MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

WAO Literature Reviews – February 2011

PRZEGLĄD CZASOPISM MEDYCZNYCH

 

Juan Carlos Ivancevich, MD, Naczelny Redaktor WAO Web Editor-in-Chief, we współpracy z Redaktorem Przeglądu Czasopism WAO Phil Lieberman, MD, dokonuje tych przeglądów artykułów z czasopism medycznych dla praktykujących alergologów. Przeczytaj najlepsze trzy , a poniżej znajduje się link do pozostałych: http://www.worldallergy.org/journal_reviews/0211.php.

Aby przeczytac poprzednie tłumaczenia odwiedź: http://www.worldallergy.org/reviews.php.

 

1. Fenotypy zapalne zaostrzeń astmy u dorosłych i dzieci.

W celu oceny fenotypów zapalnych stabilnej astmy u doroslych, stabilnej astmy u dzieci oraz zaostrzeń astmy oraz sprawdzenia czy infekcja Chlamydophila pneumoniae jest możliwym czynnikiem etiologicznym nieeozynofilowej astmy, przebadano 51 dorosłych z astmą stabilna (n=29) oraz w trakcie zaostrzenia (n=22) oraz 77 dzieci ze stabilną astma (n=49) i astmą w okresie zaostrzenia (n=28). Próbki plwociny były zbierane od wszystkich uczestników i oceniono obecność komórek zapalnych oraz DNA C. pneumoniae. Chorzy z odsetkiem eozynofili większym niż 3% zostali sklasyfikowani jako astma eozynofilowa, a ci z odsetkiem neutrofili większym niż 61%, a eozynofili mniejszym niż 3% jako astma neutrofilowa. Chorzy z odsetkiem neutrofili powyżej 61% i eozynofili ponad 3% zostali sklasyfikowani jako astma mieszana granulocytowa, a ci z odsetkiem granulocytów mniejszym niż 61% i eozynofili mniejszym niż 3% sklasyfikowano jako astma ubogogranulocytarna. Stwierdzono, że astma eozynofilowa była najczęstszym fenotypem u dzieci z zaostrzeniem astmy (50.0%), następna co do częstości była astma mieszana granulocytowa (37.5%), i neutrofilowa oraz ubogogranulocytarna (obie po 7.1%). U dorosłych z zaostrzeniem astmy najczęstszym był fenotyp neutrofilowy (81.8%) a następnym mieszany granulocytarny (18.2%). Ani fenotypu eozynofilowego ani ubogogranulocytarnego nie stwierdzono u dorosłych z zaostrzeniem astmy. Najczęstszym fenotypem astmy stabilnej u dorosłych była astma ubogogranulocytarna (51.7%), a pozostałe fenotypy neutrofilowa (27.6%), eozynofilowa (17.2%) i mieszana garnulocytarna (3.5%) występowały rzadziej. Postać ubogogranulocytarna była także najczęściej spotykana u dzieci ze stabilną astmą (49%), a następne co do częstości to eozynofilowa (28.6%), neutrofilowa (20.4%) i mieszana granulocytarna (2%). DNA C.pneumoniae zostało wykryte tylko w próbce plwociny pochodzącej od jednego dziecka z zaostrzeniem astmy. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż osoby dorosłe i dzieci różnią się fenotypem astmy, a zapalenie eozynofilowe jest częstsze u dzieci ze stabilną astmą i astmą w okresie zaostrzenia, podczas gdy w trakcie zaostrzeń u dorosłych dominuje zapalenie neutrofilowe. Nieeozynofilowy charakter zapalenia nie może być wyjaśniony obecnością infekcji C.pneumoniae.

Komentarz edytora: To asutralijskie badanie pokazuje, że fenotypy astmy różnią się u dzied=ci i u dorosłych w fazie stabilnej i w okresach zaostrzenia i rzadko mogą być spowodowane przez C. pneumoniae.

Wang F, He XY, Baines KJ et al. Different inflammatory phenotypes in adults and children with acute asthma. European Respiratory Journal 2011 [Published online before print, doi:> 10.1183/​09031936.00170110].

Abstract

 

2. Ryzyko zaostrzeń astmy można przewidzieć za pomocą prostego kwestionariusza.

W celu zbadania czy takie sposoby jak Kwestionariusz Kontroli Astmy (Asthma Control Questionnaire - ACQ), który ocenia adekwatność kontroli astmy przez ocenę objawów, ograniczenie aktywności fizycznej, stosowania dodatkowego leczenia i funkcji płuc może przewidzieć ryzyko zaostrzenia, autorzy przeanalizowali dane dotyczące 292 chorych z umiarkowaną-cięzka astmą atopową. Do badania włączono osoby w wieku 18-65 lat (średnia 41), którzy brali udział w 12-tygodniowym badaniu antagonisty receptora IL-4 a. Uczestnicy wypełniali ACQ przed rozpoczęciem i co 2 tygodnie przez 16 tygodni od rozpoczęcia leczenia. W kwestionariuszu ACQ chorzy byli proszeni o przypomnienie objawów z poprzedniego tygodnia i odpowiedzieć na sześć pytań dotyczących przebudzeń w nocy, objawów po obudzeniu się, ograniczenia aktywności fizycznej, duszności, świszczącego oddechu i stosowania leków na żądanie w skali od zera ( brak dolegliwości) do sześciu (maksymalne dolegliwości). Funkcja płuc została także oceniona na podobnej skali. Średnia punktacja objawów została wyliczona z tych siedmiu pozycji dając wynik od zera (całkowita kontrola) do sześciu (ciężko nie kontrolowane). W sumie 31 chorych miało jedno zaostrzenie w trakcie badania. Po uwzględnieniu poprawki na wiek, rasę, płeć i wzrost stwierdzono, że zwiększenie o jeden punkt uśrednionego ACQ związane było z współczynnikiem ryzyka 1.5 wystąpienia zaostrzenia w ciągu następnych 2 tygodnie. Analiza poszczególnych komponentów ACQ wykazała podobne ale mniej wyrażone trendy predykcyjne, a współczynniki ryzyka wahały się od 1.1 do 1.3 na wzrost o każdy punkt poszczególnych komponent. Wyjściowy wynik uśrednionego ACQ nie był związany z całościowym ryzykiem zaostrzeń podczas 12-tygodniowego badania. Znamienną korelację wykazano pomiędzy pomiarami wyników uśrednionego ACQ w czasie a ryzykiem przyszłego zaostrzenia astmy. Wyniki uśrednionych pomiarów ACQ były lepsze niż pojedyncze komponenty ACQ. Te wyniki potwierdzają użyteczność mierzenia uśrednionych wyników ACQ

Badaniach klinicznych jak również w praktyce klinicznej.

Komentarz edytora: Wynik uśrednionego ACQ pozwala przewidzieć u chorych na astmę ryzyko zaostrzeń w okresie następnych 2 tygodni chorego.

Meltzer EO, Busse WW, Wenzel SE et al. Use of the Asthma Control Questionnaire to predict future risk of asthma exacerbation. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 127: 167–172, 2011.

Abstract

 

3. Choroby alergiczne a ryzyko zakrzepicy.

Poprzednie badania wykzały, iż układ krzepnięcia może być aktywowany w drogach oddechowych u chorych na astmę alergiczną i alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, i że aktywacja płytek może także odgrywać rolę w zapaleniu alergicznym. W tym badaniu porównano częstość występowania alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy alergicznej i atopowego zapalenia skóry u 129 chorych (w wieku 20-45 lat) z zakrzepicą żylną (venous thromboembolism – VTE) w porównaniu z porównywalnymi co do wieku, płci i palenia papierosów 144 osobami bez VTE. Całkowita częstość chorób atopowych było znamiennie większe u chorych z VTE (38%) w porównaniu z grupą kontrolną (22.9%). Częstość alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa było wyższe w grupie chorych w porównaniu z grupą kontrolną (30.2% vs 18.8%), podczas gdy częstość występowania astmy (5.4% vs 3.5%) i atopowego zapalenia skóry (2.3% vs 0.7%) nie różniły się znamiennie pomiędzy badanymi grupami. Chorzy z VTE i atopią mieli 32% wyższy poziom inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (PAI-1) i 21.4% dłuższy czas lizy skrzepu niż nieatopowi chorzy z VTE. Autorzy zwracają uwagę, iż mechanizmy leżące u podstaw powiązania pomiędzy chorobami atopowymi a VTE pozostają niejasne, ale sugerują, że spowodowane PAI-1 upośledzenie fibrynolizy mogłoby częściowo tłumaczyć zwiększoną częstość atopii wśród chorych z VTE. Wyciągnięto wnioski, iż te wstępne wyniki rzucają nowe światło na złożone powiązania pomiędzy zapaleniem alergicznym/chorobami atopowymi a krzepnięciem krwi.

Komentarz edytora: Chorzy z VTE mają prawie dwukrotnie większą szansę posiadać chorobę atopową taką jak alergiczne zapalenie błonyśłuzowej nosa w porównaniu z osobami bez zakrzepicy.

Undas A, Cieśla-Dul M, Drążkiewicz T et al. Association between atopic diseases and venous thromboembolism: a case-control study in patients aged 45 years or less. >Journal of Thrombosis and Haemostasis 2011 [Published online before print. doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04198.x]

Abstract