MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO Literature Reviews – January 2011

PRZEGLĄD CZASOPISM MEDYCZNYCH

 

Juan Carlos Ivancevich, MD, Główny Edytor WAO Web we współpracy z Phil Lieberman, MD, Edytorem Przeglądu WAO, dokonali przeglądu artykułów opublikowanych w czasopismach dla praktykujących alergologów. Przeczytaj opinie o trzech najlepszych, a dostęp do pozostałych znajduje się tutaj : http://www.worldallergy.org/journal_reviews/0111.php.

Aby przeczytać poprzednie tłumaczenia odwiedź: http://www.worldallergy.org/reviews.php.

 

1. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa jako czynnik predykcyjny świszczącego oddechu u dzieci w wieku szkolnym.

W celu stwierdzenia, czy zapalenie błony śluzowej nosa we wczesnym okresie życia jest czynnikiem predykcyjnym wystąpienia świszczącego oddechu pomiędzy 5 a 13 rokiem życia, przebadano 1314 dzieci, które brały udział w badaniu ĄGerman Multicentre Allergy Study”. Wszystkie dzieci były monitorowane od urodzenia, a ich rodzice wypełnili kwestionariusze oceniające objawy ze strony dróg oddechowych oraz inne aspekty ich zdrowia. Poziomy IgE były oceniane co roku, a nadreaktywność oskrzeli oceniono w wieku lat 7. Stwierdzono, iż największa częstość zapalenia błony śluzowej nosa występowała w 3 roku życia, wynosiła 9.2% i wahała się od 2.5% do 7.7% w innych latach. Do 13 roku życia skumulowana częstość występowania zapalenia błony śluzowej nosa wynosiła 47.8%. Częstość występowania świszczącego oddechu była największa na koniec drugiego roku życia wynosząc 19.8% i zmniejszyła się do mniej niż 7% w następnych latach. Skumulowana częstość występowania świszczącego oddechu do 13 roku życia wynosiła 40.5%. Biorąc poprawkę na atopię rodziców, płeć, palenie papierosów przez rodziców i liczbę rodzeństwa stwierdzono, iż dzieci które chorowały na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa przed 5 rokiem życia miały 3.82 razy większe ryzyko wystąpienia świszczącego oddechu pomiędzy 5 a 13 rokiem życia. Rzeczywiście, 41.5% dzieci, u których wystąpił świszczący oddech miały zdiagnozowane zapalenie błony śluzowej nosa. Powiązanie pomiędzy alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i świszczącym oddechem nie zależało od typu ani ciężkości uczulenia. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa w wieku przedszkolnym jest czynnikiem ryzyka wystąpienia świszczącego oddechu w wieku późniejszym. Dzieci przedszkolne chore na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa mogą odnieść korzyść z wczesnej oceny uczulenia na alergeny.

Komentarz edytora: Ta analiza sugeruje, iż dzieci przedszkolnych, u których pierwszą manifestacją jest alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa mają zwiększone ryzyko wystąpienia świszczącego oddechu w wieku późniejszym.

Rochat MK, Illi S, Ege MJ et al. Allergic rhinitis as a predictor for wheezing onset in school-aged children. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2010; 126(6): 1170-1175.

Abstract (http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2810%2901417-X/abstract)

 

2. Wieloobjawowa astma i blokady nosa, nadmierny wyciek z nosa i objawy przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok.

Celem tego badania była ocena, czy wieloobjawowa astma jest powiązana z objawami ciężkiej astmy i zbadanie powiązań pomiędzy wieloobjawową astmą i różnymi objawami alergicznego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok. To badanie analizowało dane dotyczące objawów astmy, zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok z 2008 West Sweden Asthma Study, które jest badaniem epidemiologicznym stosującym kwestionariusze OLIN i GA2LEN. Aby uznać astmę jako wieloobjawową chory musiał spełniać następujące kryteria: chorować na astmę zdiagnozowaną przez lekarza, przyjmować leki przeciwastmatyczne, podawać ataki duszności i świszczącego oddechu oraz co najmniej jeden z następujących: świszczący oddech, duszność, duszność wysiłkową, duszność w trakcie ekspozycji na zimno i na wysiłek w zimnym otoczeniu. Na użytek tego badania wszyscy chorzy z rozpoznana przez lekarza astmą, ale nie spełniający kryteriów astmy wieloobjawowej byli nazwani chorymi na astmę skąpoobjawową. Astma wieloobjawowa występowała uu 2.1% populacji ogólnej. Chorzy na astmę wieloobjawową mieli dwukrotnie większą szansę wystąpienia objawów nocnych w porównaniu do chorych na astmę skąpoobjawową. Częstość występowania zapalenia błony śluzowej nosa było takie same w obu grupach, ale blokady nosa i nadmierny wyciek z nosa były znamiennie częstsze u chorych na astmę wieloobjawową w porównaniu do chorych na astmę skąpoobjawową. Występowanie jakiegokolwiek z czterech objawów przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok znamiennie zwiększało ryzyko wystąpienia astmy wieloobjawowej w porównaniu ze skąpoobjawową. Epidemiologicznie zidentyfikowana grupa osób z wieloma objawami astmy zawierała większy odsetek chorych z objawami astmy ciężkiej. Stopień nasilenia zapalenia błony śluzowej nosa określony jako obecność objawów blokady nosa lub nadmiernego wycieku z nosa, jak również obecność jakiegokolwiek z kilku objawów przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok znamiennie zwiększał ryzyko występowania astmy wieloobjawowej.

Komentarz edytora: Astma wieloobjawowa najprawdopodobniej określa populację astmy o cięższym przebiegu.

Lotvall J,   Ekerljung L and Lundback B. Multi-symptom asthma is closely related to nasal blockage, rhinorrhea and symptoms of chronic rhinosinusitis - evidence from the West Sweden Asthma Study. Respiratory Research 2010; 11(1): 164

Full text, open access (http://respiratory-research.com/content/pdf/1465-9921-11-163.pdf)

 

3. Zwiększone spożywanie owoców jest powiązane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia objawów astmy I uczulenia na alergeny wziewne.

W celu oceny długotrwałej ekspozycji na określoną dietę oraz różnice w efekcie przyzwyczajeń dietetycznych we wcześniejszym i późniejszym wieku, autorzy przebadali dane 4146 dzieci, które obserwowano od urodzenia do 8 roku życia jako część badania PIAMA (the Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy study). Powiązania pomiędzy spożyciem owoców, warzyw, ciemnego chleba, ryb, mleka, masła i margaryny we wczesnym (2-3 lata) i późniejszym (7-8 lat) dzieciństwie, jak również długotrwale spożycie porównano z występowaniem objawów astmy i atopii w wieku lat 8. Pełne dane z okresu 2 do 8 lat życia dla co najmniej jednej z badanych grup pożywienia otrzymano u 2870 dzieci. Objawy astmy (świszczący oddech, duszność lub stosowanie wziewnych kortykosteroidów) stwierdzono u 13% dzieci, podczas gdy u 32.1% stwierdzono uczulenie na alergeny wziewne w wieku 8 lat. Po uwzględnieniu poprawki na potencjalne czynniki zakłócające takie jak atopia rodziców, palenie papierosów przez matkę, karmienie piersią, waga urodzeniowa stwierdzono, iż długotrwałe spożywanie świeżych owoców korelowało odwrotnie z objawami astmy i uczuleniem na alergeny wziewne, a każdy jeden dzień spożywania owoców na tydzień był związany z 10% redukcją ryzyka astmy i uczulenia. Podobnie każdy jeden dzień spożywania owoców na tydzień w wieku 2-3 lat był związany z 7% redukcją objawów astmy. Jednakże spożywanie owoców w wieku lat 7-8 nie było powiązane z obajwami astmy lub uczuleniem na alergeny wziewne. Nie stwierdzono powiązania pomiędzy spożywaniem któregokolwiek z pozostałych pokarmów a ryzykiem wystąpienia astma lub atopii. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż wyniki tego badania wskazują na brak spójnego efektu zwiększonej wczesnej, późnej i długotrwałej konsumpcji pewnych pokarmów lub grup pokarmów, za wyjątkiem owoców, na ryzyko wystąpienia astmy i atopii w wieku lat 8.

Komentarz edytora: Przyszłe prospektywne badania powinny uwzględnić bardziej szczegółowe dane o spożywany ch pokarmach w celu lepszej oceny ich wpływu na astme I uczulenie na alergeny wziewne.

Willers SM, Wijga AH, Brunekreef B et al. Childhood diet and asthma and atopy at 8 years of age: the PIAMA birth cohort study. European Respiratory Journal November 25, 2010 [Published online before print. doi: 10.1183/09031936.00106109]

Abstract (http://erj.ersjournals.com/content/early/2010/11/25/09031936.00106109.abstract)

 

Reviews of medical books can be accessed on the Reviews and News section of the website.

(http://www.worldallergy.org/reviews.php)