MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Zamieszczono: kwiecień 2013

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Uznanie swoistych subfenotypów astmy.
Cottini M, Asero R. Asthma phenotypes today. European Annal of Allergy and Clinical Immunology. 2013; 45(1): 17-24.

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: W tej doskonałej pracy przeglądowej autorzy wywnioskowali, że astma jest złożonym zespołem, i do lepszego zrozumienia astmy, będzie konieczne zaklasyfikowanie pacjentów w zależności od podstawowego mechanizmu choroby, a nie jej charakterystyki klinicznej.  Klasyfikacja pacjentów z astmą o danym fenotypie / endotypie ułatwi przyszłe badania dotyczące testowania nowych leków i zabiegów.

2. Endotypy przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok (CRS) mogą być charakteryzowane poprzez różnice w odpowiedzi na różne rodzaje leczenia.

Akdis CA, Bachert C, Cingi C, Dykewicz M, Hellings P et al. Endotypes and phenotypes of chronic rhinosinusitis: A PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. The Journal of Allergy and Clinical Immunology.2013; Article in press; corrected proof published online 15 April. (doi:10.1016/j.jaci.2013.02.036)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora:  W tym kompleksowej pracy przeglądowej autorzy podkreślają, że CRS składa się z wielu grup biologicznych podtypów, lub "endotypów", które są zdefiniowane przez różne patofizjologiczne mechanizmy, które mogą być określone przy pomocy odpowiednich biomarkerów. Lepsze określenie endotypes może pozwolić na indywidualizację terapii, która może być kierowana przeciwko patofizjologicznym procesom u danego pacjenta z możliwością bardziej skutecznego leczenia i lepszego rokowania.

3. Zanieczyszczenia na zatłoczonych drogach są odpowiedzialne za znaczny i potencjalnie możliwy do usunięcia współudział w astmie i jej zaostrzeniach w europejskich aglomeracjach miejskich.

Perez L, Declercq C, Iñiguez C, Aguilera I, Badaloni C. Chronic burden of near-roadway traffic pollution in 10 European cities (APHEKOM network).European Respiratory Journal. 2013; published online before print, 21 March. (doi: 10.1183/09031936.00031112)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Autorzy oszacowali obciążenie astmy dziecięcej przypadające na zanieczyszczenia powietrza w 10 miastach europejskich poprzez obliczenie liczby przypadków: 1) astmy spowodowanej przez zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym w pobliżu dróg, oraz 2) zaostrzenia astmy związane z poziomem zanieczyszczenia powietrza w miastach. Ekspozycja na zanieczyszczenia przy drogach o dużym natężeniu ruchu pojazdów stanowiła 14% wszystkich przypadków astmy. Kiedy związek przyczynowy pomiędzy zanieczyszczeniem w pobliżu dróg a astmą został ustalony, 15% wszystkich epizodów objawów astmy okazało się związane z zanieczyszczeniem powietrza.

4. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń wewnątrzdomowych mogłoby być szczególnie korzystne u astmatycznych dzieci z nadwagą.

Lu KD, Breysse PN, Diette GB, Curtin-Brosnan J, Aloe C et al.Being overweight increases susceptibility to indoor pollutants among urban children with asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2013; 131(4): 1017-1023.e3.

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Nadwaga u dzieci chorych na astmę mieszkających w miastach może zwiększać podatność na działania płucne wewnątrzdomowych zanieczyszczeń o średnicy cząstek mniejszych niż 2,5 mm (PM2.5) i dwutlenku azotu (NO2).

5. Pomocne wskazówki dla badanczy w przewidywaniu alergenów.

Wang J, Yu Y, Zhao Y, Zhang D, Li J.Evaluation and integration of existing methods for computational prediction of allergens. BMC Bioinformatics. 2013; 14(Suppl 4):S1.(doi:10.1186/1471-2105-14-S4-S1)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: To badanie kompleksowo oceniło podejście oparte o komputerową ocenę sekwencji, motywu i SVM (Support Victor Machine) w celu przewidywania alergenów i zoptymalizowania parametrów w celu uzyskania lepszej wydajności. Integracja tych metod do proAP aplikacji internetowych znacznie ułatwia wysiłki użytkowników do stworzenia konfigurowalnego poszukiwania i przewidywania alergenów. Aplikacja Priap jest dostępna na:

http://gmobl.sjtu.edu.cn/proAP/main.html.

6. Atopowe zapalenie skóry (AZS) a infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW).

Fukunaga N, Okada Y, Konishi Y, Murashita T, Koyama T.Pay Attention to Valvular Disease in the Presence of Atopic Dermatitis. Circulation Journal. 2013; Published online before print, 27 March. (doi: 10.1253/circj.CJ-12-1371)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Autorzy doszli do wniosku, że jako że kolonizacja w zmianach skórnych AZS jest wysoka, przedoperacyjna pielęgnacji skóry powinna być wprowadzone dla pacjentów z AD, aby zapobiec zakażeniu S. aureus powstałemu po operacji na otwartym sercu z powodu ISW.

7. Stosowanie metod szeregów czasowych do populacyjnych danych w celu pomiaru i projektowania trendów częstości występowania i rozpowszechnienia astmy.

To T, Stanojevic S, Feldman R, Moineddin R, Atenafu E. Is asthma a vanishing disease? A study to forecast the burden of asthma in 2022. BMC Public Health. 2013; 12:254. (doi:10.1186/1471-2458-13-254)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Autorzy wykorzystali administracyjne bazy danych w celu identyfikacji i śledzenia wszystkich osób z astmą w systemie Ontario Asthma Surveillance Information System (OASIS). Wybrano osoby z astmą zarejestrowane między 1 kwietnia 1996 a 31 marca 2010 roku. Zastosowano wygładzane wykładniczo modele do danych rocznych w celu oszacowania występowania astmy w roku 2022, oraz szacowanej częstości występowania stosując skumulowane przewidywanie występowania do przewidywanej populacji. Okazało się, że prawie 1 na 8 osób w Ontario będzie miało astmę przed rokiem 2022, co sugeruje, że astma nadal będzie głównym obciążeniem dla osób i systemu opieki zdrowotnej.

8. Choroba Kawasaki (KD) a zwiększone ryzyko chorób alergicznych.

Kuo H-Ch, Chang W-C, Yang KD, Yu H-R, Wang C-L et al.Kawasaki disease and subsequent risk of allergic diseases: a population-based matched cohort study. BMC Pediatrics. 2013; 13:38.  (doi:10.1186/1471-2431-13-38)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Częstość występowania chorób alergicznych, był znacznie wyższy w grupie KD niż w grupie kontrolnej. Po uwzględnieniu potencjalnych czynników zakłócających, skorygowane współczynniki ryzyka astmy i alergicznego nieżytu nosa były odpowiednio 1,51 i 1,30. Autorzy konkludują, że u chorych na KD występuje zwiększone ryzyko chorób alergicznych.

9. Ciężkość choroby mogłaby przewidywać czas trwania przewlekłej spontanicznej pokrzywki (CSU).

Rabelo-Filardi R, Daltro-Oliveira R, Campos RA. Parameters associated with chronic spontaneous urticaria duration and severity: A systematic review.International Archives of Allergy and Immunology. 2013; 161(3): 197-204. (doi.10.1159/000346896)

Streszczenie

Komentarz edytora: Dwóch autorów niezależnie przeszukiwało PubMed do czerwca 2012 roku poszukując badania obserwacyjne badające związek pomiędzy parametrami klinicznych i laboratoryjnymi z czasem trwania choroby i jej nasileniem u pacjentów chorych na CSU. Dowody wskazują, iż nasilenie pokrzywki może przewidzieć czas trwania CSU i stężenie w osoczu fragmentu protrombiny 1 + 2, D-dimerów i białka C-reaktywnego, może działać jako markery stopnia nasilenia CSU.

10. Odwrotne powiązanie pomiędzy poziomem IgA a częstością występowania alergicznych chorób dróg oddechowych.

Gloudemans AK, Lambrecht BN, Smits HH.Potential of Immunoglobulin A to prevent allergic asthma. Clinical and Developmental Immunology. 2013; 2013:542091. (doi:10.1155/2013/542091)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Ta praca przeglądowa podkreśla dane z najnowszej literatury na temat roli śluzówkowej IgA w ochronie przed chorobami alergicznymi dróg oddechowych, opisane mechanizmy indukujące wydzielniczą IgA, oraz rolę komórek dendrytycznych śluzówki w tym procesie. Ostatecznie, autorzy omawiają jak te informacje mogą być wykorzystane do wzmocnienia rozwoju nowych metod leczenia chorób alergicznych, w oparciu o, lub z dodatkiem, strategii podnoszących produkcję IgA.

11. Witamina D u dorosłych chorych na astmę i jej powiązanie z ciężkością i kontrolą astmy.

Korn S, Hübner M, Jung M, Blettener M, Buhl R. Severe and uncontrolled adult asthma is associated with vitamin D insufficiency and deficiency.Respiratory Research. 2013; 14:25, 22 February. (doi:10.1186/1465-9921-14-25)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Autorzy ocenili kliniczne parametry kontroli astmy i stężenie 25-hydroksywitaminy D (25 (OH) D) w surowicy u 280 dorosłych chorych na astmę. Okazało się, że 25 (OH) D poniżej 30 ng / ml były częste u dorosłych chorych na astmę i najniższe u pacjentów z ciężką astmą i / lub niekontrolowaną astmą, co potwierdza hipotezę, że poprawa suboptymalnego stanu witaminy D mogą być skuteczne w profilaktyce i leczeniu astmy.

12. Oparty na dowodach konsensus klasyfikacji zaleceń dotyczących alergii na sulfonamidy i reakcji krzyżowej pomiędzy lekami zawierającymi sulfonamidy.

Ghimire S,  Kyung E , Lee JH, Kim JW, Kang W et al. An evidence-based approach for providing cautionary recommendations to sulfonamide-allergic patients and determining cross-reactivity among sulfonamide-containing medications.  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2013; published online before print, 13 March. (doi:10.1111/jcpt.12048)

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Autorzy zidentyfikowane znaczące rozbieżności w zaleceniach od braku ostrzeżenia do przeciwwskazań zawartych w etykietach i kompendiach. Konsensus oparty na dowodach może być przydatne do stworzenia zaleceń dla pacjentów uczulonych sulfonamidów.