MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Zamieszczono: wrzesień 2013

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Chorzy na ciężką astmę a potencjalna korzyść z dołączenia do leczenia statyny.

Zeki AA, Oldham J, Wilson M, Fortenko O, Goyal V et al. Statin use and asthma control in patients with severe asthma.  BMJ Open  2013; 3(8): e003314. (doi:10.1136/bmjopen-2013-003314)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:   W tym retrospektywnym, przekrojowym badaniu obserwacyjnym autorzy odkryli, iż u chorych na ciężką astmę, którzy oprócz standartowych leków wziewnych przyjmują statyny występowały mniejsze objawy astmy.  Poprawa w punktacji Testu Kontroli Astmy związana ze stosowaniem statyn była czynnikiem predykcyjnym zmniejszonego ryzyka zaostrzeń astmy i mniejszego zapotrzebowania na doraźne leki bronchodilatacyjne. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż stosowanie statyn jest związane z poprawą kontroli astmy ciężkiej.  

2. Efekt suplementacji probiotykami na zapobieganie uczuleniom atopowym i astmie/świszczącemu oddechowi u dzieci.

Elazab N, Mendy A, Gasana J, Vieira ER, Quizon A, Forno E. Probiotic  administration  in early life, atopy, and asthma: A meta-analysis of clinical trials.Pediatrics  2013; 0246. Published online ahead of print, 19 August (doi:10.1542/peds.2013-0246)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Autorzy wykonali meta-analizę randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych i wyciągnęli wniosek, iż podawanie probiotyków w okresie prenatalnym i/lub wczesnodziecięcym zmniejsza ryzyko uczuleń atopowych i zmniejsza poziom całkowitego IgE w surowicy u dzieci, wle może nie zmniejszać ryzyka wystąpienia astmy/świszczącego oddechu. 

3. Kliniczne biomarkery do oceny rodzaju i ciężkości astmy.

Vijverberg SJH, Hilvering B, Raaijmakers JA, Lammers JW, Maitland-van der Zee AH, Koenderman L. Clinical utility of asthma biomarkers: from bench to bedside.  Biologics: Targets and Therapy  2013; 7: 199-210. (doi:dx.doi.org/10.2147.BTT.S29976)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Nowo zidentyfikowane biomarkery mogą być wkomponowane w wielowymiarowe podejście zmierzające do wzmocnienia możliwości diagnostycznych możliwego do zastosowania klinicznie algorytmu fenotypowania astmy.

4.  Cechy kliniczne i wpływ rodzaju wstępnego leczenia na długofalową kontrolę przewlekłej, idiopatycznej pokrzywki (CIU).

Kim S, Baek S, Shin B, Yoon S-Y, Park SY et al. Influence of initial treatment modality on long-term control of chronic idiopathic urticaria.  PLoS ONE  2013; 8(7): e69345. (doi:10.1371/journal.pone.0069345)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  To badanie stanowi spojrzenie na cechy kliniczne chorych na CIU ocenianych w specjalistycznym szpitalu referencyjnym w Korei. Autorzy sugerowali, zgodnie z uzyskanymi danymi, iż lekarze nie powinni rutynowo przepisywać wielu leków przeciwhistaminowych lub doustnych kortykosteroidów u chorych na CIU chyba, że mają bardzo ciężkie objawy.  

5. Rola receptora neurokininy-1 (NK-1R) na rozwój alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (AR) u szczurów.

Wang H, Zhang R, Wu J. Knockdown of neurokinin-1 receptor expression by small interfering RNA prevents the development of allergic rhinitis in rats. Information Research  2013. (doi:10.1007/s00011-013-0649-5)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  W tym badaniu autorzy odkryli, iż indukcja AR zwiększała ekspresję NK-1R w błonie śluzowej nosa szczurów i była powiązana z objawami klinicznymi i zapaleniem eozynofilowym błony śluzowej nosa.  Donosowe podanie swoistego NK-1R siRNA nie tylko dramatycznie zmniejszyło poziom ekspresji NK-1R ale także zmniejszyło objawy kliniczne związane z AR i zapalenie błony śluzowej nosa.

6. Biomarkery, które odzwierciedlają zapalenie dróg oddechowych podczas zmniejszania dawki kortykosteroidów wziewnych (ICS) u chorych na stabilną postać astmy.

Kato G, Takahashi K, Izuhara K, Komiya K, Kimura S, Hayashi S. Markers that can reflect asthmatic activity before and after reduction of inhaled corticosteroids: A pilot study.  Biomarker Insights  2013; 8: 97-105. (doi:10.4137/BMI.S12537)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Autorzy wyciągnęli wniosek, iż większa liczba eozynofili w krwi obwodowej i większa zmienność PRF były markerami predykcyjnymi niestabilnej choroby po redukcji ICS. Podobnym kandydatem jest stężenie periostyny w surowicy. 

7. Niedobór komórek naturalnych zabójców (NK) i niedobory immunologiczne, które wpływają na komórki NK.

Orange JS. Natural killer cell deficiency.  Journal of Allergy and Clinical Immunology  2013; 132(3): 515-525.

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Ta wspaniała praca przeglądowa dostarcza spojrzenia niezależnych postępów w zrozumieniu niedoborów NK.  Podsumowuje także niedobory immunologiczne wpływające na komórki NK i rozwija poprzednie artykuły na ten temat.

8. Efekty uboczne kortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo mogą być minimalizowane poprzez dokładne monitorowanie chorego i wdrożenie metod prewencyjnych.

Liu D, Ahmet A, Ward L, Krishnamoorthy P, Mandelcorn ED et al. A practical guide to the monitoring and management of the complications of systemic corticosteroid therapy.  Allergy Asthma and Clinical Immunology  2013; 9: 30. (doi:10.1186/1710-1492-9-30)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Ten obszerny artykuł stanowi przegląd działań ubocznych spowodowanych terapią kortykosteroidami podawanymi ogólnoustrojowo i dostarcza praktycznych rekomendacji dotyczących ich zapobiegania i postępowania w oparciu o najnowszą literaturę oraz doświadczenie kliniczne autorów.

9. Badania kliniczne prowokacji przy użyciu alergenów rekombinowanych.

Niederbergera V, Eckl-Dornab J and , Paulia G. Recombinant allergen-based provocation testing.  Methods  2013; In press, uncorrected proof, online before print, August 2013.

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Autorzy opisują ważne metody prowokacyjne (testy punktowe, śródskórne, płatkowe, donosowe, przy użyciu kolonoskopu) i dostarczają przegląd klinicznych badań prowokacyjnych, które zostały wykonane z alergenami rekombinowanymi w celu oceny nowych szczepionek ze zredukowanym potencjałem alergenowym i/lub zredukowanymi alergenowo-swoistymi epitopami komórek T.  

10. Nowe strategie terapeutyczne biologicznych leków modyfikujących odpowiedź immunologiczną w astmie ciężkiej.

Nakamura Y. Developmental current and future therapy for severe asthma.  Inflammation & Allergy – Drug Targets  2013; 12(1): 54-60. (10.2174/187152111312010008)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Ta obszerna praca przeglądowa dotycząca terapii przy użyciu inhibitorów cytokin w astmie ciężkiej dostarcza sposobu wyjaśnienia roli poszczególnych cytokin w patogenezie i nowe podejścia do identyfikowania fenotypów astmy. 

11. Superantygeny są krytyczne w rozwoju zależnego od Staphylococcus ureus infekcyjnego zapalenia wsierdzia, sepsy i ostrego uszkodzenia nerek.

Salgado-Pabón W, Breshears L, Spaulding AR, Merriman JA, Stach CS et al. Superantigens are critical for  Staphylococcus aureus  infective endocarditis, sepsis, and acute kidney injury.  mBio  2013; 4(4): e00494-13. (doi:10.1128/mBio.00494-13)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  W tym badaniu eksperymentalnym autorzy pokazali, iż superantygeny są krytycznym czynnikiem sprawczym w indukowanym przez Staphylococcus aureus zapaleniu wsierdzia, sepsie i ostrym uszkodzeniu nerek. Pokazali wyniki wiążące działanie na komórki śródbłonka zależne od superantygenów z bezpośrednim działaniem toksycznym.  

12. Odkrycia i doświadczenia z ostatniego stulecia dotyczące funkcji komórek tucznych i bazofili jako efektorów układu IgE oraz mediatorów, które te komórki produkują.

Blank U, Falcone FH, Nilsson G. The history of mast cell and basophil research – some lessons learnt from the last century.  Allergy  2013; Published online before print. (doi:10.1111/all.12197)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  W tej pracy przeglądowej autorzy przypominają kilka z przełomowych odkryć, które następowały po opisie reakcji Prausnitza i Kutnera, która pokazała, iż czynnik odpowiedzialny za anafilaksję może być przekazany na drugą osobę.  Zwłaszcza opisują odkrycie IgE i receptorów IgE jak również rodzaje komórek i mediatorów odpowiedzialnych za reakcje anafilaktyczną.