MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: May 2012

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Argumenty sugerujące, iż odporność alergiczna ma ważną rolę w obronie gospodarza przeciw szkodliwym substancjom środowiskowym.

Palm NW, Rosenstein RC, Medzhitov R. Allergic host defences. Nature 2012; 484(7395): 465-472. Published online 25 April 2012, doi:10.1038/nature11047.

Preview

Komentarz edytora: W interesującej pracy przeglądowej autorzy proponują, iż reakcja alergiczna może stanowić ważny mechanism obronny, który chroni gospodarza przed co najmniej czterema klasami czynników środowiskowych w tym: robaków pasożytniczych, szkodliwych ksenobiotyków, jadów i czynników drażniących.

 

2. Skurcz oskrzeli indukowany gorącym powietrzem u astmatyków.

Hayes D Jr, Collins PB, Khosravi M, Lin R-L, Lee L-Y. Bronchoconstriction triggered by breathing hot humid air in asthmatics: role of cholinergic reflex. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; Published online ahead of print on 13 April 2012, doi: 10.1164/rccm.201201-0088OC.

Abstract

Komentarz edytora: Hyperwentylacja gorącym i wilgotnym powietrzem wywoływała odruchowy skurcz oskrzeli u chorych z łagodną astmą. Te efekty odbywały się za pośrednictwem odruchu cholinergicznego, sugerując, że nerwy czuciowe dróg oddechowych, prawdopodobnie oskrzelowo-płucne włókna C, są aktywowane przez wzrost temperatury w tkance oskrzeli. 

 

3. Potencjalna rola autoagresji w patogenezie atopowego zapalenia skóry (AZS).

Tang TS, Bieber T, Williams HC. Does "autoreactivity" play a role in atopic dermatitis? The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2012; 129(5): 1209-1215.e2.

Full Text

Komentarz edytora: Autorzy wykonali systematyczny przegląd badań dostępnych w bazie MEDLINE i znaleźli 31 eksperymentów, które opisywały autoagresję u chorych z atopowym zapaleniem skóry (AZS).  Biorąc pod uwagę siłę i swoistość stwierdzanych powiązań sugerują one, iż zjawisko autoagresji mogłoby odgrywać przyczynową rolę w AZS.

 

4. Rola nadwagi jako czynnik współwystępujący u dzieci chorych na astmę.

Mahut B, Beydon N, Delclaux C. Overweight is not a comorbidity factor during childhood asthma: the GrowthOb study. European Respiratory Journal 2012; 39(5): 1120-1126, doi: 10.1183/09031936.00103311.

Abstract

Komentarz edytora: Te badanie przekrojowe pokazało, niewielkie powiązanie pomiędzy parametrami funkcji płuc a nadwagą, podczas gdy charakterystyka astmy nie była zmieniona przez nadwagę w populacji pediatrycznej. Te zmiany nie były swoiste dla astmy.

 

5. Pierwsze uaktualnienie Wytycznych Kanadyjskiego Towarzystwa Chorób Płuc powstałe w wyniku nowego procesu tworzenia wytycznych.

Lougheed MD, Lemiere C, Ducharme FM, Licskai C, Dell SD et al. Canadian Thoracic Society 2012 guideline update: Diagnosis and management of asthma in preschoolers, children and adults. Canadian Respiratory Journal 2012; 19(2): 127-164.

Full Text, PDF

Komentarz edytora: Te uaktualnione wytyczne nakreślają rolę oceny eozynofili plwociny indukowanej jako wskaźnik dostosowania terapii lekami kontrolującymi astmę.  One także przedstawiają dowody mające pomóc w wyborze, który lek kontrolujący astmę dodać do kortykosteroidów wziewnych(ICS) i sugeruje jaką dawką ICS rozpoczynać leczenie u dorosłych i dzieci ze źle kontrolowaną astmą.  W końcu one stanowią przegląd nowych rekomendacji dostosowania leków kontrolujących astmę i identyfikuje priorytetowe obszary przyszłych badań naukowych.

 

6. Fenotyp nabłonka różnicujący się pod wpływem mediatorów Th2 jest wspólny dla wszystkich dzieci z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Giovannini-Chami L, Marcet B, Moreilhon C, Chevalier B, Illie MI et al. Distinct epithelial gene expression phenotypes in childhood respiratory allergy. European Respiratory Journal 2012; 39(5): 1197-1205. doi: 10.1183/09031936.00070511

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy ustalili wzór ekspresji genów stosując pobranie materiału błony śluzowej nosa przy pomocy szczoteczki u dzieci z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa uczulonych na roztocza kurzu domowego oraz z kontrolowaną lub niekontrolowaną astmą. Ich celem było zidentyfikowanie szlaki przekaźnikowe w komórkach nabłonkowych, których regulacja jest zaburzona w różnych postaciach alergii oddechowej. Stwierdzili, iż fenotyp nabłonka powstający pod wpływem mediatorów Th2 u dzieci z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa uczulonych na alergeny roztoczy kurzu domowego co różni je od grupy kontrolnej.  Stosując te techniki byli również w stanie rozróżnić kontrolowaną w porównaniu z niekontrolowaną astmą  z dokładnością 75%.

 

7. Zidentyfikowanie wariantów genetycznych związanych z wczesnym  zachorowaniem na astmę.

Forno E, Lasky-Su J, Himes B, Howrylak J, Ramsey C et al. Genome-wide association study of the age of onset of childhood asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; Article in press, published online 4 May 2012, 10.1016/j.jaci.2012.03.020.

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy podali pierwsze dane z badania całego genomu  w powiązaniu z wiekiem wystąpienia astmy  u dzieci (genome wide association study - GWAS) i stwierdzili w połączonej analizie 4 kohort, że polimorfizmy 2 nukleotydów (SNPs: rs9815663 i rs7927044) były znamiennie powiązane z wczesnodziecięcym początkiem astmy.  

 

8. Brak danych na rekomendacje co do stosowania glikokortykosteroidów w leczeniu anafilaksji.

Choo KJL, Simons FER, Sheikh A. Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; Issue 4, Article CD007596, Published online before print, 18 April 2012, doi:10.1002/14651858.CD007596.pub3.

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy przeprowadzili usystematyzowany przegląd literatury dotyczący stosowania steroidów w doraźnym postępowaniu u chorych z anafilaksją i nie byli w stanie znaleźć jakichkolwiek kontrolowanych badań na ten temat.  Wyciągnęli wniosek, iż nie ma danych z badań o wysokiej jakości potwierdzających koncepcję stosowania steroidów na doraźnym postępowaniu w anafilaksji. Dlatego nie mogą zalecić stosowania ani nie zalecać stosowania tych leków w anafilaksji.

 

9. Wielowymiarowy wpływ alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa na związaną ze zdrowiem jakość życia u dzieci .

Mir E, Panjabi C, Shah A. Impact of allergic rhinitis in school going children. Asia Pacific Allergy 2012; 2(2): 93-100. doi.org/10.5415/apallergy.2012.2.2.93

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy  wyciągnęli wniosek, iż alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dzieci ma istotny wpływ na jakość życia, wpływając negatywnie na rodzinę i upośledzając proces uczenia się. Jest to szczególnie istotne u dzieci w wieku szkolnym, u których odpowiednie i zlecone na czas leczenie mogłoby zapobiec znacznej chorobowości.

 

10. Salbutamol w nebulizacji w porównaniu z łączonym budesonidem/formoterolem w jednym podajniku w leczeniu zaostrzenia astmy na oddziałach pomocy doraźnej u chorych na łagodną-umiarkowaną astmę.

Chew KS, Kamarudin H, Hashim CW. A randomized open-label trial on the use of budesonide/formoterol (Symbicort®) as an alternative reliever medication for mild to moderate asthmatic attacks. International Journal of Emergency Medicine 2012; 5(1): 16. doi:10.1186/1865-1380-5-16

Full text, Open Access

Komentarz edytora: Te randomizowane, otwarte, badanie pokazało, iż zarówno salbutamol w nebulizacji jaki lek łączony budesonid/formoterol w jednym inhalatorze powodują obiektywną i subiektywną poprawę w ciągu 15 minut.  Pomimo pewnych niedociągnięć metodologicznych, te badanie może wykuć nowa drogę do dalszych badań aby potwierdzić czy budesonid/formoterol może być stosowany jako alternatywny lek na ratunek w zaostrzeniach astmy.