wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych styczeń 2007
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych styczeń 2007

Wybrane przez edytora głównego Richard F Lockey M.D.

 

1. Szybki efekt wziewnych kortykosteroidów w zaostrzeniach astmy.      
Siedemnaście badań (470 dorosłych i 663 dzieci) spełniło kryteria włączenia do tej pracy przeglądowej dotyczącej leczenia wziewnymi kortykosteroidami (ICS) w ciągu pierwszych 4 godzin od przyjęcia chorego z zaostrzeniem astmy.  Ostatecznym wynikiem była częstość przyjęć do szpitala lub wypisów chorego do domu.  Po 2- do 4- godzinnym leczeniu, większą redukcję przyjęć do szpitala zaobserwowano w badaniach, w których stosowano wielokrotne dawki ICS, szczególnie jeśli porównywano je z efektem placebo (OR 0.3; 95%CI 0.16-0.55).  Chorzy otrzymujący ICS uzyskiwali szybszą poprawę w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo lub systemowe kortykosteroidy (SCS) zwiększając prawdopodobieństwo wypisu do domu (OR 4.7; 95% CI 2.97-7.42; p=0.0001).  Parametry kliniczne i spirometryczne poprawiały się już po 60 minutach u chorych otrzymujących ICS.  Korzyść uzyskiwano jedynie wtedy, gdy stosowano wielokrotnie dawki ICS z beta-mimetykami w porównaniu z placebo lub SCS.  Podsumowując, ICS stosowane wcześnie w wielokrotnie powtarzanych dawkach podawanych w odstępach mniejszych niż 30 minut  przez okres 90 do 120 minut są szczególnie korzystne.   
Komentarz edytora: Wysokie dawki ICS razem z beta-mimetykami stosowane wielokrotnie w ciągu pierwszych 4 godzin z powodu zaostrzenia astmy skutecznie zmniejszają chorobowość spowodowaną zaostrzeniem astmy.  Rodrigo GJ, Chest 2006;130:1301

2. Efekty kontynuowania lub zaprzestania leczenia alendronianem (A) po 5 latach terapii.  
Tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć (1099) kobiet w wieku pomenopauzalnym z przebytym średnim pięcioletnim okresem leczenia A były losowo przydzielane do grup otrzymujących A 5 mg/d (n=329), 10 mg/d (n=333) lub placebo  (P) (n=437) przez kolejne 5 lat.  W porównaniu z grupami otrzymującymi A zamiana na P powodowała spadek gęstości mineralnej kości (BMD) mierzonej w biodrze (p<0.001) i kręgosłupie (p<0.001), ale średnie wartości pozostawały na poziomie lub powyżej tych mierzonych 10 lat wcześniej.  Skumulowane ryzyko złamań kości poza kręgosłupem nie różniło się pomiędzy poszczególnymi grupami.  Osoby przyjmujące dalej A miały mniejsze ryzyko klinicznie rozpoznawanych złamań kręgosłupa (5.3% w grupie P i 2.4% w grupie A), ale nie zaobserwowano istotnej redukcji morfometrycznie rozpoznawanych złamań kręgosłupa (11.3% w grupie P i 9.8% w grupie A).  Autorzy sugerują, że przerwanie leczenia A po pięciu latach nie zwiększa istotnie ryzyka złamań jednak kobiety będące w grupie wysokiego ryzyka złamań kręgosłupa mogą odnieść korzyść z kontynuacji leczenia A.  
Komentarz edytora: Lekarze, którzy leczą astmę i immunologiczne/alergiczne choroby muszą wiedzieć jak diagnozować i leczyć osteopenię i osteoporozę.   Black DM, et al. JAMA 2006;296:2927. Komentarz edytorski: Colón-Emeric C. JAMA 2006;296:2968.

3. Długotrwałe leczenie inhibitorami pompy protonowej (PPI) a ryzyko złamania biodra.   
Jest to zagnieżdżone, kontrolowane badanie używające bazę danych z badań naukowych Zjednoczonego Królestwa.  Grupa badana składała się z osób powyżej 50 roku życia stosujących PPI i porównana z odpowiednimi osobami nie stosującymi leków hamujących wydzielanie kwasu w żołądku.  Podobne zagnieżdżone badanie dotyczące antagonistów receptora histaminowego typu 2 zostało również przeprowadzone.  Skorygowany stosunek szans (AOR) złamania biodra związanego z dłuższym niż rok stosowaniem PPI wynosił 1.44 (95%CI 1.3-1.59).  Dla długotrwałego stosowania wysokich dawek PPI AOR = 2.65 (95%CI, 1.8-3.9; p<0.001).  Te ryzyko zwiększało się wraz z czasem stosowania PPI tj aż do 4 lat.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż leczenie PPI związane jest ze znamiennym zwiększeniem ryzyka złamań biodra, prawdopodobnie poprzez zahamowanie wydzielania kwasu solnego i zmniejszenie absorpcji wapnia.    
Komentarz edytora: Należy rozważać stosunek ryzyko- korzyść przy stosowaniu terapii PPI.  Wielu chorych z astmą ma refluks żołądkowo-przełykowy.  Sensownym wydaje się stosowanie najmniejszych skutecznych dawek PPI i zwiększanie spożywania produktów mlecznych jak również wprowadzanie suplementacji wapnia i witaminy D.  Yang YX et al. JAMA 2006;296:2947.     

4. Astma, grypa i szczepienia - praca przeglądowa.    
Wirusy grypy (G), podobnie jak inne wirusy, powodują zaostrzenia astmy (AS) i często są związane z hospitalizacją chorych. Inaktywowana szczepionka G (ISG) nie powoduje zaostrzeń astmy.  Wziewne kortykosteroidy w małych i średnich dawkach, jak również krótkie kursy kortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo nie wpływają na produkcję przeciwciał odpornościowych w odpowiedzi na A-antygen G.  Wziewne kortykosteroidy w dużych dawkach mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną ale dane na ten temat są kontrowersyjne. Pozostaje nadal pytanie czy ISG zapobiega zaostrzeniom astmy. Żywe atenuowane szczepionki G, podawane jako roztwór do nosa, są lepiej akceptowane przez dzieci i są bardziej skuteczne.  Powszechne szczepienia przeciwko grypie pozwolą kontrolować epidemie grypy i dostarczą infrastrukturę do kontroli pandemii grypy w przyszłości.   
Komentarz edytora: Szczepionka przeciwko grypie jest wskazana u wszystkich chorych na astmę, a immunizacja wszystkich dzieci ułatwi kontrole choroby.  Glezen WP et al. JACI 2006;118:1199.

5. Leczenie anty-IL-5 (mepolizumab) eozynofilowego zapalenia przełyku.    
Jest to badanie otwarte I/II fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności anty-IL-5 u czterech chorych z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EE) i długo utrzymującymi się objawami dysfagii i zwężeniami przełyku.  Ci chorzy otrzymali trzy wlewy anty-IL-5 bez zmiany dotychczasowego leczenia.  Liczba eozynofili krwi obwodowej i odsetek komórek CCR3+ zmniejszył się odpowiednio 6.4 i 7.9 krotnie (p<0.05), podobnie jak średnia i maksymalna eozynofilia przełyku (odpowiednio p<0.001 i p<0.05).  Objawy kliniczne i jakość życia tych chorych poprawiły się (p=0.03) a leczenie było dobrze tolerowane.  Anty-IL-5 może być opcją terapeutyczną w EE.
Komentarz edytora: Potrzeba większej liczby badań dotyczących anty-IL-5 w EE.  Stein ML et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118:1312.

Pozycje 6 i 7 oceniane przez Gary Hellermann, PhD, University of South Florida, Tampa, Florida.       

6. Naskórkowy RANKL kontroluje liczbę komórek regulatorowych T poprzez aktywację komórek dendrytycznych.   
RANKL, ligand RANK (receptor activator of NF-kB), jest syntetyzowany przez keratynocyty w większych ilościach, gdy skóra jest eksponowana na UV, wiąże się z RANK obecnym na komórkach dendrytycznych skóry - komórkach Langerhansa (LC).  Dowód pochodzi pierwotnie z eksperymentów na myszach transgenicznych, które nadmiernie syntetyzują RANKL, i które mają 2-3 razy większą liczbę komórek regulatorowych (Tregs) CD4+CD25+ niż myszy dzikie. Te Tregs pochodzące od myszy transgenicznych hamują efektorowe komórki T i produkują charakterystyczne markery takie jak IL-10.  Autorzy wyciągnęli wniosek, że obwodowa ekspansja Tregs wynika ze wzrostu ekspresji RANKL w skórze, który stymuluje LC przez wiązanie się z RANK i promuje proliferację Tregs.
Komentarz edytora: Stymulacja skórnych LC poprzez RANKL w obecności swoistego antygenu może być nową formą uzyskania supresji zapalenia alergicznego.  Loser K et al.  Nature Medicine 2006;12:1372.

7. Komórki NKT i CD8+ nie są konieczne do zależnego od komórek T alergicznego zapalenia dróg oddechowych (AAI).     
Autorzy porównali udział komórek Th2, NKT i CD8+ w AAI.  Uczulone na ovalbuminę myszy transgeniczne, u których eliminacja komórek T CD4+ została osiągnięta poprzez wyłączenie pewnych genów (knock-out), nie miały nacieków eozynofilowych lub zwiększonej produkcji śluzu po prowokacji ovalbuminą.  Jednakże, myszy u których wyeliminowano komórki NKT i CD8+ miały indukowane albuminą AAI podobne do AAI obserwowanego u myszy dzikich.  Dlatego autorzy wyciągnęli wniosek, że komórki NKT z lub bez komórek CD8+ nie są konieczne do AAI.  Autorzy wcześniejszej pracy (Akbari et al.), którzy potwierdzili znaczenie komórek NKT i CD8+ w AAI, odpowiedzieli, że nadreaktwyność oskrzeli (AHR) jest lepszym miernikiem astmy niż eozynofilia i produkcja śluzu i cytują dwie prace potwierdzające udział komórek NKT w AHR.  Oni wskazują, że podczas gdy alergenowo swoiste komórki Th2 są konieczne w alergicznym nieżycie nosa, AHR, która jest charakterystyczna dla astmy wydaje się zależeć od regulacji przez komórki NKT innych czynników w dolnych drogach oddechowych.  
Komentarz edytora: Układ immunologiczny jest złożony i debata nadal trwa odnośnie udziału poszczególnych składników.  Das J et al. Nature Medicine 2006;12:1345.

8. Zweryfikowanie obecnych wspólnych wytycznych AAAAI i ACAAI dotyczących odpowiedzi humoralnej wobec szczepionki pneumokokowej 23 (PPV) w oparciu o populację dzieci zainfekowanych wirusem HIV.  
Te kliniczne-kontrolowane badanie porównywało zmiany poziomów przeciwciał przeciwko PPV u dzieci w wieku 2-15 lat; 95 immunokompetentnych i 22 dzieci z niedoborem odporności spowodowanym infekcją HIV.  Autorzy potwierdzili proponowane w celu oceny szczepienia PPV rekomendacje dotyczące czterokrotnego wzrostu miana przeciwciał wobec co najmniej 50% serotypów testowanych (6 z 12) jako adekwatną odpowiedź immunologiczna u dzieci w wieku 2-15 lat.  U dzieci, które poprzednio otrzymywały szczepionkę konjugatu 7 pneumokoków, za adekwatną uważano dodatnią odpowiedź wobec dwu z czterech serotypów nie zawartych w poprzedniej szczepionce.  
Komentarz edytora: Te badanie ma za zadanie opracować kryteria do zidentyfikowania dzieci, u których nie dochodzi do optymalnej immunizacji PPV.  Kamchaisatian W et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118:1336.

9. Czy alergenowo-swoista immunoterapia stanowi opcję terapeutyczną dla pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS)?
Ta praca przeglądowa podsumowuje dane związane z alergenami roztoczy kurzu domowego (HDM) jako czynnika wywołującego objawy w AZS.  Oni podają dowody na to, że aktywność enzymatyczna HDM ułatwia penetrację alergenu poprzez uszkodzoną barierę naskórka u chorych z AZS powodując natychmiastowe i opóźnione reakcje które współuczestniczą w uszkodzeniu skóry w AZS.  Autorzy dokonują przeglądu danych dotyczących swoistej immunoterapii (SIT) w AZS.  Wyciągają wniosek, że wartość SIT w leczeniu AZS jest niepewna.
Komentarz edytora: Ten artykuł koniecznie muszą przeczytać wszyscy, którzy leczą ciężkie AZS.  Więcej badań kontrolowanych musi być wykonanych aby określić skuteczność SIT w AZS.  Bussmann C et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118:1292.

10. Dlaczego powstaje uczulenie na pokarmy?  
Autor dokonuje przeglądu dotyczącego sposobu, w jaki system odpornościowy wykrywa różnice pomiędzy pokarmami a patogenami, w planowej dyskusji o tym jakie pokarm stanowi wyzwanie dla systemu odpornościowego jelit, który jest przystosowany do stania na straży przed wtargnięciem intruza.  In-utero odpowiedź immunologiczna, wydzielnicze IgA i system tolerancji przewodu pokarmowego współuczestniczą w immunologicznej akceptacji wielu antygenów pokarmowych.  Autor dokonuje przeglądu pracy, która pokazuje, że system tolerancji przewodu pokarmowego jest bezpośrednio powiązany z wytworzeniem komórek regulatorowych (Tregs) CD25+.  On stwierdza, że obecny wzrost alergii w państwach uprzemysłowionych jest niewielką ceną, którą trzeba zapłacić za znaczną redukcję śmiertelności noworodków, spowodowaną przerwą w działaniu patogenów spowodowaną poprawą warunków higienicznych.       
Komentarz edytora: Wspaniały, uaktualniony przegląd dotyczący patogenezy alergii pokarmowych.  Brandtzaeg P. American Scientist 2006;95:28.

11. Duża częstość występowania uczulenia na aeroalergeny u niemowląt atopowych rodziców. 
Grupa niemowląt została wyselekcjonowana z aktów urodzeń i następnie włączona do badania jeżeli rodzice podawali objawy alergii wziewnej i mieli dodatnie testy skórne (SPT) z podstawowymi alergenami wziewnymi.  Po ukończeniu roku u dzieci wykonano SPT z tymi samymi 15 alergenami wziewnymi.  Spośród 680 niemowląt, 28% miało dodatnie SPT z co najmniej jednym aeroalergenem i/lub pokarmem, a 18% miało dodatnie SPT z co najmniej jednym aeroalergenem (9.7% pyłki; 7.5% pleśnie; 4.3% kurz domowy i/lub karaluchy; 3.4% pies i/lub kot).  U 66% dodatnie SPT utrzymywały się w 2 roku życia.  Autorzy wyciągnęli wniosek, że niemowlęta urodzone z atopowych rodziców mających dodatnie testy skórne mają zwiększone ryzyko uczulenia na aeroalergeny w okresie nimowlęctwa, które to uczulenie utrzymuje się do wieku 2 lat, a SPT wykonywane przed 2 rokiem życia mogą być wskazane aby zidentyfikować te dzieci.    
Komentarz edytora: Uczulenie alergiczne rozpoczyna się już w bardzo młodym wieku.  LeMasters G et al. J Pediatrics 2006;149:505.

12. Odpowiedź immunologiczna na podawanie wystandaryzowanego ekstraktu alergenów psa w różnych dawkach. 
Immunoterapię metodą zgrupowaną (clusters) zastosowano u 28 chorych uczulonych na psa, którzy byli losowo wybierani do grupy placebo lub grup otrzymujących precypitowany acetonem ekstrakt zawierający 0.6 mg, 3.0 mg, lub 15 mg Can f 1 w 0.5 ml roztworu podtrzymującego. Wyniki wykazały istotne, zależne od dawki zahamowanie punktowych testów skórnych i opóźnionej reakcji skórnej.  Stężenie alergenowo swoistych IgG4 znamiennie wzrosło zarówno w grupie otrzymującej wysoką jak i niską dawkę szczepionki. Obserwowano również zależne od dawki zahamowanie uwalniania TNF i wzrost sekrecji TGF-b.  Podobnie zaobserwowano trend w zależnym od dawki zahamowaniu uwalniania IL-4, ze znamiennym spadkiem w porównaniu z wartościami wyjściowymi w grupie otrzymującej dużą dawkę.  Nie zaobserwowano zmian w score objawów; proliferacji limfocytów; uwalnianiu IFN-g, IL-10 czy IL-5; lub wewnątrzkomórkowej produkcji cytokin.  Brak klinicznej odpowiedzi został przypisany nieporozumieniu w przeprowadzeniu testu prowokacji donosowej powodując za niskie dawkowanie.  Autorzy wyciągnęli wniosek, że dawka podtrzymująca 15 mg Can f 1 powoduje największą odpowiedź immunologiczną. 
Komentarz edytora: Immunoterapia podobnymi dawkami Fel d1 i Can f 1 powoduje podobną odpowiedź immmunologiczną.  Lent AM et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:1249.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

World Allergy ForumŚwiatowe Forum Alergologiczne
"Globalny punkt widzenia na genetykę, środowisko i alergię"
 


2007 Coroczny Zjazd AAAAI
Poniedziałek, 26 luty 2007 16:45-18:00
San Diego Convention Center
Upper Level, Room 32 AB

Moderator
Thomas AE Platts-Mills, USA

Ko-moderator
Michael A Kaliner, USA

Czy wczesna ekspozycja na alergeny ma działanie ochronne?
Adnan Custovic, UK

Jak środowisko wpływa na genetyczną odpowiedź?
Robert F Lemanske Jr, USA

Interwencje środowiskowe w postępowaniu z chorobami alergicznymi
Erika von Mutius, Germany
Sponsored by Novartis

gloriaMarzec 2007 staże GLORIA

Zjazd naukowy Towarzystwa Allergologii i Immunologii Klinicznej Serbii i Montenegro.
22-24 marzec 2007
Belgrad, Serbia
Międzynarodowi wykładowcy GLORIA
Tedor Popov
Prezentacje
Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy
Moduł 9: Diagnostyka uczulenia IgE zależnego

Towarzystwo Alergii Astmy i Immunologii Południowej Karoliny
23-25 marzec 2007
Charleston, South Carolina
Wykładowcy GLORIA
Allen P Kaplan
Prezentacje:
Moduł 2: Alergiczne zapalenie spojówek
Moduł 8: Anafilaksja

GLORIA jest utrzymywana dzięki grantom z:

alcon
dey
dyax & genzyme
nutricia  shs
schering-plough

Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina 2007
Wezwanie do składania podań.

Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina jest przyznawaną co dwa lata nagrodą dla młodych naukowców, którzy wykazali perfekcję w dziedzinie alergologii.  WAO i ALK-Abello zaprezentuje tę nagrodę na Światowym Kongresie Alergologicznym w Bangkoku, 2-6 grudnia 2007.

Zdobywca nagrody otrzyma 20 000 euro wraz z grantem podróżnym aby wziąć udział w kongresie. 

ALK AbelloBliższe informacje dotyczące składania aplikacji należy szukać w www.alk-abello.com naciśnij na "The WAO Henning Lowenstein Research Award".

Ostateczny termin składania podań mija 30 czerwca 2007

Nowe streszczenie
Alergie lekowe to temat ostatniego streszczenia edukacyjnego, które ma być umieszczone na WAO Web site.  Napisane przez Bernarada Thong MBBS, MRCP (UK), FAAAAI ze współudziałem Cassim Motala MD FCPAED (SA) FACAAI FAAAAI i Daniela Vervolet MD, FAAAAI, te streszczenie dostarcza zwięzły przegląd immunologicznych i nie-immunologicznych ubocznych działań leków.  Aby przeczytać te nowe streszczenie w WAO Allergic Diseases Resource Center naciśnij tutaj.

Konwersacje WAO
Z przyjemnością zawiadamiamy o czterech nowych wywiadach z wysoce respektowanymi alergologami.  Zajmie Ci to tylko chwilkę aby posłuchać ich dzielących się swoją szeroką wiedzą.
- Prof. Stephen Durham - Mechanizmy immunoterapii
- Dr Thomas Platts-Mills - Alergeny wewnątrzdomowe
- Prof. Carlos Baena-Cagnani - Historia i wizja Światowej Organizacji Alergologii
- Dr Harold Nelson - Jak odpowiednio mieszać alergeny?

Raport El-Ghoneimy z krótkoterminowego stypendium
Dr Dalia El-Ghoneimy z Kairu, Egipt spędziła jej krótkoterminowe stypendium WAO w laboratorium prof. G Walter Canonica w Genui, Włochy studiując punktowe testy skórne we wczesnej diagnostyce atopii u niemowląt i dzieci oraz możliwości immunoterapii w tej grupie. Głównym jej zadaniem było uzyskanie odpowiedniego przeszkolenia, które umożliwiłoby jej identyfikację głównych alergenów na które są uczulone niemowlęta w Egipcie oraz możliwości zastosowania w tej grupie immunoterapii.  Aby przeczytać raport Dr El-Ghoneimy z jej stypendium naciśnij tutaj

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:
Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO   


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych
"Allergy in Practice"
Johanes Ring
ISBN # 978-3-540-00219-2

Cena: 129.00 USD
Dostepne z: Springer Berlin Heidelberg

Recenzent pierwszy: Ron Purcell MD
University of South Florida College of Medicine and James A Haley Veterans Hospital, Tampa, FL, USA.

Opis:
Allergy in Practice jest zwięzłą aczkolwiek niesamowicie szczegółową pracą przeglądową o chorobach alergicznych i pozwala czytelnikowi zrozumieć fizjologię, diagnostykę i leczenie powszechnie spotykanych chorób alergicznych.  Jest to uaktualniona wersja drugiej edycji wydrukowanej w 1988 roku i odzwierciedla wiele zmian w dziedzinie alergologii, które zaszły w ciągu ostatnich 20 lat. 

Cel:
Ta książka jest napisana aby zapewnić czytelnikowi lepsze zrozumienie rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych powszechnie spotykanych w praktyce klinicznej. Ona nie dotyczy niedoborów immunologicznych, reumatologii i innych chorób immunologicznych, chyba, że odnoszą się swoiście do alergii.

Czytelnik:
Studenci medycyny, kształcący się lekarze i inni pracownicy medyczni szukający wprowadzenia do praktyki klinicznej w alergologii będą postrzegać tę książkę jako wspaniałe źródło informacji.  Może ona także służyć jako żródło dla pracowników medycznych, którzy potrzebują szybkiego dostępu do klinicznie użytecznych informacji z dziedziny alergologii. 

Cechy szczególne:
Bez wątpienia najmocniejszą stroną tej książki jest wyjątkowa zdolność autora do prezentowania informacji w zwięzły prosty sposób.  Pomimo, iż ma zaledwie 276 stron i mierzy 25x17 cm, ta książka przedstawia niemal każdy aspekt alergologii w sposób taki, że czytelnik może z łatwością zrozumieć nawet trudne koncepcje.  Każda sekcja jest wyraźnie nakreślona i rzadko przekracza dwie strony, wiele składa się z jednego albo dwóch paragrafów.  Pomimo tej zwięzłości wyjaśnienia są dogłębne i kompletne.  Sekcje kliniczne są zorganizowane logicznie i uzupełnione licznymi tabelami dlatego diagnostyka różnicowa, popularne objawy, i inne praktyczne informacje kliniczne są łatwo dostępne.  Liczne odsyłacze pozwalają czytelnikowi łatwo zlokalizować powiązane pojęcia i choroby.  Dodatkowe rozdziały dotyczące immunoterapii alergenowej i technik diagnostycznych, takich jak testy skórne, dostarcza wgląd w to jak są one wykonywane przez specjalistów w tej dziedzinie.   

Ocena:
Ktokolwiek chce poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą diagnostyki i postępowania w chorobach alergicznych w zwięzły łatwy do czytania sposób oceni tę książkę jako wspaniałe źródło informacji. 

 

Recenzent drugi: Salvador Gala MB, BS, PhD
University of Sydney.

Opis:
Prof. Ring twierdzi, że ta książka zrodziła się z serii informacyjnych ulotek i krótkich rozdzialików dla rezydentów rotujących się w Oddziale Alergologii.  Tak więc ta leżąca u podstaw idea odzwierciedlająca szczegółowe ale zwięzłe wprowadzenie do chorób alergicznych jest ewidentna w całej Allergy in Practice.  Występują tu standartowe rozdziały dotyczące mechanizmów alergicznych, oceny klinicznej, testów diagnostycznych i terapii.  Jednakże, grupowanie chorób alergicznych w tekście jest oparte głównie na klasyfikacji Gella Coombsa, w którym informacje kliniczne pojawiają się w schemacie patofizjologicznym.  Mimo to te podejście sprawdza się dobrze; recenzent był łatwo kierowany poprzez różne podsekcje tej książki w trakcie poszukiwania określonych informacji.  Jako jedyny autor, Prof. Ring wystrzega się problemów nadmiaru, nieistotnych detali i zbędnego powtarzania co jest tak powszechnie obserwowane w podręcznikach pisanych przez wielu autorów.    

Cel:
Allergy in Practice dostarcza uczącym się i nie-specjalistom szczegółowego ale zwięzłego wprowadzenia w dziedzinę alergologii.  Prof. Ring omawia wszystkie ważne tematy istotne dla nauk podstawowych i klinicznego postępowania w chorobach alergicznych. W zasadzie jest to podręcznik, ale napisany w formacie przyjaznym dla użytkownika.

Czytelnik:
Allergy in Practice jest jednocześnie łatwą do czytania książką, a jednocześnie dostosowuje się do poziomu specjalistów w tej dziedzinie. Ta książka jest dlatego idealna do studiowania dla specjalizujących się w alergologii i rezydentów podejmujących obowiązki na oddziałach alergologii i jako przypomnienie dla lekarzy specjalistów.  Lekarze nie będący alergologami potrzebujący znaleźć informacje dotyczące chorób alergicznych łatwiej znajdą odpowiedzi w tej książce niż szukając w innych dużych podręcznikach alergologii. 

Cechy szczególne:
Jest wiele cech pozytywnych tej książki. Opisy poszczególnych chorób alergicznych są szczegółowe ale zwięzłe.  Wybrane zagadnienia z nauk podstawowych są klinicznie istotne.  Wysokiej jakości zdjęcia umieszczone w całej książce ilustrują istotne kliniczne, radiologiczne i histologiczne zagadnienia zawarte w tekście.  Prof. Ring często stosuje kolorowe schematy aby przekazać ważne koncepcje, jednakże nie gubi się w zbyt skomplikowanych detalach.  Listy i tabele towarzyszące tekstowi są użyteczne klinicznie ponieważ zachowują balans pomiędzy drobiazgowością a zwięzłością.  Pozycje literaturowe są bardzo selektywne i umieszczane na podstawie znaczenia klinicznego. 

Czy ta książka ma jakieś słabe strony?  Jej korzystne strony są jednocześnie jej ograniczeniami.  Czytelnik będzie w dalszym ciągu potrzebował dostępu do wyczerpujących podręczników i czasopism aby znaleźć szczegóły dotyczące rzadkich schorzeń, dogłębnych prac przeglądowych i bardziej uaktualnionych informacji.  Dołączony Appendix po części służy tym celom ukierunkowując czytelnika do dodatkowych źródeł informacji.   

Ocena:
Publikacja prof. Ringa stanowi użyteczną klinicznie, wysokiej jakości podręcznik alergologii dla początkujących.  Tak jak to zostało podsumowane przez prof. Platts-Mills w jego słowie wstępnym do Allergy in Practice, prof. Ring dostarcza zwięzły ale dobrze rozplanowany opis chorób alergicznych "które są bardzo powszechne lub trochę powszechne".  Allergy in Practice jest zaprojektowana do używania jako wstępny podręcznik do przestudiowania od deski do deski i uzupełniany bieżącą literaturą.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.