WAO Email News and Notes
wao logo #


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych maj 2007
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Przegląd światowych czasopism alergologicznych maj 2007

 

Wybrane przez edytora Prof. Richard F Lockey i edytora Gary Hallerman.

 

 1. Autologiczny, niemieloablacyjny przeszczep komórek macierzystych (autologous nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation (AHST) w nowo zdiagnozowanej cukrzycy typu 1.      

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęściej spotykanych chorób autoimmunologicznych.  Badacze próbowali ominąć destrukcję komórek trzustkowych beta przez układ immunologiczny, która jest charakterystyczna dla tej choroby.  Jedną z obiecujących metod jest AHST.  Ta praca podaje wyniki badań klinicznych, w których 15 chorych z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1, w wieku 14-31 lat, zostało poddanych AHST, a przebieg choroby został kontrolowany przez okres do 36 miesięcy.  Wszyscy za wyjątkiem jednego chorego wykazali istotną poprawę, co odzwierciedlał podwyższony poziom peptydu C i brak konieczności stosowania insuliny.  Działaniami ubocznymi były neutropenia, łysienie, nudności i jeden przypadek zapalenia płuc, który został wyleczony.  

Komentarz edytora: Interwencja immunologiczna w cukrzycy typu 1 u chorych w młodym wieku, kiedy to jest jeszcze duża liczba komórek trzustkowych beta, wydaje się dostarczać znamiennych korzyści, aczkolwiek odległe efekty uboczne nie są znane.  Voltarelli JC et al. JAMA 2007;297:1568.         

 

 1. Immunoterapia alergenowa w JACI.  

Wydanie kwietniowe JACI 2007 prezentuje wiele prac przeglądowych i obszernych artykułów o immunoterapii alergenowej.  Artykuły są zatytułowane: „Immunoterapia alergenowa: Gdzie jest teraz?”, „Mechanizmy alergenowo-swoistej immunoterapii”, „Tradycja i innowacje: Znajdując odpowiedni balans” i „Immunoterapia podjęzykowa: Optymizm i problemy”.  Ponadto znajdują się artykuły zatytułowane: „Alergeny rekombinowane w immunoterapii”, Postępy w immunoterapii chorób górnych i dolnych dróg oddechowych” oraz „ Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i jej wpływ na astmę uaktualnienie: Immunoterapia Alergenowa”.  Podobnie, znajdują się tam trzy artykuły oryginalne o immunoterapii: „Immunoterapia podjęzykowa przy użyciu pyłków traw nie jest skuteczna u objawowych dzieci leczonych w opiece podstawowej”, „Uaktualnienie odnośnie obecnego statusu immunoterapii peptydowej”, i „Skuteczna podjęzykowa immunoterapia alergenami pyłku brzozy wykazuje ograniczone działanie na współistniejącą alergię pokarmową na jabłko i odpowiedź immunologiczną na Mal d 1 homolog Bet v 1.  

Komentarz edytora: Te wydanie zawiera wiele artykułów o immunoterapii, które powinien przeczytać każdy praktykujący alergolog/immunolog.  Nelson HS; Akdis M et al.; Durham SR; Pajno GB; Valenta R et al.; Passalacque G et al.; Roder E et al.; Larche M; Kinaciyan T et al. JACI 2007;119 (4).

 

 1. Indakaterol (I), nowy wziewny b2-mimetyk, powodujący utrzymujący się, dwudziestoczterogodzinny rozkurcz oskrzeli w astmie. 

W podwójnie zaślepionym badaniu o typie crossover losowo przydzielono 42 chorych do grup otrzymujących pojedyncze dawki I (50, 100, 200 lub 400) lub placebo (p) przy użyciu inhalatorka ciśnieniowego z nośnikiem HFA.  Porównując skuteczność, średni procentowy wzrost FEV1 w porównaniu z P wynosił dla I 200 mcg 7.6 a dla I 400 14.9% w 30 minut oraz 7.5% i 10.4% w 21 godzin po podaniu.  W porównaniu z P,  zmiany średniego FEV1 po zastosowaniu powyższych dawek I były znamiennie wyższe od 5 minuty do 24 godziny włącznie.  W dawce 400 mcg I był znamiennie lepszy (p<0.05) w porównaniu z innymi dawkami w większości punktów pomiaru. Największe średnie różnice FEV1 po zastosowaniu I w porównaniu z P były odnotowane 2-3 godziny po podaniu.  Podawany raz dziennie I (200 i 400 mcg) powoduje 24-godzinną poprawę parametrów wentylacyjnych, ma szybki początek działania, jest dobrze tolerowany i bezpieczny.  

Komentarz edytora: Nadchodzą leki bronchodilatacyjne działające 24 godziny.  Beeh KM et al. Eur Respir J 2007;29:871.         

 

 1. Temperatura powietrza wydychanego w astmie: Metody i powiązania z markerami choroby.    

U 57 dzieci, w tym 41 z łagodną astmą i 16 zdrowych dokonano pomiarów temperatury powietrza wydychanego i czynności płuc.  U dzieci z astmą wykonano także pomiary stężenia wydychanego tlenku azotu (NO) i indukcję plwociny za pomocą hipertonicznego roztworu chlorku sodu w celu oznaczenia eozynofilii.  Temperatura powietrza wydychanego była znamiennie wyższa u dzieci z astmą w porównaniu z grupą kontrolną (30.18 +/- 0.14 °C vs 27.47 +/- 0.24 °C; p<0.001).  Wykazano dodatnią korelację pomiędzy temperaturą powietrza wydychanego a stężeniem NO (r = 0.39; p=0.01) i odsetkiem eozynofili (r=0.53; p=0.04).  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż temperatura powietrza wydychanego jest powiązana z zapaleniem dróg oddechowych w astmie. 

Komentarz edytora: Kolejny artykuł pokazujący korelację pomiędzy temperaturą powietrza wydychanego i zapaleniem w astmie.  Piacentini GL et al. Clin Exp Allergy 2007;37:415.

 

 1. Oddechowa utrata ciepła oraz wilgoci (respiratory heat and moisture loss – RHML) jest powiązana z zapaleniem eozynofilowym w astmie. 

Dokonano pomiarów RHML u 23 chorych z astmą i 18 osób zdrowych stosując urządzenie, które łączy pomiary temperatury i wilgotności podczas wdechu i wydechu i pozwala precyzyjnie kontrolować warunki oddechowe i sposób oddychania.  U tych osób wykonano także równolegle pomiary stężenia wydychanego tlenku azotu (eNO), odsetka eozynofili w plwocinie indukowanej i pH kondensatu powietrza wydychanego.  Średnia RHML w astmie była podwyższona (98.1+/-7.3 J´L-1)  w porównaniu z grupą kontrolną  (91.9+/-4.5 J´L-1).  Te wyniki korelowały z odsetkiem eozynofili w plwocinie indukowanej (r=0.73, p<0.0001) ale nie korelowały z eNO, pH kondensatu powietrza wydychanego, FEV1 czy % należnego FEV1.  

Komentarz edytora: RHML jest podwyższona u chorych z astmą.  Noble DD et al. Eur Respir J. 2007; 29:676.      

 

 1. Tiotropium (T) w połączeniu z placebo (P), salmeterolem (S) lub flutikazonem z salmeterolem (FS) w leczeniu POChP.   

Jest to randomizowane, kontrolowane placebo badanie o typie podwójnie ślepej próby obejmujące 449 chorych z umiarkowanym i ciężkim POChP.  Ci chorzy byli leczeni przez rok następującymi lekami: T+P, T+S lub T+FS.  Pierwotnym punktem końcowym była liczba chorych, którzy mieli zaostrzenie wymagające leczenia steroidami podawanymi ogólnoustrojowo lub antybiotykami.  Odsetek chorych z zaostrzeniami nie różnił się w tych trzech grupach.  Leczenie T+FS poprawiało funkcję płuc (p=0.049) i zależną od choroby jakość życia (p=0.01) oraz zmniejszało liczbę hospitalizacji z powodu POChP i ogólną liczbę hospitalizacji [współczynnik wskaźnika zapadalności 0.67 (CI 0.45 – 0.99)] w porównaniu z T+P.  Przeciwnie leczenie T+S nie poprawiało znamiennie funkcji płuc ani częstości hospitalizacji w porównaniu z T+P.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż T+FS nie wpływa na częstość zaostrzeń POChP, ale poprawia funkcję płuc, QOL i wskaźnik hospitalizacji u chorych z umiarkowanym i ciężkim POChP. 

Komentarz edytora: Nie rozstrzygnięto dotychczas jakie jest najlepsze leczenie w umiarkowanym i ciężkim POChP.  Lekarze muszą w sposób indywidualny dostosowywać leczenie w POChP ponieważ to co jest właściwe i ekonomicznie uzasadnione u jednego chorego nie jest u drugiego.  Aaron SD et al.  Ann Intern Med. 2007;146:545.  Komentarz edytorski Criner GJ 606.      

 

 1. Nowy przedmiot zainteresowania immunologii: Edukacja komórek T.

Gościnny edytor: Gary Hellermann, PhD    

Kiedy limfocyty T są aktywowane przez komórki prezentujące antygen otrzymują również instrukcję gdzie mają podążać.  Z tkanek limfatycznych migrują dokładnie do zaatakowanej części organizmu aby odegrać ich rolę w odpowiedzi immunologicznej.  Jakie to sygnały mówią im o tym i skąd one pochodzą? Komórki dendrytyczne są kluczowe, bowiem identyfikują one adres tych tkanek, w których antygen został napotkany i przekazują tę informację do komórek T w formie wzoru receptorów chemokinowych i cząsteczek adhezyjnych. 

Komentarz edytora: Ta jasno napisana praca przeglądowa opowiada historię jak komórki T są uczone aby dotrzeć do odpowiedniej tkanki.  Ferber D. Science 2007;316:191.   

 

 1. FOXP3 kontroluje funkcje komórek regulatorowych T poprzez interakcję z AML1/Runx1.

Gościnny edytor: Gary Hellermann, PhD   

Kluczową cząsteczką, która wyróżnia komórki regulatorowe T jest czynnik transkrypcyjny Foxp3, który działa w celu utrzymania tolerancji i zahamowania nadmiernej odpowiedzi immunologicznej.  Molekularne podstawy funkcjonowania Foxp3 są gorącym tematem badań, a poszczególne kawałki łamigłówki są szybko odkrywane.  Jednym z aspektów działania Foxp3 jest hamowanie produkcji IL-2 przez komórki regulatorowe T, a ten artykuł pokazuje poprzez serię wspaniałych eksperymentów, że ta kontrola jest wywierana poprzez bezpośrednie hamowanie czynników transkrypcyjnych IL-2, AML1/Runx1 (acute myeloid leukemia 1/Runt-related transcription factor).    

Komentarz edytora: Foxp3 jest ważnym czynnikiem w komórkach regulatorowych T, a ten artykuł dodaje kolejne działanie tego czynnika – hamowanie ekspresji genu interleukiny 2.  Ono M et al. Nature 2007;446:685.     

 

 1. Dynamika mięśni gładkich dróg oddechowych (ASM): wspólny szlak w obturacją drzewa oskrzelowego w astmie.

Ta napisana przez wielu autorów praca stanowi przegląd dysfunkcji ASM i jej współudziału w patofizjologii astmy.  Wskazuje ona na centralną rolę ASM w patogenezie nadreaktywności oskrzeli.  

Komentarz edytora: Ten raport z Warsztatów American Thoracic Society jest wyjątkowo interesujący jak również dogłębna dyskusja kompleksowych zagadnień dotyczących ASM i astmy.  An SS et al. Eur Respiro J 2007;29:834.

 

 1. Oseoimmunologia.  

Osteoimmunologia jest interdyscyplinarną dziedziną badawczą włączając w to osteologię (gałąź anatomii, która zajmuje się strukturą i funkcją kości)  i immunologię.  RANKL (receptor activator of nuclear factor kB ligand), główny regulator osteoklastogenezy jest także głównym winowajcą odpowiedzialnym za nadmierną aktywację osteoklastów i choroby zapalne takie jak reumatoidalne zapalenie stawów.  Aktywowane komórki T w sposób pośredni i bezpośredni zwiększają ekspresję RANKL i na tej drodze promują aktywność osteoklastów i nadmierną utratę kości w chorobach zapalnych, autoimmunologicznych i nowotworowych.  Rzeczywiście istnieje coraz więcej dowodów, że osteoporoza jest związana z zaburzeniami w układzie immunologicznym.  Inne powiązania zostały także odkryte w osteoimmunologii do których należą: rola osteoblastów w utrzymywaniu niszy komórek macierzystych, rozwój limfocytów, oraz funkcje komórek układu immunologicznego w rozwoju osteoblastów i osteoklastów.  Cytokiny, chemokiny, czynniki transkrypcyjne i cząsteczki ko-stymulujące są stosowane przez oba układy.      

Komentarz edytora: Osteoimmunologia jest nową dziedziną i potrzeba więcej badań aby zapobiec i leczyć utratę masy kostnej która towarzyszy chorobom zapalnym i autoimmunologicznym.  Rauner M et al.  Int Arch Allergy Immunol 2007;143:31.

  

 

 1. Status alergologów i  immunologów (AIP) w 21 wieku w USA: Raport komitetu roboczego AAAAI.    

AAAAI śledziła przez ostatnie 30 lat dane dotyczące zatrudnionych lekarzy alergologów/immunologów.  Raport mówi, iż zwiększa się różnorodność, szkolenia oraz, że 91% AIP ma specjalizacje.  Zwiększają się programy szkoleniowe i liczba zdających specjalizacje.  Chorzy leczeni mają bardziej kompleksowe choroby i stosuje się mniej immunoterapii.  Zwiększa się satysfakcja osobista, zawodowa i ekonomiczna.  Oczekuje się, iż pomimo zwiększającej się liczby szkolących się nie zostaną zaspokojone potrzeby społeczne. 

Komentarz edytora: Liczba szkolących się wzrasta, ale nie jest wystarczająca wobec potrzeb przyszłej opieki zdrowotnej.  Marshall GD.  J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 802.  

 

 

 

WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

 

Nowe streszczenie dostępne – zapalenie naczyń

 

Zespoły zapalenia naczyń stanowią kliniczne zainteresowanie alergologów i immunologów klinicznych, którzy są zaangażowani w leczenie zapalenia naczyń z nadwrażliwości, zapalenia naczyń związanego z ANCA takich jak zapalenie naczyń Wegnera czy Churg-Straussa oraz zapalenie tętnic skroniowych.  Aby przeczytać te uaktualnione wiadomości dotyczące diagnostyki i postępowania w tych trudnych zespołach chorobowych w nowym streszczeniu przygotowanym przez międzynarodowego eksperta Dr Dennisa Ledforda z Tampa przyciśnij tutaj.

 

Dokument WAO dotyczący immunoterapii swoistej

 Światowa Organizacja Alergologii (WAO) zebrała grupę ekspertów w celu opracowania wytycznych dotyczących metodologii przyszłych badań immunoterapii aby zapewnić, że chorzy są leczeni w oparciu o rzetelne dane naukowe i aby zminimalizować niepoprawne stosowanie ograniczonych środków finansowych przeznaczanych na badania naukowe.  Ten dokument streszcza rekomendacje dotyczące stosowania projektu badań, selekcji chorych, odpowiednich wyników i analizy statystycznej w planowaniu i wykonywaniu badań klinicznych z immunoterapią swoistą. 

Ten dokument został niedawno opublikowany w marcowym wydaniu Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology i jest dostępny za darmo poprzez PubMed.

Można także uzyskać dostęp do tego dokumentu poprzez WAO’s Allergic Disease Resorce Center.

 

Konwersacje WAO

Z przyjemnością zawiadamiamy o dwóch nowych wywiadach z dobrze znanymi alergologami.  Poświęć chwilkę aby posłuchać ich dzielących się swoją szeroką wiedzą.

 

 • Prof. Urlich Wahn – Wczesna alergia pokarmowa
 • Prof. Daniel Hemilos – Zapalenie zatok

 

Spytaj eksperta – wyłączna korzyść dla członków WAO

Spytaj eksperta jest nowym narzędziem dostępnym wyłącznie dla członków WAO.  Ten „on-line” serwis umożliwia postawienie dydaktycznych, naukowych i medycznych pytań z alergii, astmy i immunologii jednemu z wielu ekspertów WAO umiejscowionych na całym świecie. Zapraszamy członków WAO aby zostać częścią tego serwisu. Aby zapytać eksperta naciśnij tutaj.   

 

 

Wezwanie do składania podań

 

 • Aplikacje na krótkoterminowe stypendia naukowe WAO 2007

WAO oferuje trzy krótkoterminowe stypendia naukowe do wykorzystania w drugiej połowie 2007 aby wesprzeć młodych alergologów w celu wizytacji wybranego centrum badawczego i nauczenia się wybranej techniki naukowej. Planowany czas trwania stypendium 2-3 tygodni.  WAO będzie współuczestniczyć w pokryciu kosztów podróży i pobytu do kwoty 2500 USD.

Priorytetowo traktowani będą młodzi klinicyści do 5 lat od uzyskania dyplomu ostatniego stopnia naukowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w ośrodkach akademickich i klinicznych instytutach.  Ubiegający się muszą być członkami WAO.

Te projekty krótkoterminowych stypendiów muszą spełniać jedno z priorytetów WAO:

Ř      Czynniki genetyczne biorące udział w powstawaniu chorób alergicznych i odpowiedzi na leczenie

Ř      Charakterystyka alergenów i ich standaryzacja

Ř      Podstawowe i kliniczne badania w alergologii i astmie

Formularze mogą być pobrane tutaj: Link

 

Aplikacje muszą dotrzeć do centrali WAO nie później niż 29 czerwca 2007

 

Długoterminowe stypendia naukowe

 

Światowa Organizacja Alergologii (WAO) oferuje długoterminowe stypendia naukowe na rok 2008.  Stypendium ma stanowić utrzymanie dla młodego alergologa przez okres do 2 lat po zaaprobowaniu programu badawczego w zaproponowanym przez WAO centrum badawczym.  WAO ufunduje miesięczne stypendium w wysokości 1700 USD i raz do roku pokryje koszty podróży pomiędzy ośrodkiem badawczym a krajem stypendysty. 

 

Priorytetowo traktowani będą młodzi klinicyści do 5 lat od uzyskania dyplomu ostatniego stopnia naukowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w ośrodkach akademickich i klinicznych instytutach.  Ubiegający się muszą być członkami WAO.

 

Te projekty długoterminowych stypendiów muszą spełniać jedno z priorytetów WAO:

Ř      Czynniki genetyczne biorące udział w powstawaniu chorób alergicznych i odpowiedzi na leczenie

Ř      Charakterystyka alergenów i ich standaryzacja

Ř      Podstawowe i kliniczne badania w alergologii i astmie

Formularze mogą być pobrane tutaj: Link

 

Aplikacje muszą dotrzeć do centrali WAO nie później niż 30 września 2007

 

 

 

 • Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina 2007

Nagroda naukowa WAO Henninga Lowensteina jest przyznawaną co dwa lata nagrodą dla młodych naukowców, którzy wykazali perfekcję w dziedzinie alergologii.  WAO i ALK-Abello zaprezentuje tę nagrodę na Światowym Kongresie Alergologicznym w Bangkoku, 2-6 grudnia 2007.

 

Zdobywca nagrody otrzyma 20 000 euro wraz z grantem podróżnym aby wziąć udział w kongresie. 

 

Bliższe informacje dotyczące składania aplikacji należy szukać w www.alk-abello.com naciśnij na "The WAO Henning Lowenstein Research Award".

 

Ostateczny termin składania podań mija 30 czerwca 2007

 

Granty podróżne na Światowy Kongres Astmy

WAO razem z Schering-Plough Corporation, European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) i American Academy of Allergy Astma and Immunology (AAAAI) zapewni kilka grantów podróżnych dla młodych naukowców w celu wzięcia udziału w Światowym Kongresie Alergologii (World Allergy Congress - WAC) w Bangkoku, Tajlandia 2-6 grudnia 2007.  W celu uzyskania dalszych informacji naciśnij tutaj.

Termin upływa: 5 lipca 2007

Jesteś zaproszony na….

 

iczony grant edukacyjny z:

 

 

Staże GLORIA

British Society for Allergy and Clinical Immunology

2-4 lipca 2007

Loughborough, Zjednoczone Królestwo

Wykładowca GLORIA

Allen Kaplan

Prezentacja

Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy

 

XV Mexican National Congress of Pediatric Allergy and Asthma

21-25 lipca 2007

Merida, Yuc., Meksyk

Wykładowca GLORIA

Bob Q Lanier

Prezentacje

Moduł 6: Alergia pokarmowa

Moduł 8: Anafilaksja.

 

GLORIA jest sponsorowana przez nieograniczony grant edukacyjny z:

 

 

 

 

 

Umiejscowienie seminariów i konferencji

 

Mexican National Congress on Clinical Immunology and Allergy

27-30 czerwca 2007

Cancun, Mexico

Zaproszony wykładowca WAO:

Jay Portnoy

www.cmica.org 

 

Zjazdy nowych towarzystw alergologicznych  – Cancun, Meksyk.

Pierwszy Zjazd Nowych Towarzystw (Emerging Societies Meeting - ESM) WAO w 2007 roku odbędzie się podczas LXI Narodowego Kongresu Immunologii Klinicznej i Alergologii, 27-30 czerwca 2007 w Cancun, Meksyk.  Intencją ESM jest kontynuacja ESM, który odbył się w Ameryce Łacińskiej w 2006 roku i w którym wzięli udział reprezentanci z Hondurasu, Gwatemali, Kuby, Salwadoru, Nikaragui i Martyniki.  Ten zjazd jest współfundowany przez American College of Allergy, Asthma and Immunology, Mexican College of Allergy, Asthma and Clinical Immunology i przez WAO.

Aby uzyskać więcej informacji o zjeździe Mexican College of Allergy, Asthma and Clinical Immunology  27-30 czerwca 2007 naciśnij tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism –

 

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International – Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię

Nazwisko

Adres

Miasto/Kod pocztowy

Państwo

Adres e-mail

Nazwa towarzystwa – członka WAO   

 

 

 

I Pozostałe Nowiny

 

Przegląd książek allergologicznych

"Mayo Clinic Atlas of Immunofluorescence in Dermatology: Patterns and Target Antigens".

Amer N Kalaaji

 

Cena: 98.95 USD

Dostępne z: Mayo Clinic Scientific Press

 

Recenzent: Andrew Bagg MD

University of South Florida College of Medicine, Tampa Florida

 

 

Opis:

Ten atlas stanowi przegląd obrazów immunofluorescencyjnych spotykanych w schorzeniach dermatologicznych.  Wyniki badań immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniej jak również docelowe antygeny są wypunktowane.   

 

 

Cel:

Celem jest dostarczenie informacji pomagających w zrozumieniu obrazów spotykanych w immunodermatologii.  Jest ona zaprojektowana tak aby czytelnik otrzymał przegląd chorób dermatologicznych i streszczenie obrazów immunofluorescencyjnych w celu ułatwienia uczenia się i przypominania.  Jest ona bardzo użyteczna dla osób przygotowujących się do egzaminów jak i tych interpretujących wyniki badań immunofluorescencyjnych.  

 

Czytelnik:

Ten atlas przeznaczony jest dla dermatologów, patologów, rezydentów i specjalizujących się.  Powinien być używany przez przygotowujących się do egzaminów jak i lekarzy, którzy muszą interpretować wyniki badań immunofluorescencyjnych w celu diagnozowania i leczenia chorych.  

 

 

Cechy szczególne:

Na 75 stronach zawarta jest większość chorób z immunodermatologii.  Szczególna uwaga poświęcona jest wzorom barwienia przedstawionym na licznych kolorowych fotografiach na każdej stronie.  W przypadku każdej choroby przedstawiane są dane kliniczne oraz pośredniej i bezpośredniej immunofluorescencji, a także antygeny badane przedstawione w łatwy do śledzenia sposób.  

 

Ocena:

Znajdujące się w tym atlasie kolorowe fotografie i streszczenia pozwalają studiującemu zrozumieć immunofluorescencję dermatologiczną.  Ta książka jest wspaniałym źródłem informacji i wzrokowym przewodnikiem po chorobach w immunodermatologii.

 

 

"The Year in Allergy, Volume 3".

Edytorzy: S Hasan Arshad, Stephen T Holgate

 

ISBN: 1 904392 60 1

ISSN:1477-8106

 

Cena: 99.95 USD

Dostępne z: Atlas Medical Publishing

 

Recenzent: Steven L Cole DO

Division of Allergy and Immunology

University of South Florida College of Medicine

 

 

Opis:

Jest to trzecia część serii The Year in Allergy i stanowi przegląd ostatnich odkryć dokonanych w ciągu ostatnich dwóch lat.  Po każdym omówionym badaniu następuje dyskusja tych klinicznych i naukowych odkryć. 

 

 

Cel:

Celem jest dostarczenie ogólnego spojrzenia na główne odkrycia dokonane w ciągu ostatnich 2 lat a dotyczących mechanizmów, diagnozy i leczenia chorób alergicznych.  Książka jest podzielona na trzy części Epidemiologia i Genetyka (Część I), Patofizjologia i Choroby (Część II) i Sposoby Leczenia Chorób Alergicznych (Część III). 

 

Czytelnik:

Do czytelników tej książki powinni zaliczać się naukowcy i klinicyści z szerokim spektrum zainteresowań chorobami alergicznymi, w tym specjaliści alergologii, immunologii, dermatologii i pulmonologii.  Eksperci w tych dziedzinach znajdą cenny wgląd nie tylko w tematykę, którą się zajmują, ale także będą mogli rozwinąć powiązania do pokrewnych dziedzin.

 

 

 

Cechy szczególne:

Każdy rozdział zawiera wprowadzenie, które uwypukla najważniejsze zagadnienia omawianego tematu.  Podane jest odniesienie do oryginalnych publikacji oraz streszczenie metod załączone do każdej pracy.  Wszystkie opisane badania zawierają interpretacje autora, które skupiają się na kluczowych odkryciach i wskazują potencjalne słabe punkty tych informacji.  W ramach części poświęconej komentarzom i wnioskom przedyskutowane są potencjalne przyszłe kierunki.

 

Ocena:

Jest to ciągle rozwijająca się dziedzina z wieloma pracami opublikowanymi każdego miesiąca w wielu czasopismach, co powoduje, że klinicyści i naukowcy mogą mieć trudności z przeczytaniem i przetrawieniem tych prac.  Ta książka stanowi sukces w uświadomieniu ostatnich osiągnięć w dziedzinie alergologii i jest ona zorganizowana w taki sposób, że przyciąga szerokie rzesze czytelników.  Klinicyści mogą szybko przejrzeć materiał bezpośrednio dotyczący opiekowania się chorymi a naukowcy mają dostęp do krytycznych przeglądów najważniejszych odkryć w dziedzinie, którą się zajmują.  Chociaż nie można opisać każdej publikacji w dziedzinie alergologii, która się pojawia na świecie, autorzy tej książki wykonują olbrzymią pracę aby uwydatnić prace z potencjalnie największym wpływem na swoją dziedzinę.  

 

 

 

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

 

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

 

World Allergy Organization (WAO)

Secretariat

555 E. Wells Street, Suite 1100

Milwaukee, WI 53202-3823

Email: info@worldallergy.org

 

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.