wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych luty 2007
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych luty 2007

Wybrane przez edytora głównego Richard F Lockey M.D.

1. Budezonid/formoterol jako leczenie przewlekłe i na żądanie, nowa strategia w astmie (A) dziecięcej.      
Do dwunastomiesięcznego, randomizowanego badania o typie podwójnie ślepej próby, mającego na celu ustalić czy budezonid/formoterol (B/F) 80/4.5 mcg dziennie i dodatkowo inhalacje na żądanie w porównaniu z B/F 80/4.5 mcg dziennie i B 320 mcg dziennie redukuje zaostrzenia astmy, włączono 341 dzieci (4-11 lat) z A niekontrolowaną przy stosowaniu wziewnych kortykosteroidów (ICS).  B/F stosowany w dawce stałej i na żądanie wydłużał okres do pierwszego zaostrzenia w porównaniu z B w stałej dawce (p = 0.02) i z B/F w stałej dawce (p < 0.001).  Liczba dni z łagodnymi zaostrzeniami i przebudzeń z powodu astmy były znamiennie niższe przy stosowaniu B/F codziennie i na żądanie, a roczny wzrost uległ poprawie o centymetr w porównaniu z B 320 mcg dziennie (p = 0.01).  B/F stosowany codziennie i na żądanie w porównaniu z samym B i z lekiem łączonym podawanym w stałej dawce podtrzymującej zmniejsza częstość zaostrzeń astmy (p < 0.001).   
Komentarz edytora: Stosowanie terapii preparatami łączonymi w dawkach stałych i doraźnie jest nowym akceptowanym leczeniem A.  Bisgaard H et al. Chest 2006;130:1733.

2. Dreniki tympanostomijne a parametry rozwoju w 9 do 11 roku życia.   

Czterysta dwadziescia dziewiecioro dzieci, w wieku ponizej 3 lat, z utrzymujacym sie wysiekiem w uchu, bylo w sposób losowy leczonych poprzez zakladanie dreników tympanostomijnych albo natychmiast albo po 9 miesiacach jezeli wysiek utrzymywal sie. W poprzednim raporcie autorzy wyciagneli wnioski, iz szybkie zalozenie dreniku w porównaniu z opóznionym nie powodowalo poprawy rozumienia jezyka, mowy czy rozwoju psychosocjalnego w wieku 3, 4 lub 6 lat.  Teraz ocenili umiejetnosc czytania i pisania, uwage, zdolnosci spoleczne i osiagniecia szkolne u 391 z tych dzieci w wieku 9 do 11 lat wyciagajac wnioski, iz sredni wynik pomiarów rozwojowych u dzieci, które poddane byly wczesnemu wprowadzeniu dreniku nie róznily sie znamiennie od wyników w grupie przypisanej do wykonania tej interwencji w pózniejszym wieku. 
Komentarz edytora: Autorzy sugerują, iż uważne czekanie przez co najmniej 6 miesięcy w przypadku obustronnego wysięku i co najmniej 9 miesięcy w przypadku jednostronnego wysięku jest preferowaną opcją w większości przypadków. Rekomendacje powinny być rozpatrywane indywidualnie.  Paradise JL, et al. N Engl J Med 2007; 356: 248. Komentarz edytorski: Berman S. N Engl J Med 2007;356:300.

3. Liczne uczulenia na środki chemiczne (multiple chemical sensitivities – MCS): Systematyczny przegląd metod prowokacyjnych.   
Jest to przegląd badań prowokacyjnych wykonanych u osób podających MCS wybranych z bazy danych od jej powstania do 2006 roku.  Większość badań nie była odpowiednio kontrolowana.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż osoby z MCS reagują na chemiczne prowokacje, jednakże odpowiedź występuje tylko wtedy, gdy mogą rozróżnić substancję czynną od placebo.  Te badanie sugeruje, że mechanizm działania jest związany raczej z oczekiwaniami i wcześniejszymi wierzeniami niż z samą substancją chemiczną.  
Komentarz edytora: Na szczęście ludzie nie są tak często uczuleni na substancje chemiczne jak uważają oni sami i ich lekarze.  Das-Munshi J, et al. JACI 2006;118:1257.

4. Długofalowe porównanie trzech sposobów leczenia kontrolującego w łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej astmie (A) u dzieci: Pediatryczne badanie leków kontrolujących.    
Te podwójnie zaslepione 48-tygodniowe badanie 285 dzieci (6-14 lat) z A porównywalo skutecznosc 3 sposobów leczenia: flutikazon 100 mcg 2x/d (F2X), flutikazon 100 mcg/salmeterol 50 mcg (FS) w godzinach porannych z salmeterolem 50 mcg (S) w godzinach wieczornych oraz montelukast 5 mg (M) w godzinach wieczornych.  F2X i FS z S byly porównywalne ale F2X byl skuteczniejszy w osiagnieciu poprawy FEV1/FVC (p = 0.015), maksymalnej odpowiedzi na lek bronchodilatacyjny (p = 0.009), poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym (p<0.001) i PC20 metacholiny (p<0.001).  F2X byl skuteczniejszy niz M w osiagnieciu poprawy liczby dni z osiagnieta kontrola A (64.2% vs 52.5%; p = 0.004) i innych parametrów kontroli A.  Wzrost w ciagu 48 tygodni obserwacji nie róznil sie pomiedzy poszczególnymi grupami.  Te badanie potwierdza obecne rekomendacje faworyzujace monoterapie wziewnym glukokortykosteroidem w lagodnej i umiarkowanej astmie. 
Komentarz edytora: Wziewne kortykosteroidy powinny być lekiem pierwszego rzutu w łagodnej i umiarkowanej astmie.  Sorkness C, et al. JACI 2007;119:64.

5. Antagoniści receptora histaminowego H4 (H4R) są skuteczniejsze od tradycyjnie stosowanych leków przeciwhistaminowych w leczeniu eksperymentalnego świądu.
Autorzy wykazali, że odpowiedź myszy pod postacią drapania, indukowana przez podanie histaminy i selektywnego agonisty H4R, była prawie całkowicie zniesiona u myszy pozbawionych receptora H4R lub poprzez podanie myszom selektywnego antagonisty H4R, JNJ 7777120.  Świąd indukowany mechanizmami alergicznymi był także hamowany albo przez antagonistę H4R albo w przypadku myszy pozbawionych H4R.  Hamujący efekt JNJ 7777120 był silniejszy od anatgonistów receptora H1.  Świąd mediowany przez H4R był niezależny od komórek tucznych lub innych komórek hematopoetycznych i może powstawać w wyniku działania na neurony obwodowe.  Autorzy wyciągają wniosek, że H4R jest silniej zaangażowany w powstawanie świądu u myszy niż receptor H1. 
Komentarz edytora: Czy ten nowy lek okaże się alternatywną i skuteczną terapią przewlekłego świądu? Tak mi się wydaje.  Dunford PJ, et al. JACI 2007;119:176.

6. Wpływ preparatu łączonego salmeterol/flutikazon w porównaniu z salmeterolem na zaostrzenia w ciężkim POChP.   
Po czterotygodniowym okresie wstępnym, 994 klinicznie stabilnych chorych zostało losowo przydzielonych do jednej z grup, 507 otrzymało połączony salmeterol/flutikazon 50/500 mcg podawany 2 razy dziennie (SFC) a 487 otrzymało salmeterol 50 mcg podawany 2 razy dziennie (S) przez 44 tygodnie.  Wystąpiły 334 zaostrzenia w grupie SFC i 464 w grupie S (p<0.0001).  Roczna częstość występowania umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta wynosiła 0.92 w grupie SFC i 1.4 w grupie S ( 35% spadek).  Średni czas do pierwszego zaostrzenia w grupie SFC był znamiennie dłuższy w porównaniu z grupą S (128 vs 93 dni, p<0.0001).  QOL, PEF i stosowanie doraźnych leków uległy znamiennej poprawie w grupie SFC.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż SFC jest lepszy od monoterapii S w ciężkim POChP.     
Komentarz edytora: SFC zmniejsza częstość zaostrzeń w grupie wysokiego ryzyka u chorych z ciężkim POChP. Kardos P, et al. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175:144.

7. Leczenie antybiotykami (AB) zaostrzeń POChP; Kontrolowane, randomizowane badanie porównujące standardową terapię z terapią w oparciu o poziom prokalcytoniny (P).     
Poziomy P w surowicy szybko wzrastają w przypadku infekcji.  Dwustu ośmiu chorych z POChP wymagających hospitalizacji z powodu zaostrzenia POChP było losowo przydzielanych do grupy otrzymującej standardową terapię lub terapię w oparciu o poziomy P. Ci otrzymujący leczenie w oparciu o poziomy P byli leczeni AB zgodnie z poziomami P w surowicy; chorzy otrzymujący standardową terapię otrzymywali AB w zależności od decyzji lekarza nadzorującego.  Pierwotnym punktem końcowymi była ekspozycja na AB w trakcie zaostrzenia i konieczność stosowania AB z powodu zaostrzenia POChP w ciągu następnych 6 miesięcy.  Wtórnymi punktami końcowymi były poprawa kliniczna, score objawów, długość hospitalizacji, konieczność pobytu na OIOM, zgon, funkcja płuc, częstość zaostrzeń i czas do następnego zaostrzenia.  Leczenie w oparciu o poziom P zmniejszało liczbę przepisanych AB (p<0.0001), ekspozycję na AB (RR 0.56; 95% CI, 0.43 do 0.73; p<0.0001) i pozwalało na istotną redukcję całkowitej ekspozycji na AB w ciągu do 6 miesięcy (RR 0.76; 95% CI, 0.64 do 0.92; p=0.004).  Wyniki leczenia mierzone od 14 dnia do 6 miesięcy nie różniły się, podobnie jak nie różniła się częstość zaostrzeń, powtórnych hospitalizacji czy też czas do następnego zaostrzenia.  Autorzy wyciągnęli wniosek, że terapia w oparciu o poziom P zmniejsza stosowanie AB w okresie do 6 miesięcy, a liczba potrzebna do leczenia wynosi 3.  
Komentarz edytora: Poziom P wydaje się wskazywać czy chorzy z zaostrzeniem POChP odniosą korzyść z leczenia AB.  Stolz D, et al. Chest 2007;131:9.

8. Cechy ciężkiej astmy u dzieci w wieku szkolnym: atopia i podwyższony poziom wydychanego tlenku azotu.  
Te badanie zidentyfikowało cechy astmy ciężkiej w porównaniu z astmą łagodną i umiarkowaną u dzieci w wieku szkolnym poprzez ocenę funkcji płuc, obecności atopii i zapalenia dróg oddechowych.  U 75 dzieci z astmą wykonano ocenę objętości płuc, próbę metacholinową, ocenę alergii i pomiar wydychanego tlenku azotu (FENO) metodą off-line.  Podgrupa z astmą ciężką (n=39) wymagała stosowania wysokich dawek kortykosteroidów wziewnych (ICS).  Te 39 dzieci miało więcej objawów, większą obturację oskrzeli, większą pułapkę powietrzną, większą reaktywność na metacholinę, większe stężenie FENO i większe uczulenie na aeroalergeny.  Zarówno zmniejszone FEV1 jak i zwiększone FENO utrzymywało się w grupie ciężkiej astmy w porównaniu z astmą umiarkowaną i łagodną przez całe badanie.  Pomimo skorygowania dawki ICS, liczba zaostrzeń była znamiennie wyższa u chorych z ciężką (83%) w porównaniu z łagodną-umiarkowaną (43%) astmą.  
Komentarz edytora: Nawracające zaostrzenia, większe uczulenie na alergeny, zwiększona obturacja oskrzeli i zwiększone FENO charakteryzują cięższą postać astmy u dzieci.  Fitzpatrick AM, et al. JACI 2006;118:1218.

9. Doustna immunoterapia (DIT) jajkiem (J) w nieanafilaktycznej alergii na J.
Osoby uczulone na J z objawami po spożyciu jajek w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia badania lub wynikiem CAP 7 kU/L lub większym ( u dzieci poniżej 2 roku życia ≥2 kU/L) ale bez wywiadu uogólnionej reakcji anafilaktycznej po spożyciu J poddane zostały 24-miesięcznej DIT w skład której wchodził okres odczulania metodą szybką (rush), okres zwiększania dawki i leczenie podtrzymujące.  Na koniec wykonano prowokacje pokarmowe typu podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo oraz zmierzono swoiste dla J stężenia IgE i IgG w surowicy.  U siedmiu osób, które ukończyły badanie stężenie swoistych dla J IgG zwiększyło się znamiennie, podczas gdy IgE nie zmieniło się.  Wszyscy lepiej tolerowali J niż na początku badania. Dwie osoby wykazywały tolerancję pokarmową.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż alergenowo swoista DIT chroniąca osoby z alergią pokarmową może stanowić znaczące osiągnięcie w leczeniu.  
Komentarz edytora: Konieczne są teraz podwójnie zaślepione badania z placebo i DIT z alergenem J.  Buchanan AD, et al. JACI 2007;119:199.

10. Poziomy alergenów roztoczy i zwierząt domowych w próbkach kurzu powtarzanych przez okres 8 lat.  
Autorzy badali zmienność stężenia alergenów roztoczy kurzu domowego (Der p 1, Der f 1) i kota (Fel d 1) w holenderskich domach.  Stężenia alergenów roztoczy mierzone w dziecięcych materacach, materacach rodziców i na podłodze pokoju stołowego korelowały w sposób umiarkowany w badaniach przeprowadzonych w poszczególnych punktach czasowych.  Lepszą zgodność zaobserwowano w przypadku alergenu kota w porównaniu z alergenem roztoczy.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż w przeciągu 4 lat poziomy alergenów roztoczy i kota mierzone w kurzu domowym nie różnią się znacząco i pojedynczy pomiar może być stosowany do badań epidemiologicznych.  Zmienność w poszczególnych domach była większa gdy porównano próbki zebrane w odstępie 8 lat, i dlatego zaleca się powtarzanie badania stężenia alergenów w dłuższym odstępach czasu.  
Komentarz edytora: Stężenia alergenów roztoczy i kota w domach zmieniają się jedynie nieznacznie w ciągu 4 lat.  Antens CJM, et al. Clin Exp Allergy 2006;36:1525.

11. Porównawcza farmakologia leków blokujących receptor H1. 
Ten suplement rozpoczyna się przeglądem dotyczącym odkrycia histaminy i leków przeciwhistaminowych.  Zawiera rozdziały dotyczące porównawczej farmakologii, działania na układ sercowo-naczyniowy, ośrodkowy układ nerwowy oraz interakcje tych leków.  Kończy się sekcją dotyczącą leków blokujących receptory H1 i ich oddziaływaniem na sprawność psychomotoryczną i kierowanie pojazdami.   
Komentarz edytora: Pełny i wspaniały przegląd tego tematu.  del Cuvillo A, et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: Supplement 1.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

World Allergy Forum
Światowe Forum Alergologiczne na Corocznym Zjeździe Naukowym AAAAI 2007 w San Diego, CA, USA, 26 luty 2007. 

"Globalny punkt widzenia na genetykę, środowisko i alergię"
 

Naszemu zebraniu międzynarodowych ekspertów przewodniczyli Thomas A.E. Platts-Mills i Michael A. Kaliner którzy przedstawili dla prawie 300 słuchaczy najnowsze wiadomości dotyczące genetyki, środowiska i alergii.  Pierwszy mówca, Adnan Custovic (UK), rozważał czy wczesna ekspozycja na alergeny ma działanie ochronne, a prezentacja Roberta F Lemanske Jr (USA) skupiła się na wpływie środowiska na odpowiedź genetyczną.  Te udane sympozjum zakończyła Erika Von Mutius (Niemcy), która przedyskutowała interwencje środowiskowe w postępowaniu w chorobach alergicznych.  

Przezrocza i nagrania taśmowe audio wkrótce będą osiągalne na stronach WAF.

World Allergy Forum jest finansowane z nieograniczonego edukacyjnego grantu z

Aktualizacja modułów GLORIA jest dostępna.
Uaktualniona wersja modułu 2 GLORIA: Alergiczne Zapalenie Spojówek autorstwa Prof. Connie H Katelaris i Dr Allen P Kaplan jest dostępna teraz na stronach US GLORIA web site.

Staże naukowe GLORIA kwiecień 2007

V Europejski Kongres Astmy i I Światowy Kongres POChP.
21-24 kwiecień 2007
Moskwa, Rosja
Międzynarodowi wykładowcy GLORIA
Allen P Kaplan
Prezentacje
Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy
Moduł 5: Objawy i leczenie astmy

Rumuński Narodowy Kongres Alergologii i  Immunologii Klinicznej
26-27 kwiecień 2007
Tigru Mures, Rumunia
Wykładowcy GLORIA
Jean Bousquet
Prezentacje:
Moduł 1: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Moduł 4: Immunoterapia

GLORIA jest utrzymywana dzięki grantom z:

nutricia shs
dey
dyax & genzyme

Nowe interaktywne rozpatrywanie przypadków klinicznych
Poświęć chwilkę aby przetestować swoją wiedzę w Interaktywnym Przeglądzie Przypadków w oparciu o Raport Przypadków Klinicznych opublikowany w ACII-JWAO. Link

Wezwanie do składania podań

 • Aplikacje na krótkoterminowe stypendia naukowe WAO 2007

  WAO oferuje trzy krótkoterminowe stypendia naukowe do wykorzystania w drugiej połowie 2007 aby wesprzeć młodych alergologów w celu wizytacji wybranego centrum badawczego i nauczenia się wybranej techniki naukowej. Planowany czas trwania stypendium 2-3 tygodni.  WAO będzie współuczestniczyć w pokryciu kosztów podróży i pobytu do kwoty 2500 USD.

  Priorytetowo traktowani będą młodzi klinicyści do 5 lat od uzyskania dyplomu ostatniego stopnia naukowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w ośrodkach akademickich i klinicznych instytutach.  Ubiegający się muszą być członkami WAO.

  Te projekty krótkoterminowych stypendiów muszą spełniać jedno z priorytetów WAO:
  • Czynniki genetyczne biorące udział w powstawaniu chorób alergicznych i odpowiedzi na leczenie
  • Charakterystyka alergenów i ich standaryzacja
  • Podstawowe i kliniczne badania w alergologii i astmie

  Formularze mogą być pobrane tutaj: Link

  Aplikacje muszą dotrzeć do centrali WAO nie później niż 31 maja 2007

 • Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina 2007

  Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina jest przyznawaną co dwa lata nagrodą dla młodych naukowców, którzy wykazali perfekcję w dziedzinie alergologii.  WAO i ALK-Abello zaprezentuje tę nagrodę na Światowym Kongresie Alergologicznym w Bangkoku, 2-6 grudnia 2007.

  Zdobywca nagrody otrzyma 20 000 euro wraz z grantem podróżnym aby wziąć udział w kongresie. 

  Bliższe informacje dotyczące składania aplikacji należy szukać w www.alk-abello.com naciśnij na "The WAO Henning Lowenstein Research Award".

  Ostateczny termin składania podań mija 30 czerwca 2007


Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International – Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa – członka WAO  


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych

"Microbial Subversion of Immunity: Current Topics"
Edytorzy: Peter J Lachmann, MBA Oldstone
ISBN # 1904455050

Cena: 230.00 USD
Dostepne z: Caister Academic Press

Recenzent: Gary Hellermann PhD
University of South Florida, Tampa, FL, USA.

Opis:
Jest to zbiór 9 prac przeglądowych skupiających się na strategiach stosowanych przez bakterie, wirusy i pasożyty w celu uniknięcia wykrycia i zniszczenia przez organizm gospodarza.  Rozpoczyna się przeglądem procesu "wywrotowego" działania mikroorganizmów wobec układu odpornościowego i jego efektu na dopełniacz, komórki NK i inne składniki systemu wrodzonej odporności błon śluzowych.  Po nim następują ogólne prace przeglądowe dotyczące technik działania "wywrotowego" wirusów, bakterii i robaków. W końcu występują tam trzy rozdziały dotyczące humoralnej odpowiedzi immunologicznej i reakcji komórek dendrytycznych na wirusy oraz opis wirusa odry jako modelu pokazującego mechanizmy zahamowania ludzkiej obrony przeciwwirusowej.    

Cel:
Edytorzy wskazują na to, iż wszystkie patogeny zgodnie z definicją osiągnęły jakiś sukces w blokowaniu ataku systemu immunologicznego i że ten przegląd tych metod "na polu walki" powinien dostarczyć cennych danych do zrozumienia funkcjonowania sytemu odpornościowego.  Zakładając, że organizm człowieka jest pod stałym zagrożeniem przez te szybko adaptujące się organizmy, ta książka odpowiada na ważne zapotrzebowanie poprzez zebranie razem najnowszych wiadomości dotyczących sposobów neutralizowania systemu odpornościowego przez mikroorganizmy.  Do trudności tego zadania w pełni dopasowana jest wysoka kompetencja autorów.

Czytelnik:
Temat tej książki, jak wirusy, bakterie i pasożyty zdołają unikać naszych systemów obronnych, jest interesujący dla szerokiej rzeszy czytelników nauczycieli, studentów, naukowców i klinicystów.  Język i pojęcia nie są zniechęcająco techniczne, a najnowsze osiągnięcia są ukazywane w logicznej konstrukcji, która ułatwia ich zrozumienie.  Współautorzy wydają się posiadać dużą wiedzę i być wysoce kompetentni.  

Cechy szczególne:
Podczas gdy główny nacisk w tej książce położony jest na różne sposoby za pomocą, których mikroorganizmy omijają wrodzoną odpowiedź immunologiczną, występuje tam także wspaniały rozdział dotyczący samej nieswoistej odpowiedzi immunologicznej, która uwydatnia mechanizmy obronne gospodarza i przygotowuje grunt do lepszego zrozumienia "wywrotowego" działania mikroorganizmów na układ odpornościowy.
 
Autorzy poszczególnych rozdziałów wykonali wspaniałą pracę łącząc najnowsze dane literaturowe i skracając i streszczając je w zwięzły raport dotyczący stanu wiedzy o tym jak mikroorganizmy unikają ludzkiego systemu odpornościowego. Każdy rozdział zawiera szeroką bibliografię dostarczającą pełny przekrój obecnego piśmiennictwa.
Rozdział 4 o unikaniu systemu odpornościowego przez wirusy jest szczególnie dobrze napisany, zwięzły i ilustrowany wieloma rycinami pokazującymi szlaki blokowane przez konkretne wirusy. Rozdział dotyczący sposobów działania "wywrotowego" na układ odpornościowy przez pasożyty mający 70 stron (z tego 35 piśmiennictwa) może być najlepszą pracą w tej dziedzinie.
Razem z rozdziałami dotyczącymi hamowania odpowiedzi humoralnej przez wirusy, wpływu wirusów na komórki dendrytyczne i szczegółowej dyskusji o wirusie odry, ta książka dostarcza praktycznie pełny przegląd współczesnych osiągnięć w tej dziedzinie.  Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie wirologii pokazują różnorodność mechanizmów stosowanych przez  te wytrawne patogeny i pogłębiająca się wiedza w tej dziedzinie powinna dostarczyć zrozumienie jak projektować lepsze szczepionki i leki przeciwwirusowe. 

Ocena:
Po przeczytaniu tej książki zaczynamy od nowa doceniać wartość zdrowego i dobrze przygotowanego systemu odpornościowego.  Osoba z upośledzonym systemem odpornościowym jest narażona na znacznie większe ryzyko infekcji i może nawet umrzeć jako wynik choroby, która normalnie byłaby jedynie pewną niedogodnością.  Przez zebranie i ocenę ostatnich osiągnięć naukowych w tej ważnej dziedzinie immunologii autorzy i edytorzy zasługują na wielkie uznanie za stworzenie dzieła, które powinno być standardowym podręcznikiem w tej dziedzinie przez jakiś czas. 

 

"From Genes to Phenotypes – The Basis of Future Allergy Management"
Proceedings of the 25th Symposium of the Collegium Internationale Allergologicum (Supplement 2, 2005 of Allergy & Clinical Immunology International – Journal of the World Allergy Organization)
Edytorzy: H Lowenstein, J.B. Bienenstock, J. Ring
ISBN # 1904455050

Cena: 64.95 USD
Dostepne z: Hogrefe & Huber

Recenzent: John B Ziegler MB BS, FRACP, MD, DipHed, FAAAAI
Head, Department of Immunology & Infectious Diseases Sydney Children's Hospital, RANDWICK NSW, Australia

Opis:
Collegium Internationale Allergologicum spotyka się co dwa lata i zaprasza około 200 alergologów na nieformalne spotkanie celem przedyskutowania ostatnich osiągnięć naukowych w alergologii i przyszłych opcji terapeutycznych.  Ta 252 stronicowa książka zebrała referaty prezentowane na spotkaniu w 2004 roku w Danii dotyczące tematów takich jak interakcja gen-środowisko, regulacja komórek T, podstawowe mechanizmy funkcji komórek efektorowych, komórki tuczne, psychoneuroalergologia, astma, alergie pokarmowe, wyprysk, reakcje polekowe, diagnostyka i progres w farmakoterapii oraz swoista i nieswoista immunoterapia. 

Cel:
Postawiony cel, tak jak zasugerowano w tytule, łączy przerwę między genetyką a mechanizmami odpowiedzi alergicznej i praktyką alergologa.  Ewoluując ze sprawozdań z konferencji zawartość jest zdecydowanie określona przez zainteresowania i tematy programów naukowych uczestników bez stworzenia jednego wspólnego tematu.  Cel będzie prawdopodobnie lepiej opisany jako pozwolenie grupom badaczy zaprezentowanie ostatnich odkryć i zainteresowań.  Ta książka nie dostarcza dyskusji o korelacjach genotyp-fenotyp, które w tytule wydaje się obiecywać, ale oczywiście nie można oczekiwać żadnych takich korelacji w przypadku chorób alergicznych, które wydają się być chorobami o podłożu wielogenowym.

Czytelnik:
Nie jest to książka ukierunkowana na konkretnego czytelnika. Nie dostarcza przeglądu żadnej szerokiej dziedziny badań, teorii czy praktyki w alergologii.  Nie opisuje współczesnej wiedzy o czynnikach genetycznych prowadzących do konkretnych alergicznych fenotypów.  Nie opisuje również alergicznych fenotypów.  Nie jest ona skierowana do studentów, lekarzy specjalizujących się w alergologii czy też lekarzy innych dyscyplin szukających uaktualnionej wiedzy.  Raczej jest ona skierowana do akademików i badaczy pracujących w alergologii i praktykujących alergologów i immunologów szukających nowych trendów badawczych. 

Cechy szczególne:
Ta książka zawiera około 70 referatów 3-4 stronicowych, głównie prezentowanych jako artykuły ze streszczeniami, metodami, wynikami, dyskusją i krótkim piśmiennictwem.  Niektóre są krótkimi pracami przeglądowymi prezentującymi opublikowane badania, chociaż nawet takie prace mają mniej jak 20 pozycji piśmiennictwa. Niezwykłe jak na taką pozycję ale nie ma ona katalogu rzeczowego.  Ma ona spis autorów i katalog oparty na słowach kluczowych (które nie są zawsze standartowymi pojęciami) dostarczonych przez poszczególnych autorów.  To powoduje niezwykły efekt.  Udział Australijczyków w immunoterapii preparatami lateksu znajduje się w katalogu pod hasłami "alergia na lateks", "bazofile" i "Hev b 6.01" ale nie pod hasłem "immunoterapia". Wiele z pojęć są to skrócone nazwy, na przykład cząsteczek powierzchniowych znajdujących się na komórkach.  Chociaż jeden z receptorów jest bardzo interesujący, mało czytelników będzie go szukać pod hasłem IRp60 (ostatnio opisany receptor hamujący komórki tuczne).     

Ocena:
Ta książka została opublikowana w 2006 roku i zawiera prace prezentowane w sierpniu 2004 dlatego czytelnik nie skorzysta z obowiązku natychmiastowości przekazu nałożonego na delegatów.  Zawartość jest w dużej mierze w formie krótkich prac naukowych ale najwidoczniej nie recenzowanych.  Zwykle aspekty metodologiczne nie są wystarczająco szczegółowo opisane co nie pozwala na krytyczną ocenę.  Na pierwszy rzut oka jest to słabość tej książki, ale to może być także jej siłą ponieważ stwarza możliwość opublikowania metod, które chociaż nie są nową technologią stanowią nowe podejście do badań w alergologii ( test uwalniania histaminy z bazofili w celu wykrywania krążących alergenów pokarmowych, ekspresja CD63 jako marker aktywacji bazofili).  Pozwala to krótkim pracom przeglądowym zachęcić czytelnika do dalszego poszukiwania w powstających dziedzinach (rozmaitość epitopów jako czynnik korelujący z ciężkością alergicznej reakcji na pokarmy),  dostarcza pomysłów na postawienie hipotez, które chociaż dotychczas nie testowane mogą okazać się bardzo ważne (przeciwciała przeciwko przestrzennym sekwencjom związanych z błoną komórkową IgE w celu modulacji syntezy IgE).  Jej czytanie sprawi radość wszystkim, którzy chcą mieć aktualne informacje o nowych ideach w alergologii.  Wielu może preferować spędzenie tego czasu na czytanie najnowszych wydań recenzowanych czasopism.  

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.