wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych wrzesień 2006
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych wrzesień 2006

Wybrane przez edytora głównego Richard F Lockey MD.

1. Przeciwzapalne działanie immunoglobuliny G (IgG) powstające w wyniku przyłączenia reszt sialylowych do fragmentu Fc.     
IgG działa zarówno pro- jaki przeciw-zapalnie poprzez łączenie się jej fragmentu Fc z różnymi receptorami Fcγ (FcγRs).  Chociaż niektóre interakcje Fc-FcγR generują efekty pro-zapalne kompleksów immunologicznych czy przeciwciał cytotoksycznych, to jednak, przeciwnie terapeutyczne IVIG i ich fragmenty Fc działają przeciwzapalnie.  Autorzy tego artykułu wykazali, że IgG nabiera właściwości przeciwzapalnych pod wpływem przyłączenia reszt sialylowych do fragmentu Fc, a zjawisko to jest w znacznym stopniu zmniejszone podczas indukcji antygenowo swoistej odpowiedzi immunologicznej.  Ten różnorodny stopień przyłączenia reszt sialylowych do fragmentu Fc może stanowić przełączenie z wrodzonej aktywności przeciwzapalnej operującej w stanie równowagi do generacji nabytej pro-zapalnej aktywności pod wpływem prowokacji antygenem.  Te badanie sugeruje, że rodzaj cząsteczki poszczególnych immunoglobulin, determinowany przez sekwencję dołączonych oligosacharydów, może być kluczowy dla funkcji przeciwciał.    
Komentarz edytora: Rodniki cukrowe dołączone do fragmentu Fc IgG zmieniają jej aktywność.  Ta wiedza może być użyteczna w opracowywaniu leczenia IVIG.  Jest to niezwykle nowatorskie badanie, które musi być przeczytane przez alergologa/immunologa.  Kaneko Y et al. Science 2006; 313: 670. Komentarz edytorski Burton DR, Dwek RA str. 627.         

2. Komórki tuczne ( MC's) mogą wzmacniać oporność na jady węży i pszczół.   
Zaproponowano, iż aktywacja MC's przez jady węży czy pszczół może współdziałać w zwiększonej zachorowalności i śmiertelności.  Jednakże autorzy wykazują, że MC's mogą znamiennie redukować indukowaną przez jad węża patologię u myszy, przynajmniej częściowo poprzez uwalnianie karboksypeptydazy A i być może innych proteaz, które rozkładają składowe jadu.  MC's także w sposób istotny redukują chorobowość i śmiertelność spowodowaną jadem pszczół.     
Komentarz edytora: Mediatory z MC's mogą być korzystne lub szkodliwe dla gospodarza.  Metz M et al. Science 2006; 313: 526.

3. Efekt antagonisty receptora leukotrienowego (LTRA) na poziom wydychanych leukotrienu E4 (LTE4) i prostanoidów u dzieci z astmą.   
Te otwarte badanie z montelukastem (5mg raz dziennie przez 4 tygodnie) u 17 atopowych dzieci z astmą i 16 atopowych dzieci bez astmy określało efekt LTRA na poziom wydychanych LTE4 i prostanoidów.  Przed leczeniem poziomy LTE4 (p<0.0001) i 8-izoprostanu (p<0.0001) były wyższe u dzieci z astmą w porównaniu z dziećmi bez astmy.  Montelukast obniżał poziom wydychanego LTE4 o 33% (p<0.001) u chorych z astmą, a redukcja korelowała z wartościami LTE4 przed leczeniem ( r = -0.90; p = 0.0001).  Montelukast nie wykazywał żadnego efektu na poziom wydychanego LTE4 u dzieci atopowych bez astmy, ani na poziomy wydychanego 8-izoprostanu czy PGE2 w którejkolwiek z grup.  Stężenie wydychanego tlenku azotu (NO) uległy obniżeniu o 27% w grupie z astmą po leczeniu montelukastem.  
Komentarz edytora: Czy jest to metoda do wyodrębnienia chorych, którzy odpowiedzą na leczenie LTRA? Być może.  Montuschi P et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 347.

4. Utrzymywanie się obniżonego poziomu Fel d1 w powietrzu po myciu kota.
Dwanaście dorosłych amerykańskich kotów domowych płci żeńskiej o krótkim lub umiarkowanie długim futerku umyto przy użyciu techniki immersyjnej (zanurzenie w wodzie do poziomu głowy, masowanie skóry przez 3 minuty, a następnie trzyminutowa immersja w świeżej wodzie i suszenie ręcznikiem) aby ustalić okres utrzymywania się obniżonego poziomu alergenu Fel d1 w powietrzu.  Te mycie powodowało 4- do 5-krotne zmniejszenie poziomu Fel d1 zbieranego w ciagu trzech godzin i powrotu do wartości wyjściowych w ciągu doby po umyciu.  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż mycie kota powoduje redukcję poziomu Fel d1 w powietrzu, ale ten efekt jest krótkotrwały.  Jest mało prawdopodobne, aby przeciętny właściciel kota doświadczył znaczącej poprawy objawów alergicznych stosując ten typ kontroli środowiska. 
Komentarz edytora: Osoby uczulone na kota powinny eliminować koty z domów.  Hissaria P et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 521.

5. Brak efektu probiotyków na atopowe zapalenie skóry (AD) u niemowląt: badanie randomizowane, kontrolowane placebo.    
W tym randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu oceniano kliniczne i immunologiczne efekty dwóch szczepów bakterii-probiotyków na AD u niemowląt.  Po 4-6 tygodniach i po podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próbie prowokacyjnej w celu zdiagnozowania alergii na mleko krowie (CMA), niemowlęta poniżej 5 miesiąca z AD otrzymywały albo formułę hydrolizatu serwatki jako placebo (n = 17) albo formułę hydrolizatu serwatki z dodatkiem Lactobacillus rhamnosus (n=17) albo Lactobacillus GG (n=16) przez okres 3 miesięcy.  Tylko u czterech niemowląt zdiagnozowano CMA i nie stwierdzono żadnych klinicznych ani immunologiznych efektów probiotyków.         
Komentarz edytora: Utrzymują się nadal kontrowersje dotyczące probiotyków w leczeniu AD.  Brouwer ML et al. Clin Exp Allergy 2006; 36: 899.    

6. Względna niewrażliwość na kortykosteroidy komórek jednojądrowych krwi obwodowej (PBMC's) w astmie ciężkiej.    
PBMC's od chorych z ciężką astmą, zdefiniowaną wg ATS, porównano z astmą nie ciężką (n=19)  i zdrowymi osobami (n=10) w celu oceny supresji przez deksametason (D) indukowanej lipopolysacharydem (LPS) sekrecji cytokin. Zarówno podstawowa spontaniczna jak i stymulowana sekrecja cytokin była podobna we wszystkich grupach, jednakże indukowane przez LPS uwalnianie IL-1b (p<0.03), IL-8 (p<0.03) i MIP-1a (p<0.003) było hamowane w mniejszym stopniu przez D w astmie ciężkiej.  Te zjawisko było związane z redukcją aktywności jądrowej deacetylazy histonowej (p<0.01), ważnej determinanty odpowiedzi zapalnej i odpowiedzi na kortykosteroidy (CS) która idzie w parze z upośledzoną wrażliwością na CS.    
Komentarz edytora: Zmniejszenie CS w astmie ciężkiej wpływa na PBMC's. Hew M et al.  Am J Respir Crit Care Med 2006; 174: 134.

7. Kortykosteroidy systemowe (SC) w zaostrzeniu astmy.    
Jest to dobre streszczenie postępowania w zaostrzeniu astmy stosując SC.  Autorzy wzywają do wczesnego stosowania dożylnego, domięśniowego lub doustnego stosowania SC w ciągu godziny od przybycia na oddział ratunkowy, ponieważ te postępowanie redukuje o 60% konieczność hospitalizacji.  Stwierdzają, że nie ma danych potwierdzających wyższość którejkolwiek z dróg podawania SC oraz, że w metaanalizie dziewięciu prac stwierdzono, że dawki > 80mg/dobę metylprednizolonu lub jego ekwiwalentu nie są bardziej skuteczne w początkowym leczeniu zaostrzenia astmy.     
Komentarz edytora: Wspaniała praca przeglądowa dotycząca stosowania SC w zaostrzeniach astmy.  Fiel SB, Vincken W. J of Asthma 2006; 43: 321.

8. Cytokiny i ich antagoniści w leczeniu astmy.
Ta praca przeglądowa dotyczy różnych cytokin i ich antagonistów jako potencjalnych sposobów leczenia astmy.  Stosowanie humanizowanych monoklonalnych przeciwciał przeciwko IL-5 czy rekombinowanego ludzkiego rozpuszczalnego receptora IL-4 nie okazało się skuteczne w astmie przewlekłej.  Podobnie nie wykazały skuteczności IL-12 i IFN-γ.  Czynnik martwicy nowotworów alfa (tumor necrosis factor alpha - TNF-α) jest istotny w przewlekłym zapaleniu i u chorych z ciężką steroido-zależną astmą.  Rozpuszczalny receptor TNF-α jest obiecującym lekiem.
Komentarz edytora: Magiczna cytokina lub jej antagonista pozostaje jeszcze do odkrycia, ale anti-TNF-α wykazuje obiecujące efekty.  O'Byrne PM. Chest 2006; 130: 244

9. Otyłość a astma.
Otyłość prowadzi do chorób metabolicznych i sercowonaczyniowych i może także zwiększać ryzyko astmy.  Badania na zwierzętach sugerują, że zapalenie dróg oddechowych jest potęgowane przez zarówno endogenną jak i egzogenną leptynę, której poziom jest zwiększony u ludzi otyłych i jest także centralnym mediatorem zapalenia w otyłości.  Przeglądowe badania prospektywne u ludzi pokazują niewielki wzrost zapadalności i chorobowości astmy u ludzi otyłych, jednakże masa ciała nie wydaje się w istotny sposób modyfikować ciężkości choroby.  
Komentarz edytora: Otyłość wydaje się zwiększać zapadalność i chorobowość astmy.  Beuther DA et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174:112.

10. Leki ziołowe w leczeniu POChP: praca przeglądowa.  
Jest to przegląd 14 randomizowanych badań klinicznych 14 różnych leków ziołowych.  Wnioski są następujące: skuteczność leków ziołowych w leczeniu POChP nie jest wystarczająco dobrze udokumentowana i dane z badań randomizowanych są niewystarczające i często metodologicznie słabe.  
Komentarz edytora: Kombinacja długo-działającego beta mimetyku i bromku ipratropium jest leczeniem z wyboru w POChP.  Guo R et al. Eur Respir J 2006; 28: 330.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

WAO-JSA Sesja Międzynarodowa
Światowa Organizacja Alergologiczna i Japońskie Towarzystwo Alergologiczne zaprezentują sesję wspólną zatytułowaną "Nowe trendy w leczeniu chorób alergicznych" podczas 56 Corocznego Spotkania Japońskiego Towarzystwa Alergologiznego.
Czwartek 2 Listopad 2006
9:00 am - 11:30 am
Tokyo International Forum
Przewodniczący: Michael A Kaliner i Takemasa Nakagawa
- "Nowe trendy w leczeniu astmy, nieżytu nosa i zapalenia zatok"
Michael A Kaliner
- "Niespełnione potrzeby i brak odpowiedzi w leczeniu alergii i astmy: Od nieprzestrzegania leczenia do farmakogenetyki".
Lanny J Rosenwasser
- " Od wytycznych ARIA do InterAirways"
Jean Bousquet


KAAACI-WAO Wspólny Kongres 2006& 9 WPAS
Wspólny Kongres Koreańskiej Akademii Astmy, Alergii i Immunologii Klinicznej oraz  Światowej Organizacji Alergologii i 9 Sympozjum Alergologiczne Zachodniego Pacyfiku odbędzie się w Seoulu, Korea w dniach 3-5 listopada 2006 w Grand Hilton Seoul.
WAO jest bardzo zainteresowane partnerstwem z KAAACI i WPAS i zadowolone, że tak wielu członków zarządu WAO będzie uczestniczyć jako zaproszeni wykładowcy na tym kongresie.  Program naukowy podkreśla niektóre z najważniejszych osiągnięć w klinicznych i podstawowych badaniach w alergologii i immunologii klinicznej, a Seoul będzie wspaniałym nowym miejscem spotkania naukowców w celu podzielenia się tymi nowymi technologiami i ideami.     

Prezentacje zarządu WAO:
- "Rzeczywista klasyfikacja alergicznego nieżytu nosa" G Walter Canonica
- "Alergiczny nieżyt nosa: Choroba powodująca przebudowę górnych dróg oddechowych?" Paul B Van Cauwenberge
- "Alergia oczna: Implikacje dla immunologów klinicznych" Connie H Katelaris
- "Globalne postępowanie w nieżycie nosa, zapaleniu zatok i astmie: Co nowego?" Michael A Kaliner
- "Umiejscowienie przeciwciał anty-IgE w astmie" Bob Q Lanier
- "Wpływ alergicznego nieżytu nosa na astmę" Ruby Pawankar
- "Czynnościowa ocena patogennych podklas IgG w przewlekłej, autoimmunologicznej pokrzywce" Allen P Kaplan
- "Nowe aspekty leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry" F Estelle R Simons
- "Hamowanie zapalenia spowodowanego wirusami RSV przy zastosowaniu techniki siRNA" Richard F Lockey
- "Farmakogenetyka kortykosteroidów wziewnych" Lanny J Rosenwasser
- "WHO-GARD: Światowe przymierze przeciwko przewlekłym chorobom układu oddechowego" Jean Bousquet
- "Najważniejsze tematy w chorobach alergicznych" Takeshi Fukuda

Przyciśnij tutaj aby uzyskać więcej informacji.   


bankok
World Allergy Congress 2007 Symposium
2-6 December 2006
Bangkok, Thailand


"Globalne zagadnienia w alergologii: Odpowiedzi na światowy problem"
Stany nagłe w alergologii

Astma ciężka i zaostrzenia astmy
Bob Q Lanier, North Texas Institute for Clinical Trials
Forth Worth, Texas, USA

Anafilaksja: Przyczyny i leczenie
Ruby Pawankar, Nippon Medical School
Tokyo, Japonia

Obrzęk naczynioruchowy
Michael A Kaliner, Institute of Asthma and Allergy
Wheaton, Maryland, USA


Nowe konwersacje WAO
Posłuchaj Dr Sally Wenzel dzielącą się swoją wiedzą o tym czym różnią się chorzy z ciężką astmą i jak dostosować Twój sposób myślenia aby poradzić sobie z tymi opornymi chorymi.  


Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism
WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:
Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO   


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych
"Mast Cells in allergic diseases. Chemical Immunology and Allergy. Vol 87"
Edytorzy: Saito H; Okayama Y.
Wydana przez: Karger Basel 2005
Cena: 178.25 USD
Dostepne z: Karger

Recenzent:
Ron Walls MD, PhD
University of Sydney, Sydney, NSW, Australia

Opis:
Komórki tuczne były po raz pierwszy opisane przez Paula Ehrlicha w XIX wieku, a ich rola w natychmiastowej odpowiedzi alergicznej jest dobrze znana.  Ich znaczenie w alergicznej reakcji było najlepiej odzwierciedlone w debacie zaplanowanej na jednym ze zjazdów alergologicznych kilka lat temu, kiedy to rozważano czy komórka tuczna czy limfocyt T jest najważniejszą komórką w reakcji alergicznej.  Znacznie mniej docenianą jest rola komórki tucznej w innych aspektach immunologicznej reakcji takich jak nieswoista odporność wrodzona, angiogeneza i przebudowa tkanek.  Komórki tuczne pochodzą z hematopoetycznych progenitorów w szpiku kostnym, ale spędzają swoje życie jako tkankowe komórki efektorowe.

Cel:
Książka ta jest zaprojektowana w taki sposób, aby zebrać najnowsze prace dotyczące komórek tucznych od ich rozwoju do fizjologicznej funkcji.  Współautorzy są aktywnymi badaczami w tej dziedzinie i sprowadzają najnowsze informacje do ich własnego udziału.  Informacje są szczegółowe ale zaprezentowane w łatwej do czytania i ujmującej formie.

Czytelnik:
Ten tom będzie najbardziej wartościowy dla tych, którzy pracują aktywnie w tej dziedzinie naukowo lub w trzeciorzędowym klinicznym ośrodku referencyjnym lub, którzy wykładają immunologię i biologię a chcieliby uaktualnić swoje wiadomości o tych interesujących komórkach.

Cechy szczególne:
W tej książce znajdują się obszerne wyjaśnienia dotyczące regulacji rozwoju komórek tucznych i ich aktywacji. Ponadto znajdują się tam szczegółowe opisy mediatorów i receptorów komórek tucznych i ich roli w procesach alergicznych i immunologicznych.  Występowanie komórek tucznych w pęczkach mięsni gładkich charakteryzuje astmę.  Ich rola w hiperplazji mięśni gładkich i przebudowie dróg oddechowych w astmie i ich zaangażowanie w alergicznym nieżycie nosa jest dobrze opisana.  Podobnie szeroko opisany jest model mysi "mast cell knock-in" i jego znaczenie w zrozumieniu późnej reakcji alergicznej oraz przewlekłego zapalenia alergicznego.  Podkreślono różnice tych komórek u poszczególnych gatunków i związany z tym problem z przenoszeniem danych uzyskanych na zwierzętach na ludzi.  Jest to jeden z najważniejszych czynników który utrudnia badania tych komórek.  

Ocena:
Treść jest prezentowana przejrzyście, nawet dla nie-specjalistów, i chociaż jest to książka napisana przez wielu autorów, jakość prezentacji jest we wszystkich przypadkach bardzo wysoka.  Jest to miarodajne zestawienie współczesnej wiedzy o tej fascynującej komórce, nie tylko w reakcjach nadwrażliwości natychmiastowej, ale także w innych aspektach odpowiedzi immunologicznej.  Ta książka może być gorąco polecana naukowcom, wykładowcom i klinicystom, którzy potrzebują szybkiego dostępu do uaktualnionych, wysokiej jakości danych jak również studentom którzy zamierzają rozpocząć podyplomowe studia w immunologii czy alergologii.  Jest ona ważnym dodatkiem do osobistej biblioteczki poważnych studentów i powinna być osiągalna jako źródło informacji w bibliotekach i oddziałach klinicznych i badawczych. 


Przegląd książek alergologicznych
"Immune System Disorders Sourcebook (Second Edition)".
Edytor: Joyce Brennfleck Shannon

Cena: 78.00 USD
Dostępne z: Omnigraphics

Recenzent: Roger W Fox MD
University of South Florida Health Sciences Center, Tampa, FL, USA.

Opis:
Jest to kompendium krótkich prac przeglądowych w każdym z 86 rozdziałów o podstawowych informacjach dotyczących wielu zaburzeń układu immunologicznego.  Składają się na to funkcja i odpowiedź układu odpornościowego, diagnostyka zaburzeń odporności, informacje dotyczące wrodzonych chorób immunologicznych, nabyte choroby immunologiczne i choroby autoimmunologiczne.  Ta książka dotyczy szerokiego spektrum zaburzeń związanych z układem immunologicznym takich jak pierwotne niedobory odpornościowe, zespół nabytego niedoboru odporności, toczeń, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Gravesa.  Przedyskutowane są także sposoby leczenia i postępowania z takimi osobami.  Cenny spis organizacji w rozdziale 86 dostarcza informacji i pomocy pacjentom z chorobami immunologicznymi i ich rodzinom.      

Cel:
Ten tekst stanowi materiał źródłowy szerokiego spektrum chorób immunologicznych przeznaczony dla chorych i pracowników służby zdrowia.

Czytelnik:
Ten materiał źródłowy dotyczący zaburzeń układu obronnego powinien znaleźć się w wielu publicznych i medycznych bibliotekach jako ważny zasób informacji dla osób związanych z tymi chorobami.  Gabinety lekarskie powinny dysponować tymi książkami aby udostępniać je pacjentom i ich rodzinom w celu ogólnego zapoznania się z chorobami układu odpornościowego i znalezienie adresów internetowych w celu uzupełnienia informacji o poszczególnych chorobach.

Cechy szczególne:
Ta książka zawiera spis organizacji dostarczających informacji dotyczących chorób układu immunologicznego z adresami, numerami telefonów, faksów oraz adresami stron internetowych.

Ocena:
Jest to wspaniały materiał źródłowy dla bibliotek i pracowników służby zdrowia oraz dla grup pozamedycznych mających do czynienia z chorymi na te choroby oraz ich rodzinami pomagając znaleźć informacje dotyczące organizacji zajmujących się poszczególnymi chorobami immunologicznymi.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.