wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych czerwiec 2006
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych czerwiec 2006

Wybrane przez Mark C Glaum MD. PhD.

1. Zahamowanie wydzielania kwasu poprawia funkcje oddechowe u chorych na przewlekłą astmę z objawami nocnymi i współistniejącym refluksem żołądkowo-przełykowym (GERD).   
 
Chorzy z umiarkowaną i ciężką astmą (770) zostali randomizowani do leczenia albo esmoprazolem albo placebo.  Chorzy zostali podzieleni na trzy grupy: GERD z objawami nocnymi, GERD bez objawów nocnych, objawy nocne bez GERD. U chorych z GERD i objawami nocnymi, w grupie otrzymującej esmoprazol zaobserwowano poprawę porannych (p=0.03) i wieczornych (p=0.012) wartości PEF w porównaniu z placebo.  Nie obserwowano poprawy u chorych bez GERD i objawów nocnych.    
Komentarz edytora: U niektórych chorych leczenie GERD jest ważną składową leczenia astmy.  Kiljander TO, Harding SM, Field SK et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 1091-97

2. Nadwrażliwość kontaktowa jest mediowana przez komórki NK (natural killer)  w przypadku nieobecności limfocytów T i B.  
Nadwrażliwość kontaktowa jest uważana za przykład reakcji na hapteny typu IV wg Gela i Coombsa. Nieoczekiwanie, u myszy pozbawionych limfocytów T i B, stwierdzano objawy kontaktowego zapalenia skóry w odpowiedzi na 2,4-dwunitrofluorobenzen lub oksazolon.  Jeżeli myszy zostały pozbawione wszystkich limfocytów (również NK), nie można było wywołać objawów kontaktowego zapalenia skóry.  Swoiste kontaktowe zapalenie skóry można było wywołać u tych myszy przez transfer komórek NK od uczulonych myszy posiadających te komórki.      
Komentarz edytora: Komórki NK są poprzednio nie rozpoznawanym mediatorem haptenowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej.  Proszę przeczytać również wspaniały komentarz edytorski.  O'Leary JG, Goodarzi M, Drayton DL, von Andrian UH.  Nat Immunol 2006; 7(5): 507-16. Yokoyama WM; 437-9, Parham P. Nature 2006;441(25):415-16.  

3. Nowy polimorfizm beta2-receptora jest związany ze stopniem ciężkości astmy u Afro Amerykanów. 
Z 2032 osób zrekrutowanych do wieloośrodkowego, zrandomizowanego, kontrolowanego placebo badania o typie cross-over oceniającego szczepionkę z inaktywowanego wirusa grypy u chorych z astmą, 517 zgodziło się uczestniczyć w badaniach genetycznych w celu oceny powiązania poszczególnych polimorfizmów beta2-receptora z częstością zaostrzeń astmy oraz z objawami.  Czterdzieści procent Afro Amerykanów chorych na astmę homozygot posiadających dwa allele C523 miało zaostrzenie astmy w ciągu dwóch tygodni po podaniu szczepionki placebo w porównaniu z 29% u heterozygot (p=0.018).  
Komentarz edytora: Potrzebne są dalsze badania w celu oceny powiązania pomiędzy wariantami receptora beta2 a fenotypami astmy, szczególnie w grupach mniejszościowych.  Lima JJ, Holbrook JT, Wang J et al. Asthma 2006; 43:185-9

4. Podostry kaszel: oddzielna jednostka kliniczna?    
Sto osiemdziesiąt cztery osoby ze zdiagnozowanym podostrym kaszlem (trwajacym 3-8 tygodni) byli włączeni do badania i leczeni prospektywnie stosując algorytm kliniczny.  Chorzy mający objawy zespołu zatokowo-oskrzelowego lub kaszlu poinfekcyjnego byli leczeni empirycznie lekiem łączonym przeciwhistaminowy/lek zmniejszający przekrwienie przez 3 tygodnie.  Jeżeli nie stwierdzono klinicznej poprawy, oceniano nadreaktywność oskrzeli i jeżeli obecna leczono wziewnymi steroidami.  Ze 184 osób, 48% miało kaszel poinfekcyjny, 33% zespół zatokowo-oskrzelowy a tylko 16% miało kaszlowy wariant astmy, który poprawiał się po steroidach wziewnych.    
Komentarz edytora: Kaszel trwający 3-8 tygodni jest często poinfekcyjny i ulega samoistnej poprawie.  Kwon N, Oh M, Min T et al. Chest 2006;129: 1142-7

5. Niedobór IgA i IgG2 koreluje z objawami astmy i czynnością płuc. 
Dorosłych chorych z ciężką i łagodną astmą (n=31, wiek 23-50 lat) i 15 kontrolnych dorosłych pacjentów zrekrutowano w celu oceny powiązania niskiego poziomu immunoglobulin z objawami astmy, czynnością płuc i markerami zapalenia w endoskopowych biopsjach błony śluzowej oskrzeli.  Poziomy IgG (p=0.02) i IgA (p=0.006) były niższe u chorych z ciężką astmą w porównaniu z grupą kontrolną.  Tylko poziomy IgA korelowały z objawami astmy i czynnością płuc (p<0.009), podczas gdy poziomy IgA i IgG dodatnio korelowały z liczbą komórek tucznych w tkankach.   
Komentarz edytora: Zaburzenia produkcji przeciwciał mogą być markerem fenotypu ciężkiej astmy.  Balzar S, Strand M, Nakano T, Wenzel SE. Int Arch Allergy Immunol 2006; 140:96-102

6. Swoiste markery zapalne w plwocinie korelują z funkcją płuc w mukowiscydozie ale nie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli.   
Otrzymano próbki odksztuszanej plwociny od 15 chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli definiowanym wg ATS i od 15 chorych z mukowiscydozą (cystic fibrosis - CF) potwierdzoną podwyższonym stężeniem chlorków w pocie.  Badanie spirometryczne było wykonane w czasie uzyskania plwociny oraz powtórzone w późniejszym okresie.  W próbkach plwociny oceniano stężenie IL-8, mieloperoksydazy (MPO) oraz zawartość DNA.  Zdolności transportowe (cough transportability - CTR) plwociny podczas kaszlu (jako pomiar lepkości) były także oceniane metodami in vitro.  U chorych z CF stężenia IL-8 i MPO w plwocinie odwrotnie korelowały z FEV1 (p=0.003), podczas gdy stężenia IL-8 i DNA odwrotnie korelowały z CTR (p<0.05).  Nie obserwowano istotnych korelacji u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.   
Komentarz edytora: Stężenia IL-8, MPO i DNA w plwocinie mogą służyć jako marker obturacji dróg oddechowych w CF.  Kim J, Okamoto K, Rubin BK. Chest 2006;129: 1148-54

7. Powiązanie pomiędzy poziomem drobnych cząsteczek w powietrzu a zapaleniem dróg oddechowych u dzieci z astmą.    
Dzieci z umiarkowaną-ciężką przewlekłą astmą (n=73) były obserwowane prospektywnie przez okres 2 lat.  Codziennie mierzono stężenie drobnych cząsteczek w powietrzu, dzienne użycie leków bronchodilatacyjnych, poziom leukotrienów w moczu.  Ekspozycja na zwiększone stężenie drobnych cząsteczek w powietrzu podczas porannej drogi do szkoły związane było z 3.8% wzrostem zużycia leków bronchodilatacyjnych w szkole (p=0.04).  Silniejsze powiązania wykazano u dzieci z cięższą astmą.  Maksymalne poranne stężenia drobnych cząsteczek w powietrzu korelowały ze średnio 6.2% wzrostem wydalania leukotrienu E4 w moczu, mierzonego w godzinach pobytu w szkole (p=0.006), ale nie korelowało z 24 godzinnymi pomiarami.      
Komentarz edytora: Ekspozycja na drobne cząsteczki w powietrzu może pogorszyć zapalenie dróg oddechowych i objawy astmy u predysponowanych dzieci.  Wspaniały komentarz edytorski.  Rabinovitch N, Strand M, Gelfand EW. AJRCCM 2006; 173:1098-1105, Delfino RJ, 173:1054-5   

8. Ekspozycja na pył sosnowy predysponuje do atopii i obniżonej funkcji płuc.
Pracownicy tartaków w Nowej Zelandii z (n=59) i bez (n=167) podawanych w kwestionariuszach objawów astmy byli oceniani pod względem osobistej ekspozycji na pył, testów skórnych z alergenami oraz spirometrii wykonanej przed i po pracy.  Silna ekspozycja na "zielony" pył sosnowy (ze świeżo ściętych drzew) była powiązana z uczuleniem na ponad 3 alergeny pyłków zewnątrzdomowych (OR 3.1, p<0.05), podczas gdy silna ekspozycja na "zielony" i "suchy" (z suszarni) pył powiązana była ze zmniejszonymi parametrami FEV1 i PEF.    
Komentarz edytora: Ekspozycja na pewne cząsteczki może modulować uczulenie na alergeny oraz czynność płuc.  Douwes J, McLean D, Slater T et al. Eur Respir J 2006; May 17 (doi: 10.1183/09031936.06.00120305)

9. Raport grupy roboczej na temat immunoterapii podjęzykowej (sublingual immunotherapy - SLIT).
Raport połączonej grupy roboczej AAAAI/ACAAI jest zwięzłym przeglądem obecnych dowodów dotyczących dawkowania, skuteczności i bezpieczeństwa immunoterapii podjęzykowej.  Inne dziedziny omówione w tym raporcie to: immunologiczna odpowiedź na SLIT, zmiany w procesie zapalnym organów efektorowych, potencjalne mechanizmy i ekonomika.    
Komentarz edytora: Ten raport omawia współczesną literaturę dotyczącą podjęzykowego podawania immunoterapii i dostarcza sugestii gdzie dalsze badania powinny być prowadzone.  Cox LS, Linnemann DL, Nolte H et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117: 1021-35

10. Praca przeglądowa dotycząca badań i leczenia wrodzonego obrzeku naczynioruchowego.  
Ta praca przeglądowa skupia się na współczesnym miejscu badań genetycznych wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, ale również dostarcza zwięzły przegląd mechanizmów, oceny i leczenia tej choroby.  Znajdują się w niej użyteczne algorytmy oraz schematy, które jasno streszczają klasyfikację nabytego i wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, jak również ocenę laboratoryjną, leczenie oraz profilaktykę przed zabiegami chirurgicznymi u tych chorych.  
Komentarz edytora: Ta praca przeglądowa streszcza ocenę i leczenie chorych z wrodzonym i nabytym obrzękiem naczynioruchowym w klarowny, dostępny sposób.  Weiler CR, Van Dellen RG. Mayo Clin Proc 2006; 81(7): 958-72.


Towarzystwa członkowskie WAO - Japońskie Towarzystwo Alergologiczne.

Japońskie Towarzystwo Alergologiczne (JSA) z przyjemnością zawiadamia, że nadchodzące Jesienne Spotkanie, "Podążając za celami w alergologii - wyjaśnienie stanu patologicznego, leczenia i prewencji -"  odbędzie się Tokyo International Forum w Tokio, Japonia w dniach 2-4 listopada 2006.  Nową inicjatywą będzie Sesja Międzynarodowa, na której wszystkie prezentacje i dyskusje będą prowadzone w języku angielskim.  Celem tego jest promocja dalszego powiązania JSA z alergologami z innych krajów, tak aby organizowana co 2 lata konferencja JSA mogła służyć w przyszłości jako miejsce spotkań badaczy z całego świata.  W celu uzyskania informacji dotyczących tej konferencji proszę skontaktować się z: allergy-56th@ped.dept.med.gunma-u.ac.jp .  Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej konferencji na której będzie uczestniczyć ponad 3000 naukowców z Japonii co umożliwi im przedyskutowanie ważnych tematów.  Członkowie JSA oczekują Was w Japonii.

Ponadto JSA chciałoby ogłosić, że wydawane w języku angielskim czasopismo JSA "Allergology International" (AI) jest dostępne on-line.  Zapraszamy do czytania najnowszego wydania (http://ai.jsaweb.jp/current.html) jak również poprzednich wydań (http://ai.jasweb.jp/past.html). AI publikuje recenzowane artykuły zgodnie z zasadami doskonałości naukowej w dziedzinie badań alergologii eksperymentalnej i klinicznej oraz pokrewnych dziedzin.  To czasopismo dąży do dalszej wymiany badań na poziomie międzynarodowym i zachęca autorów ze wszystkich krajów do zgłaszania prac w następujących dziedzinach: Prace Oryginalne, Prace Kazuistyczne, Krótkie Komunikaty, Listy do Edytora, Hipotezy.  AI obecnie przyjmuje zgłoszenia prac do ewentualnej publikacji.  Akceptacja prac oparta jest na jakości i oryginalności badań oraz ich znaczeniu dla czytelników pisma.  Za drobnymi wyjątkami, które są zaznaczone, manuskrypty są oceniane przez dwóch anonimowych recenzentów oraz przez edytora.  Oryginalną pracę oraz trzy kopie powinny być zgłaszane do głównego edytora, Allergology International, Japanese Society of Allergology, 7F Ishimizu Bld., 1-35-26 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan.  W celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących zgłaszania prac odwiedź strony: http://ai.jsaweb.jp/.         


Napisane przez: Hirohisa Saito
The Japanese Society of Allergology
URL: http://wwwjsaweb.jp/
E-mail: info@jsaweb.jp


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Długoterminowe stypendia naukowe WAO

Światowa Organizacja Alergologii (WAO) oferuje dwuletnie długoterminowe stypendium naukowe rozpoczynające się pod koniec 2006.  Te stypendium jest przeznaczone dla młodego alergologa po zaaprobowaniu programu badawczego w centrum zaproponowanym przez WAO.  Lista centrów badawczych jest dołączona do aplikacji.  WAO będzie partycypować w comiesięcznym stypendium i corocznych wydatkach na podróże. 

Priorytet będą mieć młodzi klinicyści w ciągu 5 lat od zdobycia stopnia naukowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w zakładach akademickich lub klinicznych instytutach.  Ubiegający się muszą być aktywnymi członkami towarzystw należących do WAO.   

Te długoterminowe stypendia będą dotyczyć projektów, które mieszczą się w ramach priorytetu badawczego WAO:

  • Czynniki genetyczne biorące udział w rozwoju chorób alergicznych lub wpływających na leczenie
  • Charakteryzacja i standaryzacja alergenów
  • Kliniczne i podstawowe badania w alergii i astmie

Formularze aplikacji mogą być pobrane tutaj.

Światowe Forum Allergologii na XXV Kongresie EAACI:

"Alergia zagrażająca życiu" - hołd von Pirquetowi

Nasze wspaniałe międzynarodowe grono wykładowców, któremu przewodniczyli Michael A Kaliner  i Anthony Frew, przedstawiło uaktualniony przegląd alergologicznych stanów zagrażających życiu.  Pierwszy wykładowca Aziz Sheik (Edinburgh, Scotland) zaprezentował analizę danych epidemiologicznych dotyczących reakcji anafilaktycznych, podczas gdy Richard F Lockey (Tampa, FL, USA) skupił się na mechanizmach anafilaksji.  Sympozjum zostało podsumowane przez F Estelle R Simons (Winnipeg, Canada), która omówiła postępowanie w reakcjach anafilaktycznych. 

Przyciśnij tutaj aby zobaczyć streszczenia, przezrocza i usłyszeć prezentacje. 

Konwersacje WAO

Z przyjemnością zawiadamiamy o nowej "Konwersacji WAO", wywiad z Malcolm R Sears.  Aby usłyszeć jak Dr Sears dyskutuje najnowsze wyniki związane z beta mimetykami przyciśnij tutaj.      

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism -

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO   


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych

"Lung Function Testing".
European Respiratory Monograph2005
Edytorzy: R Gosselink i H Stam

Cena: 80.00 USD
Dostępne z: Maney Publishing

Recenzent: Dr Janet Rimmer, MBBS, MD, FRACP, Woolcock Institute, University of Sydney, Australia

Opis:
Ocena funkcji płuc jest integralną częścią badania układu oddechowego.  Ta monografia opisuje główne aspekty tego procesu.  Tematy poruszone w tej książce to: spirometria, objętości płuc, dyfuzja, kontrola oddychania, siła mięśniowa i sekcja o badaniach wysiłkowych.  Są tam także rozdziały dotyczące mniej popularnych tematów takich jak natężona oscylometria, badania u dzieci i pacjentów oddziałów intensywnej opieki.  Opisana jest podstawowa metodologia i interpretacja w odniesieniu do sytuacji klinicznych.   

Cel:
Dostarczenie dla klinicystów uaktualnionych danych dotyczących wykonywania i interpretacji testów czynnościowych układu oddechowego.

Czytelnik:
Ta książka jest przeznaczona dla klinicystów i naukowców, którzy są zainteresowani zrozumieniem teorii i wyposażenia stosowanego do oceny i ciągłego monitorowania chorób płuc.  Nauki podstawowe są nieco skomplikowane dlatego też książka może być zbyt trudna dla studentów medycyny. 

Cechy szczególne:
Ta książka jest bardzo zwięzłym streszczeniem wielu, różnych aspektów funkcji płuc.  Czytelnik musi mieć podstawowe zrozumienie funkcji płuc aby w pełni docenić tekst.  Ta książka przedstawia powiązanie pomiędzy naukami podstawowymi, patofizjologią a klinicznym zastosowaniem co jest niewątpliwie jej atutem.  Każdy rozdział dostarcza wspaniałe podsumowanie kluczowych punktów.

Ocena:
Ta kisążka jest 31 monografią Europejskiego Towarzystwa Oddechowego, serii, która rozpoczęła się w 1995 roku.  Podczas gdy poprzednie monografie dotyczyły poszczególnych aspektów badania funkcji płuc, obecna monografia dostarcza bardzo zwięzłego podsumowania najważniejszych aspektów badania funkcji płuc.  Atutem tej książki jest to, że pokrywa ona zarówno dobrze uznaną jak i nowoczesną metodologię, a ponadto każdy rozdział zawiera sekcję ukierunkowaną na zastosowanie kliniczne.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.