MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Posted: Lipiec 2012

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

 

1. Podkreślenie wspólnych, kluczowych przesłań obecnych wytycznych dotyczących astmy w wieku dziecięcym

Papadopoulos NG, Arakawa H, Carlsen K-H, Custovic A, Gern J et al. International consensus on (ICON) pediatric asthma. Allergy 2012; 67(8): 976–997.

Abstract

Komentarz edytora: W tej wspaniałej pracy przeglądowej autorzy wyciągają wniosek, iż zwiększając dostępność i promując rozpowszechnienie najważniejszych zasad postępowania równolegle z wysiłkami mającymi na celu wdrożenie do wytycznych danych medycyny opartej na faktach poprawi jakość życia dzieci chorych na astmę i zmniejszy obciążenie tej współczesnej epidemii.

 

2. Poziom witaminy D modulują efekt wziewnych kortykosteroidów na parametry funkcji płuc i reaktywność oskrzeli u dzieci.

Wu AC, Tantisira K, Li L Fuhlbrigge AL, Weiss ST, Litonjua A, and for the Childhood Asthma Management Program Research Group. The effect of vitamin D and inhaled corticosteroid treatment on lung function in children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2012; Published online ahead of print on July 2012. doi: 10.1164/rccm.201202-0351OC

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy wyciągnęli wniosek, iż odpowiednie poziomy witaminy D u dzieci leczonych wziewnymi kortykosteroidami były powiązane z lepszą funkcją płuc u chorych na łagodną i umiarkowaną astmę.  Monitorowanie poziomów witaminy D i/lub suplementacja witaminą D powinna być rozważona podczas terapii wziewnymi kortykosteroidami u dzieci chorych na astmę.  

 

3. Zaskakujące odkrycia dotyczące uczulenia na orzechy I praktykami żywienia niemowląt.

Paton J, Kljakovic M, Ciszek K, Ding P. Infant feeding practices and nut allergy over time in Australian school entrant children. International Journal of Pediatrics 2012; Article ID 675724, 5 pages doi:10.1155/2012/675724

Full Text, Open Access

Komentarz edytora: Autorzy odkryli, iż u dzieci, które były karmione piersią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia występowało zwiększone ryzyko powstania podawanego przez rodziców uczulenia na orzechy. Przeciwnie, efekt ochronny obserwowany był u dzieci, które były żywione pokarmami innymi niż mleko matki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.     

 

4. Jakość snu jest zmieniona u chorych na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

Colás C, Galera H, Ańibarro B, Soler R, Navarro A, Jáuregui I, Peláez A. Disease severity impairs sleep quality in allergic rhinitis (The SOMNIAAR study). Clinical & Experimental Allergy 2012; 42(7): 1080–1087. doi: 10.1111/j.1365-2222.2011.03935.x

Abstract

Komentarz edytora: W tym prospektywnym, obserwacyjnym, wieloośrodkowym badaniu chorych na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa w Hiszpanii, stosując Całkowitą Punktację Objawów (Total Symptoms Score - TSS), specyficzną ocenę jakości życia (Rhinitis Quality of Life Questionnaire - RQLQ), ocenę jakości snu przy użyciu skali Pittsburgh, oraz senności w ciągu dnia stosując skalę Epworth’s, autorzy doszli do przekonania, że upośledzenie snu występuje często u tych chorych. To upośledzenie jest bardziej nasilone u chorych na bardziej ciężką postać alergicznego zapalenie błony śluzowej nosa. Blokady nosa i współwystęująca astma mogą być współdziałającymi czynnikami.

 

5. Obrazy kliniczne u dzieci z ostrym i przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok.

Poachanukoon O, Nanthapisal S, Chaumrattanakul U. Pediatric acute and chronic rhinosinusitis: comparison of clinical characteristics and outcome of treatment. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2012; 30(2):146-151.

Full Text PDF, Open Access

Komentarz edytora: Autorzy podali, iż najczęstszymi dolegliwościami w ostrym i przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa były kaszel i wodnisty wyciek z nosa.  Pomiędzy ostrym i przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok nie stwierdzono znamiennej różnicy w objawach za wyjątkiem bólu w okolicy oczodołów i bezdechów sennych, które były częstsze w grupie chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok.

 

6. Swoista ekspozycja na pleśnie jest powiązana z rozwojem astmy w dzieciństwie.

Reponen T, Lockey J, Bernstein DI, Vesper SJ, Levin L et al. Infant origins of childhood asthma associated with specific molds. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; Article in Press, Corrected Proof. doi:10.1016/j.jaci.2012.05.030

Abstract

Komentarz edytora: Narastają dane przemawiające za tym, iż pleśnie mogą być czynnikiem rozwoju astmy. Autorzy, stosując opartą na analizie DNA metodę oceny pleśni oraz wieloczynnikowych modeli i testów statystycznych wykazali, iż 3 gatunki pleśni: Aspergillus ochraceus, Aspergillus unguis and Penicillium variabile były znamiennie powiązane z rozwojem astmy.

 

7. Interakcja pomiędzy dwoma podstawowymi białkami, które kontrolują zapalenie.

Langlais D, Couture C, Balsalobre A, Drouin J. The Stat3/GR interaction code: Predictive value of direct/indirect DNA recruitment for transcription outcome. Molecular Cell  2012; 47(1): 38-49.

Summary

Komentarz edytora: Stat3 wpływa na docelowe geny pro-zapalne. Receptor glikokortykosteroidowy (GR) wchodzi w interakcję ze Stat3 aby kontrolować zapalenie. GR wykrywany jest niemal w każdej komórce organizmu i reguluje geny kontrolujące rozwój, metabolism oraz odpowiedź zapalną i odpornościową.

 

8. rDer p 2/1S: bezpieczna, hipoalergiczna cząsteczka do leczenia alergię na roztocza kurzu domowego

Chen K-W, Blatt K, Thomas WR, Swoboda I, Valent P et al. Hypoallergenic Der p 1/Der p 2 combination vaccines for immunotherapy of house dust mite allergy. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; Article in Press, Corrected Proof July 2012. doi: 10.1016/j.jaci.2012.05.035

Abstract

Komentarz edytora: rDer p 2/1S, jest buałkiem hybrydowym złożonym z fragmentów Der p 1 and Der p 2, które wykazuje silnie zredukowaną alergenność jak również zmniejszoną aktywność alergenową i reaktywność IgE. Zawiera wszystkie istotne epitopy komórek T potrzebne do indukcji tolerancji oraz może indukować silną protekcyjną, alergenowi-swoistą odpowiedź IgG. Te cechy wskazują na to, iż rDer p 2/1S może być użytecznym czynnikiem w immunoterapii.

 

9. Zachowanie bariery skórnej i alergenowo-swoista immunoterapia w atopowym zapaleniu skóry

Milani M. Approaching atopic dermatitis treatment differently: from skin barrier preservation to allergen-specific immunotherapy. Immunotherapy 2012; 4(6): 561-564. doi:10.2217/imt.12.47

Free Full text

Komentarz edytora: Wspaniała i zwięzła praca przeglądowa odkrywa patogenezę atopowego zapalenia skóry. Dyskutuje znaczenie dysfunkcji bariery skórnej i sposoby przywrócenia jej funkcji.  Przedstawia przegląd potencjalnego znaczenia alergenowej immunoterapii jako opcji terapeutycznej w atopowym zapaleniu skóry.

 

10.  Rozróżnienie pomiędzy zespołem Churg–Strauss (CSS) a zespołem hipereozynofilowym (HES)

Khoury P, Zagallo P, Talar-Williams C, Santos CS, Dinerman E, Holland NC, Klion AD. Serum biomarkers are similar in Churg–Strauss syndrome and hypereosinophilic syndrome. Allergy 2012; Early View, Published online ahead of print. doi: 10.1111/j.1398-9995.2012.02873.x

Abstract

Komentarz edytora: Autorzy odkryli, iż istnieje znaczne nakładanie się klinicznych cech zespołu Churg-Strauss bez obecności przeciwciał przeciw-nutrofilowymi (ANCA) a zespołem hypereozynofilowym bez obecności receptora płytkowego czynnika wzrostu (PDGFR).

 

11.  Strategie unikania ekspozycji na alergeny podczas podróży zagranicznych

Barnett J, Botting N, Gowland M, Lucas JS. The strategies that peanut and nut-allergic consumers employ to remain safe when travelling abroad. Clinical and Translational Allergy 2012; 2:12. doi:10.1186/2045-7022-2-12

Provisional PDF, Open Access

Komentarz edytora: Jest to pierwsze badanie pokazujące szczegółową analizę strategii, które stosują chorzy uczuleni na orzechy I orzeszki ziemne aby bezpiecznie podróżować za granicę.  Niektórzy po prostu uważają podróże zagraniczne jako nazbyt ryzykowane i zawsze spędzają wakacje w kraju.  Jednakże większość spędza wakacje za granicą planując szczegółowo i wdrażając w życie samodzielnie narzucone restrykcje aby zminimalizować ryzyko.   

 

12.  Częstość występowania chorób meningokokowych związanych z mutacjami genów C5 and C6 w Południowej Afryce

Owen EP, Leisegang, Whitelaw A, Simpson J, Baker S et al. Complement component C5 and C6 mutation screening indicated in meningococcal disease in South Africa. South African Medical Journal 2012; 102(6): 525-527.

Full Text, Open Access

Komentarz edytora: Autorzy wyciągnęli wniosek, iż mutacje C5D I C6Q0 zwiększa podatność na nawracające choroby meningokokowe nie są rzadkie w Afryce Południowej I mocno rekomendują testy diagnostyczne w kierunku oceny niedoborów C5 I C6 w rutynowym opracowaniu wszystkich chorych na choroby meningokokowe w kraju.