po zakończeniu suplementacji. Ta zwiększona produkcja IFN- g w odpowiedzi na SEB mogła być skorelowana ze zmniejszeniem ciężkości AZS.
Komentarz edytora: Probiotyki nie szkodzą, a mogą być przydatne u młodych dzieci z umiarkowanym i ciężkim AZS. Prescott SL et al. Clin Exp Allergy 2005; 35:1557

4. Ocena funkcji płuc a postępowanie u dzieci z astmą.
Dzieci z astmą (n = 367,w wieku 4 do 18 lat) miały wykonaną spirometrię zanim były klinicznie ocenione przez pielęgniarkę lub pulmonologa. Wyniki spirometrii były nieprawidłowe na 45% wizyt co było powiązane z ciężkością astmy ale nie z wynikami badania klinicznego. Takie wyniki spirometryczne zmieniały sposób postępowania na 15% wizyt. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż pracownicy służby zdrowia przeceniają stopień kontroli astmy, czego skutkiem jest niewystarczające leczenie.
Komentarz edytora: Raport Ekspertów Narodowego Programu Edukacji i Prewencji Astmy (NAEPP) rekomenduje, aby spirometria była wykonywana w czasie pierwszej wizyty, a następnie powtarzana po wprowadzeniu nowego leczenia i stabilizacji funkcji płuc mierzonej za pomocą miernika szczytowego przepływu wydechowego (PEF) w celu udokumentowania normalizacji funkcji płuc. Spirometria dostarcza pełniejszą ocenę funkcji płuc niż pomiar PEF, szczególnie jeśli chodzi o małe oskrzela. Wykonywanie spirometrii w regularnych odstępach czasu jest rekomendowane w celu upewnienia się, że utrzymywana jest prawidłowa funkcja płuc. Nair SJ et al. J Pediatr 2005; 147:797

5. Prowadzenie chorego lepsze pod opieką specjalisty.
W aptekach zwerbowano 1256 (średnia wieku 36.1 lat, 54% kobiet) chorych celem wypełnienia kwestionariusza dotyczącego leczenia ich astmy. Pod opieką specjalistów (S), lekarzy ogólnych (LO) i zarówno S jak i LO było odpowiednio 11.4%, 36.6% i 52% chorych. Dobrze kontrolowanych było odpowiednio 52.2% leczonych przez S, 26.4% leczonych przez LO i 21.5% przez S i LO. W grupie S chorzy otrzymywali więcej złożonych leków kombinowanych zawierających długo działające beta mimetyki i steroidy wziewne, a mniej krótko działających beta mimetyków, leków przeciw kaszlowych i antybiotyków.
Komentarz edytora: Specjalistyczna opieka ma znaczenie. Laforest L et al. Eur. Respir J 2006; 27:42

6. Sekwencja genomu Aspergillus fumigatus.
Ta praca podaje kompletną sekwencję genomu grzyba Aspergillus fumigatus, który powoduje choroby układu oddechowego i jest alergenny. Kilka alergenów zostało dotychczas opisanych u tego gatunku pleśni. Kompletna sekwencja pozwoliła na zidentyfikowanie 9 dodatkowych, potencjalnych alergenów lub izoalergenów, które dotychczas nie były zidentyfikowane. Chociaż analiza sekwencji genomu ujawniła całą listę alergenów, kliniczne znaczenie tych nowych alergenów pozostaje do ustalenia.
Komentarz edytora: To jest jedyny gatunek grzyba, którego wszystkie alergeny zostały zidentyfikowane. Nierman WC et al. Nature 2005; 438:22

7. Uczulenie na Dermatophagoides i Blomia w testach skórnych u chorych alergicznych w Wenezueli.
Celem tej pracy była ocena częstości uczulenia w testach skórnych na 3 ekstrakty roztoczy: Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia kulagini i Blomia tropicalis. Z 204 badanych chorych prawie wszyscy byli uczuleni na wszystkie 3 ekstrakty, jednak 9.3% było uczulonych tylko na D.pteronyssinus a 2.4% tylko na B.tropicalis. Nikt nie zareagował tylko na B.kulagini. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż istnieje izolowane uczulenie na pojedyncze gatunki roztoczy kurzu domowego.
Komentarz edytora: Niektórzy chorzy mogą być uczuleni jedynie na D.pteronyssinus lub B.tropicalis. Capriles-Hulett A et al. Allergy Clin Immunol Int - J World Allergy Org 2005; 17:224

8. Owoce morza a jod: analiza medycznego mitu.
W tym badaniu u 75 chorych potwierdzono alergię na skorupiaki lub ryby. Z tych 75 osób 92% (n = 69) wierzyło, że jod zawarty w owocach morza jest przyczyną alergii. Sześćdziesiąt pięć procent (n = 49) albo dowiedziało się, albo zostało pouczone, że powinni unikać środków kontrastowych stosowanych w radiologii.
Komentarz edytora: Wielu chorych i lekarzy wierzy w mit, że jod jest odpowiedzialny za uczulenie na owoce morza i że powinny te osoby unikać środków kontrastowych stosowanych w radiologii. Huang S. Allergy and Asthma Proc 2005; 26:468

9. Przegląd receptorów Toll-like (TLR) i ich roli w systemie obronnym przeciwko infekcjom bakteryjnym.
To jest wspaniały przegląd na temat TLR i ich znaczenia jako głównych mediatorów szybkiego rozpoznawania mikroorganizmów. Te receptory funkcjonują głównie poprzez rozpoznawanie strukturalnych wzorów, które nie występują w organizmie gospodarza. W wielu przypadkach to one zapewniają produktywną reakcję organizmu gospodarza w odpowiedzi na infekcję mikroorganizmem.
Komentarz edytora: Rola wrodzonego systemu obronnego w zdrowiu i chorobie jest w dalszym ciągu odkrywana. Schnare M et al. Int Arch Allergy Immunol 2006; 139:75

10. Patogeneza obturacyjnego bezdechu sennego.
Bezdech senny jest stosunkowo nowym zespołem, opisywanym w literaturze medycznej od około 100 lat. Pierwszy artykuł opisuje co jest znane w patogenezie, a drugi artykuł osiągnięcia w zrozumieniu i leczeniu zaburzeń oddychania zwiazanych ze snem.
Komentarz edytora: Oba artykuły są wspaniałymi pracami przeglądowymi o obturacyjnym bezdechu sennym, który jest opisany jako czynnik ryzyka zaostrzeń astmy. White DP, Am J Respir Cell Mol Biol 2006; 34: 1 i Pack AI Am J Respir Crit Care Med 2006; 173:7.

11. Bezpieczeństwo długo-działających beta-agonistów.
Długo-działające beta-mimetyki (long-acting beta-agonists, LABA) mogą zmienić ryzyko ciężkiej astmy i zgonu. W tym artykule redakcyjnym dr Martinez wyciąga wniosek, iż chorzy z łagodną i umiarkowaną astmą powinni być leczeni głównie wziewnymi kortykosteroidami, a leczenie uzupełniane antagonistą receptora leukotrienowego i/lub niewielką dawką teofiliny. On twierdzi, iż w cięższych postaciach astmy powtórna ocena chorego powinna poprzedzać dodatkową interwencję terapeutyczną ze względu na częste pogorszenie przebiegu astmy w wyniku braku współpracy ze strony chorego i współistniejących problemów zdrowotnych. Tylko wtedy LABA powinny być dołączone w celu redukcji objawów.
Komentarz edytora: LABA i wziewne kortykosteroidy stały się jednym ze standardów leczenia umiarkowanej i ciężkiej astmy. Potrzeba więcej badań aby lepiej zdefiniować bezpieczeństwo i stosunek ryzyka do korzyści LABA. Martinez FD, N Engl J Med. 2005; 353:2637.


Towarzystwa członkowskie WAO - Włoskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii Klinicznej.

W roku 2003 obchodzono pięćdziesięciolecie utworzenia Włoskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej (SIAIC). SIAIC jest jednym z najstarszych na świecie naukowych towarzystw alergologii i immunologii klinicznej i jednym z najstarszych towarzystw medycznych we Włoszech. Zakres działania obejmuje trzy główne obszary:

- edukację i trening lekarzy w alergologii i immunologii klinicznej
- promocję i badania naukowe w alergologii i immunologii klinicznej
- opiekę i edukację pacjentów z chorobami alergicznymi, niedoborami immunologicznymi, chorobami autoimmunologicznymi oraz innymi chorobami immunologicznymi.

SIAIC jest częścią narodowej i międzynarodowej sieci. Na poziomie krajowym sekcje regionalne SIAIC ochraniają interesy praktykujących alergologów i alergologów pracujących w instytucjach medycznych i szpitalach uniwersyteckich. Ponadto, nowo utworzona sekcja dla młodych członków poświęcona jest wielu aspektom edukacji lekarzy specjalizujących się w alergologii i immunologii klinicznej jak również lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i pediatrii, którzy interesują się alergologią. Na poziomie międzynarodowym SIAIC reprezentuje Włochy w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) i jest członkiem Światowej Organizacji Alergologii (WAO).

SIAIC wzięło udział w wielu praktycznych przedsięwzięciach dotyczących diagnostyki i leczenia chorych z chorobami alergicznymi i immunologicznymi. Z praktycznego punktu widzenia, SIAIC utworzyło wiele wytycznych i sposobów postępowania w głównych tematach alergologicznych takich jak produkty biologiczne, immunoterapia, alergia na leki, działania niepożądane leków znieczulenia ogólnego, alergia na owady, niedobory immunologiczne, alergia na pokarmy, alergia na lateks, które to prace już zostały lub są w trakcie publikacji w czasopiśmie SIAIC, Italian Journal of Allergy and Clinical Immunology (GIAIC). To czasopismo publikuje prace przeglądowe i artykuły oryginalne w języku angielskim i włoskim (ze streszczeniem w języku angielskim).

Witryna internetowa SIAIC (www.siaic.net) podaje uaktualnione informacje dotyczące najnowszych wydarzeń na poziomie krajowym i międzynarodowym w dziedzinie alergologii i immunologii klinicznej.

SIAIC docenia wagę kształcenia podyplomowego i spotkań naukowych jako narzędzia w edukacji. Organizuje coroczne kongresy naukowe, z których najbliższy organizowany jest w Turynie ( 27-29 kwiecień 2006) pod przewodnictwem Giovanni Rolla (grolla@mauriziano.it).

Na wiosnę 2004 roku SIAIC wprowadziło we Włoszech doroczny Dzień Alergii. Najbliższy odbędzie się 18 marca 2006 i będzie organizowany przez regionalne sekcje. SIAIC uczestniczyło w pierwszym Światowym Dniu Alergii organizowanym przez WAO, a plakaty wyprodukowane z tej okazji były pokazywane na Światowym Kongresie Alergologicznym 2005 w Monachium.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Nowe w Witrynie WAO - "Konwersacje WAO" i "Interaktywny Przegląd Przypadków".

- Konwersacje WAO: Ucz się od ekspertów z całego świata. Podczas krótkich wywiadów usłyszysz jak międzynarodowi eksperci w dziedzinie kluczowych tematów alergologicznych dzielą się swoimi poglądami i spojrzeniami na określone tematy. W tym miesiącu posłuchaj refleksje Hugh Sampson o jego wieloletnich badaniach alergii na pokarmy i komentarzy odnośnie nowych kierunków w tym ważnym polu alergologii. Aby posłuchać przyciśnij tutaj.

- Interaktywny Przegląd Przypadków: Przetestuj swoją wiedzę poprzez nasze interaktywne studia przypadków z Raportu Klinicznych Przypadków opublikowanych w ACII-JWAO, fascynujące przypadki będą wyselekcjonowane i ich tło zaprezentowane razem z fotografiami. Zaprezentowany będzie przypadek i zostaną zadane pytania z listą możliwych odpowiedzi. Decydując się na którąś odpowiedź natychmiast dowiesz się czy Twoja diagnoza odpowiada diagnozie eksperta i będziesz mógł dowiedzieć się jak oni doszli do tej diagnozy. W tym miesiącu będziemy rozpatrywać przypadek obrzęku wokół oczodołu, prezentowany przez John T Ramey i Richard F Lockey. Aby przeczytać przyciśnij tutaj.

Obecnie dostępne tłumaczenia WAO E-letter.

WAO e-letter jest obecnie tłumaczony na siedem języków: arabski, chiński, japoński, polski, portugalski, rosyjski i hiszpański. W celu dostępu do odpowiedniego tłumaczenia przyciśnij na odpowiednią ikonę zlokalizowaną w sekcji "This Month's Feature" w witrynie WAO. Ponieważ coraz więcej tłumaczeń staje się dostępne, będą one dodawane do listy. Aby zobaczyć listę języków przyciśnij tutaj.

Światowe Forum Alergologiczne: Doroczny kongres AAAAI 2006

"Sublingual Immunotherapy - Is There a Role?"

Niedziela, 4 marca 2006
10:45 - 12:00
Miami Beach Convention Center - Room A201-205

Wspaniali międzynarodowi wykładowcy pod przewodnictwem Michaela Kalinera dostarczą najnowszych informacji o immunoterapii podjęzykowej. G Walter Canonica (Genewa, Włochy) przeanalizuje długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo immunoterapii podjęzykowej. Anthony J Frew (Brighton, Wielka Brytania) opisze mechanizmy immunoterapii podjęzykowej i czym różni się ona od immunoterapii injekcyjnej, a Linda Cox (Fort Lauderdale, Floryda, Stany Zjednoczone) przedstawi czy Stany Zjednoczone są gotowe do wprowadzenia immunoterapii podjęzykowej.

Spotkanie Programu Powstających Towarzystw WAO ma odbyć się w połączeniu z 7 Malezyjskim Kongresem Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Marzec 10-12, 2006
Kuala Lumpur, Malezja

Prof. Connie H Katelaris i prof. Cassim Motala, członkowie zarządu WAO przybędą do Malezji aby wziąć udział w Spotkaniu Powstających Towarzystw, które ma się odbyć na 7 Malezyjskim Kongresie, 10-12 marca 2006. Prof. Motala będzie podróżował do Malezji w ramach programu WAO Seminaria i Konferencje, a prof. Motala i prof. Katelaris wygłoszą prezentacje GLORIA.

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism  

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się. Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek allergologicznych

"HIV" Drugie Wydanie.
Howard Libman & Harvey J Makadon
American College of Physicians - American Society of Internal Medicine

Cena: 53.00 USD
Dostępne z: http://www.rsmpress.co.uk/bklibman.htm

Recenzent: Dr Lucinda Berglund MB BS
Advanced Trainee, Immunology Registrar, Westmead Hospital, NSW Australia

"HIV" jest praktyczną książką dotyczącą postępowania z chorymi z HIV. Tematyka rozciąga się od dyskusji podstawowych koncepcji takich jak obciążenie wirusem do szczegółów terapii antyretrowirusowej i mutacji powodującej oporność wirusa. Silny nacisk położony jest na podstawową opiekę, od doradztwa i diagnozowania infekcji HIV jeszcze na etapie przed wykonaniem testów, do prewencji na poziomie społeczeństwa i metod skriningowych. Książka ta dostarcza praktyczne porady dotyczące zagadnień toczącego się leczenia, włączając w to monitorowanie działań ubocznych leków oraz jak wykrywać i leczyć infekcje oportunistyczne. Informacje są uaktualnione i oparte na faktach z licznymi pozycjami literatury.

Książka podzielona jest na rozdziały, które mogą być łatwo czytane w sposób ciągły, ale również znajduje się tam indeks, który umożliwia stosowanie książki jako informatora. Każdy rozdział napisany jest przez kilku autorów i kończy się streszczeniem najważniejszych tematów. Zbiorcze tabele prezentują informacje dotyczące diagnostyki różnicowej częstych objawów oraz opcji leczenia. Bardzo użyteczny wykaz leków wymienia dawki oraz działania toksyczne najczęściej stosowanych leków.

Ta książka byłaby wspaniałym źródłem dla lekarzy ogólnych, młodych, lekarzy w trakcie specjalizacji i studentów medycyny.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach. Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.