MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Kwiecień 2012

Artykuły są selekcjonowane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Globalna ocena obciążenia z powodu astmy u dorosłych sugeruje, że astma w dalszym ciągu astma jest głównym problemem publicznym na całym świecie.  

To T, Stanojevic S, Moores G, Gershon AS, Bateman ED et al. Global asthma prevalence in adults: findings from the cross-sectional world health survey. BMC Public Health 2012; 12(204). doi: 10.1186/1471-2548-12-204

Provisional Abstract
Provisional PDF

Komentarz edytora: Światowy Przegląd Zdrowia (WHS) stworzony przez Światową Organizację Zdrowia dotyczył 178215 osób z 70 krajów w wieku 18-45 lat w latach 2002-2003.  Ogólna częstość zdiagnozowanej przez lekarza astmy, leczonej astmy i świszczącego oddechu u dorosłych wynosiła odpowiednio 4.3%, 4.5% i 8.6%, i różniła się nawet 21-krotnie w różnych krajach.  Największą częstość stwierdzono w bogatych krajach, ale również w krajach biednych była istotna.

 

2. Charakterystyka zapalenia błony śluzowej oskrzeli u chorych ze stabilną I dobrze kontrolowaną astmą.

Muńoz X, Sanchez-Vidaurre S, Roca O, Torres F, Morell F, Cruz MJ. Bronchial inflammation and hyper responsiveness in well-controlled asthma.Clinical & Experimental Allergy. 2012; doi: 10.1111/j.1365-2222.2012.04004.x; Accepted, unedited article; published online before print.

Abstract

Komentarz edytora: Najważniejszymi odkryciami w tym badaniu są: 1) utrzymujący się proces zapalny można zaobserwować nawet u chorych leczonych wziewnymi kortykosteroidami, którzy są w okresie gdy astma pozostaje kontrolowana, 2) nieoczekiwanie wysoki odsetek chorych z neutrofilowym zapaleniem i 3) obecność większego stopnia nadreaktywności oskrzeli u chorych z eozynofilowym w porównaniu z neutrofilowym zapaleniem. 

 

3. Większa ekspresja IL-32 w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok z polipami nosa.

Zuidmeer-Jongejan L, Fernandez-Rivas M, Poulsen LK, Neubauer A, Asturias J et al. FAST: Towards safe and effective subcutaneous immunotherapy of persistent life-threatening food allergies. Clinical and Translational Allergy 2012; 2(5) (doi.10.1186/2045-7022-2-5)

Provisional abstract
Provisional full text PDF

Komentarz edytora: Projekt FAST ma na celu ma na celu stworzenie bezpiecznego i skutecznego leczenia alergii pokarmowych dotyczących częstych, utrzymujących się i ciężkich alergii na ryby i brzoskwinie.  Bada on możliwości rozwoju nowych terapii w leczeniu alergii pokarmowych poprzez połączenie zasad tradycjonalnej alergenowo-swoistej immunoterapii z biotechnologią (hipoalergiczne alergeny rekombinowane).

 

4. Oparte na faktach algorytmy kaszlu w celu oceny czy przewlekły kaszel u dzieci jest zależny od wieku i całokształtu obrazu klinicznego.

Chang AB, Robertson CF, Van Asperen PP, Glasgow N, Mellis CM et al. A multi-centre study on chronic cough in children: burden and etiologies based on a standardized management pathway. Chest, 2012. doi: 10.1378/chest.11-2725; Published online before print 29 March 2012

Abstract

Komentarz edytora: Te duże wieloośrodkowe badanie, które używa swoisty dla dzieci oparty na faktach protokół ze zweryfikowanymi wynikami i a-priori definiuje ramy czasowe, odkrywa, iż niezależnie od etiologii i wieku obciążenie przewlekłym kaszlem jest wysokie. Częstość poszczególnych czynników etiologicznych jest zależna od całokształtu obrazu klinicznego i mniej od wieku.  

 

5. Praktyczna i tańsza alternatywa wobec redukcji ekspozycji na wewnątrzdomowe alergeny roztoczy kurzu domowego i zanieczyszczenia materiałami mikrobiologicznymi.

Wu FF-S, Wu M-W, Pierse N, Crane J, Siebers R. Daily vacuuming of mattresses significantly reduces house dust mite allergens, bacterial endotoxin, and fungal β-glucan. Journal of Asthma 2012; 49(2): 139-143. doi: 10.3109/02770903.2011.654023

Abstract

Komentarz edytora: Codzienne odkurzanie materaców znamiennie zmniejszało poziom alergenów roztoczy kurzu domowego, endotoksyny i b-glukanu dając uczulonym chorym opcję redukcji ich ekspozycji na zanieczyszczenia biologiczne.  W dodatku do innych metod unikania alergenów takich jak stosowanie pokrowców przeciwalergicznych i regularnego prania pościeli, odkurzanie mogłoby jeszcze bardziej zredukować ich ekspozycję.

 

6. Nowe czynniki niskocząsteczkowe powodujące astmę zawodową zgłaszane w latach 2000-2010.

Pralong JA, Cartier A, Vandenplas O, Labrecque M. Occupational asthma: New low-molecular-weight causal agents, 2000–2010. Journal of Allergy 2012; doi: 10.1155/2012/597306

Full Text

Komentarz edytora:  Przeszukiwanie bibliografii doprowadziło do zidentyfikowania 39 opisów przypadków przedstawiających 41 niskocząsteczkowych substancji powodujących astmę zawodową. Spośród tych 41 cząsteczek zidentyfikowano 12 nowych czynniki należących do kategorii leków, 11 do pyłu drzewnego, 4 do metali i 8 do chemikaliów.  Autorzy odkryli także 3 środki biobójcze, 2 grzybobójcze i bezwodnik soli zaklasyfikowane jako substancje różne. 

 

7. Praca przeglądowa o odporności wrodzonej w patogenezie ciężkiej astmy i mechanizmach oporności na glukokortykoidy.

Yang M, Kumar RK, Hansbro PM, Foster PS. Emerging roles of pulmonary macrophages in driving the development of severe asthma. Journal of Leukocyte Biology, 2012; 91(14): 557-569. doi: 10.1189/jlb.0711357

Abstract

Komentarz edytora: Wspaniała praca przeglądowa podkreślająca rolę makrofagów płucnych w patofizjologii astmy ciężkiej i oporności na kortykosteroidy. Omawia rolę fenotypu makrofagów, infekcji, IFN-γ, szlaków przekaźnikowych związanych z LPS, TNF-α, MIF i innych czynników związanych z makrofagami w tym zjawisku.

 

8. Charakterystyka objawów ocznych i ich wpływ na dzienną aktywność u chorych na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (AR).

Klossek JM, Annesi-Maesano I, Pribil C, Didier A. The burden associated with ocular symptoms in allergic rhinitis. International Archives of Allergy and Immunology, 2012; 158(4): 411-417. doi: 10.1159/000334286

Abstract

Komentarz edytora: To przekrojowe, obserwacyjne badanie stosujące bezpośrednie wywiady stwierdziło, iż 31.7% próbki populacyjnej chorowało na AR, a 52% chorych na AR podawało objawy oczne, 57.5% dla >5 lat, 30.2% dla >6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach oraz 92.2% podczas sezonu pylenia.  Ta praca potwierdza wpływ objawów ocznych na życie chorych na AR i sugeruje, że są one zaniedbywane i niewystarczająco leczone.

 

9. W pewnych warunkach PGE2 może nie być w stanie zapobiec zapaleniu alergicznemu.   

Church RJ, Jania LA, and Koller BH. Prostaglandin E2 produced by the lung augments the effector phase of allergic inflammation. Journal of Immunology 2012; 188(8): 4093-4012. doi: 10.4049/jimmunol.1101873, Published online before print

Abstract

Komentarz edytora: Utrata mikrosomalnej syntetazy-1 PGE2 (mPGES1), głównego enzymu koniecznego do produkcji PGE2 z metabolitów COX-1 i COX-2, nie jest konieczna do polaryzacji komórek w kierunku Th2 po uczulaniu myszy OVA.  Te odkrycia podkreślają wyzwania związane z wpływaniem na PGE2 i jej receptory w leczeniu chorób płuc.

 

10. Immunoterapia podjęzykowa (SLIT) powinna być bezpieczna podczas ciąży gdy są do niej wskazania i kiedy jest rozpoczynana u chorych ciężarnych.

Shaikh WA, Shaikh SW. A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy. Allergy, 2012; doi: 10.1111/j.1398-9995.2012.02185.x, Published online before print 5 April 2012

Abstract

Komentarz edytora: Jest to pierwsze badanie dotyczące bezpieczeństwa SLIT w czasie ciąży pokazujące, iż częstość powikłań było najniższe w grupie SLIT w porównaniu z grupami kontrolnymi i mniejsze niż te obserwowane w populacji ogólnej.

 

11. Retrospektywna praca przeglądowa dotycząca chorych z wywiadem anafilaksji indukowanej białkiem jaja kurzego, którzy otrzymywali szczepienia przeciwko grypie.

Fung I, Spergel JM. Administration of influenza vaccine to pediatric patients with egg-induced anaphylaxis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 129(4): 1157-1159. doi: 10.1016/j.jaci.2011.11.038

Full Text

Komentarz edytora: Autorzy wyciągnęli wniosek, iż szczepienia przeciwko grypie są względnie bezpieczne u chorych z wywiadem anafilaksji po ekspozycji na białko jaja kurzego.  Stwierdzili tylko 3 przypadki miejscowych zmian skórnych i nie stwierdzono reakcji systemowych u 119 szczepionych osób.

 

12. Wpływ wyników testów płatkowych na decyzje podejmowane przez chirurgów oraz wyniki końcowe u chorych podejrzanych o nadwrażliwość na metale związane z protezami kości i stawów.

Mesinkovska NA, Tellez A, Molina L et al. The effect of patch testing on surgical practices and outcomes in orthopedic patients with metal implants. Archives of Dermatology 2012. doi: 10.1001/archdermatol.2012.86, Published online before print 20 February 2012

Extract

Komentarz edytora: Wyniki tego badania potwierdzają wartość testów płatkowych u chorych z wywiadem uczulenia na metale przed operacją implantacji protezy kości lub stawu jako środek bezpieczeństwa w celu unikania komplikacji pooperacyjnej.