MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Marzec 2012

Artykuły są selekcjonowane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Fenotypy eozynofilowe i nie-eozynofilowe plwociny u dzieci chorych na astmę.

Fleming L, Tsartsali L, Wilson N, Regamey N, Bush A. Sputum inflammatory phenotypes are not stable in children with asthma. Thorax 2012; published online before print, 29 February. (doi.10.1136/thoraxjnl-2011-201064)

Abstract

Komentarz edytora: Jest to pierwsze badanie oceniające w czasie fenotyp zapalny plwociny u dzieci chorych na astmę stosując zaakceptowane definicje astmy eozynofilowej i nie-eozynofilowej.

 

2. Międzynarodowy Konsensus (ICON) dotyczący alergii pokarmowej.

Burks W, Tang M, Sicherer S, Muraro A, Eigenmann PA et al. ICON: Food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; article in press, published online before print, 24 February (doi.10.1016/j.jaci.2012.02.001).

Free full text

Komentarz edytora: Towarzystwa AAAAI, ACAAI, EAACI i WAO zebrały się razem aby zwiększyć przepływ informacji dotyczącej alergii i astmy w skali całego świata. W ramach tej współpracy określanej jako the International Collaboration in Asthma, Allergy and Immunology (iCAALL) powstał pierwszy z serii konsensusów document nazwany raportem ICON stworzony aby służyć jako ważne źródło informacji dla lekarzy zajmujących się alergią pokarmową.

 

3. Projekt FAST (Food Allergy Specific Immunotherapy).

Zuidmeer-Jongejan L, Fernandez-Rivas M, Poulsen LK, Neubauer A, Asturias J et al. FAST: Towards safe and effective subcutaneous immunotherapy of persistent life-threatening food allergies. Clinical and Translational Allergy 2012; 2(5) (doi.10.1186/2045-7022-2-5)

Provisional abstract
Provisional full text PDF

Komentarz edytora: Projekt FAST ma na celu opracowanie bezpiecznych i skutecznych sposobów leczenia alergii pokarmowych skupiając się na częstych, utrzymujących się ciężkich postaciach alergii na ryby i brzoskwinie. Bada możliwości wprowadzenia nowych terapii w leczeniu alergii pokarmowych poprzez połączenie zasad konwencjonalnej alergenowi-swoistej immunoterapii z biotechnologią (hipoalergiczne alergeny rekombinowane). 

 

4. Powiązanie pomiędzy wzrastającymi poziomami pyłku traw w powietrzu atmosferycznym a zgłoszeniami dzieci na Oddział Pomocy Doraźnej z powodu astmy.

Erbas B, Akram M, Dharmage SC, Tham R, Dennekamp M et al. The role of seasonal grass pollen on childhood asthma emergency department presentations. Clinical & Experimental Allergy 2012; accepted article, published online before print 8 March. (doi.10.1111/j.1365-2222.2012.03995.x)

Abstract

Kometarz edytora: Poziomy pyłków dużo niższe niż poziom 50 ziaren/m3, który jest obecnie przyjmowany jako punkt progowy powyżej którego chorzy na astmę powinni unikać niekoniecznych aktywności na świeżym powietrzu i/lub przyjmować dodatkowe leki przeciw-astmatyczne, mogą brać udział w wywoływaniu objawów astmy.

 

5. Zastosowanie urządzeń elektronicznych w celu ułątwienia oceny astmy podczas wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu.

Lim KG, Rank MA, Cabanela RL, Furst JW, Rohrer JE et al. The asthma ePrompt: A novel electronic solution for chronic disease management. Journal of Asthma 2012; 49(2): 213-218.

Abstract

Komentarz edytora: Wprowadzenie specjalnych urządzeń elektronicznych zwiększyło częstość oceny astmy podczas wizyt ambulatoryjnych związanych i nie związanych bezpośrednio z astmą.  W przyszłości ważne będzie aby ocenić czy ten proces poprawi ocenę kontroli astmy, prawidłowe przyjmowanie leków, zmniejszy częstość zaostrzeń i doprowadzi do lepszych wyników leczenia. 

 

6. Mechanizmy rozwoju alergii (Mechanisms of the Development of Allergy - MeDALL), project Siódmego Ramowego Programu Unii Europejskiej ma na celu stworzenie nowej wiedzy dotyczącej mechanizmów powstawania alergii.

Antó JM, Pinart M, Akdis M, Auffray C, Bachert C et al. Understanding the complexity of IgE-related phenotypes from childhood to young adulthood: A Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL) Seminar. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; in press, published online before print, 5 March. (doi.10.1016/j.jaci.2012.01.047)

Abstract

Komentarz edytora: Ten artykuł streszcza wyniki seminarium zaprojektowanego na przegląd nowych podejść do badania skomplikowanych fenotypów alergicznych i dostarczenie syntetycznej oceny badań naukowych dotyczących IgE-zależnych chorób.

 

7. Cechy kliniczne i postępowanie w nadwrażliwości na mięso ssaków powodowane przez przeciwciała IgE.

Saleh H, Embry S, Nauli A, Atyia S, Krishnaswamy G. Anaphylactic reactions to oligosaccharides in red meat: a syndrome in evolution. Clinical and Molecular Allergy 2012; 10(5). (doi.10.1186/1476-7961-10-5)

Provisional abstract
Provisional PDF

Komentarz edytora: Autorzy dokonali przeglądu przypadków opóźnionej, zależnej od IgE reakcji na galaktozo-alfa 1,3-galaktozę (alfa-gal), ologosacharyd znajdujący się u ssaków ale nie u człowieka i oryginalnie wykryte jako alergen powodujący reakcje anafilaktyczne po ekspozycji na cetuximab. Reakcje na alfa-gal mają tendencje do występowania kilka godzin po ekspozycji na antygen i zwykle mają miejsce po spożyciu czerwonego mięsa. Testy skórne z powszechnie dostępnymi alergenami wypadają negatywnie. Takie przypadki poprzednio były podawane jako idiopatyczne.

 

8. Ocena odporności komórkowej u chorych na astmę przyjmujących przewlekle wysokie dawki wziewnych kortykosteroidów i nie przyjmujących tych leków.

Lee C, Klaustermeyer WB. Effect of high dose inhaled corticosteroids on cell mediated immunity in patients with asthma. Allergologia et Immunopathologia 2012; 40(2): 100-103.

Abstract

Komentarz edytora: Chorzy na astmę leczeni wysokimi dawkami wziewnych kortykosteroidów przez co najmniej 6 miesięcy nie wykazywali zmniejszonej odporności komórkowej w porównaniu z chorymi na astmę przyjmującymi jedynie doraźnie salbutamol. Jednakże stwierdzono wysoki rozrzut wyników co przy małej liczbie chorych wskazuje na potrzebę potwierdzenia tych obserwacji w dalszych badaniach.

 

9. Porównanie zbierania wywiadu w kierunku alergii lekowych przez inetrnistów i alergologów oraz efekt zastosowania prostej ankiety na poprawność diagnozy alergii lekowej.

Confino-Cohen R, Leader A, Klein N, Pereg D, Khoury S et al. Drug allergy in hospitalized patients: The contribution of allergy consultation and a structured questionnaire. International Archives of Allergy and Immunology 2012; 158(3): 307-312. (doi.10.1159/000332147)

Abstract

Komentarz edytora: To badanie pokazało znaczące różnice pomiędzy rutynowymi opisami w kartach medycznych i dogłębnie zebranym wywiadem alergologicznym oraz pokazuje, że konsultacja alergologiczna lub zastosowanie prostego kwestionariusza może przynieść korzyść w poprawnej diagnostyce alergii lekowych.

 

10. Szczepienie przeciwko grypie u dzieci uczulonych na białko jaja kurzego.

Upton JEM, Hummel DB, Kasprzak A, Atkinson AR. No systemic reactions to influenza vaccination in egg-sensitized tertiary-care pediatric patients.Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2012; 8(2). (doi.10.1186/1710-1492-8-2)

Provisional Abstract
Provisional PDF

Komentarz edytora: Autorzy wyciągnęli wniosek, iż większość pediatrycznych chorych uczulonych na białko jaja kurzego może być szczepionych szczepionkami przeciwko grypie o niskiej zawartości owoalbuminy bez uprzednich testów.  Testy skórne ze szczepionką, jeżeli w ogóle użyteczne, powinny być zarezerwowane na specjalne okoliczności.  

 

11. Nauka płynąca z programu SARP (Severe Asthma Research Program).

Jarjour NN, Erzurum SC, Bleecker ER, Calhoun WJ, Castro M et al. Severe asthma. Lessons learned from the National Heart, Lung, and Blood Institute Severe Asthma Research Program. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 185(4): 356-362. Published online before print, 15 February (doi.10.1164/rccm.201107-1317PP)

Abstract

Komentarz edytora: Wyniki programu SARP dotyczą największej I najbardziej szczegółowo schrakteryzowanej dotychczas kohorty chorych na ciężką postać astmy.  Badacze poszerzyli naszą wiedzę o astmie, a w szczególności o astmie ciężkiej. 

 

12. Które z parametrów astmy powinny być oceniane w wystandaryzowanej metodologii stosowanej w przyszłych badaniach klinicznych?

Busse WW, Morgan WJ, Taggart V, Togias A et al. Standardizing asthma outcomes in clinical research: Report of the Asthma Outcomes Workshop.Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 129(3)Supplement: S1-S8.

Full Text

Komentarz edytora: Wspaniały suplement JACI podsumowujący rozważania zebrania roboczego poświęconego ocenie i standaryzowaniu parametrów stosowanych w badaniach klinicznych. Zalicz się do nich biomarkery, zsumowany wynik kontroli astmy, zaostrzenia, koszty i użycie zasobów ochrony zdrowia, fizjologia układu oddechowego, jakość życia, objawy i mediatory.

 

13. Poprawiona klasyfikacja astmy ciężkiej u dzieci.

Fitzpatrick AM, Baena-Cagnani CE, Bacharier LB. Severe asthma in childhood: recent advances in phenotyping and pathogenesis. Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology 2012; 12(2): 193-201. (doi.10/1097/ACI.0b013e32835090ac)

Abstract

Komentarz edytora: Współczesne wytyczne leczenia astmy zakładają, iż astma jest ujednoliconym zaburzeniem o wspólnym podłożu zapalnym, ale rozwój badań endotypów astmy najprawdopodobniej zweryfikuje ten paradygmat w następnej dekadzie.

 

14. Uogólnienie podejścia jednolitej definicji astmy ciężkiej na przewlekłe choroby alergiczne i współistniejące (zapalenie błony śłuzowej nosa, przewlekłe zapalenie zatok, przewlekła pokrzywka i atopowe zapalenie skóry).

Bousquet J, Anto JM, Demoly P, Schünemann JH, Togias A et al., in collaboration with the WHO Collaborating Center for Asthma and Rhinitis. Severe Chronic Allergic (and Related) Diseases: A Uniform Approach - A MeDALL - GA2LEN - ARIA Position Paper. International Archives of Allergy and Immunology 2012; 158(3): 216-231. Published online before print (doi.10.1159/000332924)

Abstract

Komentarz edytora: Jednolita definicja ciężkich chorób alergicznych pomoże w lepszym zrozumieniu alergicznych fenotypów.  Potrzebny jest  jednak proces walidacji tych proponowanych definicji ciężkich, przewlekłych chorób alergicznych w różnych populacjach i krajach o różnym poziomie życia, grupach wiekowych i fenotypach chorób.