wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych kwiecień 2006
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych kwiecień 2006

Wybrane przez edytora Prof. Richard F Lockey.

1. Zwiększona ekspresja receptora glukokortykosteroidowego beta zmienia odpowiedź na steroidy w astmie steroidoopornej.
Przebadano komórki z płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL) pochodzące od 7 osób z wrażliwą na kortykosteroidy (KS) i od 8 osób z KS oporną astmą w celu zdefiniowania czynnościowej roli receptora kortykosteroidowego (KSR) beta (powstała w procesie składania RNA odmiana, będąca dominującym inhibitorem klasycznej odmiany KSR alfa) na kontrolę translokacji KSR alfa do jądra komórkowego i transaktywacji na poziomie molekularnym. Znamiennie mniejszą translokację KSR alfa w odpowiedzi na KS zaobserwowano u osób z KS oporną astmą. U tych chorych stwierdzono znamiennie wyższy poziom cytoplazmatycznego i jądrowego KSR beta. Wyciszenie KSR beta w makrofagach z BAL zwiększa u tych chorych indukowaną deksametazonem traksaktywację KSR alfa.
Komentarz edytora: Możliwe do zmierzenia różnice w aktywności receptora KS są obecne u chorych z KS oporną astmą. Goleva E, et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 607.

2. Efekt telithromycyny w zaostrzeniach astmy.
Do badania zakwalifikowano 278 dorosłych z astmą w ciągu 24 godzin od momentu zaostrzenia wymagającego krótkoterminowej opieki medycznej. W sposób losowy otrzymywali przez 10 dni albo telithromycynę w dawce dobowej 800 mg lub placebo jako dodatek do normalnie stosowanego leczenia. Pierwotnymi punktami końcowymi w ocenie skuteczności leczenia były zmiana objawów zanotowanych przez chorych w trakcie leczenia oraz poranny szczytowy przepływ wydechowy (PEF). Obecność Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae oceniono na podstawie badań przy użyciu sondy genetycznej oraz hodowli. Chorzy otrzymujący telithromycynę mieli znamiennie większą redukcję objawów w porównaniu z placebo, ale nie różnili się wartościami porannego PEF. Sześćdziesiąt jeden procent miało potwierdzoną infekcję C pneumoniae, M pneumoniae lub oboma patogenami, ale nie stwierdzono powiązania pomiędzy zakażeniem a odpowiedzią na leczenie.
Komentarz edytora: Czy C. pneuminiae i M pneumoniae są ważne w patogenezie astmy? Czy obserwowany efekt telithromycyny jest przeciwbakteryjny czy przeciwzapalny? Czy odpowiedź na ten antybiotyk jest podobna do pozostałych makrolidów? Debata trwa! Johnston SF et al. N Engl J Med 2006; 354: 1589. Little FF, komentarz edytorski 1632.

3. Budując zdrowie: Badania epidemiologiczne "zespołu chorego budynku" (sick building syndrome - SBS).
SBS badano w przekrojowej analizie danych środowiska pochodzących z wyselekcjonowanych budynków, dodanych do materiałów zebranych w badaniu Whitehall II - trwającym cały czas badaniu przeglądowym urzędników państwowych w oparciu o warunki w miejscach pracy. Zastosowano kwestionariusz w celu uchwycenia 10 objawów SBS oraz psychosocjalny stress w pracy. Do badania włączono w sumie 4052 osoby w wieku 42-62 lat, pracujące w 44 budynkach. Stwierdzono dodatnie, lecz nie znamienne, powiązania z bakteriami obecnymi w powietrzu, pyłem, temperaturą, wilgotnością względną i posiadaniem kontroli nad miejscowym środowiskiem. Wieksze efekty stwierdzono w przypadku cech psychosocjalnego środowiska pracy włączając w to wysokie wymagania i niskie poparcie. Tylko psychosocjalna charakterystyka pracy i kontrola nad środowiskiem były niezależnie powiązane z objawami w wieloczynnikowej analizie.
Komentarz edytora: "Zespół chorego budynku" jest niewłaściwą nazwą. Ten zespół powinien nazywać się "Dolegliwości powiązane z budynkiem". Marmot AF et al. Occup Environ Med 2006; 63: 283.

4. Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki zawierającej inaktywowany wirion grypy A (H5N1).
Autorzy przeprowadzili wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, dwufazowe badanie włączając 451 zdrowych osób w wieku 18-64 lat, którzy w sposób losowy zostali przydzieleni do grup otrzymujących różne domięśniowe dawki szczepionki wirionu grypy A (H5N1) lub placebo. Nie stwierdzono istotnych problemów dotyczących bezpieczeństwa, a najsilniejszą produkcję przeciwciał odpornościowych stwierdzono u tych osób, które otrzymywały szczepionkę w dawkach 45 mcg (odpowieź 43%) i 90 mcg (odpowiedź 58%).
Komentarz edytora: Ta odpowiedź u 58% jest mniejsza niż powinna być, jednakże jest to dobra nowina zważywszy na to, iż wirus ten może spowodować światową epidemię. Treanor JJ et al. N Engl J Med 2006; 345:343.

5. Efekty neuropsychologiczne i nerkowe stomatologicznych wypełnień amalgamatowych u dzieci. Neurobehawioralne efekty wypełnień amalgamatowych u dzieci.
Oba badania były randomizowanymi próbami klinicznymi. Pierwsze badanie porównuje funkcje neuropsychologiczne i nerkowe u dzieci (6 do 10 lat w momencie rozpoczęcia badania), których ubytki zębowe były wypełnione amalgamatem lub materiałami nie zawierającymi rtęci. Drugie badanie ocenia bezpieczeństwo wypełnień amalgamatowych w porównaniu z wypełnieniami z żywic kompozytowych u dzieci (8 do 10 lat w momencie rozpoczęcia badania). W pierwszym badaniu obserwowano dzieci przez 5, a w drugim przez 7 lat. W obu badaniach wyciągnięto wnioski, że wypełnienia amalgamatowe są bezpieczne i nie wpływają niekorzystnie na wyniki badań neuropsychologicznych, choroby nerek ani nie wywierają niekorzystnych działań neurobehawioralnych.
Komentarz edytora: W tych badaniach wyciągnięto wnioski, że wypełnienia amalgamatowe są bezpieczne. Bellinger DC et al. JAMA 2006; 295: 1775. DeRouen TA et al. 1784.

6. Meta-analiza wpływu nadwagi na astmę.
Zastosowano przegląd pozycji Medline (1966 - październik 2004), uzupełniony przez odręczne poszukiwanie literatury w celu przeprowadzenia meta-analizy wpływu wysokiej masy ciała urodzeniowej i podczas dzieciństwa na przyszłą astmę. Połączone wyniki 4 badań które spełniały kryteria włączenia i badały wpływ wysokiej masy ciała w czasie dzieciństwa na następnie występującą astmę wykazały 50% wzrost względnego ryzyka (RR 1.5, 95% CI 1.2 do 1.8). Połączone wyniki 9 badań, które badały efekt wysokiej masy urodzeniowej na następnie występującą astmę miały skumulowane RR 1.2 (95% CI 1.1 do 1.3). Występowała zgodność w poszczególnych badaniach.
Komentarz edytora: Nadwaga wpływa na szereg chorób w tym na astmę. Flaherman V, Rytherford GW. Arch Dis Child 2006; 91: 334.

7. Czy ekspozycja na antybiotyki w okresie niemowlęctwa prowadzi do rozwoju astmy? Przegląd systematyczny i meta-analiza.
Osiem badań (cztery prospektywne i cztery retrospektywne) badały powiązanie pomiędzy ekspozycją na co najmniej jeden kurs antybiotykoterapii a zachorowaniem na astmę w dzieciństwie. Autorzy wyciągnęli wniosek, że ekspozycja na co najmniej jeden kurs antybiotykoterapii podczas pierwszego roku życia wydaje się być czynnikiem ryzyka rozwoju astmy w dzieciństwie. Podobnie, wykazano niewielką zależność dawka-odpowiedź pomiędzy każdym dodatkowym kursem antybiotykoterapii a rozwojem astmy.
Komentarz edytora: Wnioski z tego badania są zgodne z "hipotezą higieniczną". Marra F et al. Chest 2006; 129: 610.

8. Wspaniała praca przeglądowa o ciężkiej astmie.
Astma jest tematem tego wydania JACI. Zawiera ono artykuły: Ciężka astma: przegląd; Zrozumienie patofizjologii ciężkiej astmy w celu stworzenia nowych możliwości terapeutycznych; Postępowanie w astmie ciężkiej; Stopień nasilenia i kontrola astmy ciężkiej; Uaktualnienie wiadomości o działaniu glukokortykoidów i oporności na nie; Stopień ciężkości, kontrola i odpowiedź na leczenie w astmie; Astma ciężka.
Komentarz edytora: Chociaż niektóre zagadnienia powtarzają się są to wspaniałe prace przeglądowe o patofizjologii i leczeniu astmy ciężkiej. Moore WC et al. str 487; Holgate ST et al. str 496; Wenzel S, Szefler SJ str 508; Bateman ED str 519; Ito K et al str 522; Stoloff SW, Boushey HA str 544; Foley S, Hamid Q str 714 J Allergy Clin Immunol 2006;117.

9. Interesujący zbiór prac przeglądowych o alergii na leki.
Te artykuły zawierają rozdziały: Zespół nadwrażliwości indukowanej lekami; Reakcje indukowane przez kompleksowe interakcje pomiędzy wirusami Herpes a odpowiedzią immunologiczną na leki i wirusy; Zespół Stevens Johnson i toskycznej nekrolizy naskórka; Farmakologiczne interakcje leków z receptorami immunologicznymi; Immunologiczne mechanizmy w alergii na leki; Ostatnie osiągnięcia w rozwoju leków przeciwalergicznych.
Komentarz edytora: Dokonuje się znaczny postęp w zrozumieniu skomplikowanej patogenezy alergii na leki. Shiohara T, et al. str 1; French LE str 9; Pichler WJ et al. str 17 Roujeau J et al str 27 Nagai H et al str 35. Allergology International 2006; 55.

10. Przeciwzapalne działanie leku łączonego salmeterol/propionian flutikazonu w POChP.
Zebrano próbki błony śluzowej oskrzeli oraz plwociny indukowanej od 140 obecnych i byłych palaczy (średnia wieku 64 lata) z umiarkowanym i ciężkim POChP. W sposób losowy zostali zakwalifikowani do 13-tygodniowego, badania o typie podwójnie ślepej próby z placebo lub salmeterol/propionian fluticason 50/500 mcg (n=67) dwa razy dziennie. Biopsje powtórzono po 12 tygodniach, a plwocinę indukowano po 8 i 13 tygodniach. Przyjmowanie leku łączonego związane było ze zmniejszeniem w biopsji błony śluzowej oskrzeli liczby komórek CD8+ ale nie CD68+. Odsetek neutrofili w plwocinie indukowanej zmniejszał się progresywnie w trakcie badania. W próbkach błony śluzowej oskrzeli lek łączony znamiennie zmniejszał liczbę komórek CD45+ i CD4+, komórek wykazujących ekspresję genu czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-a) i interferonu gamma oraz zmniejszał liczbę eozynofili w plwocinie indukowanej. Tym zmianom towarzyszył wzrost o 173 ml FEV1 badany przed podaniem leku bronchodilatacyjnego.
Komentarz edytora: Lek łączony salmeterol/propionian flutikazonu działa przeciwzapalnie w POChP. Barnes NC et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 736

11. Artykuł przeglądowy o pozapłucnych działaniach wdychanego tlenku azotu: mechanizmy i implikacje.
Ten artykuł zawiera rozdziały: Chemia biologiczna tlenku azotu w odniesieniu do pozapłucnych działań wdychanego tlenku azotu; Pozapłucne działania inhalowanego tlenku azotu: rola odwracalnej S-nitrozylacji hemoglobiny erytrocytów; Immunoregulatorowe i przeciwbakteryjne działania tlenków azotu; Regulacja oddychania i ekspresja genów śródbłonka przez S-nitrozotiole w zdrowiu i chorobie; i Streszczenie: Ogólnoustrojowe działania inhalowanego tlenku azotu.
Komentarz edytora: To jest wspaniała praca przeglądowa o pozapłucnych działaniach inhalowanego tlenku azotu. Gow AJ str 150; McMahon TJ, Doctor A str 153; Mannick JB str 161; Palmer LA str 166; Gaston B str 170. Proc Am Thorac Soc 2006; 3.


Towarzystwa członkowskie WAO - Latynoamerykańskie Towarzystwo Alergologii, Astmy i Immunologii (Latin American Society of Allergy, Asthma and Immunology - LASAAI).

LASAAI jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli z 19 narodowych towarzystw z Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia).

W tym roku na XIV kongresie LASAAI będzie obchodzić 45 rocznicę utworzenia. Kongres odbędzie się w dniach 17-20 Sierpnia 2006 w Buenos Aires we współpracy z Argentyńskim Towarzystwem Alergologii i Immunologii Klinicznej. Oczekuje się 2500 uczestników ze wszystkich części świata. Oficjalnym językiem kongresu jest język hiszpański, ale wiele sesji prowadzonych będzie w języku angielskim z jednoczesnym tłumaczeniem na język hiszpański.

Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w Ameryce Łacińskiej jest wysoka i stanowią te choroby poważny problem zdrowotny; dlatego potrzebny jest uaktualniany program walki z chorobami alergicznymi przeznaczony zarówno dla specjalistów jak i lekarzy ogólnych, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Globalny obciążenie jakie stanowią choroby alergiczne jest bardzo duży, jednakże również regionalne aspekty tych chorób będą poruszane.

Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Carlos E Baena-Cagnani stworzył wspaniały program naukowy, który zawiera dyskusje na temat uczuleń na powszechnie występujące i regionalne na alergeny oraz specyficzne genetyczne i środowiskowe czynniki związane z astmą i atopią w populacji Ameryki Łacińskiej. Następujące programy będą miały miejsce podczas kongresu:

- WAO/ACAAI ESP:
- WAO GLORIA Sympozjum
- Światowy Przegląd Chorych z Astmą i ich Lekarzy (Global Asthma Patients and Physician survey - GAPP)
- ACAAI
- Pierwsze Agretntyńskie i Południowoamerykańskie Spotkanie Dziecięcej Alergologii, Astmy i Immunologii

Buenos Aires jest stolicą kulturalną Ameryki Południowej. Jest wiele wspaniałych miejsc które można odwiedzić będąc w Buenos Aires, a oficjalne biura podróży przygotowały przed i po kongresie fakultatywne wycieczki do niezapomnianych miejsc takich jak wodospady Iguazu, Ziemi Ognistej lub lodowca Perito Moreno. Nieporównywalnie niski ceny międzynarodowych luksusowych hoteli, restauracji i sklepów stanowią kolejny powód aby wziąć udział w 14 Kongresie LASAAI.

Dodatkowe informacje:
Strony internetowe kongresu: http://www.slaai.org/congreso/
AACIA: www.alergia.org.ar/jornadas
E-mail: latamcong@alergia.org.ar
Moreno 909 (C1091AAS)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax (54-11) 4334-7680/4331-7356


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Nowe streszczenie o Triadzie Aspirynowej autorstwa międzynarodowych ekspertów w tej dziedzinie jest umieszczony w na stronach WAO w tym miesiącu. Aby przeczytać ostatnie poglądy na ten temat naciśnij tutaj.

Światowe Forum Alergologiczne

Diagnostyka i postępowanie w anafilaksji jest poważną sprawą dla alergologów na całym świecie. Anafilaksja została wyselekcjonowana jako temat następnego sympozjum Światowego Forum Alergologicznego zaplanowanego na niedzielę 11 czerwca 2006 13:30-15:15, podczas corocznego spotkania EAACI w Wiedniu, Austria, Programowi przedstawianemu przez sławnych wykładowców przewodniczyć będą Michael A Kaliner - prezydent WAO i Anthony J Frew - prezydent EAACI.

Alergia zagrażająca życiu - Hołd von Pirquetowi

Epidemiologia Anafilaksji
Aziz Sheikh, University of Edinburgh
Edynburg, Szkocja

Mechanizmy Anafilaksji
Richard F Lockey, University of South Florida College of Medicine
Tampa, Florida, USA

Postępowanie w anafilaksji
F Estelle R Simons, University of Manitoba


Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism -

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się. Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek allergologicznych

"Applying Genomic and Proteomic Microarray Technology in Drug Discovery".
Robert S Matson
CRC Press, ISBN 0-8493-1469-0

Cena: 119.95 USD
Dostępne z: CRC Press

Recenzent: Gary Hellermann
University of South Florida College of Medicine, Tampa, Florida

Opis:
Wiele słyszeliśmy o technologii microarray jako narzędziu w badaniach naukowych i diagnostyce, ale ona jest również stosowana w poszukiwaniu nowych leków. Technologia microarray tworzy obraz procesów molekularnych w komórce czy tkance i poprzez te unikalne okno pozwala badaczom leków bezpośrednio widzieć działanie testowanych leków. Technologie microarray są jednymi z technologii umożliwiających, tak jak technologia sondy genetycznej, otwarcie olbrzymiego zasobu możliwości w diagnostyce medycznej oraz rozwoju leków, a ta książka dostarcza zwięzłe i praktyczne informacje dotyczące tej fascynującej dziedziny.

Cel:
Celem jest dostarczenie dogłębnego zrozumienia technologii microarray i ocena jej użyteczności w rozwoju nowego podejścia w rozwiązywaniu problemów medycznych.

Czytelnik:
Naukowcy, badacze leków, bioinformatycy i technolodzy oraz studenci i nauczyciele znajdą w tej książce użyteczne źródło informacji o dziedzinie, która szybko stanie się ostoją w medycynie obecnie i w przyszłości.

Cechy szczególne:
Ta 243 stronicowa książka jest podzielona na 6 rozdziałów które dotyczą historii, technologii i zastosowania technologii microarray zarówno w dzidzinie DNA jak i białek. Każdy rozdział zawiera odpowiednie referencje umożliwiające zdobycie dodatkowej wiedzy dotyczącej konkretnych zagadnień. Poszczególne rozdziały są szczególnie dobrze ilustrowane z diagramami, zdjęciami, tabelami i rycinami które przedstawiają ważne pozycje i pomagają w zrozumieniu tekstu. Technologie DNA-microarray są najlepiej zbadane, ale microarray w oparciu o białka silnie konkurują z nimi w zastosowaniu praktycznym podobnie jak inne typy technologii microarray stosujące przeciwciała, węglowodany, cząsteczki o niskiej masie cząsteczkowej a nawet komórki i tkanki. Zastosowanie w klinicznych badaniach, diagnostyce, prognozowaniu i leczeniu są praktycznie nieograniczone.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach. Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.