wao logo #


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych maj 2007
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Przegląd światowych czasopism alergologicznych sierpień 2007

 

Wybrane przez edytora Mark C Glaum i Gary Hallerman.

 

  1. Ryzyko kortykosteroidów wziewnych w POChP.  

Wziewne kortykosteroidy (ICS) są powszechnie stosowane w leczeniu POChP, chociaż ich skuteczność w tej chorobie nie jest jednoznacznie udowodniona.  Wykonano badanie kliniczno-kontrolne na dużej grupie kanadyjskich chorych z POChP w celu oceny, czy stosowanie ICS jest związane ze zwiększonym ryzykiem zapalenia płuc.  Po znormalizowaniu według ciężkości POChP, ICS wciąż były związane z 70% wzrostem ryzyka hospitalizacji z powodu zapalenia płuc.  Kiedy stosowano duże dawki (odpowiednik 1000 mcg flutikazonu na dobę) ryzyko hospitalizacji z powodu zapalenia płuc było dwukrotnie większe niż w grupie kontrolnej.    

Komentarz edytora: Należy rozważyć ryzyko zapalenia płuc przepisując ICS w POChP. Ernst P et al. Am J Respiro Crit Care Med. 2007;176:162-66.        

 

  1. Polimorfizmy IL-13 są związane z całkowitym IgE, eozynofilią i zaostrzeniami astmy.   

Przebadano polimorfizmy genu IL-13 w kierunku powiązania z całkowitym poziomem IgE, eozynofilią i zaostrzeniami astmy u dzieci na Kostaryce i u dzieci biorących udział w badaniu Childhood Asthma Management Program (CAMP).  Polimorfizmy IL-13 są związane z podwyższonym poziomem IgE w surowicy, eozynofilią, ale te polimorfizmy były związane z zaostrzeniami astmy u dzieci przyjmujących kortykosteroidy wziewne ale tylko w badaniu CAMP. 

Komentarz edytora: Gen IL-13 może być ważnym miejscem predysponującym do pewnych fenotypów astmy.  Hunninghake GM et al.; J Allergy Clin Immunol 2007;120:84-90.

 

  1. Poszukiwanie genów astmy wieku dziecięcego. 

Badanie powiązań w oparciu o przeszukiwanie całego genomu zostało wykonane na DNA pochodzącym od 994 osób z astmą, która rozpoczęła się w wieku dziecięcym i od 1243 nie-astmatyków.  Ponad jedna trzecia dzieci z astmą zdiagnozowaną w wieku lat 7 lub wcześniej miała zaburzenia ekspresji genu ORMDL3 na chromosomie 17q21.  Chociaż funkcja produktu genu ORMDL3 nie jest znana, ten gen koduje ewolucyjnie stare białko przezbłonowe znajdywane także u drożdży i innych prymitywnych organizmów.   

Komentarz edytora: Te badanie dostarcza dalszych dowodów potwierdzających znaczenie czynników genetycznych w astmie wieku dziecięcego.  Moffatt MF et al. Nature 2007;448:470-73.         

 

  1. Złagodzenie objawów alergicznego kontaktowego zapalenia skóry przez układ endogennych kanabinoidów.    

Ludzkie receptory kanabinoidowe, CB1 i CB2, są łączącymi się z białkami G heterotrymerami, które wiążą endogenne i egzogenne kanabinoidy np. tetrahydrokanabinol.  Czynniki wywołujące kontaktowe zapalenie skóry są małymi cząsteczkami, które penetrują przez skórę i wiążą się z białkami tworząc hapteny.  Nowo wytworzone hapteny są następnie prezentowane limfocytom T przez komórki dendrytyczne i wywołują odpowiedź immunologiczną prowadzącą do zapalenia skóry.  U myszy nie posiadających CB1 i CB2 (Cnr1 -/- i Cnr2 -/-) powstaje wrzodziejące zapalenie skóry w odpowiedzi na nikiel, które nie jest obserwowane u myszy dzikich, sugerując, że receptory kanabinoidowe służą kontroli odpowiedzi immunologicznej.  Aby sprawdzić tę hipotezę zastosowano u dzikich myszy i u myszy Cnr1-/-Cnr2-/- dwunitrofluorobenzen (DNFB), modelowy alergen kontaktowy, który powoduje kontaktowe zapalenie skóry.  DNFB powoduje większą odpowiedź alergiczną u myszy Cnr1-/-Cnr2-/- niż u normalnych myszy.  Podanie normalnym myszom tetrahydrokanabinolu, egzogennego kanabinoidu wiążącego się z CB1/2, dodatkowo zmniejszał zapalenie skóry indukowane DNFB.    

Komentarz edytora: Badania na ludziach agonistów receptorów kanabinoidowych mogą pokazać skuteczność tych cząsteczek w redukowaniu zapalenia kontaktowego skóry.  Karsak M et al. Science 2007;316:1494.

 

  1. Oddzielny receptor świądu w ośrodkowym układzie nerwowym.  

Przewlekły świąd może być wyniszczającym stanem chorobowym, na który istnieje niewiele skutecznych sposobów.  Chociaż uczucie świądu jest przenoszone bezmielinowymi włóknami C, swoisty mediator w ośrodkowym układzie nerwowym dotychczas nie został zidentyfikowany.  Badacze z Washington University zidentyfikowali peptyd uwalniający gastrynę (gastrin-releasing peptide GRP) obecny w rogach grzbietowych rdzenia kręgowego u myszy, który pośredniczył w czuciu świądu poprzez swój receptor (GRPR).  Myszy ze zmutowanym genem GRPR w porównaniu z myszami kontrolnymi mniej drapały się w odpowiedzi na bodźce wywołujące świąd.  Ponadto, bezpośrednie wstrzyknięcie antagonisty GRPR do płynu mózgowo rdzeniowego hamowało uczucie świądu ale nie uczucie bólu.  

Komentarz edytora: Ten receptor peptydowy w ośrodkowym układzie nerwowym może stanowić nowy cel terapeutyczny dla rozwoju leków przeciwświądowych.  Sun Y, Chen Z Nature 2007;448:700-03.      

 

  1. Związek pomiędzy zwężeniem dróg oddechowych, nierównomierną wentylacją i mechaniką płuc u astmatyków.   

Defekty wentylacji płuc u chorych z astmą mogą być zlokalizowane do heterogennych miejsc (Vdefs), które jeżeli liczne lub rozległe, mogą mieć istotny wpływ na oddychanie u chorych na astmę.  W tym doniesieniu 10 chorych z łagodną-umiarkowaną astmą zostało przebadanych przed i po skurczu oskrzeli wywołanym metacholiną.  Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) została użyta aby zlokalizować miejscowe defekty, podczas gdy funkcja płuc (dynamiczna rezystancja i elastancja) zostały zmierzone za pomocą mechaniki oscylacyjnej.  Wyniki zostały zmapowane w trójwymiarowy model płuc aby zweryfikować umiejscowienie i rozległość Vdefs oznaczone za pomocą skanów PET odpowiadającym zmianom w przepływie powietrza.  Jedynie obecność heterogennego zwężenia dróg oddechowych poza głównymi oskrzelikami mogła tłumaczyć obserwowane zmiany funkcji płuc i wymiany gazowej po prowokacji metacholiną.  Ta wysokiej jakości swoistość pomiaru mechaniki płuc została spowodowana genialnym połączeniem obrazów PET, dynamiki oscylatorowej i modelu komputerowego.   

Komentarz edytora: Ta praca wskazuje na znaczenie ciągłej poprawy technologii w celu zrozumienia patologii astmy.  Tgavalekos NT et al. Eur Respiro J 2007;29:1174.      

 

  1. Reakcje skórne o typie podrażnienia na powszechne szczepionki.   

Obawa potencjalnych reakcji na szczepionki jest powszechną przyczyną konsultacji alergologicznych.  U pewnych osób wykonanie testów skórnych z konkretnymi szczepionkami może być wskazane; jednakże interpretacja wyników takich testów jest komplikowana przez reakcje skórne o typie podrażnienia.  U dwudziestu zdrowych ochotników bez obciążenia alergią na pokarmy czy leki i bez obciążenia ubocznymi reakcjami na szczepionki wykonano testy skórne z 10 popularnymi szczepionkami.  Wyniki badań wykazały, iż punktowe testy skórne ze szczepionkami nie powodowały reakcji podrażnienia nawet w maksymalnym stężeniu.  Testy śródskórne, szczególnie z pewnymi szczepionkami (grypa, MMR, ospa wietrzna) częściej powodowały reakcje podrażnieniowe, szczególnie jeżeli zastosowane w maksymalnym stężeniu.   

Komentarz edytora: Ta praca dostarcza klinicystom cennych informacji wskazujących jakie stężenia poszczególnych szczepionek należy stosować do testów skórnych.  Wood RA et al. J Allergy Clin Immunol 2007;120:478-81.

 

  1. Powiązanie suplementacji selenem z cukrzycą typu 2 (DM2).     

Suplementacja witaminami jest powszechnie stosowana przez chorych w leczeniu różnych chorób.  Obserwacyjne badania epidemiologiczne sugerują protekcyjną rolę antyoksydantów, w tym selenu, w rozwoju DM2.  Wpływ suplementacji selenem na ryzyko rozwoju DM2 został oceniony stosując dane wygenerowane w randomizowanym, podwójnie zaślepionym kontrolowanym placebo badaniu zaprojektowanym w celu oceny suplementacji selenem na zapobieganie rozwojowi nowotworów (Nutritional Prevention of Cancer Trial).  W grupie z  suplementacą selenem 200 mcg na dobę zapadalność na DM2 wynosiła 12.6 przypadków na 1000 osób na rok vs 8.4 przypadki na 1000 osób na rok w grupie placebo, stosunek ryzyka 1.55 (95%CI, 1.03 do 2.33) pomimo normalizacji na wiek, płeć, BMI i palenie papierosów podczas średniego okresu obserwacji 7.7 lat.   

Komentarz edytora: Przedłużona suplementacja selenem nie działa protekcyjnie na występowanie DM2 a nawet może zwiększyć ryzyko jej wystąpienia. Stranges S et al. Ann Intern Med. 2007;147:217-23.     

 

  1. Komórki Th17 biorą udział w zapaleniu błony naczyniowej i zapaleniu twardówki oka, ich liczba zwiększa się pod wpływem IL-2, a są one hamowane przez IL-27/STAT1.  

Możliwą rolę komórek Th17 w generowaniu zapalenia błony naczyniowej i twardówki u ludzi badano na mysim modelu eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia błony naczyniowej oka (EAU).  Zapalenie twardówki i błony naczyniowej oka są przewlekłymi schorzeniami, które mogą prowadzić do ślepoty.  Liczba komórek Th17 i poziom Il-17 jest podwyższony w krwi obwodowej u osób z zapaleniem twardówki i zapaleniem błony naczyniowej oka, a to powoduje wzrost stężenia TNF-alfa, co może być odpowiedzialne za zmiany patologiczne.  Autorzy stwierdzili, że ludzie, ale nie myszy, mają we krwi komórki Th17.  Blokowanie IL-17 za pomocą przeciwciał zmniejsza EAU u myszy.  Należąca do rodziny IL-12, IL-27, która jest obecna w siatkówce, hamuje ekspansję komórek Th17 a jej produkcja jest stymulowana przez IFN-gamma.  U myszy w EAU, ciężkość choroby zwiększa się w miarę zwiększania się stężenia IL-17 i odwrotnie.      

Komentarz edytora: Interwencja zmierzająca do zmniejszenia liczby komórek Th17 u chorych z przewlekłym zapaleniem naczyniówki może zmniejszyć tę patologię.  Amadi-Obi A et al. Nature Medicine 2007;13:711.

 

  1. Flawonoidy i pokrewne związki jako substancje przeciwalergiczne.  

Rola diety w etiologii astmy i innych chorób z komponentą zapalną jest bardzo kontrowersyjna.  W różnych modelowych systemach i w kilku badaniach klinicznych pokazano, że pochodzące z roślin flawonoidy i polifenole należące do najlepiej zbadanych składników diety, zmniejszają zapalenie i odpowiedź alergiczną.  Ta szeroka praca przeglądowa ocenia liczne pozycje literaturowe dotyczące flawonoidów i układu immunologicznego szczególnie w aspekcie mechanizmów działania (np. hamowania syntezy IL-4) i relacji struktura-funkcja.  Przedstawiono liczne przykłady zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania flawonoidów na choroby alergiczne. 

Komentarz edytora: Dane wydają się pokazywać protekcyjne, przeciwzapalne działanie flawonoidów roślinnych, które są powszechnie spotykane w owocach, warzywach i napojach.  Potrzebne są jednak dalsze badania zanim zostaną wprowadzone konkretne zalecenia dietetyczne.  Kawai M et al. Allergology Internatl 2007;56:113.

 

 

 

WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

 

Centrum pomocy naukowych dotyczących chorób alergicznych

Profesor Ulrich Wahn współuczestniczył w Marszu Alergicznym, naszym najnowszym streszczeniu, które zostało wystawione w centrum pomocy naukowych dotyczących chorób alergicznych. Zapobieganie objawom alergicznym u dzieci jest głównym zainteresowaniem alergologów i pediatrów.  Aby przeczytać tą pracę przeglądową o współczesnym stanie wiedzy na ten ważny temat naciśnij tutaj.

 

Spytaj eksperta – wyłączna korzyść dla członków WAO

Spytaj eksperta jest nowym narzędziem dostępnym wyłącznie dla członków WAO.  Kierowany przez profesorów Cassim Motala i Ruby Pawankar,  ten „on-line” serwis umożliwia postawienie dydaktycznych, naukowych i medycznych pytań z alergii, astmy i immunologii jednemu z wielu ekspertów WAO umiejscowionych na całym świecie. Zapraszamy członków WAO aby zostać częścią tego serwisu. Aby zapytać eksperta naciśnij tutaj.  

 

Spis członków WAO - wyłączna korzyść dla członków WAO

W ciągu najbliższych miesięcy WAO będzie zbierać informacje w celu stworzenia sieci kontaktów dla alergologów na całym świecie.  Skoro tylko spis członków zostanie oficjalnie wydany w listopadzie 2007, każdy z tej listy będzie w stanie uzyskać dostęp do informacji o innych alergologach na całym świecie.  Aby uczestniczyć w spisie członków WAO naciśnij tutaj.

 

Wezwanie do składania podań: nadchodzi ostateczny termin.

 

Długoterminowe stypendia naukowe

 

Światowa Organizacja Alergologii (WAO) oferuje długoterminowe stypendia naukowe na rok 2008.  Stypendium ma stanowić utrzymanie dla młodego alergologa przez okres do 2 lat po zaaprobowaniu programu badawczego w zaproponowanym przez WAO centrum badawczym.  WAO ufunduje miesięczne stypendium w wysokości 1700 USD i raz do roku pokryje koszty podróży pomiędzy ośrodkiem badawczym a krajem stypendysty. 

 

Priorytetowo traktowani będą młodzi klinicyści do 5 lat od uzyskania dyplomu ostatniego stopnia naukowego, którzy specjalizują się w alergologii i którzy pracują w ośrodkach akademickich i klinicznych instytutach.  Ubiegający się muszą być członkami WAO.

 

Te projekty długoterminowych stypendiów muszą spełniać jedno z priorytetów WAO:

Ř      Czynniki genetyczne biorące udział w powstawaniu chorób alergicznych i odpowiedzi na leczenie

Ř      Charakterystyka alergenów i ich standaryzacja

Ř      Podstawowe i kliniczne badania w alergologii i astmie

Formularze mogą być pobrane tutaj: Link

 

Aplikacje muszą dotrzeć do centrali WAO nie później niż 30 września 2007

 

 

 

 

Nadchodzące programy edukacyjne WAO

 

Staże GLORIA

Italian Society for Allergy and Clinical

Immunology Annual Meeting

27-29 września 2007

Palermo, Włochy

Wykładowca GLORIA

Lany Rosenwasser

Prezentacja

Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy

Moduł 8: Anafilaksja

 

International Forum of Allergic Disease

12-15 październik 2007

Szaghaj, Chiny

Wykładowca GLORIA

Michael A Kaliner

Prezentacje:

Moduł 5: Leczenie astmy ciężkiej  

Moduł 10: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok oraz polipy nosa.

 

25th Annual Meeting of the Turkish National Society of Allergy and Clinical Immunology

17-19 październik 2007,

Beldibi Antalya, Turcja.

Wykładowca GLORIA: F Estelle R Simons

Prezentacje:

Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy

Moduł 8: Anafilaksja

 

Symposium of the Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology

26 październik 2007

Santander, Hiszpania

Wykładowca GLORIA: Paloma Ibanez Sandin

Prezentacja:

Moduł 6: Alergie pokarmowe

 

XXXIV Meeting of the Brazylian Association of Allergy and Immunopathology

27-31 październik 2007

Salvador, Bahia, Brazylia

Wykładowca GLORIA: Joaquin Sastre

Prezentacje:

Moduł 3: Stany nagłe w alergologii

Moduł 6: Alergie pokarmowe

 

 

GLORIA jest sponsorowana przez nieograniczony grant edukacyjny z:

 

 

US GLORIA

New Jersey Allergy, Asthma & Immunology Society

3 październik 2007

New Jersey

Wykładowca GLORIA: Richard L Lockey

Prezentacja:

Moduł 8: Anafilaksja

 

Wisconsin Allergy Society

6 październik 2007

Madison, Wisconsin

Wykładowca GLORIA: Allen P Kaplan

Prezentacja:

Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy

 

Northwest Allergy Forum

12-14 październik 2007

Portland, Oregon

Wykładowca GLORIA: Ernest Charlesworth

Prezentacje:

Moduł 6: Alergie pokarmowe

Moduł 10: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok oraz polipy nosa

 

New England Society of Allergy

21-21 październik 2007

Mystic, Connecticut

Wykładowca GLORIA: Philip Lieberman

Prezentacja:

Moduł 10: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok oraz polipy nosa

 

Illinois Society of Asthma, Allergy and Immunology

21 październik 2007

Chicago, Illinois

Wykładowca GLORIA: Jay Portnoy

Prezentacje:

Moduł 7: Obrzęk naczynioruchowy

Moduł 8: Anafilaksja 

 

GLORIA jest sponsorowana przez nieograniczony grant edukacyjny z

 

Seminaria i konferencje

 

Chilean Society of Allergy and Immunology

28-29 września 2007

Concepcion, Czile.

Zaproszony wykładowca WAO:

Fernand Caballero

 

International Forum of Allergic Disease

12-15 października 2007

Shaghai, Chiny

Zaproszony wykładowca WAO: Connie H Katelaris

 

 

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism –

 

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International – Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię

Nazwisko

Adres

Miasto/Kod pocztowy

Państwo

Adres e-mail

Nazwa towarzystwa – członka WAO   

 

 

 

I Pozostałe Nowiny

 

Przegląd książek allergologicznych

"Quantitative Skin Testing for Allergy: IDT and MQT".

Edytorzy: Bradley F Marple and Richard L Mabry

ISBN: 9781588904300

 

Cena: 29.95 EUR

Dostępne z: Thieme

 

Recenzent:

Dr David C Sutherland, FRACP

Nineways Specialist Clinic, Broadmeadow, NSW, Australia.

 

 

Opis:

Ta cienka książka o ilościowych testach skórnych jest wydana w logiczny sposób, z rozsądnym, rozległym indeksem i dwoma dodatkami, pierwszy jest słownikiem, który nie opisuje powszechnie stosowane pojęcia immunologiczne z wystarczającą precyzją.   

 

 

Cel:

Autorzy mieli zamiar dostarczyć prosty przewodnik dla otolaryngologów, którzy chcieliby podjąć się wykonywania ilościowych testów skórnych w alergologii.  Te założenia są spełnione.  Jednakże, takie testowanie nie jest oparte na faktach i nie byłoby rekomendowane przez klinicystów z tej dziedziny.  Ta praca jest oparta na dwóch założeniach.  Pierwsze zakłada, że istnieje oddzielna pod-dyscyplina określana jako „alergologia otolaryngologiczna”.  Ta uwaga nie zdobyłaby szerokiej akceptacji poza tą szczególną grupą entuzjastów.  Druga zakłada, że zalecana forma testowania (śródskórne testy z seryjnymi rozcieńczeniami w oparciu o metodę Rinkel lub miareczkowania punktu końcowego) dostarcza ilościowej informacji użytecznej w diagnostyce i postępowaniu w chorobach alergicznych.  Autorzy nie podają żadnych dowodów potwierdzających te założenia, i takich dowodów nie ma w literaturze.  Jest to przyznane przez jednego z autorów:”W epoce medycyny opartej na faktach, jest to niefortunne, że większość z tych informacji jest oparte na anegdotycznym doświadczeniu Herbert Rinkel.  Na szczęście on okazał się być bardzo bystrym obserwatorem i większość z jego rekomendacji wytrzymuje próbę czasu do dzisiaj.” 

 

Czytelnik:

Jest to książka przeznaczona dla otolaryngologów, którzy chcieliby dołączyć ten rodzaj testowania do swojego repertuaru diagnostycznego

 

Cechy szczególne:

Autorzy dostarczyli prosty i łatwo zrozumiały przewodnik po ilościowych testach skórnych o których opowiadają. Niestety, te praktyki nie są oparte na faktach i dlatego nie mogą być rekomendowane.  Poza problemami z precyzją definiowania terminów immunologicznych w dodatku pierwszym, immunologia jest niedostateczna w innych aspektach.  Na przykład aktywacja komórek tucznych jest opisywana jako „rozpad komórek tucznych”\(strona 24), a lista leków, które interferują z testami skórnymi zawierają leki sympatomimetyczne (miejscowe i ogólnoustrojowe) bronchodilatacyjne, kortykosteroidy (miejscowe i ogólnoustrojowe)…”. To zostało dobrze udokumentowane, że te leki nie wpływają na wyniki testów skórnych.  Znajduje się tam kilka czarno-białych fotografii przedstawiających jak stworzyć gabinet testów skórnych, ale poza tym nie ma innych ilustracji.  Tabele mają szare tło i nie są szczególnie łatwo czytelne.   

 

 

Ocena:

Ta książka ma szczególne znaczenie dla historyków medycyny, szczególnie tych badających przeszkody we wprowadzeniu na szeroką skale medycyny opartej na faktach.  Inni skorzystają lepiej z darmowej usługi internetowej o testach skórnych przygotowanej przez Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (www.allergy.org.au). Bez wątpienia inne towarzystwa również mają podobne wytyczne.

 

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

 

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

 

World Allergy Organization (WAO)

Secretariat

555 E. Wells Street, Suite 1100

Milwaukee, WI 53202-3823

Email: info@worldallergy.org

 

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.