WAO Email News and Notes
wao logo #


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych maj 2007
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Przegląd światowych czasopism alergologicznych czerwiec 2007

 

Wybrane przez edytora Prof. Richard F Lockey i edytora Gary Hallerman.

 

 1.   
  1. Stosowanie beklometazonu (B) i albuterolu (A) w jednym inhalatorze jako leku na żądanie w astmie łagodnej.    

   Jest to sześciomiesięczne podwójnie zaślepione, randomizowane badanie równoległe, w którym wzięło udział 455 chorych (18 do 65 lat) z astmą łagodną [FEV1 2.96 litra (88.36% wartości należnej)].  Po czterotygodniowym okresie wstępnym chorzy byli w sposób losowy kwalifikowani do jednej z czterech grup: placebo (P) 2x/dobę oraz B, 250 mcg z A 100 mcg w jednym inhalatorze na żądanie; P 2x/dobę oraz A 100 mcg na żądanie; B, 250 mcg, 2 x/dobę oraz A,100 mcg na żądanie lub B 250 mcg z A 100 mcg w jednym inhalatorze 2 x/dobę oraz A 100 mcg na żądanie.  Poranne PEF podczas ostatnich 2 tygodni sześciomiesięcznego leczenia były wyższe (p=0.04) a liczba zaostrzeń w ciągu całego leczenia była niższa (p=0.002) w grupie otrzymującej lek łączony na żądanie w porównaniu z grupą otrzymującą A na żądanie.  Jednakże wartości w grupie otrzymującej lek łączony na żądanie nie różniły się znamiennie w porównaniu z grupą otrzymującą regularnie B lub regularnie lek łączony.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż stosowanie w zależności od objawów B 250 mcg z A 100 mcg w jednym inhalatorze jest skutecznym leczeniem i jest związane z mniejszą sześciomiesięczną skumulowaną dawką steroidów wziewnych. Papi A et al. N Engel J Med. 2007; 356:2040.   

    

  1. Randomizowane porównanie strategii redukcji leczenia w łagodnej przewlekłej astmie.

   500 chorych ( 6 lat i starszych) z łagodną astmą, dobrze kontrolowaną za pomocą wziewnego flutikazonu (F) w dawce 100 mcg 2x/dobę zostało w sposób losowy przydzielanych do następujących grup: kontynuacja leczenia F 100 mcg 2x/dobę, montelukast (M) 5 lub 10 mg wieczorem, lub F 100 mcg z salmeterolem (S) 50 mcg wieczorem przez 16 tygodni w podwójnie zaślepionym badaniu.   Pierwotnym punktem końcowym było niepowodzenie leczenia.  U 20% otrzymujących F lub F+S stwierdzono niepowodzenie leczenia w porównaniu z 30.3% otrzymującymi M.  Współczynnik ryzyka obu porównań wynosił 1.6 (95% CI, 1.1 do 2.6; p = 0.03).  Odsetek dni wolnych od objawów astmy był porównywalny we wszystkich trzech grupach.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż chorzy dobrze kontrolowani F 2x/dobę mogą być leczeni raz dziennie F+S bez zwiększenia odsetka niepowodzenia leczenia.  Jednakże, zamiana na M powodowała zwiększenie odsetka niepowodzeń leczenia i zmniejszenie kontroli astmy, nawet pomimo tego iż chorzy leczeni M pozostali bez objawów w 78.8 % dni leczenia. 


  2. Komentarz edytora: Załączone są trzy komentarze lekarzy na temat różnych opcji leczenia łagodnej, przewlekłej astmy.  Jeden z ekspertów stosowałby B i A w jednym inhalatorze na żądanie, drugi antagonistę receptora leukotrienowego i doraźnie b-mimetyk, a trzeci raz dziennie steroid wziewny z długo działającym b-mimetykiem w jednym inhalatorze.  William Osler, ojciec amerykańskiej medycyny stwierdził: „Praktykowanie medycyny jest sztuką opartą na nauce”.  Nie ma jedynego absolutnie słusznego sposobu leczenia łagodnej, przewlekłej astmy.  The American Lung Association Asthma Clinical Research Centers. N Engl J Med 2007;356:2027. Decyzje kliniczne Kraft M 2096. Israel E 2097. O’Connor GT 2098.  Pełny tekst.        

 

 1. Przebudowa i nadreaktywność oskrzeli (AHR) ale nie zapalenie z udziałem komórek utrzymuje się po prowokacji alergenem w astmie (A).   

Bronchofiberoskopia została wykonana przed oraz  24 godziny i 7 dni po wziewnej próbie prowokacyjnej z alergenem u chorych z łagodną-umiarkowaną astmą, którzy reagują podwójną reakcją astmatyczną. W każdym badanym punkcie oceniano AHR, ekspresję tenascyny (białka macierzy zewnątrzkomórkowej), prokolagen I, prokolagen III, białko szoku cieplnego (HSP) – 47 (markery syntezy kolagenu) i alfa-aktynę mięśni gładkich (miofibroblasty) jako markery aktywności przebudowy drzewa oskrzelowego.  Podobnie, oceniono liczbę komórek zawierających główne białko kationowe (MBP) – eozynofili, CD68 – makrofagów, CD3+, CD4+, CD8+ komórek T, zawierające elastazę – neutrofili i tryptazę komórek tucznych.  AHR była większa 24 godziny i 7 dni po prowokacji alergenowej.  Jednakże ekspresja tenascyny w błonie podstawnej podwyższona po 24 godzinach, wróciła do normy po 7 dniach.  Natomiast ekspresja prokolagenu III w błonie podstawnej była znamiennie wyższa po 7 dniach, a prokolagen I, HSP-47 i alfa-aktyny mięśni gładkich były wyższe po 7 dniach niż po 24 godzinach.  Liczba eozynofili, makrofagów, neutrofili i komórek CD3+ wzrosła po 24 godzinach po prowokacji alergenem ale wróciła do wartości wyjściowych po 7 dniach.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż u chorych z astmą którzy reagują podwójna reakcją astmatyczną zapalenie z udziałem komórek nasila się 24 godziny po prowokacji i ulega wygaszeniu po 7 dniach, podczas gdy AHR i markery przebudowy utrzymują się.   

Komentarz edytora: AHR jest związane z przebudową, a nie z naciekiem komórek zapalnych.  Kariyawasam HH et al.; Am J Respir Crit Care Med 2007;175 896.

 

 1. Obszerna analiza komplikacji położniczych i pediatrycznych u kobiet z astmą (A). 

Porównano wyniki 37585 ciąży u kobiet z A z 243434 wynikami kobiet bez A.  Ryzyko martwego porodu i leczniczej aborcji były podobne, jednakże ryzyko poronienia było nieznacznie większe u kobiet z A (OR 1.10; 95%CI, 1.06-1.13).  Ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska, niewydolności łożyska, łożyska przodującego, stanu przedrzucawkowego, nadciśnienia, cukrzycy okołoporodowej, zaburzeń tarczycy w ciąży i konieczności pomocy ręcznej podczas porodu były podobne za wyjątkiem krwotoku przedporodowego (OR 1.20; 95%CI 1.08-1.34) i poporodowego (OR 1.38; 95%CI 1.21-1.57), anemii (OR 1.06; 95%CI 1.01-1.12), depresji (OR 1.52; 95%CI 1.36-1.69) i cięcia cesarskiego (OR 1.11; 95%CI 1.07-1.16).  

Komentarz edytora: Astma nie jest ważnym czynnikiem ryzyka u ciężarnych.  Tata LJ et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:991.         

 

 1. Utajona infekcja herpeswirusem powoduje symbiotyczną ochronę przed infekcją bakteryjną.    

Czy infekcja herpeswirusem może być korzystna dla Ciebie?  W tym intrygującym doniesieniu myszy były infekowane herpeswirusem gamma (GHV) i pozwalano infekcji ewoluować aż do stanu utajonego, kiedy to zwierzęta były infekowane wewnątrzkomórkowym patogenem Listeria monocytogenes (L.m.).  Myszy bez latentnej infekcji GHV wykazywały znacznie większą podatność na infekcję L.m. niż te uprzednio zainfekowane GHV.  Mechanizm tej zwiększonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej może leżeć w subklinicznej reaktywacji tego wirusa produkującego wystarczającą ilość antygenu wirusa aby utrzymać podwyższony poziom produkcji interferonu gamma. 

Komentarz edytora: Chociaż ten niezwykły rodzaj krzyżowej protekcji nie został jeszcze opisany u ludzi, te doniesienie pokazuje po raz kolejny, że podczas badania układu immunologicznego dotychczasowe reguły podlegają zmianom.  Barton ES GL et al. Nature 2007;447:326.

 

 1. Palenie papierosów wpływa na odpowiedź na wziewne kortykosteroidy i antagonistę receptora leukotrienowego u chorych z astmą (A). 

W wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniu o typie crossover, 44 niepalących i 39 palących z łagodną A zostało w sposób losowy przydzielanych do leczenia wziewnym beklometazonem (B) lub raz dziennie montelukastem (M).  Pierwotnym punktem oceny było porównanie FEV1 przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela u palaczy i niepalących. Wtórnymi punktami oceny były PEF, PC20 metacholiny, objawy, QOL i markery zapalenia oskrzeli.  Osoby palące z A zgłaszały znamiennie więcej objawów, gorsze QOL i mniejsze PEF niż niepalący.  B znamiennie zmniejszał eozynofilię i ECP w plwocinie u palących i niepalących, ale zwiększał FEV1 (170 ml, p=0.0003) tylko u niepalących.  M znamiennie zwiększał poranny PEF u palących (12.6 l/min, p=0.002) ale nie u niepalących.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż u osób z łagodną A, którzy palą papierosy odpowiedź na B jest zmniejszona i M może być odpowiedni do leczenia palących z A.  Wzywają do dalszych badań aby potwierdzić ich obserwacje.  

Komentarz edytora: Być może antagoniści receptora leukotrienowego a nie B będą bardziej pomocne w leczeniu palących z A.  Lazarus SC et al. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175:783.      

 

 1. Osteopontyna (Opn) odgrywa kluczową rolę w alergicznych chorobach dróg oddechowych poprzez regulację subpopulacji komórek dendrytycznych.   

Opn, znana także jako czynnik wczesnej aktywacji komórek T – 1 (Early T lymphocyte activation-1; Eta-1), jest cytokiną, która pełni różne funkcje.  Naukowcy zajmujący się kośćmi odkryli, że pomaga ona osteoklastom w umiejscowieniu się w macierzy kostnej, podczas gdy ci zajmujący się nowotworami podali, że Opn jest zaangażowana w supresję guza.  Opn-1 jest produkowana w dużych ilościach przez aktywowane komórki T i wiąże się z receptorem cząsteczek adhezyjnych CD44 wpływając na ukierunkowywanie się i tworzenie więzi między limfocytami i innymi komórkami układu immunologicznego.  Nowe badania wykazują, że wydzielnicza postać tej cytokiny (Opn-s) odgrywa rolę w różnicowej regulacji alergicznej odpowiedzi immunologicznej poprzez oddziaływanie na komórki dendrytyczne.  W tym doniesieniu Opn-s okazuje się być pro-zapalna podczas fazy uczulania, ale działa przeciwzapalnie podczas prowokacji.    

Komentarz edytora: Demonstracja pro- i przeciw-zapalnych właściwości tej samej cząsteczki podkreśla potrzebę wielkiej uwagi w projektowaniu i ocenie badań klinicznych z cytokinami takimi jak Opn.  Xanthou G et al.  Nature Medicine 2007;13:570.      

 

 1. Oparty o Internet program dopasowanego postępowanie w astmie (A) dla afro-amerykańskich uczniów szkół średnich w środowisku miejskim.   

Te badanie zostało stworzone i oceniane jako multimedialny program postępowania w A oparty na Internecie, który był specjalnie przeznaczony dla uczniów szkół średnich ze środowiska miejskiego w celu spróbowania zmiany ich zachowania w odniesieniu do wyników A.  Ci uczniowie byli w sposób losowy przydzielani do grup otrzymujących albo ten program edukacyjny albo porównawczy program komputerowy. Po 12 miesiącach uczniowie mający właściwy program podawali mniej dni i nocy z objawami, mniej opuszczonych dni w szkole, mniejsze ograniczenie aktywności i hospitalizacji z powodu astmy (RR i 95% CI wszystkie znamienne).    

Komentarz edytora: Edukacja, która powoduje zwiększone dostosowanie się do reżimu leczenia jest kluczowa do poprawy wyników w astmie we wszystkich populacjach.  Joseph CLM et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:888.

 

 1. Adenotonsilektomia (AT) poprawia sen, oddychanie i jakość życia (QOL) ale nie wpływa na elementy zachowania.     

Te retrospektywne badanie kohortowe zostało zaprojektowane aby uzyskać spojrzenie rodziców na zmiany w spaniu, oddychaniu, QOL i zachowaniu po AT wykonanym z powodu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) od 1993 do 2001 roku.  Dzieci, które zostały poddane AT porównano z tymi, które nie miały AT.  138 ze 166 zwróconych kwestionariuszy (35%) od rodziców 473 dzieci było kompletnych.  W porównaniu z grupą kontrolną, rodzice dzieci, które miały AT podawali poprawę w spaniu, oddychaniu i QOL ale nie w koncentracji, wynikach w szkole i postępie intelektualnym czy rozwojowym.  Ani na krótką, ani na długą metę nie zaobserwowano znamiennych efektów AT na którąkolwiek ocenę testu Conners’ Parent Rating Scale-Revised behaviour subscales. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż AT poprawia sen, oddychanie i QOL ale nie wpływa na elementy zachowania.     

Komentarz edytora: Wyniki zachowania nie poprawiły się w tym badaniu po AT z powodu OSAS u dzieci.  Potrzeba więcej danych na ten temat.  Constantin E et al. J Pediatrics 2007;150:540.     

 

 1. Wyjściowy poziom tryptazy (T) koreluje z ciężkością reakcji po ukąszeniu przez błonkówki oraz z wiekiem.

Zmierzono podstawowe stężenie T w surowicy u 109 chorych, 63 uczulonych na osę i 46 na pszczołę. Poziom T był podwyższony u 12 (11%) i zwiększał się od średniego 5.14 do 6.98 mcg/L wraz ze stopniem reakcji po ukąszeniu przez błonkówkę od I do IV (wg klasyfikacji Muellera).  Poziom T w surowicy korelował z ciężkością reakcji po ukąszeniu (r=0.2752; p=0.004) i z wiekiem (r = 0.2906; p=0.002).  Ciężkość reakcji po ukąszeniu przez błonkówkę także korelował z wiekiem (r = 0.3654; p=0.001).  Autorzy wyciągnęli wniosek, że poziom T w surowicy koreluje z ciężkością reakcji po ukąszeniu przez błonkówkę i z wiekiem. 

Komentarz edytora: Jest to kolejna praca wskazująca na to, iż podstawowy poziom T w surowicy prawdopodobnie wpływa na wynik reakcji anafilaktycznej po ukąszeniu przez błonkówki.  Kucharewicz I et al. J Invest Allergol Clin Immunol 2007;17:65.

 

 1. Różnorodność miejscowego przepływu powietrza w płucach chorych na astmę: ocena obrazowania płuc wypełnionych hiperspolaryzowanym helem-3 za pomocą rezonansem magnetycznym (H3HeHR) .  

Stosując obrazowanie H3HeMR można przedstawić przestrzenie powietrzne a lokalne obszary utrudnionego przepływu powietrza są pokazane jako „defekty wentylacji”.  Autorzy badali miejscowe zmiany wentylacji w zależności od czasu i powtarzanej bronchokonstrykcji.  H3HeMR i spirometria wykonywane były przed i natychmiast po prowokacji metacholiną u 10 chorych (18-35 lat) z astmą dwukrotnie w odstępie 7 do 476 dni (średnio 185.3 +/- 37.2 dnia).  Sparowane porównanie obrazów wykazało, że odpowiednio 41% +/- 10% i 69%+/- 5% (p=0.017) defektów znajdowało się w tym samym miejscu, a z nich odpowiednio 69% +/- 12% i 43% +/- 5% (p=0.022) nie zmieniło rozmiaru.  Porównując obrazy przed metacholiną i po metacholinie 58% +/- 9% defektów było w tym samym miejscu pierwszego dnia i 73% +/- 7% (p=0.088) drugiego dnia.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż defekty wentylacji utrzymują się lub nawracają w tym samym miejscu u chorych na astmę i sugerują, że miejscowe zmiany przepływu powietrza są względnie stałe.   

Komentarz edytora: W astmie występuje olbrzymia zmienność, nawet w różnych miejscach tego samego płuca.  deLange EE et al.  JACI 2007;119:1072.

  

 

 1. Wgląd strukturalny w funkcję receptora komórek pre-B.  

Komórki B, podobnie jak komórki T, podlegają ciągłej kontroli przez komórki regulatorowe aby zapewnić utrzymanie tolerancji własnych antygenów.  Jednym z punktów kontrolnych jest stadium kiedy receptor komórki pre-B zawiera łańcuch pośredni znany jako substytut łańcucha lekkiego (SLC).  Tylko te komórki B w których SLC może połączyć się z nowo wytworzonym łańcuchem ciężkim mogą rozwijać się dalej aż do klonalnej ekspansji.  W tym doniesieniu, ludzki receptor komórek pre-B został skrystalizowany i struktura SLC została zbadana.   

Komentarz edytora: Analiza strukturalna na poziomie submolekularnym odkrywa znaczące nowe informacje o interakcji SLC z łańcuchem ciężkim i sugeruje jak te wiązanie wpływa na decyzję tak lub nie odnośnie przeżycia komórki B.  Bankovich AJ et al.  Science 2007; 316:291. 

 

 1. Raz na rok podawany kwas zolendronowy (ZA) w leczeniu pomenopauzalnej osteoporozy (O). 

Jest to trzyletnie, kontrolowane placebo badanie o typie podwójnie ślepej próby, w którym 3889 chorych (w średnim wieku 73 lata) zostało w sposób losowy przydzielonych do grupy otrzymującej pojedynczy 15 minutowy wlew ZA, 5 mg lub placebo (P) na początku badania a następnie po 12 i 24 miesiącach.  One były obserwowane przez okres 36 miesięcy.  Pierwotnym punktem końcowym były nowe złamania kręgosłupa ( u chorych nie otrzymujących równolegle leków na osteoporozę) i złamania biodra ( u wszystkich chorych).  Wtórnymi punktami końcowymi były gęstość mineralna kości (BMD), markery metabolizmu kości oraz wyniki bezpieczeństwa. Leczenie ZA zmniejszało ryzyko złamań kręgosłupa o 70% w porównaniu z P (3.3% u ZA vs 10.9% w P, względne ryzyko, 0.30; 95%CI 0.24 do 0.38) i zmniejszało ryzyko złamania biodra o 41% (1.4% w ZA vs 2.5% w P; współczynnik ryzyka, 0.59; 95%CI 0.42 do 0.83).  Częstość złamań poza kręgosłupem, klinicznych złamań i klinicznych złamań kręgosłupa były zmniejszone odpowiednio o 25%, 33% i 77%  (p<0.001 dla wszystkich porównań).  Leczenie ZA wiązało się z poprawą BMD i markerów metabolizmu kości.  Migotanie przedsionków występowało częściej w grupie ZA (50 vs 20 chorych, p<0.001), bez poważnych konsekwencji.  Wlew ZA raz do roku znamiennie zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa, biodra i innych złamań.  

Komentarz edytora: Nadchodzi leczenie osteoporozy raz do roku.  Black DM et al.  N Engel J Med. 2007;356:1809. Komentarz edytorski Compston J 1878.

  

 

 1. Skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem (EIB): diagnoza i leczenie.  

Ten artykuł z cyklu CME jest wspaniałą pracą przeglądową dotyczącą EIB w astmie (A).  EIB jest zwykle podejrzewany z wywiadu klinicznego, a próby z metacholiną, wysiłkowa czy hiperwentylacyjna mogą być pomocne w diagnozie.  Leczeniem pierwszego rzutu jest krótko-działający beta mimetyk.  Jednakże, regularne stosowanie wziewnych kortykosteroidów, inhibitorów leukotrienów, długo-działających beta mimetyków czy stabilizatorów komórek tucznych są skutecznymi metodami. 

Komentarz edytora: EIB pozostaje często nie rozpoznany, nie leczony i wpływa na wykonywanie wysiłku fizycznego.  Bruns AS et al.  JCOM 2007; 14:211.  

 

 

 

 

WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

 

Światowy Kongres Alergologii (WAC) – Bangkok, Tajlandia

Sympozjum Immunoterapia i Alergie Pokarmowe

Immunoterapia i alergie pokarmowe są dwoma najważniejszymi tematami interesującymi praktykującego alergologa.  Aby odnieść się dogłębnie do tych ważnych zagadnień, WAC w Bangkoku rozpocznie się 2 grudnia 2007 roku całodniowym sympozjum o immunoterapii współsponsorowanym przez ALK, Dynavax ( w połączeniu z UCB Pharma), Greer i Stallergens, a ostatni dzień, 6 grudnia 2007 będzie całodniowym sympozjum poświęconym alergii pokarmowej współsponsorowanym przez Dey LP i Heinz.  Wykładowcami będą światowi eksperci z każdego zagadnienia przynoszący fascynujące aktualizacje o najnowszych osiągnięciach i rozważający nowe metody leczenia.  Aby zobaczyć programy sympozjów naciśnij tutaj (immunoterapia) lub tutaj (alergie pokarmowe). 

 

WAO – Międzynarodowe Stypendia Nycomed 2007-2008

WAO we współudziale Nycomed sponsoruje 9 międzynarodowych młodych lekarzy w celu identyfikacji i poparcia przyszłych liderów w astmie i /lub alergicznym nieżycie nosa.  WAO z przyjemnością ogłasza 9 zdobywców Krótkoterminowego Stypendium WAO-Nycomed  na 2007-2008.  Każde stypendium zawiera dwutygodniowy pobyt w centrum badawczym jak również pobyt na WAC w Bangkoku, Tajlandia, gdzie młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować na plakaty swoje projekty naukowe na Uroczystym Lunchu Stypendialnym.  Proszę przyłączyć się do gratulacji:

 

Zuzana Rennerova, Słowacja

Damian Tworek, Polska

Mirjana Turkalj, Chorwacja

Korina Ureche, Rumunia

Mariana Malucelli, Brazylia

Anne Ellis, Kanada

Katja Adamic, Słowenia

Paraskevi Xepapadaki, Grecja

Thaneshvari Moodley, Południowa Afryka

 

     . 

 

 

 

Konwersacje WAO

Z przyjemnością zawiadamiamy o nowym wywiadzie z Prezydentem WAO Michael Kaliner, MD. Poświęć chwilkę aby posłuchać Dr Kalinera dzielącego się swoją szeroką wiedzą w 2007 Annual WAO Update.

 

Spytaj eksperta – wyłączna korzyść dla członków WAO

Spytaj eksperta jest nowym narzędziem dostępnym wyłącznie dla członków WAO.  Kierowany przez profesorów Cassim Motala i Ruby Pawankar,  ten „on-line” serwis umożliwia postawienie dydaktycznych, naukowych i medycznych pytań z alergii, astmy i immunologii jednemu z wielu ekspertów WAO umiejscowionych na całym świecie. Zapraszamy członków WAO aby zostać częścią tego serwisu. Aby zapytać eksperta naciśnij tutaj.   

 

Nowe interaktywne przeglądanie przypadków

Poświęć chwilę aby sprawdzić swoją wiedzę w Interaktywnym Przeglądzie Przypadków w oparciu o Kliniczne Opisy Przypadków – Ostre zapalenie przyusznic wg Dr Andrew Bagg. 

Interaktywny Przegląd Przypadków daje Ci szansę przetestować swoją wiedzę i postawić rozpoznanie w niezwykłym przypadku.  Ten przegląd przypadków jest prezentowany obrazowo razem z pytaniami i możliwymi diagnozami.  Jak wybierzesz swoją diagnozę, natychmiast możesz się dowiedzieć czy Twoja diagnoza odpowiada tej postawionej przez ekspertów, którzy zaprezentowali przypadek i możesz przeczytać przesłanki skłaniające do postawienia tej diagnozy oraz proponowane przez eksperta leczenie. 

 

Dostępne materiały WAF

„Tolerancja Immunologiczna”

WAF przedstawia materiały z ostatniego XXVI Kongresu EAACI, które są dostępne do skopiowania na stronach WAF.  

 

Światowe Forum Alergologiczne jest wspierane przez nieograniczony grant edukacyjny z

 

 

Wezwanie do składania podań

 

Długoterminowe stypendia naukowe

 

Światowa Organizacja Alergologii (WAO) oferuje długoterminowe stypendia naukowe na rok 2008.  Stypendium ma stanowić utrzymanie dla młodego alergologa przez okres do 2 lat po zaaprobowaniu programu badawczego w zaproponowanym przez WAO centrum badawczym.  WAO ufunduje miesięczne stypendium w wysokości 1700 USD i raz do roku pokryje koszty podróży pomiędzy ośrodkiem badawczym a krajem stypendysty. 

 

Priorytetowo traktowani będą młodzi klinicyści do 5 lat od uzyskania dyplomu ostatniego stopnia naukowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w ośrodkach akademickich i klinicznych instytutach.  Ubiegający się muszą być członkami WAO.

 

Te projekty długoterminowych stypendiów muszą spełniać jedno z priorytetów WAO:

Ř      Czynniki genetyczne biorące udział w powstawaniu chorób alergicznych i odpowiedzi na leczenie

Ř      Charakterystyka alergenów i ich standaryzacja

Ř      Podstawowe i kliniczne badania w alergologii i astmie

Formularze mogą być pobrane tutaj: Link

 

Aplikacje muszą dotrzeć do centrali WAO nie później niż 30 września 2007

 

 

 

 

Nadchodzące zajazdy alergologiczne

 

Staże GLORIA

Alabama Society of Allergy, Asthma and Immunology

10-12 sierpnia 2007

Destin, Florida

Wykładowca GLORIA

Bob Lanier

Prezentacja

Moduł 5: Leczenie ciężkiej astmy

Moduł 10: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok oraz polipy nosa.

 

GLORIA jest sponsorowana przez nieograniczony grant edukacyjny z:

 

 

 

 

 

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism –

 

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International – Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię

Nazwisko

Adres

Miasto/Kod pocztowy

Państwo

Adres e-mail

Nazwa towarzystwa – członka WAO   

 

 

 

I Pozostałe Nowiny

 

Przegląd książek allergologicznych

"Handbook of atopic eczema: 2nd edition.".

Edytorzy: J Ring, B Przybilla, T Ruzicka

ISBN: 978-3-540-23133-2

 

Cena: 169.00 USD

Dostępne z: Springer-Verlag

 

Recenzent:

Dr Janet Rimmer, MBBS, MD (UNSW), FRACP

St Vincent Clinic

Darlinghurst, NSW, Australia.

 

 

Opis:

Pierwsze wydanie tej książki zostało wydrukowane 15 lat temu, a te drugie wydanie jest mocno poprawione z dodatkiem nowych tematów.  Jako że wyprysk atopowy dotyka do 25% populacji w wielu  krajach właściwym jest posiadanie uaktualnionego, dogłębnego podręcznika na ten temat.  Tytuł jest trochę zwodniczy jako, że ta książka raczej zawiera bardzo szerokie przeglądy poszczególnych tematów niż funkcjonuje jako przewodnik.  

 

 

Cel:

Celem tej książki jest dostarczenie dogłębnego podejścia do wyprysku atopowego.  Książka ta porusza zwykłe aspekty dotyczące wyprysku atopowego jak również posiada bardzo interesujące sekcje takie jak: „Komplikacje i choroby związane z wypryskiem atopowym”, jak również „Choroby rzadko związane z wypryskiem”; jest tam wszechstronny opis różnych opcji terapeutycznych np. terapia muzyczna, szkoły wyprysku czy leczenie alternatywne.  

 

Czytelnik:

Ten podręcznik przeznaczony jest dla klinicystów, którzy specjalnie interesują się tą jednostką np. dermatologów i alergologów. Chociaż jest tam rozdział pediatryczny w sekcji dotyczącej aspektów klinicznych, nie jest on powtórzony w sekcji dotyczącej postępowania, co jest pewnym przeoczeniem ponieważ jest to ważna choroba wieku dziecięcego i zawsze istnieją pewne odrębności w leczeniu tej grupy wiekowej.  

 

Cechy szczególne:

Ta książka jest podzielona na 3 sekcje: aspekty kliniczne, patofizjologia, postępowanie.  Na końcu każdej sekcji znajduje się streszczenie.  Książkę tę pisało 107 autorów, z czego większość z Europy, a tylko 3 z USA.  Ta książka zawiera 613 stron i 66 rozdziałów równo rozmieszczonych w 3 sekcjach.  Każdy rozdział jest także podzielony na sekcje, co pozwala na klarowną organizację materiału.  Znajduje się tam wiele ilustracji i referencji. 

 

Ocena:

Ta książka dostarcza wszechstronnego przeglądu powszechnej choroby.  Łączy wiele aspektów tej choroby w jedno zwarte źródło.  Jest ona rekomendowana wszystkim klinicystom, których interesuje leczenie tej jednostki

 

 

"Current Problems in Dermatology, Vol 33: Biofunctional Textiles and the Skin".

Edytor serii: G Burg

Edytor tomu: UC Hipler, P Eisner

 

ISBN: 3-8055-8121-1

ISBN:13:978-3-8055-8121-9

 

Cena: 180.00 USD

Dostępne z: Karger Publishers

 

Recenzent:

James Young Joon Choi MBBS FRACP

Allergist and Clinical Immunologist

Westmead Hospital Dermatology Registrar

 

 

Opis:

Biofunkcyjne wyroby tekstylne są nowym fascynującym polem nauki ustanowionym aby tworzyć materiały, które mają potencjał leczenia lub zapobiegania chorobom.  Większość tej pracy skupia się na antybakteryjnych materiałach ze srebra – biologiczne właściwości srebra, nowe metody wbudowywania go w sprężyste włókna pochodzące z wodorostów oraz przewidywane zastosowanie w medycynie – od zapobiegania zakażeniom szpitalnym do leczenia AZS.  

 

Cel:

Ta książka skutecznie łączy i prezentuje obecny stan wiedzy o srebrnych materiałach przeciwbakteryjnych z perspektywy trzech dyscyplin – mikrobiologa, inżyniera tekstyliów i dermatologa. 

 

Czytelnik:

Badacze i klinicyści zainteresowani kontrolą infekcji, AZS, przewlekłymi ranami i oparzeniami znajdą w tej książce bardzo użyteczne wprowadzenie i streszczenie o tym co jest obecnie możliwe w dziedzinie materiałów przeciwbakteryjnych.

 

Cechy szczególne:

Każdy rozdział zaczyna się zwięzłym streszczeniem. Chociaż większość obrazków jest czarno-białych ale są one dobrej jakości.  Wykresy i tabele są dobrze zaprojektowane i jasno prezentowane.  Każdy rozdział kończy się spisem literatury.  Indeks jest szczegółowy i użyteczny.  Uważam, że chociaż ta książka może być czytana od deski do deski, każdy rozdział jest sam w sobie niezależny i może być czytany sam w oderwaniu od reszty. 

 

Ocena:

Ta książka jest fascynującym wprowadzeniem w szybko rozwijającą się naukę o materiałach antybakteryjnych.  Jest to bardzo użyteczne i uaktualnione streszczenie dla każdego praktykującego lekarza mającego do czynienia z AZS i uwydatnia co może być możliwe jeżeli istnieje współpraca pomiędzy dyscyplinami medycznymi ( Clinic for Dermatology and Dermatological Allergology w Clinic of the Friedrich Schiller University w Jenie) i nie medycznym przemysłem (the German Textile Research Centre Nort-West, Krefeld).

 

 

 

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

 

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

 

World Allergy Organization (WAO)

Secretariat

555 E. Wells Street, Suite 1100

Milwaukee, WI 53202-3823

Email: info@worldallergy.org

 

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.