wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych sierpień 2006
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych sierpień 2006

Wybrane przez edytora głównego Richard F Lockey MD.

1. Bezpośrednie wykrywanie bakteryjnych biofilmów na błonie śluzowej ucha środkowego (middle-ear mucosa -MEM) u dzieci z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego (otitis media - OM).     
Te badanie miało za zadanie przetestować hipotezę zakładającą iż OM u ludzi jest związane z bakteryjnymi biofilmami.  Próbki bioptatów MEM uzyskano u 26 dzieci (średni wiek 2.5 lat; zakres od 0.5 do 14 lat) poddanych zabiegowi nacięcia błony bębenkowej z powodu OM z wysiękiem (OME) i nawracającego OM.  Kontrolne bioptaty uzyskano od chorych poddanych zabiegowi implantacji ślimaka.  Próbki były analizowane stosując hodowle mikrobiologiczne, diagnostykę w oparciu o PCR, bezpośrednią diagnostykę mikroskopową, fluorescencyjną hybrydyzację in situ i barwienie immunologiczne.  Biofilmy na błonie śluzowej były wykryte za pomocą konfokalnej, laserowej mikroskopii skaningowej stosując generyczne i patogenowo swoiste sondy u 46 (92%) z 50 próbek MEM w porównaniu z wszystkimi ujemnymi wynikami w grupie kontrolnej u dzieci z OME lub nawracającym OM.
Komentarz edytora: Stwierdzenie biofilmów na próbkach błony śluzowej u dzieci z OME potwierdza hipotezę przyczynowo-skutkową w przewlekłym OM.  Hall-Stoodley L, et al. JAMA 2006; 296: 202

2. Immunoterapia jadami metodą ultraszybką (VIT) powoduje różną aktywację komórek T i typ odpowiedzi regulatorowej w zależności od ciężkości alergii.
Celem tego badania była ocena wczesnych efektów metody ultraszybkiej VIT na aktywację komórek T i indukcję profilu regulatorowego u 30 chorych uczulonych na jad osy reagujących zgodnie z czterostopniową skalą wg Muellera.  Autorzy stwierdzili, że zmiana profilu odpowiedzi z Th2 na Th1 zachodzi podczas ultraszybkiej metody VIT równolegle ze wzrostem liczby naturalnych i indukowanych komórek regulatorowych.  Te efekty immunologiczne występują wcześniej i są bardziej nasilone u lżej chorych sugerując, że indukcja tolerancji podczas VIT jest łatwiejsza do osiągnięcia u chorych u których reakcja anafilaktyczna miała mniejsze natężenie.   
Komentarz edytora: Zmiany immunologiczne zachodzące podczas immunoterapii ultraszybkiej VIT są imponujące i są łatwiejsze do osiągnięcia u chorych z łagodniejszą postacią uczulenia.  Mamessir E et al. Clin and Exp Allergy 2006; 36: 704.

3. Kontrola zapalenia dróg oddechowych uzyskiwana mniejszymi dawkami steroidu stosując 100/50 mcg propionian flutikazonu (FP)/salmeterol.   
Osiemdziesiąt ośmiu chorych, w wieku ponad 18 lat, u których wykazano poprawę kontroli astmy zwiększając FP ze 100mcg dwa razy dziennie na 250mcg dwa razy dziennie, było randomizowanych do otrzymywania 100/50mcg FP/salmeterol dwa razy dziennie lub kontynuację FP 250mcg dwa razy dziennie, oba za pomocą inhalatora Diskus przez 24 tygodnie. Wyniki kliniczne, ocena biopsji błony śluzowej oskrzeli i płukania pęcherzykowo-oskrzelowego były podobne.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż niższe dawki FP w połączeniu z salmeterolem w porównaniu do wyższych dawek FP są równie skuteczne w kontrolowaniu zapalenia i objawów w astmie.     
Komentarz edytora: Salmeterol potęguje kliniczne korzyści FP.  Jarjour NN et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 44.   

4. Krótkotrwała wstawka kortykosteroidów przyjmowanymi systemowo (SC) w leczeniu polipów nosa i zatok (sinonasal polyposis - SP): podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie z oceną końcowych efektów.    
Osoby z objawowymi, zdiagnozowanymi endoskopowo SP otrzymali prednizolon (P) 50mg dziennie przez 14 dni lub placebo w podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu.  Chorzy leczeni P wykazywali znamienną poprawę objawów (p<0.001); score objawów nosowozatokowych (P<0.001) i redukcję rozmiarów polipów mierzonych endoskowpowo (p<0.001) i MRI (p<0.001).  Czternastodniowe leczenie prednizolonem 50mg/dobę było bezpieczną i skuteczną terapią SP.
Komentarz edytora: Zachowawcze leczenie SP jest skuteczne.  Hissaria P et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 128.

5. Anty-apoptotyczna funkcja mikroRNA kodowanego przez transkrypt związany z utajeniem HSV-1 (HSV-1 latency-associated transcript).   
Wirus HSV-1 (herpes simplex virus-1) pozostaje uśpiony w obwodowym układzie nerwowym aż do reaktywacji powodującej opryszczkę.  Tylko jeden gen ulega ekspresji podczas stanu uśpienia, kiedy wirus nie ulega replikacji.  Wirus produkuje mikroRNA, które zapobiega apoptozie zainfekowanych neuronów i powoduje utrzymywanie się infekcji aż do okresu reaktywacji.  
Komentarz edytora: MikroRNA są nie tylko głównymi regulatorami ekspresji genów u ssaków ale także u HSV-1, umożliwiając wirusowi ukrycie się w neuronach.  Gupta A et al. Nature 2006; 442: 82. Komentarz edytorski Sugden B str 33.      

6. Bezpieczeństwo i skuteczność samodzielnie podawanych podskórnie immunoglobulin (SCIg) u chorych z pierwotnymi niedoborami immunologicznymi (primary immunodeficiency diseases - PIDD).  
Te otwarte badanie oceniało skuteczność i bezpieczeństwo SCIg (16% IgG) u chorych z PIDD.  Sześćdziesięciu pięciu chorych włączono do badania rozpoczynającego się fazą wypłukiwania zaplanowaną aby wszystkich chorych sprowadzić do stabilnego stanu z SCIg.  Następnie chorych leczono przez 12 miesięcy codziennymi infuzjami SCIg o średniej dawce tygodniowej 158mg/kg.  Średni najniższy poziom IgG zwiększył się z 786 do 1040 mg/dL podczas badania co stanowiło wzrost o 39%.  Najczęstszym działaniem ubocznym była reakcja miejscowa w miejscu wstrzyknięcia, występująca u 91% chorych i dobrze tolerowana przez większość z nich.   
Komentarz edytora: SCIg jest bezpieczne, skuteczne i alternatywne do IVIg.  Powinno być ekonomicznie korzystne.  Ochs HD et al. J Clin Immunol 2006; 26: 265

7. Zbyt mało rozpoznawane obciążenie grypą (influenza - INF) u małych dzieci (DZ).  
Te przeglądowe badanie populacyjne wizyt lekarskich związanych z laboratoryjnie potwierdzoną INF wykazało, że średnia roczna częstość hospitalizacji związanych z grypą wynosiła 0.9 na 1000 DZ (0-6 lat).  Oszacowane obciążenie stanowiło 50 wizyt w poradniach (WP) i 6 na izbach przyjęć (IP) na 1000 DZ podczas sezonu 2002-2003 i 95 wizyt WP i 27 wizyt IP na 1000 DZ podczas sezonu 2003-2004.  Niewielki odsetek DZ z laboratoryjnie potwierdzoną INF miało kliniczne rozpoznanie INF w lecznictwie otwartym (28%) lub w lecznictwie zamkniętym (17%).  Pozaszpitalna INF była 10-250 razy częstsza niż hospitalizowana INF. 
Komentarz edytora: INF często powoduje objawy ze strony układu oddechowego u dzieci poniżej 6 roku życia.  Prawdopodobnie wszystkie dzieci poniżej 6 roku życia powinny być szczepione przeciwko grypie.  Poehling KA et al. N Engl J Med 2006; 355: 31.

8. Owrzodzenia aftowe.
Autor nakreśla szczegółową diagnostykę różnicową nawracających owrzodzeń jamy ustnej.  Etiologia owrzodzeń aftowych pozostaje nieznana, ale ta dolegliwość może być bolesna i przykra.  Rekomendowane leczenie oparte na randomizowanych, kontrolowanych badaniach zawiera miejscowe kortykosteroidy w paście, 5% amleksanoks w paście lub płukanie jamy ustnej preparatami takimi jak glukonian chlorheksydyny.   
Komentarz edytora: Często chorzy wierzą, że owrzodzenia aftowe w jamie ustnej i inne uszkodzenia jamy ustnej są spowodowane alergią; dlatego wypada aby alergolog rozumiał diagnostykę różnicową i umiał leczyć tą powszechną dolegliwość.  Scully C. N Engl J Med 2006; 355: 165.

9. Leczenie przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok (chronic rhinosinusitis - CRS) i jego efekt na astmę.
Ta praca podaje wyniki dotyczące 43 chorych z CRS z polipami i bez polipów i ze współistniejącą astmą.  Zarówno leczenie zachowawcze jak i chirurgiczne związane było z subiektywną i obiektywną poprawą astmy.  Jednakże, lepiej była ona utrzymana podczas leczenia zachowawczego, gdzie poprawa mogła być wykazana również w podgrupie chorych z polipami.  Leczenie zachowawcze było także lepsze w porównaniu z leczeniem chirurgicznym w odniesieniu do obiektywnych parametrów takich jak obniżenie poziomu wydychanego tlenku azotu czy też wzrostu FEV1 u chorych z polipami nosa.  
Komentarz edytora: Te badanie pokazuje, że zarówno leczenie CRS zachowawcze jak i chirurgiczne poprawia przebieg astmy.  Leczenie zachowawcze wydaje się być skuteczniejsze.  Ragab S et al. Eur Respir J 2006; 28: 68.

10. Zrozumienie roli przekazywania sygnałów przez TLR (Toll like receptors) we wrażliwości na infekcje u ludzi.  
Dokonał się dramatyczny postęp w zrozumieniu roli odpowiedzi nieswoistej, a w szczególności przekazywania sygnałów przez TLR w systemie obronnym u ludzi.  Na sześciu stronach autorzy wspaniale pokazują defekty w przekazywaniu sygnałów ludzkich TLR, które zwiększają podatność na infekcje.  Ta praca przeglądowa podkreśla mechanizmy podatności na infekcje, które wynikają z kompleksowych interakcji pomiędzy genetycznie zmiennym gospodarzem oraz mikrobem i odkrywają jak wiedza może zostać przetłumaczona na lepszą opiekę chorych.  
Komentarz edytora: Nieprawidłowości w odporności wrodzonej, w tym przypadku, przekazywania sygnałów przez TLR, są ważne w medycynie klinicznej.  Turvey SE, Hawn TR. Clin Immunol 2006; 120: 1.

11. Praca przeglądowa o atopowym zapaleniu skóry (AZS). 
Lipcowe wydanie JACI przedstawia szereg prac dotyczących AZS.  Tematy dyskutowane to: Dysfunkcja bariery naskórkowej w AZS a interakcje gen-środowisko,  genetyka AZS, perły kliniczne w AZS, raport - konsensus dotyczący AZS z Europejskiej i Amerykańskiej Akademii,  układ naczyniowy w AZS, zaburzenia snu związane z AZS i ich leczenie, defekty odporności wrodzonej w AZS, artykuł dyskusyjny podważający trzy dominujące koncepcje, artykuł oryginalny "Utrata zmienności funkcji w obrębie genu filagryny predysponuje do AZS", perspektywy pacjenta z AZS.   
Komentarz edytora: Tworzony jest znaczny postęp w zrozumieniu i leczeniu tego kompleksowego problemu medycznego.  J Allergy Clin Immunol, July 2006; 118(1)

12. Najnowsze osiągnięcia w chorobach wewnętrznych. 
Ta praca streszcza główne osiągnięcia w chorobach wewnętrznych opublikowane w 2005 roku, które powinny zainteresować lekarzy ogólnych.  Na przykład, szczepionka przeciwko herpes zoster jest rekomendowana u wszystkich immunokompetentnych osób po 60 roku życia.  Ponadto, witamina D, 800 IU/dobę oraz suplementacja wapnia są rekomendowane u kobiet z ryzykiem złamań.  Inna rekomendacja to rozważenie zastosowania tiotropium u chorych z POChP.  Lekarze powinni zaprzestać przepisywania wysokich dawek witaminy E ( nie przynosi korzyści) ani bisfosfonianów ( nie jest ekonomicznie uzasadnione) w celu prewencji złamań u kobiet z osteopenią (T-score pomiędzy -1.5 a -2.4). 
Komentarz edytora: Wspaniała, łatwa do zrozumienia praca przeglądowa głównych innowacji w medycynie dla wszystkich lekarzy.  Knight CL, Fihn SD. Ann Intern Med 2006; 145: 52.


Towarzystwa członkowskie WAO - Towarzystwo Alergologii i Immunologii Wspólnoty Niepodległych Państw (Commonwealth of Independent States - CIS).

Towarzystwo Alergologii i Immunologii CIS jest organizacją pozarządową, która koordynuje aktywność naukowców i lekarzy specjalistów w Rosji i innych państw CIS w dziedzinie alergologii, immunologii i astmy zarówno badań podstawowych jak i profilaktyki i leczenia.  Towarzystwo jednoczy ponad 4500 członków z 12 państw CIS jak również 15 narodowych i 7 regionalnych towarzystw alergologicznych i immunologicznych.  Towarzystwo publikuje 4 czasopisma: "Allergology and Immunology", "Asthma", "International Journal on Immunorehabilitation", i czasopismo ze streszczeniami "Immunophysiology, Immunorehabilitology, Clinical Immunology and Allergology" (publikowane wspólnie z Rosyjską Akademią Nauk).  Nasze towarzystwo jest następcą Radzieckiego Towarzystwa Immunologicznego utworzonego w 1983 roku, którego pierwszy kongres odbył się w 1989 roku. 
Towarzystwo Alergologii i Immunologii CIS jest członkiem WAO obok regionalnych organizacji takich jak EAACI, AAAAI i ACAAI. 

Nasze towarzystwo ma duże doświadczenie w organizowaniu ważnych międzynarodowych kongresów i konferencji.  W 2001 roku organizowaliśmy I Europejski Kongres Astmy w Moskwie;  w 2003 roku XVII Światowy Kongres Astmy w Sankt Peterzburgu a wydarzenia w Teatrze Bolshoi w 2001 roku i w Petershoff w 2003 roku wryły się w pamięć uczestników kongresu. 

We wrześniu 2006, odbywa się VI Kongres Immunologii i Alergologii w Moskwie.  Ceremonia Otwarcia Kongresu zawierać będzie oficjalną prezentację rosyjskiej edycji Allergy & Clinical Immunology International Journal of the World Allergy Organization.   Było to bardzo ważne wydarzenie w alergologii i immunologii w post-sowieckich krajach i stało się rzeczywistością poprzez naszą współpracę z profesorem Allen Kaplan, byłym prezydentem WAO oraz dzięki finansowemu wsparciu z Immunology Research Institute of New England (IRINE).  Mamy nadzieję, że publikowanie tak ważnego czasopisma w języku rosyjskim będzie odgrywać ważną rolę w dalszym rozwoju alergologii i immunologii w krajach CIS i poprawi poziom wiedzy nie tylko wśród alergologów i immunologów, ale także specjalistów z pokrewnych dziedzin.  Będzie także promować wyższy poziom opieki medycznej w krajach CIS oraz wdrożenie najnowszych osiągnięć naukowych do medycyny praktycznej, co jest jednym z kluczowych zadań naszego towarzystwa. Innym ważnym zadaniem Towarzystwa Alergologii i Immunologii jest stworzenie pomostu łączącego naukowców i lekarzy praktyków.

W kwietniu 2007 odbędzie się w Moskwie VII Kongres Alergologii i Immunologii państw CIS.  Od 21 do 24 kwietnia mamy wielką szansę organizować w Moskwie V Europejski Kongres Astmy i I Światowy Kongres POChP. Będzie nam miło spotkać alergologów, immunologów, pulmonologów, pediatrów i innych specjalistów z całego świata.  Nasi goście będą mieli możliwość odwiedzić najpiękniejsze miejsca w Moskwie takie jak Kreml, Plac Czerwony, Teatr Bolshoi, Muzeum Puszkina, Katedrę Chrystusa Zbawiciela, Katedrę Błogosławionego Wasyla, Kompleks Galerii Tretiakowskiej, Panoramę Bitwy pod Borodino, i Muzeum na Pokłonnej Górze.

Professor Revaz Sepiashvili MD, PhD
President, Towarzystwa Alergologii i Immunologii CIS
E-mail: info@wipocis.org      


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

gloria logoProgram GLORIA w Stanach Zjednoczonych

WAO we współpracy z American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) rozpoczyna pierwszy rok programu GLORIA, który został stworzony aby promować przesłanie WAO i ACAAI - optymalizację opieki alergologicznej w USA.
Rozpoczynające się tej jesieni moduły GLORIA będą prezentowane w USA na poziomie regionalnych, stanowych i lokalnych towarzystw w celu uzyskania kredytów CME. 

Northwest Allergy Forum
September 29 – October 1, 2006
Tacoma, Washington
US GLORIA Faculty:
Dr. Richard Lockey
Presentations:
Module 7: Angioedema
Module 8: Anaphylaxis

Los Angeles Society of Allergy, Asthma, and Clinical Immunology, Inc.
October 21, 2006
Brentwood, California
US GLORIA Faculty:
Dr. Michael Kaliner
Presentation:
Module 8: Anaphylaxis

Broward Palm Beach Allergy Society
November, 2006
Boca Raton, Florida
US GLORIA Faculty:
Dr. Phil Lieberman
Presentation:
Module 8: Anaphylaxis

Mid-South Allergy Forum
December 5, 2006
Memphis, Tennessee
US GLORIA Faculty:
Dr. Bob Lanier
Presentation:
Module 4: Immunotherapy

Greater Washington Asthma, Allergy and Immunology Society
December 6, 2006
Tyson's Corner Area, Virginia
US GLORIA Faculty:
Dr. Michael Kaliner
Presentation:
Module 8: Anaphylaxis

Indiana Allergy and Immunology Society
December 9, 2006
Indianapolis, Indiana
US GLORIA Faculty:
Dr. Ira Finegold
Presentations:
Module 4: Immunotherapy
Module 5: The Symptoms and Treatment of Asthma

Spotkanie nowopowstałych towarzystw w Ameryce Łacińskiej

Spotkanie nowopowstałych towarzystw wspólnie ufundowane przez American College of Allergy, Asthma i Immunology (ACAAI) i WAO miało miejsce w piątek 18 sierpnia 2006 na Latynoamerykańskim Kongresie Alergii, Astmy i Immunologii w Buenos Aires w Argentynie.  Celami tego spotkania były rozpowszechnienie alergologii w regionach gdzie towarzystwa alergologiczne nie istnieją, poprawić standarty w istniejących towarzystwach oraz standarty badań naukowych
Reprezentanci narodowych towarzystw alergologicznych z Ameryki Łacińskiej zostali zaproszeni do uczestnictwa, a towarzystwa, które obecnie nie należą do WAO zostały poproszone o przedstawienie krótkiej prezentacji o praktyce i strukturze usług alergologicznych w tych krajach. One były w stanie zidentyfikować najpilniejsze potrzeby związane z edukacją w tych krajach i także dostarczyć WAO "listę życzeń" usług, które chciałyby otrzymać.

Wykładowcy:

Nicaragua

Guiselle Urbina Palacios

Honduras

Claudia Almandarez Flores

El Salvador

Maria Emilia Castro Mendoza

Haiti/French Departments of America

Sylvie Lafosse-Marin

Guatemala

Ann-Michelle Rigalt

Nowości na stronach WAO

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy o nowym interaktywnym opisie przypadków w oparciu o Raport Przypadków Klinicznych opublikowanych w ACII-JWAO.  "Pacjent z żółtymi paznokciami" jest prezentowany przez Denise M Kearney i Richard F Lockey.  Aby przeczytać a następnie postawić diagnozę i poznać opinię eksperta naciśnij tutaj.

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO   


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych

"Mast Cells and Basophils: Development, Activation and Roles in Allergic/Autoimmune Disease"
Wydana przez: Novartis Foundation
Cena: 145.00 USD
Dostepne z: Wiley

Recenzent:
Mark C. Glaum, MD, PhD
University of South Florida College of Medicine, Division of Allergy & Immunology

Opis:
Ta książka stanowi przegląd najnowszych badań nad rolą komórek tucznych i bazofili w chorobach alergicznych i autoimmunologicznych.  Po przeglądzie zagadnienia następuje dyskusja pomiędzy ekspertami w dziedzinie biologii komórek tucznych i bazofili. 

Cel:
Celem tej książki jest dostarczenie badaczom i klinicystom zwięzłego, uaktualnionego przeglądu czynników i mechanizmów regulujących wzrost, różnicowanie i funkcję komórek tucznych i bazofilów.  To jest ciągle ewoluująca dziedzina, dlatego okresowe uaktualnienia są bardzo potrzebne.  Nacisk jest położony na nowe technologie stosowane do badania funkcji komórek tucznych i bazofilów, a uwaga jest skupiona na tym jak naukowe obserwacje mogą być przetłumaczone na możliwe zastosowanie kliniczne.   

Czytelnik:
Dyskusja jest ukierunkowana na naukowców i klinicystów, którzy interesują się biologią komórek tucznych i bazofili.  Specjaliści, którzy najprawdopodobniej sięgną po tę książkę to alergolodzy, immunolodzy kliniczni, reumatolodzy i dermatolodzy.  Doktoranci i lekarze specjalizujący się z pewnością uznają, że jest to wspaniała praca przeglądowa podstawowych mechanizmów dotyczących wzrostu, różnicowania i aktywacji komórek tucznych i bazofili.  

Cechy szczególne:
Każdy rozdział jest zaprezentowany jako przegląd danego tematu po którym następuje dyskusja danego tematu pomiędzy uczestnikami seminarium. Co 3 do 5 rozdziałów występuje ogólna dyskusja prezentowanego materiału.  Prezentowane są następujące tematy: rozwój komórek tucznych i bazofili, mechanizmy egzocytozy, nie-IgE zależna aktywacja i modulacja komórek tucznych i bazofili, opis mediatorów włączając w to pochodne lipidowe, proteazy, proteoglikany i cytokiny.  Każdy rozdział posiada liczne referencje oraz spis uczestników i tematów.  Zwięzły charakter książki powoduje, że jest łatwa do transportu.   

Ocena:
Jest to wspaniała praca przeglądowa dotycząca współczesnych badań nad biologią komórek tucznych i bazofili. Sekcje dyskusyjne dostarczają unikalnego spojrzenia pochodzącego od światowej sławy ekspertów.  Jest to wspaniałe źródło wiedzy dla klinicystów i naukowców interesujących się komórkami tucznymi i pokrewnymi chorobami.


Przegląd książek alergologicznych

"Parasites & Allergy".
Edytorzy: Capron M, Trottein F

Cena: 162.00 USD
Dostępne z: Karger

Recenzent: Dr Peter Debuse FRACP, FRCP (LOND)
Royal Children's Hospital, Brisbane, Australia

Opis:
Od 1980 lat "hipoteza higieniczna" wpływała na wyjaśnienie wzrostu częstości chorób alergicznych w zasobnych krajach oraz braku wzrostu w społecznościach zacofanych.  Podstawowym założeniem jest to, iż komórki T są stymulowane przez infekcje w dzieciństwie i jeżeli nie występuje ta stymulacja rozwija się naturalnie odpowiedź typu Th2, która jest istotna w procesie alergicznym. Proces alergiczny jest uważany jako mechanizm obronny rozwinięty przeciwko jelitowym zakażeniom pasożytniczym.  Jeżeli częstość zakażeń pasożytniczych jest duża w danym społeczeństwie to częstość alergii jest niższa niż w społecznościach o niskiej częstości zakażeń pasożytniczych.

Edytorzy zebrali 12 prac przeglądowych, które dotyczą skomplikowanych mechanizmów sygnalizacji komórkowej, które są zaangażowane w tym zjawisku, pozwalając autorom dyskutować anomalie w "teorii higienicznej" i spekulować odnośnie powiązanych chorób typu Th1 takich jak choroby zapalne jelit czy cukrzyca.  Prawie wszystkie prace przeglądowe posługują się schistosomatozą jako przykładem w dyskusji, prawdopodobnie z powodu znacznego rozprzestrzenienia tej choroby w państwach rozwijających się. Biologia jelitowych zakażeń pasożytniczych jest rozpatrywana nie tylko w aspekcie cyklu rozwojowego pasożyta ale także w znaczeniu ewolucyjnym.      

Cel:
Te prace przeglądowe dostarczają uaktualnionych dyskusji dotyczących mechanizmów przekazywania sygnałów, proteaz i glikanów jako promujących czasteczek oraz natury leukocytów (NK, komórek tucznych i bazofili) i co najważniejsze komórek regulatorowych T.

Czytelnik:
W mojej opinii jest to fascynująca książka, którą będzie bardzo zadowolony każdy czytelnik zainteresowany biologią.  Naturalnie alergolodzy i immunolodzy są głównym odbiorcą, ale lekarze ogólni jak i pediatrzy będą zainteresowani spekulacjami dotyczącymi nowych metod kontrolowania chorób alergicznych i zapalnych. 

Cechy szczególne:
Te podejście do rozwikłania podstaw molekularnych jest dobrze zorganizowany przez edytorów w taki sposób, że wiele detali zakończonych jest wyciągnięciem jednomyslnych wniosków.  Tabele i ryciny są klarowne, a referencje liczne.

Ocena:
Wspaniała książka, która ma do czynienia z bardzo podstawowymi zagadnieniami stanu alergicznego.  Co ciekawe, laboratoryjne gryzonie charakteryzują dane eksperymentalne;  natomiast duże domowe zwierzęta, które są tak często zakażone przez pasożyty nie są wzmiankowane? Ciekawe ?     

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.