wao logo #


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych marzec 2007
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych marzec 2007

Wybrane przez edytora głównego Richard F Lockey M.D.

1. Salmeterol (S) i propionian flutikazonu (FP) a przeżycie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).      
Jest to randomizowane badanie o typie podwójnie ślepej próby porównujące S 50 mcg z FP 500 mcg w jednym inhalatorze, podawane dwa razy dziennie z placebo, S 50 mcg lub FP 500 mcg przez okres 3 lat w leczeniu POChP.  Pierwotnym punktem końcowym był zgon z jakiegokolwiek powodu.  Wtórnymi punktami końcowymi były częstość zaostrzeń, parametry spirometryczne i stan zdrowia.  Do badania włączono 6112 chorych, z których w przeciągu 3 lat zmarło 875, 12.6% w grupie leczenia łączonego, 15.2% w grupie placebo, 13.5% w grupie S, 16.0% w grupie FP, co korespondowało z różnicą 2.6 punktów procentowych lub zmniejszeniem ryzyka zgonu o17.5% (p = 0.052).  S albo FP podawane oddzielnie nie różniły się znamiennie od placebo.  W porównaniu z placebo lek łączony zmniejszał roczną liczbę zaostrzeń z 1.13 do 0.85 i poprawiał stan zdrowia i parametry spirometryczne (p<0.001 dla wszystkich porównań z placebo).  Zapalenie płuc jako działanie niepożądane było częstsze w grupie otrzymującej preparaty zawierające FP (19.6% w grupie otrzymującej lek łączony i 18.3% w grupie otrzymującej FP) w porównaniu z placebo (12.3%; p<0.001 w porównaniu z oboma grupami otrzymującymi lek).  Zmniejszenie liczby zgonów z wszystkich przyczyn nie osiągnęło znamienności statystycznej, jednakże, znamienna korzyść obserwowana była w odniesieniu do wszystkich innych wyników przy stosowaniu terapii łączonej.      
Komentarz edytora: Terapia preparatem łączonym zmniejsza roczną liczbę zaostrzeń i poprawia stan zdrowia i parametry spirometryczne (wtórne punkty końcowe) ale nie ma statystycznie znamiennego efektu na śmiertelność (pierwotny punkt końcowy).  Calverly PMA et al. NEJM 2007; 356:775. Komentarz edytorski Rabe KF. NEJM 2007; 356; 851.        

2. Trombocytopenia o podłożu immunologicznym indukowana wankomycyną.   
Zależne od wankomycyny przeciwciała klasy IgG lub IgM reaktywne wobec płytek krwi zidentyfikowano u 34 chorych podejrzanych o trombocytopenię wywołaną przez wankomycynę.  Kliniczna obserwacja u 29 chorych wykazała średno maksymalny spadek liczby płytek do 13 600 na mm3 i poważne krwawienie u 10 chorych (34%).  Liczba płytek powróciła do normy u wszystkich 26 chorych, którzy przeżyli po zaprzestaniu leczenia wankomycyną.  Przeciwciała zależne od wankomycyny nie zanleziono u chorych, którzy otrzymywali wankomycynę ale nie wystąpiła u nich trombocytopenia.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż ciężkie krwawienie występuje w przypadku indukowanej wankomycyną trombocytopenii a diagnoza może być potwierdzona przez wykrycie zależnych od wankomycyny przeciwciał skierowanych przeciwko płytkom krwi. 
Komentarz edytora: Dodaj wankomycynę do listy leków powodujących trombocytopenię.  Von Drygalski A et al. NEJM 2007;356:904. Komentarz edytorski: Warkentin TE. NEJM 2007;356:891.

3. Krótka historia o TH17, pierwsza większa korekta hipotezy TH1/TH2 w odniesieniu do uszkodzenia tkanek mediowanego przez komórki T.   
Autor analizuje ewolucję kilku hipotez, które dominowały zapatrywania na regulację i interakcje komórka-komórka oraz patogenezę chorób.  Najpierw powstała koncepcja komórek T pomocniczych i supresorowych, która później została zastąpiona przez koncepcję zakładającą, że cytokiny produkowane przez komórki TH1 mogłyby negatywnie regulować funkcję komórek TH2 i odwrotnie cytokiny z komórek TH2 hamowałyby funkcje komórek TH1.  Ta hipoteza komórek TH1/TH2 jest obecnie zastępowana przez nowe dane, które wskazują na to, iż linii nazywanej TH17 przypisuje się obecnie odgrywanie głównej roli w powodowaniu i utrzymywaniu uszkodzenia tkanek w różnych sytuacjach, takich jak autoagresja narządowo-swoista mózgu, serca, błony maziowej stawów i śluzówki jelit, choroby alergiczne płuc i skóry i infekcje bakteryjne jelit i układu nerwowego.  Najprawdopodobniej zostanie to ustalone, że żadna jedna cytokina nie jest w stanie sama regulować witalnych procesów takich jak uszkodzenie tkanek i że to jest konstelacja cytokin, dostrojonych razem w końcu wytwarzają złożony fenotyp taki jak "uszkodzenie tkanek" lub "wyzdrowienie z uszkodzenia tkanek".        
Komentarz edytora: Jest to bardzo klarowny artykuł podsumowujący najnowsze informacje dotyczące różnicowania i regulacji komórek T.  Steinman L. Nature Medicine 2007;13:139.

4. Meta-analiza: dożylne immunoglobuliny (IVIG) u krytycznie chorych dorosłych z sepsą. 
Przeanalizowano wszystkie randomizowane, kontrolowane badania kliniczne osób krytycznie chorych z sepsą, ciężką sepsą i wstrząsem septycznym, którzy otrzymywali albo IVIG albo placebo/bez dodatkowej interwencji. Leczenie IVIG związane było z korzystnym efektem na przeżycie (RR 0.74; 95% CI 0.62 do 0.89) w porównaniu z grupami otrzymującymi placebo lub nie otrzymującymi dodatkowej interwencji.  Autorzy zasugerowali, że powinno się przeprowadzić duże kontrolowane badanie leczenia IVIG z powodu metodologicznych ograniczeń dotychczasowych danych literaturowych.    
Komentarz edytora: IVIG wydają się być pomocne u chorych z sepsą, ale konieczne jest duże kontrolowane badanie.  Turgeon AF et al. Ann Intern Med 2007;146:193.

5. Kliniczne badanie małej dawki teofiliny (T) i montelukastu (M) u chorych ze słabo kontrolowaną astmą (A).     
Jest to randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo, w którym wzięło udział 489 chorych ze słabo kontrolowaną A przydzielanych do grup otrzymujących placebo, T (300 mg/d) lub M (10 mg/d).  W trakcie 24 tygodniowego monitorowania uczestników mierzono częstość epizodów złej kontroli A (EZKA) zdefiniowanych jako zmniejszony szczytowy przepływ wydechowy (PEF), zwiększone stosowanie beta-agonistów, zwiększone stosowanie doustnych kortykosteroidów (CS) lub nieplanowane wizyty lekarskie.  Wyniki pokazały, że nie było znamiennej różnicy w EZKA w porównaniu z placebo: T 4.9 (95% CI, 3.6-6.7), M 4.0 (95% CI, 3.0-5.4) i placebo 4.9 (95% CI, 3.8-6.4).  M i T powodowały niewielką poprawę FEV1 mierzoną przed podaniem leku bronchodilatacyjnego o granicznej znamienności statystycznej.  Oba leki powodowały poprawę objawów A lub QOL. U chorych nie otrzymujących ICS, T znamiennie (p<0.002) poprawiała kontrole A i objawów jak również funkcję płuc.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż ani niska dawka T ani M nie zmniejsza EZKA u chorych ze słabo kontrolowaną A pomimo poprawy funkcji płuc.  U chorych nie otrzymujących ICS, niska dawka T poprawia kontrolę objawów A lepiej niż M lub placebo i jest bezpieczną tanią alternatywą w leczeniu A.  
Komentarz edytora: T jest nadal dobrym tanim lekiem do stosowania w A.  The American Lung Association Asthma Clinical Research Centers. AJRCCM 2007; 175:235.

6. Leczenie łączone długo-działającym beta agonistą z antagonistą receptora leukotrienowego w umiarkowanej astmie.   
Do randomizowanego, kontrolowanego placebo badania włączono 192 osoby (12 do 65 lat) z umiarkowaną astmą w celu porównania skuteczności 14-tygodniowego leczenia montelukastem (M) i salmeterolem (S) w porównaniu z beklometazonem (B) i S.  Pierwotnym punktem końcowym był czas który minął do pierwszego niepowodzenia w leczeniu.  M i S były gorsze niż B i S podczas oceny zapobiegania niepowodzeniom w leczeniu astmy (p = 0.0008), czynności płuc (różnica PEF w godzinach porannych 26 L.min, p=0.011), wyniku kontroli astmy (różnica w Asthma Control Questionare score 0.22; p=0.038) oraz markerów zapalenia i reaktywności dróg oddechowych.  Autorzy wyciągnęli wniosek, że M i S nie powinny zastępować ICS i LABA.
Komentarz edytora: ICS ( z lub bez LABA) pozostają lekiem pierwszego rzutu w umiarkowanej astmie we wszystkich grupach wiekowych.  Deykin A et al.  AJRCCM 2007; 175: 228.

7. Żywe atenuowane (LAIV) w porównaniu z inaktywowanymi (IIV) szczepionkami grypowymi u niemowląt i małych dzieci.     
Około 8000 dzieci w wieku 6 do 59 miesięcy z niedawnymi epizodami chorób przebiegających ze świstami w klatce piersiowej lub ciężką astmą było losowo, w podwójnie zaślepiony sposób przypisywanych w proporcji 1:1 do grup otrzymujących donosowo albo przystosowaną w niskich temperaturach trójważną LAIV lub trójważną IIV.  Schorzenia grypopodobne były monitorowane z hodowlami włącznie w trakcie sezonu grypowego 2004-2005. Stwierdzono 54.9% mniej potwierdzonych hodowlami przypadków grypy w grupie otrzymującej LAIV w porównaniu z grupą otrzymującą IIV (153 vs 338 przypadków, p<0.001).  Pośród dzieci poprzednio nie szczepionych, świsty w klatce piersiowej w ciągu 42 dni od podania pierwszej dawki występowały częściej w grupie leczonej LAIV niż IIV, głównie u dzieci w wieku 6 do 11 miesięcy (P = 0.076).  Częstość hospitalizacji z jakiegokolwiek powodu była wyższa u otrzymujących LAIV w wieku 6-11 miesięcy (6.1%) w porównaniu z otrzymującymi IIV w tej grupie wiekowej (2.6%, p=0.002).  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż LAIV ma większą skuteczność niż IIV i powinna być wysoce skuteczna i bezpieczna u dzieci w wieku 12 do 59 miesięcy bez obciążenia w wywiadzie astmą lub świstami.     
Komentarz edytora: LAIV jest bardziej skuteczna niż IIV ale nie powinna być stosowana u dzieci z astmą.  Belshe RB et al. NEJM 2007;356:685.. Komentarz edytorski Cox NJ, Bridges CB. NEJM 2007; 356:729.  

8. Wykrycie w psiej sierści alergenu, który krzyżowo reaguje z głównym alergenem kota Fel d 1.   
Autorzy zastosowali rekombinowany alergen kota (rFel d 1), który ma takie same właściwości immunologiczne jak naturalny Fel d 1, do ilościowego (CAP) kompetycyjnego badania z IgE wykonanego z surowicami pochodzącymi od 36 chorych uczulonych na kota.  Reagujący krzyżowo z Fel d 1 alergen psa został scharakteryzowany za pomocą jedno i dwuwymiarowego immunoblottingu stosując rFel d 1 do eksperymentów hamowania IgE oraz przy użyciu monospecyficznych, poliklonalnych króliczych przeciwciał anty-rFel d 1.  U 25% reagujących z Fel d 1 chorych uczulonych na kota, ponad 50% zahamowania reaktywności IgE na alergeny psa uzyskano przy użyciu rFel d 1.  Reagujący krzyżowo z rFel d 1 alergen o masie 20 kDa i pI około 3.4 został wykryty w ekstrakcie psiej sierści kilku psów różnych ras. Autorzy stwierdzili, że w psiej sierści istnieje alergen podobny do Fel d 1 i może być odpowiedzialny za podwójnie dodatnie wyniki badań serologicznych z alergenami kota i psa i stanowi dowód, że w psiej sierści, oprócz Can f 3/Fel d 2 (albumina) i prawdopodobnie Fel d 4 (lipocalin), znajdują się inne krzyżowo reagujące alergeny.       
Komentarz edytora: Jest to dodatkowy dowód na to, że alergeny kota i psa reagują krzyżowo.  Reininger R et al. Clin Exp Allergy 2007; 37:116.

9. Ludzkie przeciwciała monoklonalne (MA) przeciwko interleukinie 12/23 w leczeniu łuszczycy.
Zrandomizowano 320 osób (w wieku >18 lat) z  umiarkowaną i ciężką łuszczycą płytkową do leczenia w podwójnie zaślepionej, kontrolowanej próbie leczenia MA
lub placebo.  Do każdej z grup zakwalifikowano po 64 osoby.  Po 12 tygodniach w porównaniu z placebo co najmniej 75% poprawę wskaźnika powierzchni i ciężkości łuszczycy (pierwotny punkt końcowy) stwierdzono u 53% chorych, którzy otrzymywali 45 mg MA.  Wyższe dawki powodowały nawet lepsze wyniki (p<0.001).  Nie było różnic w częstości i ciężkości działań niepożądanych.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż te badanie pokazuje skuteczność MA w łuszczycy i dostarcza kolejnych dowodów na rolę podjednostki p40 IL12/IL23 w patofizjologii tej choroby.   
Komentarz edytora: Zaburzenia odpowiedzi immunologicznej typu I są związane z patogenezą łuszczycy, a IL-12 i IL-23 wydają się być odpowiednim celem terapeutycznym.  Krueger GG et al. NEJM 2007; 356:580.

10. NF-κB w komórkach raka sutka (BC) promuje przerzuty osteolityczne do kości  indukując osteoklastogenezę poprzez GMCSF.  
Osoby z BC mają dużą częstość przerzutów do kości ponieważ komórki BC mają powinowactwo do kości, ale także ponieważ one wydzielają czynniki, które stymulują osteoklasty, które są odpowiedzialne za resporpcję kości.  Autorzy dowodzą, że skoro czynnik transkrypcyjny NF-κB reguluje geny biorące udział w inwazji nowotworu i jego przerzutach, może być on także zaangażowany w przerzuty osteolityczne stwierdzane u niektórych chorych z BC.  Oni stwierdzili, że komórki linii rakowych, które wykazują wysoką zdolność do tworzenia przerzutów w kościach mają znamiennie wyższą aktywność NF-κB niż te komórki ze słabymi zdolnościami do tworzenia przerzutów.  Stosując myszy jako model, oni pokazali, że blokując NF-κB redukuje się także rozmiar i liczbę osteolitycznych przerzutów, a w niektórych przypadkach całkowicie im zapobiega.  Potencjalne powiązanie z NF-kB zostało stwierdzone, kiedy odkryto, że zwiększona aktywność NF-κB koreluje ze wzrostem GM-CSF, który stymuluje różnicowanie osteoklastów.     
Komentarz edytora: NF-κB jest powszechnym prozapalnym czynnikiem, a te badanie pokazuje, że leczenie anty-NF-κB może być skuteczne w prewencji przerzutów raka.  Park et al. Nature Med 2007; 13:62.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

seminars and conferencesUmiejscowienie seminariów i konferencji w maju 2007

6 Kolumbijski Kongres Alergii, Astmy i Immunologii
24-27 maj 2007
Medellin, Kolumbia
Zaproszony wykładowca WAO
Joaquin Sastre

gloriaStaże GLORIA maj 2007

Finger Lakes Allergy Society
5 maj 2007
W Henrietta, NY, USA
Wykładowca GLORIA
Ira Finegold
Prezentacje
Moduł 2: Alergiczne zapalenie spojówek
Moduł 4: Immunoterapia

Long Island Allergy & Asthma Society
8 maj 2007
Woodbury, NY, USA
Wykładowca GLORIA
Ira Finegold
Prezentacja
Moduł 2: Alergiczne zapalenie spojówek

African International Conference on Immunity
26-30 maj 2007
Victoria Falls, Zimbabwe
Wykładowca GLORIA
Cassim Motala
Prezentacje
Moduł 3: Stany nagłe w alergologii
Moduł 6: Alergie pokarmowe 

GLORIA jest utrzymywana dzięki grantom z

alcon
dey
dyax & genzyme
nutricia shs
schering-plough


wafMateriały WAF dostępne teraz.
"Ogólnoświatowa perspektywa na genetykę, środowisko i alergię" materiały wykładowców i nagrania audio dostępne są teraz na stronach WAF web page.

Jesteś zaproszony do wzięcia udziału w:

Sympozjum WAF: Immune Tolerance
XXVI EAACI Congress
Wtorek, 12 czerwca 2007, 8:30-10:00
Goteborg Convetion Centre, Room K2-K3
Goteborg, Szwecja. 

Przewodniczący:
Michael A Kaliner, Stany Zjednoczone
Antony J Frew, Zjednoczone Królestwo

Koncepcja indukcji tolerancji
Dale Umetsu, Stany Zjednoczone

Modulacja IgE-zależnych chorób u dzieci
Patrick Holt, Australia

Czy omalizumab współdziała z immunoterapią
Thomas Casale, Stany Zjednoczone  

World Allergy Forum jest finansowane z nieograniczonego edukacyjnego grantu z
novartis

Konwersacje WAO
Dwa nowe wywiady z ekspertami są obecnie dostępne na stronach internetowych.  Aby posłuchać Dr Bill Solomon mówiącego o "Aerobiologii pyłków i pleśni" i Dr Gerald Gleich dzielącego się wiedzą na temat "Hypereozynofilia i choroby eozynofilowe" naciśnij tutaj.

Wezwanie do składania podań

 • Aplikacje na krótkoterminowe stypendia naukowe WAO 2007
  WAO oferuje trzy krótkoterminowe stypendia naukowe do wykorzystania w drugiej połowie 2007 aby wesprzeć młodych alergologów w celu wizytacji wybranego centrum badawczego i nauczenia się wybranej techniki naukowej. Planowany czas trwania stypendium 2-3 tygodni.  WAO będzie współuczestniczyć w pokryciu kosztów podróży i pobytu do kwoty 2500 USD.

  Priorytetowo traktowani będą młodzi klinicyści do 5 lat od uzyskania dyplomu ostatniego stopnia naukowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w ośrodkach akademickich i klinicznych instytutach.  Ubiegający się muszą być członkami WAO.

  Te projekty krótkoterminowych stypendiów muszą spełniać jedno z priorytetów WAO:
  • Czynniki genetyczne biorące udział w powstawaniu chorób alergicznych i odpowiedzi na leczenie
  • Charakterystyka alergenów i ich standaryzacja
  • Podstawowe i kliniczne badania w alergologii i astmie

  Formularze mogą być pobrane tutaj: Link

  Aplikacje muszą dotrzeć do centrali WAO nie później niż 31 maja 2007
 • Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina 2007
  Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina jest przyznawaną co dwa lata nagrodą dla młodych naukowców, którzy wykazali perfekcję w dziedzinie alergologii.  WAO i ALK-Abello zaprezentuje tę nagrodę na Światowym Kongresie Alergologicznym w Bangkoku, 2-6 grudnia 2007.

  Zdobywca nagrody otrzyma 20 000 euro wraz z grantem podróżnym aby wziąć udział w kongresie. 

  alk-abelloBliższe informacje dotyczące składania aplikacji należy szukać w www.alk-abello.com naciśnij na "The WAO Henning Lowenstein Research Award".

  Ostateczny termin składania podań mija 30 czerwca 2007


Raport z krótkoterminowego stypendium 2006

W tym miesiącu przedstawiamy raport z krótkoterminowego stypendium WAO 2006 przyznanego dla Dr Daniela Potaczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska.  Dr Potaczek przebywał w Atopy Research Center, Juntendo University School of Medicine, Japonia, gdzie uczył się nowych technik badawczych w celu badania "Zmienność genetyczna genu łańcucha alfa receptora wysokiego powinowactwa IgE i jego ekspresji".  Aby przeczytać raport ze stypendium naciśnij tutaj.

esp latin americaZjazdy nowych towarzystw alergologicznych  - Cancun, Meksyk.
Pierwszy Zjazd Nowych Towarzystw (Emerging Societies Meeting - ESM) WAO w 2007 roku odbędzie się podczas LXI Narodowego Kongresu Immunologii Klinicznej i Alergologii, 27-30 czerwca 2007 w Cancun, Meksyk.  Intencją ESM jest kontynuacja ESM, który odbył się w Ameryce Łacińskiej w 2006 roku i w którym wzięli udział reprezentanci z Hondurasu, Gwatemali, Kuby, Salwadoru, Nikaragui i Martyniki.  Ten zjazd jest współfundowany przez American College of Allergy, Asthma and Immunology, Mexican College of Allergy, Asthma and Clinical Immunology i przez WAO.

Aby uzyskać więcej informacji o zjeździe Mexican College of Allergy, Asthma and Clinical Immunology  27-30 czerwca 2007 naciśnij tutaj.
Emerging Societies Meeting - Cancun, Mexico

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International – Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa – członka WAO  


I Pozostałe Nowiny

Opublikowano wytyczne postępowania w pokrzywce

Brytyjskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii Klinicznej (BSACI) wydało właśnie poprzez Blackwell Publishing w Clinical and Experimental Allergy wytyczne dotyczące postępowania w pokrzywce.  Aby przeczytać pełny tekst naciśnij tutaj.

Dr Allen Kaplan, gościnny edytor WAO, dokonał oceny tych wytycznych i udzielił następujących komentarzy:

Opublikowane przez BSACI wytyczne postępowania w przewlekłej pokrzywce i obrzęku naczynioruchowym są wspaniałe.  Te wytyczne są oparte na dowodach i gdzie możliwe oferują pouczające i praktyczne podejście do tej choroby.  

Miejsca, w których sugerowałbym ostrożność w interpretacji są następujące:

Strona 6. Wytyczne uznają, że pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy powodują stres i także wskazują, że odwrotna sytuacja ma miejsce tj. że stres psychiczny może wywoływać i nasilać pokrzywkę.  Zaoferowano jeden artykuł dotyczący możliwych mechanizmów pokazujący nadmierne uwalnianie hormonu kortykotropowego.  Jednakże, stres jako czynnik wyzwalający pokrzywkę jest najprawdopodobniej mitem i wyższe poziomy receptorów steroidowych w skórze powinny przynieść poprawę w pokrzywce.

Strona 8. Dwa badania utrzymują, że 20% chorych z przewlekłą pokrzywką będzie mieć objawy nawet po 10 latach.  Ocena co najmniej 2000 takich chorych przez Dr Allena Kaplana sugeruje cyfrę bliższą 2%.

Strona 12.  Badania dotyczące sedacji przy zastosowaniu leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji u chorych z pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym nigdy nie zostały wykonane.  A więc chorzy nie mają pęcherzy, obrzęków ani świądu.  Sedacja i wydajność u chorych z pokrzywką może nie być normalna już na początku; podawane na okrągło dawki leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji jest często skuteczne i jeżeli stosowanie tych leków (np. hudroksyzyny czy difenhydraminy) umożliwi kontrolowanie choroby bez steroidów lub cyklosporyny ich zastosowanie może być ważnym krokiem przed zrezygnowaniem z leków przeciwhistaminowych i rozpoczęciem leczenia bardziej toksycznymi substancjami.

Strona 12 Kwas traneksamowy może mieć jakieś działanie w obrzęku naczynioruchowym (inne niż w HAE, gdzie udokumentowano jako efekt samego działania) ale zahamowanie konwersji plazminogenu do plazminy nie wpływa na produkcję bradykininy.      


Przegląd książek alergologicznych

"Problem-based-immunology"
Edytorzy: Reginald M Gorczynski i Jacqueline Stanley
ISBN # 1-4160-2416-6

Cena: 34.95 USD
Dostepne z: Elsevier

Recenzent: Dr Jane Peake MBBS, FRACP, DTM&H
University of Queensland, Herston, Queensland, Australia.

Opis:
W niewielu dziedzinach medycyny naukowe zrozumienie leżących u podstaw procesów patologicznych postępuje tak szybko jak w dziedzinie immunologii.  To sprawia trudności studentom medycyny i klinicystom w uzyskiwaniu najnowszych informacji dotyczących tych odkryć a w szczególności w zrozumieniu ich znaczenia klinicznego.  Ten podręcznik jest zaprojektowany aby pomóc w zrozumienie najnowszych danych w immunologii, zarówno podstawowych pojęć jak i klinicznych zastosowań.  W tej książce dokonano prezentacji przypadków klinicznych aby pokazać znaczenie, zwiększyć zainteresowanie i zilustrować szerokie spektrum chorób immunologii klinicznej. 

Cel:
Celem tego podręcznika jest zrelacjonowanie podstawowej immunologii i stosując podejście oparte na problemach dostarczyć pomost łączący ją z kliniczną medycyną.  Każda sekcja prezentuje badania przypadków klinicznych aby pokazać kliniczne znaczenie znajomości immunologii w diagnozowaniu różnorodnych kompleksowych schorzeń klinicznych. 

Czytelnik:
Ta książka jest zaprojektowana dla studentów medycyny i studentów podyplomowych chcących nauczyć się więcej o immunologii klinicznej.  Może ona także zainteresować osoby uczące tych studentów ponieważ dostarcza ona zagadnień problemowych i sugeruje tematy grupowych dyskusji, które mogą być użyte do stymulacji nauczania. 

Cechy szczególne:
Są tu sekcje dotyczące każdego większego działu w dziedzinie immunologii klinicznej - niedoborów immunologicznych, nadwrażliwości, autoagresji, immunologii nowotworów, transplantologii i immunizacji.  W każdej sekcji znajduje się przegląd głównych pojęć i następnie kilka odpowiednich przypadków klinicznych.  Każda z prezentacji klinicznych rozpoczyna się od obrazu klinicznego, po którym pojawia się kilka pytań do grupowej dyskusji.  Taki przypadek jest następnie dalej odkrywany poprzez analizę historii rodzinnej, badań laboratoryjnych, diagnostyki różnicowej i co istotne może być następnie tłumaczony w odniesieniu do badań, interpretacji wyników laboratoryjnych, leczenia lub leżącego u podstaw procesu etiologicznego.  Interesującym i unikalnym dla tej książki jest ostatni rozdział o psychoneuroimmunobiologii, która bada koncepcję zakładającą, iż system immunologiczny pozostaje pod wpływem nie-immunologicznych układów psychologicznych i interakcji pomiędzy duchem i ciałem.

Ocena:
Immunologia oparta na problemach jest wspaniałym podstawowym podręcznikiem immunologii klinicznej dla studentów medycyny i studentów podyplomowych.  Studenci mają często trudności ze zrozumieniem zarówno złożonej nauki, która leży u podstaw immunologii jak i znaczenia klinicznego tych zagadnień o których się uczą.  Projekt tej książki stymuluje studenta do myślenia o koncepcjach naukowych, a prezentacje przypadków pokazują znaczenie kliniczne i wzmagają zainteresowanie.  Jeżeli używa się ją tak jak zaprojektowano, rozpoczynając od wstępnej dyskusji przed przystąpieniem do przypadków, student zaangażuje się w taki sposób, że będzie chciał kontynuować i czytać więcej.  W krajach rozwiniętych choroby alergiczne stają się coraz większym problemem z szybkim wzrostem częstości alergii pokarmowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i wyprysku.  Rozdziałowi dotyczącemu nadwrażliwości z pewnością przyniesie korzyść pokazanie przypadków tych ważnych problemów klinicznych.  Sekcja polecanych pozycji literaturowych na koniec każdego rozdziału dostarczy niezbędne środki dla studentów, którzy rozbudzili swoje zainteresowanie w tej dziedzinie.        

 

"Kendig's Disorders of the respiratory tract in children"
Edytorzy: Chernick, Boat and Wilmott, Bush

Cena: 249.00 USD
Dostepne z: Elsevier

Recenzent: Peter van Asperen MD, FRACP
Head, Department of Respiratory Medicine The Children's Hospital at Westmead & Macintosh Professor of Paediatric Respiratory Medicine, University of Sydney, Australia

Opis:
Siódme wydanie tej respektowanej na całym świecie "biblii pediatrycznej pulmonologii", po raz pierwszy opublikowanej w 1967 roku, zostało poświęcone pamięci Dr Edwina Kendiga, pierwszego edytora, który brał także udział w edycji wszystkich poprzednich wydań.  Relacjonuje ona szeroki temat w logicznej sekwencji rozpoczynając od sekcji "Ogólne Rozważania" (zawierającego rozdziały o normalnym rozwoju płuc i fizjologii jak również klinicznej oceny) i kontynuując poprzez różne infekcyjne i nie-infekcyjne choroby układu oddechowego jak również choroby z zajęciem układu oddechowego takie jak choroby immunologiczne i niedobory odpornościowe.  Jest to pierwsze wydanie zawierające oddzielną sekcję o astmie i zawierającą rozdziały o epidemiologii, immunopatogenezie astmy, dotyczący astmy w wieku przedszkolnym i u dzieci starszych oraz wpływ chorób górnych dróg oddechowych na dolne drogi oddechowe.  Ta sekcja jest uzupełniana przez inne rozdziały w sekcji "Ogólne Rozważania" włączając biologię i ocenę zapalenia dróg oddechowych i podawanie leków w formie aerozoli u dzieci. 

Cel:
Ta książka jest zaprojektowana aby dostarczyć zwięzły tekst źródłowy o częstych i rzadkich dziecięcych chorobach układu oddechowego jak również naukowe zrozumienie normalnej funkcji płuc i jak mogą na nią wpływać choroby.

Czytelnik:
Chociaż  pierwotnie zaprojektowana jako podręcznik dla pediatrów leczących choroby układu oddechowego i zajmujących się intensywną opieką, jak również osób specjalizujących się w tych kierunkach, służy ona także jako użyteczne źródło dla pediatrów i szkolących się również w alergologii pediatrycznej.   

Cechy szczególne:
Te ostatnie wydanie zostało gruntownie skorygowane aby wprowadzić wiele nowych informacji, które stały się dostępne od poprzedniego wydania w 1998 roku.  Autorzy zostali uważnie dobrani jako eksperci w swojej dziedzinie i reprezentują poglądy z obu stron Atlantyku jak również z Azji i Pacyfiku.  Wszystkie rozdziały są dobrze poukładane i ilustrowane, są łatwe do czytania i zawierają mieszankę naukowych i praktycznych informacji albo z najnowszych pozycji literaturowych albo z listy pozycji sugerowanych do dalszego czytania.  Te wydanie zawiera także serię kolorowych tablic, które pojawiają się na początku książki ale mają jasne odnośniki do poszczególnych rozdziałów.  

Ocena:
Ta książka była i pozostanie jednym z niewielu zwięzłych podręczników o dziecięcych chorobach płuc i z zawartym uaktualnionym materiałem będzie dalej służyć jako ważne źródło dla wybranych czytelników.  Jak w każdym podręczniku część informacji szybko się przedawni ale wiele pozostanie istotne aż do następnego wydania.  W sekcji o astmie, dostarczone informacje są generalnie zgodne z współczesnym zrozumieniem i postępowaniem w astmie dziecięcej chociaż dominuje tu głównie postępowanie typowe dla Północnej Ameryki, co nie jest zadziwiające, ponieważ te rozdziały napisane zostały przez autorów amerykańskich.  Polecam tę książkę każdemu szukającemu informacji o chorobach układu oddechowego u dzieci.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.