wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych marzec 2006
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych marzec 2006

Wybrane przez edytora Prof. Richard F Lockey.

1. Komórki T NK (natural killer) CD4+ posiadające niezmienny receptor komórek T (T cell receptor - TCR) w astmie.
Niezmienne komórki NK u ludzi posiadają cząsteczkę CD4 z receptorami Va24-Ja18. Odpowiadają one raczej na antygeny glikolipidowe niż na antygeny peptydowe. Podczas aktywacji produkują duże ilości interferonu- g i IL-4. Autorzy tego artykułu odkryli, że 60% komórek CD4+CD3+ w płucach chorych na przewlekłą umiarkowaną i ciężką astmę są komórkami T NK, które posiadają niezmienny TCR i produkują cytokiny typu Th2. Osoby z grupy kontrolnej ( zdrowi i chorzy z sarkoidozą) mieli konwencjonalne komórki T CD4+CD3+, a nie komórki T NK.
Komentarz edytora: Te odkrycie nasuwa pytanie czy to są komórki Th2 czy też NK które są zaangażowane w patogenezie astmy? Akbari O, et al. N Engl J Med 2006; 354: 1117. Kay AB, komentarz edytorski 1186.

2. Polimorfizmy receptora beta adrenergicznego a odpowiedź na salmeterol.
W tym badaniu autorzy starali się dowiedzieć, czy występują genotypowo-specyficzne efekty podczas leczenia chorych z astmą długo działającymi agonistami receptora beta i czy te efekty są modyfikowane poprzez równoczesne podanie steroidów wziewnych (ICS). Badanie prowadzono w dwóch oddzielnych kohortach, w pierwszej osoby w sposób losowy otrzymywały regularne leczenie salmeterolem i jednocześnie zaprzestały przyjmowania ICS, w drugiej losowo otrzymywały regularne leczenie salmeterolem lecz kontynuowały leczenie ICS. Osoby z B16Arg/Arg w porównaniu z osobami z B16Gly/Gly wykazywały upośledzoną odpowiedź na salmeterol niezależnie od przyjmowanych ICS.
Komentarz edytora: Osoby z B16Arg/Arg (około 1/6 rasy kaukaskiej i 1/5 Afroamerykanów) mogą skorzystać z alternatywnej strategii leczenia astmy. Wechsler ME et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 519. Tattersfield AE, Harrison TW, komentarz edytorski 473.

3. Teofilina i cetyryzyna u chorych z przewlekłą idiopatyczną pokrzywką (CIU).
Te sześciomiesięczne, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, równoległe badanie 134 (105 ukończyło badanie) chorych z CIU wykazało, że cetyryzyna i teofilina (200mg dwa razy dziennie) były skuteczniejsze niż cetyryzyna i placebo. Wyniki, mierzone przy pomocy wzrokowej skali analogowej i score efektywności leczenia, były znamienne w niektórych punktach poprzez cały okres badania. Autorzy wyciągnęli wniosek, że teofilina była dobrze tolerowana i dostarczała dodatkową korzyść w leczeniu CIU.
Komentarz edytora: Potrzebujemy każdej możliwej pomocy w leczeniu CIU. Kalogeromitros D et al. Int Arch Allergy Immunol 2006; 139: 258.

4. Efekt tiotropium na zaostrzenia POChP i na parametry wentylacyjne.
Te randomizowane, podwójnie zaślepione, jednoroczne badanie grup równoległych porównywało efekt tiotropium 18 m g raz dziennie (n=500) i placebo (n=510) na zaostrzenia, związane z chorobą podstawową używanie środków pomocy medycznej oraz upośledzenie przepływu powietrza u chorych z POChP. Tiotropium redukowało zaostrzenia i poprawiało przepływ powietrza przez drogi oddechowe w ciągu tego rocznego badania.
Komentarz edytora: Tiotropium jest lekiem z wyboru u chorych z POChP. Dusser D et al. Eur Respir J 2006; 27: 547.

5. Nadwrażliwość na chinolony zależna od komórek T: mechanizm i reakcje krzyżowe.
U sześciu chorych ze skórnymi reakcjami o typie opóźnionym na ciprofloksacynę, norfloksacynę lub moksifloksacynę wykonano in vivo płatkowe testy skórne i in vitro test proliferacji limfocytów w celu zbadania reakcji nadwrażliwości o typie opóźnionym na chinolony. U trzech z sześciu chorych testy płatkowe wypadły dodatnio po 24 i 48 godzinach i u wszystkich chorych wykazano dodatni test proliferacji limfocytów. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż komórki T biorą udział w reakcji odporności opóźnionej na chinolony oraz, że reakcje krzyżowe pomiędzy różnymi chinolonami są częste.
Komentarz edytora: Chinolony są bardzo ważnym antybiotykiem o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym, które mogą powodować reakcje nadwrażliwości typu opóźnionego. Schmid DA et al. Clin Exp Allergy 2006; 36; 59.

6. Działania uboczne allergenowo swoistej immunoterapii (SIT) przy użyciu wodnych roztworów alergenów zaadsorbowanych na wodorotlenku glinu.
W celu oceny bezpieczeństwa SIT cztery ośrodki w Danii zebrały dane wszystkich chorych rozpoczynających SIT w trzyletnim badaniu. 1038 chorych otrzymało leczenie 1709 alergenami (tymotka, brzoza, bylica, roztocza kurzu domowego, jad os i pszczół), w sumie 23047 injekcji. Wystąpiły 582 systemowe działania uboczne u 341 chorych. W większości były to łagodne reakcje 2 stopnia (78%), a szczepionki zawierające alergeny traw najczęściej powodowały problemy. Typ alergenu, a nie chory czy centrum badawcze pozwalały przewidzieć wystąpienie działań ubocznych. Płeć czy obecność astmy nie wpływała na częstość działań ubocznych. Adrenalina była użyta do leczenia 2% działań ubocznych.
Komentarz edytora: Te badanie wskazuje na to, że ekstrakty alergenowe modyfikowane wodorotlenkiem glinu są bezpieczne i że szczepionki zawierające alergeny traw są odpowiedzialne za większość działań ubocznych. Astma nie jest czynnikiem ryzyka. Winther L, et al. Clin Exp Allergy 2006; 36: 254. Frew AJ komentarz edytorski 251.

7. Budesonid/formoterol w jednym inhalatorze.
Sześciomiesięczne, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie równoległych grup obejmujące 697 chorych, w średnim wieku 38 lat, porównywało efekt budesonidu/formoterolu (B/F) (80 m g/4.5 m g, dwie inhalacje dziennie wieczorem) plus B/F na żądanie z budesonidem (B) (160 m g, dwie inhalacje dziennie wieczorem) plus terbutalina (T) (0.4 mg) na żądanie w leczeniu łagodnej i umiarkowanej astmy. Chorzy leczeni B/F mieli wyższy poranny PEF, mniejsze ryzyko ciężkiego zaostrzenia astmy i mniej hospitalizacji lub wizyt na oddziałach pomocy doraźnej. Większą skuteczność B/F osiągano przy mniejszej dawce ICS niż w grupie leczonej B (średnia dawka odpowiednio 240 m g/dobę vs 320 m g/dobę) oraz mniejszej liczbie dni stosowania steroidów doustnych (77%). Częstość i liczba działań niepożądanych była porównywalna w obu grupach.
Komentarz edytora: Połączenie długo-działających beta-mimetyków z ICS jest skuteczniejsze niż same ICS i w tym badaniu było równie bezpieczne. Rabe KF et al. Chest 2006; 129: 246.

8. Interwencje na oddziałach pomocy doraźnej w celu poprawy opieki chorych z zaostrzeniem astmy.
Trzysta osiemdziesiąt czterech chorych (w wieku 2 do 54 lat) uczestniczyło w randomizowanym, kontrolnym badaniu w celu porównania efektów dwóch rodzajów interwencji na oddziałach pomocy doraźnej z powodu zaostrzeń astmy na wyniki dalszej opieki przez lekarzy pierwszego kontaktu (primary care - PC). Podstawowe parametry demograficzne, stopień ciężkości astmy i dostępność do opieki medycznej były podobne w obu grupach. Interwencja, włączając w to bezpłatne leki, transport i pomoc w uzyskaniu wizyty lekarskiej znamiennie zwiększyły prawdopodobieństwo, że wypisywany chory otrzyma dalszą opiekę PC, ale nie wpływało na odległe wyniki.
Komentarz edytora: U chorych korzystających z oddziałów opieki doraźnej z powodu zaostrzeń astmy istnieje potrzeba opracowania strategii mających na celu wpływ na odległe wyniki leczenia. Baren JM et al. Chest 2006; 129: 257.

9. Wpływ wskaźnika masy ciała na odpowiedź na leki kontrolujące astmę.
Przeanalizowano post hoc skumulowane dane z czterech, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badań randomizujących 3073 dorosłych z umiarkowaną astmą do leczenia montelukastem, beklometazonem lub placebo. Punktami końcowymi były: liczba dni dobrej kontroli astmy, FEV1, zużycie beta-mimetyków i przebudzenia nocne. Klasyfikacja wskaźnika masy ciała (BMI) kategoryzowała osoby na te o normalnym BMI, osoby z nadwagą oraz osoby otyłe, jak również zawierała zmienne o charakterze ciągłym. Wyniki wskazują, że odpowiedź na placebo w zakresie wszystkich punktów końcowych była mniejsza wraz ze wzrostem BMI. Podobnie, odpowiedź na kortykosteroidy wziewne (ICS) zmniejszała się podczas gdy odpowiedź na antagonistę leukotrienów pozostała niezmieniona.
Komentarz edytora: Otyłość może być nie tylko czynnikiem ryzyka astmy, szczególnie u kobiet, ale także może obniżyć odpowiedź na ICS. Peters-Golden M, et al. Eur Respir J 2006; 27: 495.

10. Prewencja osteoporozy związanej z przewlekła kortykoterapią.
Artykuł z Archives of Dermatology jest opisany w Journal of the American Medical Association. Przedstawia on opcje leczenia i współczesne rekomendacje dla dermatologów leczących swoich chorych kortykosteroidami o działaniu ogólnoustrojowym.
Komentarz edytora: To co jest dobre dla dermatologa jest również dobre dla alergologa. Summey BT, Yosipovitch G. Arch Dermatol 2006; 142:82. Komentarz Heffernan MP et al. JAMA 2006; 295: 1300.

11. Anafilaksja i Amerykańska Akademia Alergologii, Astmy i Immunologii (AAAAI).
Wspaniała praca przeglądowa pojawiła się w JACI dotycząca pionierów i kamieni milowych w badaniach nad anafilaksją oraz wybitnych osiągnięć alergologów z całego świata, które przyczyniły się do zrozumienia patogenezy i leczenia anafilaksji.
Komentarz edytora: Alergolodzy powinni być dumni z ich udziału w zrozumieniu i leczeniu tej choroby. Lieberman PL et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 117:478.

12. Ciągła edukacja medyczna (CMI) mini-podręcznik o chorobach alergicznych i immunologicznych.
Ten mini-podręcznik zawiera następujące rozdziały: Przegląd odpowiedzi immunologicznej u ludzi; Uaktualnienie o pierwotnych niedoborach immunologicznych; Cytokiny i chemokiny; Autoagresja, Zapalenia naczyń i autoprzeciwciała, IgE, Komórki tuczne, Bazofile i eozynofile, Astma, Czynniki leżące u podstaw rozpoczęcia, zaostrzeń i progresji chorób, Kontrola alergicznego zapalenia dróg oddechowych poprzez immunomodulację, Alergia na leki, Alergia pokarmowa, Atopowe zapalenie skóry.
Komentarz edytora: Konieczny do przeczytania dla lekarzy szkolących się. Shearer WT, Leung D. J Allergy Clin Immunol 2006; 117:S429.

13. Komory do prowokacji alergenowych.
Jest to suplement pt "Rola komór do prowokacji alergenowych w ocenie leków przeciwalergicznych: międzynarodowy konsensus. Dostarcza on dogłębny przegląd na temat roli komór do prowokacji alergenowych jako sposobu oceny leczenia niezytu nosa.
Komentarz edytora: Interesujący przegląd na złożony lecz bardzo naukowy temat. Day JH et al. Clin and Exp Allergy Rev 2006; 6: 31.

14. Wytyczne konsultacji cytując dowody: jak alergolog/immunolog może pomóc.
Jest to 28-stronicowy dokument mówiacy jak alergolog/immunolog może pomóc w diagnostyce i leczeniu: Aspergilozy płucnej, Anafilaksji, Diagnostyce astmy, Leczeniu astmy, Immunoterapii, Prewencji chorobowości z powodu astmy, Prewencji umieralności z powodu astmy, Dostosowywanie się do reguł leczenia astmy, Astmie zawodowej, Zapaleniu spojówek, Kaszlu, Atopowym zapaleniu skóry, Kontaktowym zapaleniu skóry, Alergii lekowej, Alergii na pokarmy, Alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, Uczulenia na owady, Zawodowych chorobach alergicznych, Nieżycie nosa, Zapaleniu zatok, Pokrzywce i obrzęku naczynioruchowym.
Komentarz edytora: Alergologia jest małą specjalnością. Ten dodatek definiuje jak alergolog/immunolog powinien włączyć się w diagnostykę i leczenie tych chorób. Leung D, Schatz M (edytorzy). J Allergy Clin Immunol 2006; 117: S495.


Towarzystwa członkowskie WAO - Polskie Towarzystwo Alergologicznezne.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) jest organizacją poświęconą promocji: badań naukowych zarówno w dziedzinie nauk podstawowych jak i klinicznych, szkolenia i ciągłej edukacji w alergologii i immunologii klinicznej oraz promocji wiedzy o alergologii jako problemie zdrowia publicznego. PTA zostało założone w 1983 roku jako naturalna konsekwencja ciągłego wzrostu liczby członków zebranych w Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ta Sekcja Alergologiczna została stworzona w 1964 roku. Powiązana była głównie z interną ale wkrótce rozszerzyła się na pediatrię, choroby płuc, laryngologię i dermatologię. Aktywne działania członków Sekcji Alergologicznej zakończyło się ustanowieniem alergologii jako samodzielnej specjalizacji w Polsce. W 1973 roku odbył się pierwszy egzamin z alergologii. Pierwsze akademickie centra alergologiczne zostały powołane w 1970 roku w Krakowie pod kierunkiem prof. A Szczeklika i w Białymstoku pod kierunkiem prof. S Chyrek-Borowskiej.

PTA jako niezależna organizacja szybko rozwija się od 1983 roku, obecnie licząc ponad 1000 członków. Członkowie PTA są specjalistami w różnych dziedzinach medycyny w tym chorobach wewnętrznych, pediatrii, laryngologii i dermatologii. Trzy czasopisma medyczne wydawane są pod patronatem PTA: Alergia Astma Immunologia, International Review of Allergology and Clinical Immunology oraz Pneumonologia i Alergologia Polska.

Co trzy lata PTA organizuje Kongres PTA. Najbliższy kongres odbędzie się w Wiśle w 2006 roku. Podczas każdego Kongresu wybierany jest nowy prezydent i zarząd PTA. Obecnym prezydentem jest prof. Marek Kowalski a prezydentem elektem prof. Piotr Kuna.

Wielu członków PTA należy do EAACI, WAO i innych organizacji międzynarodowych. PTA jako organizacja współdziała z WAO i EAACI w organizowaniu wspólnych zjazdów i programów edukacyjnych. W 1997 roku wspólne spotkanie PTA i EAACI miało miejsce w Katowicach, a pierwsza we wschodniej Europie Letnia Szkoła EAACI odbyła się w Białymstoku. W lipcu 2004 PTA zorganizowało w Krakowie sympozjum wspólnie z American College of Allergy, Asthma i Immunology.

Co roku szereg spotkań alergologicznych organizowanych pod patronatem PTA odwiedzanych jest przez delegatów z innych międzynarodowych organizacji. W 2005 roku przedstawiciele WAO uczestniczyli w corocznym zjeździe w Łodzi.

Do głównych zadań PTA należą:

- utrzymywanie wysokiego poziomu opieki zdrowotnej alergicznych chorych
- wspieranie badań w alergologii i immunologii klinicznej
- promowanie programów edukacyjnych dla lekarzy i pacjentów
- wspieranie młodych alergologów w badaniach naukowych
- promowanie współpracy międzynarodowej


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Seminaria i Konferencje 2006 (Seminars & Conferences).

Seminaria i konferencje (Seminars & Conferences) jest najnowszym programem edukacyjnym WAO oferującym swoim członkom możliwość starania się o zaproszenie na krajowy coroczny zjazd eksperta, którego w inny sposób nie mogliby wysłuchać. W 2006 roku eksperci pojadą na następujące spotkania:

7th Malaysian Congress of Allergy and Immunology
Zaproszony wykładowca WAO: Cassim Motala
10-12 marca 2006
Kuala Lumpur, Malezja

IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zaproszony wykładowca WAO: Teodor Popov
10-13 maja 2006
Wisła, Polska

XVI Congress o the Venezuelan Society of Allergology and Immunology
Zaproszony wykładowca WAO: Carlos E Baena-Cagnani
17-20 maja 2006
Isla de Margarita, Wenezuela

17th Australian Society of Clinical Immunology and Allergy Annual Scientific Meeting
Zaproszony wykładowca WAO: Ronald Dahl
7-10 września 2006
Manly Beach, New South Wales, Australia

ALL-4-Kids Congress: Joint Meeting of Allergy Society of South Africa & the South African Pediatric Association
Zaproszony wykładowca WAO: Michael A Kaliner
7-11 września 2006
Republika Południowej Afryki

Ogólnoświatowy Sojusz Przeciwko Przewlekłym Chorobom Płuc (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases - GARD)

Carlos Baena-Cagnani, ustępujący prezydent WAO i Walter G Canonica, prezydent elekt, reprezentowali Światową Organizację Alergologiczną na otwarciu GARD w Pekinie, 28 marca 2006. GARD jest dobrowolnym stowarzyszeniem 41 rozpoznawanych na świecie organizacji, instytucji i agencji zarówno z krajów rozwiniętych jak i rozwijających się, które ma na celu dzielenie się ekspertyzami, identyfikowanie problemów, promocję rozwiązań, koordynowanie aktywności i pracy aby osiągnąć wspólny cel celu zwalczanie przewlekłych chorób układu oddechowego. Odpowiedzialność za poszczególne obszary rozwoju spoczywa na Grupach Roboczych. Walter G Canonica współprzewodniczy Grupie Roboczej - Diagnostyka Alergii, podczas gdy Carlos Baena-Cagnani jest przewodniczącym Pediatrycznej Grupy Roboczej. Alergia jest uznana przez GARD jako główna przyczyna chorób układu oddechowego i WAO będzie pracować niestrudzenie w ramach GARD w celu promocji prewencji, wczesnej diagnostyki i leczenia alergicznych chorób układu oddechowego w wymiarze ogólnoświatowym. Innymi wybitnymi członkami zarządu WAO biorącymi udział w otwarciu GARD w Pekinie byli Jean Bousquet przewodniczący GARD i Ronald Dahl współprzewodniczący, Estelle R Simons, Ruby Pawankar i Takeshi Fukuda. Wiecej informacji o GARD znajduje się na stronach WHO Web site.

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism -

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się. Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek allergologicznych

"New Perspectives in Monitoring Lung Inflammation: Analysis of Exhaled Breath Condensate".
Paolo Montuschi
2005 CRC Press

Cena: 119.95 USD
Dostępne z: http://www.crcpress.com/shopping_cart/products/ product_detail.asp?sku=TF17348&parent_id=11928&pc=

Recenzent: Mark C Glaum MD, PhD
Assistant Professor of Medicine and Pediatrics
University of South Florida

Opis:
W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono potencjalnemu zastosowaniu markerów zapalenia oskrzeli jako wskaźnika pomocnego w diagnostyce i leczeniu chorych na przewlekłe choroby płuc. Do dzisiaj nie było dostępnych podręczników skupiających się na przedyskutowaniu metodologii i zastosowania tych technologii u dorosłych i dzieci. Ten podręcznik stanowi przegląd współczesnych metodologii i wiarygodności nieinwazyjnej oceny zapalenia dróg oddechowych poprzez kondensat powietrza wydychanego. Ten tekst dostarcza podstaw i przesłanek do oceny kilku ważnych markerów zapalenia dróg oddechowych, które mogą mieć zastosowanie kliniczne w ocenie i leczeniu chorób płuc.

Cel:
Celem jest dostarczenie badaczowi i klinicyście zwięzłego przeglądu danych, które przemawiają za użyciem kondensatu powietrza wydychanego jako narzędzia do monitorowania zapalenia dróg oddechowych. Informacja jest prezentowana w jasny zorganizowany sposób, który pozwala na szybkie uzyskanie kluczowych faktów.

Czytelnik:
Ta książka adresowana jest do naukowców i klinicystów zainteresowanych przewlekłymi zapalnymi chorobami płuc. Specjaliści, którzy najprawdopodobniej będą stosować te środki to pulmonolodzy i alergolodzy, którzy rutynowo opiekują się chorymi z astmą jak również innymi przewlekłymi chorobami płuc.

Cechy szczególne:
Pierwsze rozdziały opisują szczegółowo aspekty metodologiczne dotyczące zbierania kondensatu powietrza wydychanego. Następne rozdziały skupiają się na pomiarach kluczowych markerów zapalenia dróg oddechowych. Zastosowanie tej technologii u dzieci jest opisane w oddzielnym rozdziale. Każdy rozdział rozpoczyna się tabelą zawierająca spis treści i pokazującą organizację prezentowanego materiału. Wykresy i tabele są dobrze zaprojektowane i jasno prezentowane. Rozdziały kończą się sugerowanymi pozycjami do dalszego czytania włączając w to uaktualnione pozycje literaturowe. W ostatnich rozdziałach przedyskutowano potencjalne implikacje analizy kondensatu powietrza wydychanego w diagnostyce i leczeniu chorób płuc.

Ocena:
Osiągnięcia technologiczne w nieinwazyjnej ocenie markerów zapalenia dróg oddechowych najprawdopodobniej zrewolucjonizują sposób w jaki choroby płuc są diagnozowane i leczone. Obiektywne sposoby pomiaru zapalenia pozwoli na precyzyjne dostosowanie leczenia chorób dróg oddechowych, które nie jest obecnie przy użyciu dotychczas dostępnych metod. Ta książka "New Perspectives in Monitoring Lung Inflammation: Analysis of Exhaled Breath Condensate" stanowi wspaniałe wprowadzenie tej rozwijającej się technologii i jest obowiązkową pozycją dla lekarza czy naukowca chcącego być na bieżąco z nowoczesną techniką w diagnozowaniu i leczeniu przewlekłych chorób płuc.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach. Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.