wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych październik 2006
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych październik 2006

Wybrane przez Mark C Glaum M.D., Ph.D., zaproszonego edytora WAO

1. Alendronian jest bardziej skuteczny niż alfakalcidiol w zapobieganiu wywołanej przez kortykosteroidy utracie masy kostnej.      
Do trwającego 18 miesięcy badania kontrolowanego placebo o typie podwójnej ślepej próby, zakwalifikowano osoby (n=201), które rozpoczynały leczenie glukokortykosteroidami w dawce odpowiadającej 7.5 mg prednizonu z powodu chorób reumatycznych.  Osoby były randomizowane do grupy otrzymującej  alendronian (10mg) i placebo codziennie lub do grupy otrzymującej alfakalcidiol (1 mg) i placebo codziennie.  Pomiary gęstości mineralnej kości i częstości morfometrycznie mierzonej deformacji kości kręgosłupa były odpowiednio pierwotnymi i wtórnymi punktami oceny.  U osób otrzymujących alendronian, score gęstości mineralnej części lędźwiowej kręgosłupa wzrósł o 2.1%, podczas gdy u osób przyjmujących alfakalcidiol zmniejszył się o 1.9%.   
Komentarz edytora: Alendronian skutecznie hamuje utratę tkanki kostnej spowodowanej przewlekłym stosowaniem glukokortykosteroidów. De Nijs RNJ, Jacobs JWG, Lems WF, et al. N Engl J Med 2006; 355:675

2. Komórki tuczne regulują tolerancję zależną od komórek T.  
Wiadomo, że komórki tuczne biorą udział w rozprzestrzenianiu się zapalenia alergicznego w odpowiedzi na prowokację alergenem. Obserwacje wskazujące na obecność nacieków z komórek regulatorowych T (Treg) i komórek tucznych w udanych przeszczepach skóry u myszy doprowadziły do hipotezy, że interakcje Treg-komórka tuczna mogą powodować tolerancję przeszczepu.  Aby to ocenić badacze próbowali wywołać tolerancję u genetycznie zmienionych, nie posiadających komórek tucznych myszy poprzez transplantację przeszczepów skóry.  Wszystkie przeszczepy u myszy nie posiadających komórek tucznych zostały szybko odrzucane.  Przywrócenie komórek tucznych do tych myszy powodowało powrót zdolności gospodarza do przyjęcia przeszczepu na dłuższy okres czasu.   
Komentarz edytora: Komórki tuczne mogą posiadać funkcje immunomodulacyjne wychodzące daleko poza ich dobrze ustabilizowaną funkcję w alergii. Proszę przeczytać wspaniały komentarz edytorski.  Lu L, Lind EF, Gondek DC et al. Nature 2006;442:997,  Waldmann H 987.  

3. Przeciwzapalne efekty azytromycyny w POChP.   
Antybiotyki makrolidowe posiadają właściwości przeciwzapalne.  POChP jest związana ze zwiększoną apoptozą i upośledzoną fagocytozą w drogach oddechowych.  Za pomocą płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL) uzyskano makrofagi pęcherzykowe od 9 chorych z POChP i 10 zdrowych osób.  Makrofagi pęcherzykowe zostały oczyszczone, a następnie zdolność fagocytozy komórek nabłonkowych i neutrofili była mierzona przy pomocy cytometrii przepływowej w obecności azytromycyny (500 ng/ml) lub bez niej.  Zdolność fagocytarna makrofagów płucnych u chorych z POChP była zmniejszona w porównaniu z grupą kontrolną.  Inkubacja z azytromycyną makrofagów płucnych pochodzących od chorych z POChP poprawiała ich zdolności fagocytowania komórek nabłonka i neutrofili do wartości zbliżonych do tych obserwowanych w grupie kontrolnej.    
Komentarz edytora: Niskie dawki azytromycyny mogą służyć jako wspomagająca terapia POChP poprzez zwiększanie zdolności fagocytarnych makrofagów pęcherzykowych.  Hodge S, Hodge G, Brozyna H et al. Eur Resp J 2006; 28:486

4. Recepty o charakterze "poczekaj i zobacz" ograniczają użycie antybiotyków w ostrym zapaleniu ucha środkowego.    
Dwieście osiemdziesięcioro troje dzieci ze zdiagnozowanym w oddziale pomocy doraźnej zapaleniem ucha środkowego było w sposób losowy przydzielanych do grupy otrzymującej receptę o charakterze "poczekaj i zobacz" (do wypełnienia gdy objawy nie ulegną zmianie lub ulegną pogorszeniu w ciągu 48 godzin) lub do grupy otrzymującej standardową receptę na antybiotyk.  W celu oceny efektu przeprowadzano telefoniczne rozmowy 4-6, 11-14 i 30-40 dni po pierwszej wizycie.  Rodzice dzieci, które otrzymały receptę "poczekaj i zobacz" rzadziej realizowali receptę niż rodzice dzieci które otrzymały standardową receptę (13% vs 62%; p<0.001).  Nie było różnicy pomiędzy grupami w częstości występujących następnie gorączki, bólu ucha lub nieplanowanych wizyt lekarskich.      
Komentarz edytora: Baczna obserwacja zmniejsza zużycie antybiotyków w ostrym zapaleniu ucha środkowego.  Spiro DM, Tay K, Arnold DH et al. JAMA 2006; 296:1235

5. Przedłużone karmienie piersią związane jest ze zwiększonym ryzykiem atopowego zapalenia skóry.    
Do 20-letniego prospektywnego badania mającego na celu ocenę czy przedłuzone karmienie piersią (ponad 6 miesięcy) stanowi dodatkową ochronę przed rozwinięciem chorób atopowych włączono dwieście zdrowych noworodków. Zachęcano matki do karmienia piersią tak długo jak tylko możliwe.  Dzieci były badane i wykonywano u nich punktowe testy skórne w wieku lat 5, 11 i 20.  Wyłączne karmienie piersią przez okres 9 miesięcy i dłużej związane było z częstszym występowaniem atopowego zapalenia skóry w wieku lat 5 (p = 0.002).  
Komentarz edytora: Obecnie rekomenduje się karmienie piersią przez okres pierwszych 6 miesięcy; karmienie piersią przez okres dłuższy niż 9 miesięcy może sprzyjać rozwinięciu się atopowego zapalenia skóry.  Pesonen M et al. Clin Exp Allergy 2006; 36:1011

6. Samoreplikująca się szczepionka DNA kodująca Phl p5 zapobiega uczuleniu alergicznemu.   
Immunizacja szczepionkami alergenowego DNA dała obiecujące wyniki jako potencjalnie nowa opcja w immunoterapii.  Ograniczeniami tej terapii są obniżona odpowiedź immunologiczna u ludzi i stosunkowo wysokie stężenia szczepionki DNA wymagane do indukcji odpowiedzi immunologicznej.  Naukowcy zbadali na modelu mysim skuteczność zastosowania samoreplikującej się (replicon) szczepionki DNA w celu indukcji ochrony przeciwko uczuleniu na alergeny. Myszy zostały immunizowane śródskórnie przy użyciu replicon Phl p5 DNA lub konwencjonalnych szczepionek DNA po których wykonano uczulanie i donosową próbę prowokacyjną stosując Phl p5.  Poziomy IgG1, IgG2a i IgE były mierzone w surowicy, podczas gdy liczbę eozynofili i poziom cytokin mierzono w płynie BAL.  Sekcje płuc analizowano pod kątem obecności nacieków zapalnych, zwiększonej produkcji śluzu i zniszczenia nabłonka.  Szczepionka replicon DNA zastosowana w dawce 100- krotnie mniejszej niż konwencjonalna szczepionka DNA powodowała zmniejszoną ekspresję swoistego IgE, ekspresję cytokin o typie Th1, mniejszą liczbę eozynofili i obniżone markery zapalenia alergicznego.    
Komentarz edytora: Samoreplikujące szczepionki DNA mogą utorować drogę do stosowania szczepionek alergenowego DNA u ludzi.  Gabler M et al.  J Allergy Clin Immunol 2006; 118:734

7. Dowód na obecność superantygenu w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa.     
Superantygeny były uznawanym czynnikiem sprawczym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok poprzez oligoklonalną ekspansję komórek T z następującym zapaleniem błon śluzowych. Prospektywnie przebadano osiemnaście osób z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok oraz polipami zakwalifikowanymi do zabiegu operacyjnego.  Tkanki polipów nosa oraz próbki krwi były analizowane za pomocą cytometrii przepływowej w celu oceny częstości występowania 24 domen Vβ receptora komórki T (T cell receptor - TCR) związanych z odpowiedzią na superantygeny.  Każda z 18 osób wykazywała ekspansję limfocytów posiadających swoiste domeny Vβ TCR w tkankach polipów.  Średnia liczba klonów Vβ była większa w polipach w porównaniu z limfocytami krwi obwodowej wskazując na śluzówkę nosa jako źródło antygenu.
Komentarz edytora: Toksyny gronkowcowe mogą być kluczowe dla rozwoju przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok z polipami nosa.  Conley DB et al. Am J Rhinol 2006; 20:451.   

8. Pogrubienie błony podstawnej dróg oddechowych w astmie różni się od zmian obserwowanych we włóknieniu.
Pogrubienie błony podstawnej (reticular basement membrane - RBM) w drogach oddechowych chorych na astmę uważa się za konsekwencję włóknienia podnabłonkowego, które charakteryzuje nieodwracalne nagromadzenie w śródmiąższu kolagenu.  Nieprawidłowe pogrubienie RBM w astmie można obserwować już w 4 roku życia i może być maksymalnie pogrubiała do 6-16 roku życia u dzieci z ciężką astmą, aczkolwiek to zjawisko może być częściowo odwracalne.  Do badania włączono dorosłych z astmą (n=10), dzieci z astmą (w wieku 6-10 lat, n=10) i niemowlęta z astmą ( w wieku 0.3 - 2 lat, n=10) jak również wiekowo dopasowaną grupę osób bez astmy.  U wszystkich osób wykonano bronchoskopię z biopsją. Próbki oceniane były przy użyciu mikroskopu elektronowego.  Ocena histologiczna wykazała normalny stosunek włókien do macierzy oraz pokazała, iż włókna nie przypominają włókien śródmiązszowego kolagenu.  Te cechy były porównywalne w wiekowo dopasowanych grupach.       
Komentarz edytora: Przebudowa dróg oddechowych w astmie może wynikać z procesów innych niż te obserwowane we włóknieniu płuc.  Saglani S et al. Eur Resp J 2006; 28:505.     

9. Praca przeglądowa o infekcjach wirusowych i ekspresji chemokin w astmie.
Ten artykuł stanowi przegląd najnowszej literatury potwierdzającej rolę chemokin w promowaniu zapalenia dróg oddechowych podczas infekcji górnych dróg oddechowych.  Uważa się, iż u niektórych osób z astmą w zaostrzeniach bierze udział nadmierne zapalenie dróg oddechowych indukowane przez ekspresję chemokin indukowane przez infekcję wirusową.  Przedyskutowano profile chemokinowe oraz wirusy związane z powszechnie występującymi infekcjami.  
Komentarz edytora: Zapalenie spowodowane infekcjami wirusowymi często powoduje zaostrzenia astmy.  Schaller M et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118:295.

10. Praca przeglądowa o astmie indukowanej przez aspirynę.  
Jest to jasno napisana, zwięzła praca przeglądowa o indukowanych aspiryną chorobach układu oddechowego.  Przedyskutowano naturalną historię tej choroby, jej epidemiologię, patogenezę oraz protokoły odczulania.   
Komentarz edytora: Uczulenie na aspirynę powinno być rozważane w ocenie chorych na astmę ponieważ odczulanie stanowi skuteczną metodę kontrolowania tej choroby.  Culp JA, Borish L, Mozena JD. J Respir Dis 2006; 27(7):282.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Przypomnienie: Aplikacje o US GLORIA na 2007 rok są w dalszym ciągu akceptowane z regionalnych, stanowych i lokalnych towarzystw.

Zarząd WAO wizytuje region Azja-Pacyfik

Spotkanie Japońskiego Towarzystwa Alergologicznego, Tokjo, Japonia.
W spotkaniu jesiennym Japońskiego Towarzystwa Alergologicznego (JSA) w dniach 2-4 listopada 2006 uczestniczyli Prezydent WAO Michael Kaliner, Prezydent elekt WAO G Walter Canonica oraz Członek Zarządu WAO Lanny Rosenwasser.  Dyskutowali z liderami JSA o przyszłej współpracy jak również skorzystali z okazji spotkania miejscowych sponsorów kongresu WAO w 2007 roku w Bangkoku, Tajlandia. Doceniono gościnność JSA za którą WAO chciałoby podziękować.

Wspólne sympozjum WAO i KAAACI, Seul, Korea.
Zarząd WAO spotkał się w Seulu, Korea, 3 listopada 2006.  Te spotkanie zostało zorganizowane aby współuczestniczyć w sympozjum Koreańskiej Akademii Astmy, Alergii i Immunologii Klinicznej (KAAACI), Połączonego Kongresu WAO 2006 i 9 Sympozjum Alergologicznego Zachodniego Pacyfiku w Seulu, 3-5 listopada 2006.  Członkowie zarządu WAO uczestniczyli we wspaniałym programie naukowym, który pokazał obecne badania naukowe w Korei i sąsiadujących krajach Azji i Regionu Pacyfiku.  Specjalne wykłady były prezentowane przez prezydenta WAO Michael Kaliner, który mówił o globalnym postępowaniu w zapaleniu błony sluzowej nosa, zatok i astmie, oraz przez członka zarządu WAO Jean Bousquet, który przedstawił program Światowej Organizacji Zdrowia Światowego Współdziałania w Walce z Przewlekłymi Chorobami Układu Oddechowego, w którego fundowaniu bierze udział WAO.  Do kluczowych wykładów prezentowanych przez ekspertów koreańskich zaliczał się wykład o Infekcjach Wirusowych i Astmie prezentowany przez Joon Sung Le.  Specjalny wykład You-Young Kim omawiał Praktyczne Stosowanie Programu Łatwego Postępowania w Astmie. Ten Kongres umożliwił przedstawienie miejscowym alergologom informacji o planach Kongresu WAO w Bangkoku.  WAO chciałoby wyrazić gorące podziękowania KAAACI i Organizacji Alergologicznej Zachodniego Pacyfiku za gościnność i współpracę.      


Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO   


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych

"Immunogenomics and Human Disease"
Edytor: Andras Falus

ISBN#: ISBN: 0-470-03324

Cena: 180.00 USD
Dostepne z: Wiley

Recenzent: Gary Hellermann, PhD
University of South Florida College of Medicine, Tampa, FL, USA

Opis:
Jest to zbiór 23 artykułów napisanych przez międzynarodową grupę autorów skupiających się na zastosowaniu bioinformatyki w badaniu chorób u ludzi.  W skład tego zbioru wchodzą dyskusje i przykłady zastosowania nowych technologii w badaniu patologii chorób immunologicznych takich jak astma, toczeń, zapalenie stawów oraz roli układu immunologicznego w biologii nowotworów.

Cel:
Edytor odnosi się do specyficznych dziedzin bioinformatyki jako immunogenomiki, a zastosowanie nowych metod laboratoryjnych i technologii komputerowej do badania w jaki sposób różnorodności w ludzkim genomie wpływają na choroby układu odpornościowego.  Zastosowanie informacji dotyczących indywidualnych sekwencji ludzkiego DNA do badania chorób, projektowania nowych leków i indywidualnego dostosowywania leczenia jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach.  Szerokość i głębokość zagadnienia stanowi zniechęcające zadanie dla każdego edytora mającego nadzieję stworzenia użytecznego dzieła, ale tej kolekcji udało się przedstawić zagadnienie w wystarczających detalach i różnorodności aby sprostać tym nadziejom.   

Czytelnik:
Aczkolwiek książka ta pierwotnie była adresowana do naukowców, inni tacy jak klinicyści, studenci i ci zaangażowani w odkrywanie nowych leków także skorzystają z przeczytania tej kolekcji artykułów.  Dr Falus jest profesorem i kierownikiem Departamentu Genetyki, Komórki i Immunobiologii na Uniwersytecie Sommelweis w Budapeszcie na Wegrzech. Jest on członkiem Węgierskiej Akademii Nauk i autorem ponad 250 prac naukowych.    

Cechy szczególne:
Jesteśmy wciąż w środku rewolucji genomowej powstającej z zsekwencjonowania ludzkiego genomu a zrozumienie tego ogromu danych na poziomie białek i szlaków metabolicznych jest następnym wielkim wyzwaniem.  Immunogenomika, analiza wariacji genomu w odniesieniu do swoistych odpowiedzi układu immunologicznego, stanowi punkt skupiający tę kolekcję artykułów napisanych przez światowej sławy immunologów i bioinformatyków.  Tak jak to przedstawił jeden z autorów, "Genom mówi nam co mogłoby się wydarzyć, transkryptom mówi co może się wydarzyć, a proteom mówi co się wydarza." Otrzymanie sekwencji genów jest jedynie pierwszym krokiem w złożonym, wielostopniowym procesie który jest przedstawiany w tej książce poprzez szczegółowe opisy, przykłady i ilustracje.       

Ocena:
Ta książka jest nie tylko uaktualnioną pracą przeglądową, ale zawiera praktyczne informacje dotyczące identyfikacji polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, zastosowanie systemów "arrays" do analizy genomu, zastosowania ludzkich monocytów i komórek dendrytycznych jako systemów modelowych, identyfikowanie markerów diagnostycznych i wiele innych.  Ta użyteczność wypływa także z prób poszczególnych autorów zdefiniowania terminów, pojęć i metod stosowanych w bioinformatyce.  Standaryzacja języka stosowanego w tej złożonej dziedzinie powinna znacznie ułatwić komunikację.  Posuwając się od ogólnych do bardziej szczegółowych, ta książka dostarcza wszechstronnych, przekrojowych współczesnych wiadomości dotyczących szybko zmieniającej się dziedziny genomiki oraz jak przekłada się na układ odpornościowy.     

 

Przegląd książek alergologicznych

"The Immune Response: Basic and Clinical Principles".
Autorzy: Tak W Mak i Mary E Saunders

ISBN-13: 978-0-12-088451-3
ISBN-10: 0-12-088451-8

Cena: 139.95 USD
Dostępne z: Elsevier

Recenzent: Sam Mehr MBBS, BMedSci
The Children's Hospital at Westmead, Westmead, NSW, Australia

 

Opis:
Większość osób studiujących lub pracujących w dziedzinie immunologii zna podręczniki Roitt, Abbas lub Janeway.  Poza tymi podręcznikami niewiele jest innych książek, które są w stanie dostarczyć wyczerpujący przegląd podstawowej i klinicznej immunologii.  Ten podręcznik jest ważną pozycją dostarczającą czytelnikowi jasny, kompletny i zwięzły przegląd układu immunologicznego w zdrowiu i chorobie.    

 

Cel:
Ta książka jest podzielona na dwie części, Podstawowa Immunologia (Część I) i Immunologia Kliniczna (Część II).  Celem jest wprowadzenie czytelnika  w podstawowe pojęcia immunologii przed sięgnięciem w głąb bardziej zaawansowanych zagadnień.  Uszeregowanie tych tematów pozwala czytelnikowi zrozumieć jak zaburzenia podstawowych mechanizmów może prowadzić do chorób manifestujących się klinicznie.  

Czytelnik:
Książka przeznaczona jest dla szerokiego spektrum czytelników w tym studentów, studentów podyplomowych i immunologów klinicznych i laboratoryjnych.    

Cechy szczególne:
Ci autorzy napisali wszystkie rozdziały, które poddali recenzji specjalistów w danej dziedzinie.  Każdy rozdział zaczyna się tabelą treści zarysowując materiał przedstawiony w rozdziale.  Uwagi historyczne są często wzmiankowane na początku każdego rozdziału, pozwalając czytelnikowi zrozumieć jak różne immunologiczne pomysły były wprowadzane w życie i jak zmieniały się w miarę upływu czasu.  Tekst jest klarowny i zwięzły i w połączeniu ze wspaniałymi ilustracjami i tabelami tworzy łatwą do czytania całość.  Autorzy na końcu każdego rozdziału ukierunkowują czytelnika, który potrzebuje bardziej szczegółowych danych do innych sugerowanych pozycji literaturowych.

Ocena:
Jest to wartościowa książka dla każdego weterana immunologa lub studenta immunologii.  Główną atrakcją jest zdolność autorów do przetwarzania złożonych pojęć na jasne wyjaśnienia i klarowne ilustracje.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.