wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych lipiec 2006
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych lipiec 2006

Wybrane przez edytora głównego Richard F Lockey MD.

1. Efekt wczesnej interwencji wziewnym budesonidem na funkcję płuc u chorych ze świeżo zdiagnozowaną astmą.     
Te randomizowane, podwójnie zaślepione badanie 7165 chorych (5 do 66 lat) z przewlekłą astmą trwającą mniej niż 2 lata miało oznaczyć, czy wczesna interwencja wziewnym budesonidem (IB) w małej dawce zapobiegnie zdarzeniom związanym z ciężką astmą i spadkowi funkcji płuc.  Chorzy otrzymywali IB (200 mcg/dobę u dzieci <11 rż i 400 mcg/dobę pozostali) lub placebo przez trzy lata jako lek dodatkowy do zwykle stosowanego leczenia przeciwastmatycznego.  Stosowanie IB znamiennie poprawiało FEV1 mierzony przed i po podaniu leku bronchodilatacyjnego i zmniejszało średni spadek FEV1 w porównaniu z wyjściowym mierzony po roku i trzech latach: odpowiednio -0.62% i -1.79% w grupie IB i -2.11% i -2.68% w grupie placebo; (p<0.001).  Ten spadek był bardziej zaznaczony u mężczyzn, czynnych palaczy, i osób >18 rż.  Najmniejsze efekty leczenia obserwowane były u nastolatków.    
Komentarz edytora: Te międzynarodowe badanie wykazuje, iż małe dawki IB poprawiają funkcję płuc w świeżo zdiagnozowanej przewlekłej astmie i zmniejszją utratę funkcji płuc w miarę upływu czasu.  O'Byrne PM, et al. Chest 2006; 129: 1478.

2. Uczulenie na alergeny wziewne a nadreaktywność (AHR) oskrzeli u dzieci w wieku lat 7.  
U 131 dzieci z grupy wysokiego ryzyka rozwoju atopii w wieku pomiędzy 6.5 a 8.8 lat (mediana 7 lat) wykonano punktowe testy skórne (SPT) z panelem alergenów wziewnych oraz test prowokacji oskrzeli metacholiną w celu zbadania powiązania pomiędzy czynnikami występującymi obecnie oraz związanymi z wczesnym okresem rozwoju AHR.  U 51% (67) stwierdzono co najmniej jeden pozytywny wynik SPT a u 28% (37) stwierdzono AHR.  Po skorygowaniu na istotne współzmienne, AHR była mocno związana z uczuleniem na co najmniej 4 alergeny wziewne: kota, kurzu domowego, karalucha i ambrozji.  Nie stwierdzono powiązania pomiędzy ekspozycją we wczesnym okresie życia na całoroczne alergeny wziewne lub inne okołoporodowe lub występujące w pierwszym roku życia czynniki (uczęszczanie do żłobka, karmienie piersią, ekspozycja na dym tytoniowy, infekcje dolnych dróg oddechowych).  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż pomiędzy dziećmi z grupy ryzyka rozwoju atopii, uczulenie na swoiste alergeny wziewne, ale nie ekspozycja we wczesnym okresie życia, jest powiązane z AHR.      
Komentarz edytora: Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju AHR w tym badaniu było uczulenie na kota, kurz domowy, karalucha i ambrozję.  TePas EC et al. Chest 2006; 129: 1500.

3. Wczesny wzrost stężenia wydychanego tlenku azotu i aktywacji komórek tucznych podczas powtarzanych prowokacji małymi dawkami alergenu. 
Ośmiu chorych z łagodną alergiczną astmą ukończyło badanie złożone z dwóch siedmiodniowych okresów powtarzanych prowokacji małymi dawkami odpowiednio rozpuszczalnika lub alergenu.  Badane osoby nie miały objawów w chwili rozpoczęcia badania a badanie było przeprowadzone w okresie kiedy nie były naturalnie eksponowane na swoisty alergen.  Parametry czynnościowe płuc, objawy, stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) oraz stężenie mediatorów zapalnych w moczu korelowano ze zmianami reaktywności oskrzeli na histaminę i adenozynę.  Nie stwierdzono zmian funkcji płuc ani wystąpienia objawów.  Powtarzana ekspozycja na alergen, w przeciwieństwie do rozpuszczalnika, powodowała znamienny wzrost odpowiedzi na histaminę (2.3 podwojonych dawek), wczesny i stopniowy wzrost FeNO ( aż do podwojenia w porównaniu z poziomem wyjściowym) i niewielki wzrost markera aktywacji komórek tucznych 9a11b-prostaglandyny F2 po prowokacji adenozyną.      
Komentarz edytora: Seryjne ekspozycje na małe dawki alergenu powodują zapalenie dróg oddechowych.  Ihre E et al. Eur Respir J 2006; 27: 1152.     

4. Leczenie szybkim podskórnym podaniem IgG jest skuteczne i bezpieczne u dzieci i dorosłych z pierwotnymi niedoborami immunologicznymi - prospektywne badanie międzynarodowe.    
Sześćdziesięcioro chorych (16 dzieci, 44 dorosłych) uczestniczyło w tym badaniu  w celu oceny: 1. poziomu IgG po zmianie z dożylnego (IVIG) podawania w szpitalu na podskórne (SCIG) podawanie w domu wlewów tej samej dawki, 2. zapobiegania infekcjom, 3. bezpieczeństwa nowego, gotowego do użycia 16% preparatu IgG.  Dziesięciu dorosłych którzy już byli leczeni SCIG przez lata służyli jako kontrola.  W sumie podano 2297 wlewów i w 28 (1%) wystąpiły uogólnione reakcje uboczne, żadna nie była poważna.  SCIG było bezpieczne  i wysokie stężenia IgG były łatwo uzyskiwane powodując protekcję przeciwko zakażeniom.    
Komentarz edytora: SCIG jest bezpieczne i skuteczne i może być bardziej ekonomicznie uzasadnione niż IVIG.  Gardulf A et al. J Clin Immunol 2006; 26: 177.

5. Czynniki prognostyczne ciężkości astmy: 9-letnie międzynarodowe prospektywne badanie kohortowe. 
Kategoryzacja wg GINA została użyta w 2002 roku w celu zbadania ciężkości astmy u 856 chorych u których wykryto astmę pomiędzy 1991 a 1993  w ramach badania ECRHS.  Stopień ciężkości (sporadyczną, łagodną umiarkowaną i ciężką) mierzony jako wartość wyjściowa, było wyznacznikiem ciężkości astmy w badaniach następnych.  Umiarkowana i ciężka przewlekła astma charakteryzowała się wczesnym upośledzeniem funkcji płuc.  Wysokie poziomy IgE i utrzymujący się kaszel i nadmierna sekrecja śluzu były markerami umiarkowanej/ciężkiej astmy.  Remisje występowały u osób z lżejszą postacią astmy.   
Komentarz edytora: Ciężka astma rodzi ciężką astmę.  De Marco R et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1249.

6. Czynnościowe polimorfizmy w genie lektyny wiążącej mannan (mannan-binding lectin - MBL) -2:  Wpływ na poziom MBL i na zapalenie ucha środkowego.   
Dwanaście odmian genetycznych w genie MBL-2 oraz poziom MBL w surowicy oznaczono w grupie dzieci z nawracającym ostrym zapaleniem ucha środkowego.  Oznaczono powiązanie pomiędzy poszczególnymi haplotypami a poziomem MBL w surowicy oraz liczbą epizodów zapalenia ucha środkowego w ciągu poprzedniego roku.  Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w regionie promotora, w exonie 1 i w exonie 4 genu MBL-2 były powiązane ze zwiększonym ryzykiem zaplenia ucha środkowego u dzieci młodszych niż 2 lata.    
Komentarz edytora: MBL jest klinicznie ważnym czynnikiem obronnym w okresie, kiedy nie jest jeszcze rozwinięta swoista odpowiedź immunologiczna i obniża się poziom przeciwciał przekazanych od matki.  Wiertsema SP et al.  J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1344.

7. Chemokiny wskazują na obecność alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej ( ABPA) u chorych z mukowiscydozą (CF).    
Zmierzono poziom chemokin Th2: chemokiny regulowanej przez aktywację i grasicę (thymus and activation-regulated chemokine - TARC) i chemokiny pochodzącej z makrofagów (macrophage derived chemokine - MDC) u chorych z CF i ABPA, astmą i ABPA, CF skolonizowaną przez Aspergillus fumigatus, CF uczulonych na Aspergillus fumigatus i atopików bez CF jako grupie kontrolnej.  Poziomy TARC w surowicy pozwalają odróżnić chorych CF lub astmą oraz ABPA od pozostałych grup.  Zmiany poziomu TARC wskazują na zaostrzenie ABPA, co sugeruje, że TARC może służyć jako marker pozwalający na identyfikację i monitorowanie ABPA u chorych z CF.  TARC w porównaniu z IgE jest bardziej czułym markerem zaostrzenia u chorych z CF i ABPA.     
Komentarz edytora: Prawdopodobnie TARC jest celem leczenia w ABPA.  Hartl D et al. AJRCCM 2006; 173; 1370.

9. Poważne wrodzone wady po ekspozycji na ACE inhibitory w pierwszym trymestrze ciąży.
Przebadano grupę 26507 niemowląt w latach 1985-2000.  W tej grupie 209 było eksponowanych na ACE inhibitory, a 202 na inne leki przeciwnadciśnieniowe podczas pierwszego trymestru ciąży, w porównaniu z 29096 nie eksponowanymi niemowlętami.  Niemowlęta, u których stwierdzono ekspozycję na ACE inhibitory tylko w pierwszym trymestrze ciąży miały zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych wad wrodzonych (względne ryzyko (RR) 2.71; 95%CI 1.72-4.27), szczególnie układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego układu nerwowego (RR 3.72; 95%CI 1.89-7.3).  ACE inhibitory powinny być unikane podczas ciąży.     
Komentarz edytora: Wszyscy lekarze powinni być świadomi, że ACE inhibitory stosowane w czasie ciąży są związane z częstszym występowaniem wad wrodzonych.  Cooper WO et al. N Engl J Med 2006; 354: 2443.

10. Polekowy nieżyt nosa (rhinitis medicamentosa - RM).
RM jest jednostką spowodowaną nadużywaniem donosowych leków anemizujących błonę śluzową.  Termin RM, także nazywany nieżytem nosa z odbicia lub chemicznym nieżytem nosa, jest także stosowane do opisania niepożądanego przekrwienia błony śluzowej nosa, które powstaje po stosowaniu leków innych niż miejscowe leki anemizujące. Do tych leków zalicza się antagonistów receptora beta, leki antypsychotyczne, doustne leki antykoncepcyjne oraz leki hipotensyjne.  Mechanizmy prowadzące do przekrwienia błony śluzowej nosa są inne w przypadku leków miejscowych w porównaniu z lekami doustnymi.  Ten artykuł omawia zarówno RM jak i nieżyt nosa indukowany przez leki.  Przedstawia on objawy, fizjologiczne mechanizmy prowadzące do przekrwienia błony śluzowej nosa, mechanizm działania leków anemizujących, patofizjologię RM, zmiany histologiczne w RM oraz leczenie RM i potrzebę dalszych badań.       
Komentarz edytora: RM i indukowany przez leki nieżyt nosa muszą być najpierw rozpoznane zanim zostaną leczone.  Ramey JT et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: 148.

10. Stosowanie niskich dawek wziewnych i donosowych kortykosteroidów a ryzyko zaćmy.  
Wykonano sparowaną zagnieżdżoną analizę kliniczno-kontrolną grupy starszych osób, którzy mieli przepisane leki z powodu choroby dróg oddechowych.  Stosowanie wziewnych kortykosteroidów (IGC) związane było z zależnym od dawki wzrostem zarówno ryzyka wystąpienia jakiejkolwiek zaćmy jak i ciężkiej postaci zaćmy wymagającej ekstrakcji, a zwiększone ryzyko ciężkiej zaćmy było widoczne nawet przy dobowych dawkach poniżej 500 mcg.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż u starszych osób nawet małe dawki IGC są związane z niewielkim ale istotnym statystycznie zwiększonym ryzykiem zaćmy wymagającej ekstrakcji.  To nadmierne ryzyko nie było obserwowane w przypadku donosowych kortykosteroidów (NGC).    
Komentarz edytora: ICG i NCG powinny być stosowane w najmniejszej możliwej dawce aby utrzymać kontrolę procesu chorobowego.  Ernst P et al. Eur Respir J 2006; 27: 1168.

11. Praca przeglądowa o komórkach tucznych. 
Ta praca przeglądowa zawiera artykuły Chang TW i wsp. "Anty-IgE jako lek stabilizujący komórki tuczne";  Rivera J i wsp. "Molekularna regulacja aktywacji komórek tucznych"; Metcalfe DD i wsp. "Biologia komórek tucznych w ewolucji"; Bradding P i wsp. "Rola komórek tucznych w patogenezie astmy"; Gurish MF i wsp. "Komórki tuczne: pochodzenie, napływ do tkanek i rekrutacja unikalnej efektorowej komórki nieswoistej odpowiedzi immunologiczne".
Komentarz edytora: Komórka tuczna jest niesamowicie złożoną komórką i pozostaje komórką - strażnikiem w alergicznym zapaleniu.  J Allergy Clin Immunol 2006;117:(6)

Anty-IgE jako lek stabilizujący komórki tuczne
Molekularna regulacja aktywacji komórek tucznych
Biologia komórek tucznych w ewolucji - (brak streszczenia)
Rola komórek tucznych w patogenezie astmy
Komórki tuczne: pochodzenie, napływ do tkanek i rekrutacja unikalnej efektorowej komórki nieswoistej odpowiedzi immunologiczne   

12. Eozynofile
Materiały naukowe z warsztatów w Tokjo, Japonia z 11 czerwca 2005 roku zatytułowane "Eozynofile w alergii i pokrewnych chorobach" zostały opublikowane w International Archives of Allergy and Immunology.  Zawierają one następujące artykuły: Kishimoto S i wsp. "Chemotaksja ludzkich eozynofili krwi obwodowej wobec 2-arachidonylglicerolu: Porównanie z innymi czynnikami chemotaktycznymi"; Itakura A, i wsp. "Interleukina 5 odgrywa istotną rolę w wywoływaniu kontaktowego uczulenia poprzez dwojaki efekt na eozynofile i komórki B-1"; Kushiya M i wsp. "Odmienny efekt salbutamolu i montelukastu na adhezję eozynofili i produkcję anionów  nadtlenkowych"; Komiya A i wsp. "Ekspresja i funkcja receptorów Toll-Like (TLR) na ludzkich bazofilach"; Adachi S i wsp. "Rola receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) w przekazywaniu sygnałów eotaksyny na eozynofilach"; Ueki S i wsp. "Prokaterol zwiększa ekspresję gamma receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR-g) w ludzkich eozynofilach"; Matsumoto K i wsp. "Oligonukleotydy CpG wydłużają okres przeżycia eozynofili in vitro poprzez aktywację komórek B i plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych zanieczyszczających hodowlę"; Hashimoto T i wsp. "Indukowana interleukiną-2 (IL-2) produkcja IL-13 przez alergenowo-swoiste klony ludzkich komórek pomocniczych T"; Mori A i wsp. "Synteza chemokin mediowanych przez komórki Th2 bierze udział w alergicznym zapaleniu dróg oddechowych u myszy".        
Komentarz edytora: Jest to bardzo interesująca praca przeglądowa na temat postępów w biologii eozynofila i jego roli w chorobach alergicznych.  Int Arch Allergy Immunol 2006; 140: 1-62.      

Chemotaksja ludzkich eozynofili krwi obwodowej wobec 2-arachidonylglicerolu: Porównanie z innymi czynnikami chemotaktycznymi
Interleukina 5 odgrywa istotną rolę w wywoływaniu kontaktowego uczulenia poprzez dwojaki efekt na eozynofile i komórki B-1
Odmienny efekt salbutamolu i montelukastu na adhezję eozynofili i produkcję anionów  nadtlenkowych
Ekspresja i funkcja receptorów Toll-Like (TLR) na ludzkich bazofilach
Rola receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) w przekazywaniu sygnałów eotaksyny na eozynofilach
Prokaterol zwiększa ekspresję gamma receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR-g) w ludzkich eozynofilach
Oligonukleotydy CpG wydłużają okres przeżycia eozynofili in vitro poprzez aktywację komórek B i plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych zanieczyszczających hodowlę
Indukowana interleukiną-2 (IL-2) produkcja IL-13 przez alergenowo-swoiste klony ludzkich komórek pomocniczych T
Synteza chemokin mediowanych przez komórki Th2 bierze udział w alergicznym zapaleniu dróg oddechowych u myszy

13. Testowanie alergologiczne in vivo i in vitro. 
Obecne wydanie czasopisma Południowoafrykańskiego Towarzystwa Alergologicznego (Allergy Society of South Africa - ALLSA) - Current Allergy & Clinical Immunology jest przeglądem metod stosowanych do testowania alergologicznego in vivo i in vitro.  Zawiera artykuły: Morris AJ "Wykonywać alergologiczne testy czy nie?; Koshak E "Czy ocena IgE in vitro odgrywa rolę w identyfikacji astmy atopowej?; Morris A "Czy testy alergiczne są ekonomicznie uzasadnione?; Potter PC, "Kliniczne wskazania i interpretacja CAST"; Lopata AL, Wyspecjalizowane diagnostyczne metody in vitro w ocenie nadwrażliwości - przegląd"; Morris A, "Oświadczenie ALLSA: Alergenowe testy punktowe."  
Komentarz edytora: Wspaniała praca przeglądowa o testach alergicznych.  Current Allergy & Clinical Immunology 2006; 19:2-25.  

Wykonywać alergologiczne testy czy nie?
Czy ocena IgE in vitro odgrywa rolę w identyfikacji astmy atopowej?
Czy testy alergiczne są ekonomicznie uzasadnione?
Kliniczne wskazania i interpretacja CAST.
Wyspecjalizowane diagnostyczne metody in vitro w ocenie nadwrażliwości - przegląd
Oświadczenie ALLSA: Alergenowe testy punktowe

14. Podejście do leczenia zespołów hipereozynofilowych: Skrócony raport z warsztatów.
Zespoły hipereozynofilowe są heterogenną grupą chorób charakteryzujących się obecnością znacznej eozynofilii we krwi obwodowej, eozynofilią tkankową lub oboma cechami które powodują różne kliniczne objawy.  Grupa klinicystów dyskutuje współczesne i przyszłościowe podejście do leczenia trzech powodowanych przez eozynofile zespołów: zespół hipereozynofilowy, zespół Churg-Strauss, związane z eozynofilami choroby układu pokarmowego. 
Komentarz edytora: Wspaniałe streszczenie warsztatów o zespołach hipereozynofilowych.  Klion AD et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1292.


Towarzystwa członkowskie WAO - Tailandzkie Towarzystwo Alergologii i Immunologii (Allergy and Immunology Society of Thailand - AIST).

Drodzy Koledzy

Azja jest największym kontynentem na świecie.  Jej populacja jest prawie dziesięciokrotnie większa niż w Stanach Zjednoczonych.  W związku z tym chorzy cierpiący na choroby alergiczne i immunologiczne w Azji są ogromną pulą niedoleczoną z powodu ograniczonych zasobów ludzkich i infrastrukturalnych.  W ciągu ostatniej dekady szereg postępów w badaniach naukowych i rozwoju miało miejsce w Azji, poczynając od Japonii i Korei.  W 1991 roku powstało towarzystwo Asia-Pacific Association of Allergy and Clinical Immunology, a pierwszy kongres miał miejsce w Bangkoku, Tailandia.  W 1997 roku towarzystwo to przybrało swój ostateczny kształt i stało się osią łączącą naukowców i praktyków w Azji.  Te osiągnięcia doprowadziły do szybkiego postępu w badaniach naukowych i opiece klinicznej w Azji. 

W dniach 2-6 grudnia 2007, w Bangkoku, Tailandia, Azja będzie gospodarzem światowej rangi wydarzenia alergologicznego - XX Światowego Kongresu Alergologii  (WAC 2007) odbywającego się co dwa lata spotkania Światowej Organizacji Alergologicznej (WAO).      

Jako preludium do tego nadchodzącego wydarzenia AIST planuje poprzedzające spotkanie.  Allergy and Immunology Network in Asia, Quantum Leap to the Future Summit Meeting odbędzie się w Pattaya słynnym nadmorskim kurorcie w Tajlandii w dniach 5-6 października 2006.  Na tym spotkaniu wystąpią kluczowi wykładowcy z Japonii, Hong Kongu, Indonezji, Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.  Omawiane tematy będą dotyczyły nauk podstawowych i  codziennej praktyki klinicznej. 

Ze względu na to, że Tailandia jest łatwo osiągalna ze wszystkich państw azjatyckich, podróż na nasz Kongres będzie szybkim i łatwym przedsięwzięciem dla większości członków towarzystw narodowych w Azji.  Koszty uczestnictwa w Kongresie utrzymywane są na najniższym możliwym poziomie aby umożliwić uczestnictwo wszystkim chętnym nawet tym z rozwijających się państw azjatyckich.  Ponadto planujemy przeznaczyć wystarczającą ilość czasu na to aby umożliwić nowym członkom zapoznanie się ze starszymi kolegami w alergologii i immunologii.  Serdecznie zapraszamy na spotkanie i oczekujemy w Pattaya w październiku 2006.

Pakit Vichyanond
President
Allergy and Immunology Society of Thailand      


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Nowe Konwersacje WAO

Posłuchaj Michael A Kaliner, Prezydenta WAO, który opowie o tym "co to jest WAO" i omówi znaczenie zdobywania wiedzy alergologicznej z całego świata.

gloria logoNowe moduły GLORIA

WAO rozwija trzy nowe moduły, które są dostępne dla towarzystw członkowskich, które chcą się zgłosić jako ich gospodarze:

Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy
Ten nowy moduł omawia patofizjologię, diagnostykę, genetykę i postępowanie w nabytych i genetycznych odmianach obrzęku naczynioruchowego.

Moduł 8: Anafilaksja
Ten moduł został rozwinięty w celu dostarczenia globalnego spojrzenia na patofizjologię, epidemiologię, diagnostykę i postępowanie w tej zagrażającej życiu jednostce.

Moduł 9: Diagnostyka uczuleń IgE zależnych
Ten moduł stanowi przegląd czułości i swoistości głównych testów diagnostycznych, testów skórnych i alergenowo swoistych przeciwciał IgE w surowicy, które mają pomóc w ustaleniu mechanizmów patologicznych leżących u podstaw objawów chorobowych. 

Przyciśnij tutaj w celu poznania szczegółów modułów GLORIA.     

Seminaria i Konferencje w 2006 roku - pozostające do ustalenia

Seminaria i Konferencje, najnowszy edukacyjny program WAO, oferuje Towarzystwom Członkowskim możliwość ubiegania się o zaproszenie na doroczny zjazd międzynarodowego wykładowcę, na którego normalnie nie mogliby sobie pozwolić. Pozostające do ustalenia na 2006 rok:

17th Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy Annual Scientific Meeting
Zaproszony wykładowca WAO: Ronald Dahl
7-10 Września 2006
Manly Beach, New South Wales, Australia

ALL-4-Kids Congress: Joint Meeting of Allergy Society of South Africa & the South African Pediatric Association    
Zaproszony wykładowca WAO: Michael A Kaliner
7-11 Września 2006
South Africa

W celu złożenia aplikacji na zaproszonego wykładowcę WAO proszę wypełnić formularz online.

Długoterminowe stypendia naukowe WAO? Przypomnienie!

Aplikacje na pierwsze długoterminowe stypendium naukowe WAO powinny być przedłożone do biura głównego nie później niż 30 września 2006.

Formularze aplikacji mogą być pobrane tutaj.

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO   


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych

"Structural Biology of the Complement System".
Morikis D, Lambris JD eds
2005 CRC Press

Cena: 169.95 USD
Dostępne z: CRC Press

Recenzent: Dr Olga Patricia Martinez, MBBS, FRACP, FRCPA, PhD
Royal Perth Hospital, PathWest, School of Surgery and Pathology, University of Western Australia

Opis:
Wiele lat zajęło odkrywanie poszczególnych białek i cząsteczek biorących udział w aktywacji i hamowaniu dopełniacza.  Ta książka opisuje współczesną wiedzę o strukturze składowych dopełniacza oraz aktywatorów i inhibitorów dopełniacza. Każdy rozdział jest poświęcony poszczególnym składowym dopełniacza, ze szczegółowym opisem struktury, funkcji oraz jak te składowe współdziałają ze sobą.  Dwa ostatnie rozdziały opisują cząsteczki, które kontrolują aktywację dopełniacza, których analogi mogłyby być potencjalnie stworzone w celach terapeutycznych.    

Cel:
Celem tej książki jest zebranie w jednym tomie współczesnej wiedzy dotyczącej struktury składowych dopełniacza, jego aktywatorów i inhibitorów wraz z powiązaniami strukturalno-czynnościowymi.

Czytelnik:
Ta książka jest głównie przeznaczona dla naukowców, którzy są zainteresowani  zrozumieniem wielu cząsteczek biorących udział w reakcjach mediowanych dopełniaczem, włączając w to cząsteczki aktywujące i hamujące i relacje między nimi. Jest ona również przeznaczona dla badaczy zainteresowanych dynamiką białek oraz termodynamiką tych procesów.  Niektóre rozdziały tej książki, które opisują rolę układu dopełniacza w nabytej i wrodzonej odporności zainteresują immunologów.  Potencjalne syntetyczne cząsteczki które mogły by kontrolować aktywację dopełniacza są tematem interesującym klinicystów mających do czynienia z chorobami immunologicznymi. 

Cechy szczególne:
Pierwszy rozdział przedstawia historyczny rys odkrycia, oczyszczenia i opisu trójwymiarowej struktury białek dopełniacza.  Następne rozdziały opisują w szczegółach molekularną strukturę białek kontrolujących dopełniacz, poszczególne składowe dopełniacza, niektóre receptory dopełniacza oraz jego inhibitory i aktywatory.  Każdy rozdział jest uporządkowany ze spisem treści i zawiera jasne tabele i diagramy.  Każdy rozdział kończy się szerokim spisem literatury i gdzie wskazane listą sponsorowania i współudziałem kolegów.
Wraz z książką dostarczany jest dysk CD.  On zawiera wszystkie ryciny i legendy jako oddzielny plik Acrobat.  Większość rycin jest w kolorze czarno-białym, ale niektóre są kolorowe aby podkreślić pewne przedstawiane cechy szczególne.  Podane jest także połączenie do PDB (Protein Data Bank) dotyczące struktury wszystkich dyskutowanych białek jak również związanych z dopełniaczem białek oraz wirusowych, półsyntetycznych i syntetycznych regulatorów lub inhibitorów dopełniacza.  Ten CD zawiera również program "RasTop", który umożliwia przedstawianie struktury białek wczytywanych z PDB.

Ocena:
Istnienie dopełniacza znane było od szeregu lat. Jednakże wiele lat zajęło poznanie szczegółowego opisu wielu składowych.  Ta książka zbiera wiele obecnie znanych danych z tej dziedziny.  Podczas gdy jest jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi  dotyczących dokładnych mechanizmów działania oraz interakcji związanych z reakcjami mediowanymi przez dopełniacz, potencjał nowych interwencji terapeutycznych powoduje, że ta dziedzina staje się interesującą dziedziną do dalszych badań. Szczegółowe dane podane w tej książce będą szczególnie użyteczne do przyszłych badań w tej dziedzinie, co powoduje, że koniecznie tą książkę muszą przeczytać ci, którzy chcą badać tę dziedzinę.      

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.