WAO News and Notes - Medical Reviews
Volume 5, Issue 1
March 2008

Przegląd światowych czasopism alergologicznych styczeń 2008

Wybrane przez Naczelnego Edytora WAO Web Prof. Richard F Lockey M.D. i zaproszonego edytora WAO Gary Hellermann.

1. TNF pochodzący z komórek tucznych (MC) jest niezbędny w chorobach alergicznych.

Myszy pozbawione komórek tucznych (MCD) zostały przebadane w celu oznaczenia roli tych komórek w produkcji zapalnych substancji, które biorą udział w patologii chorób płuc.  Myszy MCD wykazują zmniejszoną nadreaktywność oskrzeli, mniejszą hiperplazję komórek kubkowych i mniejszy poziom cytokin zapalnych, a te efekty są odwrócone przez podanie myszom MCD komórek tucznych pochodzących od myszy dzikich.  Podanie MC pochodzących od myszy z wyciszonym genem TNF, jednakże dały podobne wyniki do myszy MCD sugerując, że TNF jest konieczny do rozwoju zapalnych chorób płuc. 

Komentarz edytora: MC odgrywają kluczową rolę w chorobach układu oddechowego i stanowią potencjalny cel zabiegów terapeutycznych.Reuter S et al. Eur Respir J. 19 Dec 2007 [Pub ahead of print].

2. Antybiotyki i steroidy donosowe (NS) w leczeniu ostrego zapalenia zatok szczękowych (AMS).

Amoksycylina (A) i budesonid (B), albo razem albo osobno, były testowane w podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu 240 chorych z ostrym, nie nawracającym zapaleniem zatok.  Wyłączano z badania chorych, którzy mieli mniej niż dwa kryteria Berg-Carenfelt oraz tych z dwoma lub więcej atakami zapalenia zatok w ciągu ostatniego roku.  Chorzy w sposób losowy byli przydzielani do grup: A + NS; placebo A + NS; A + placebo NS; lub placebo A + placebo NS.  A była podawana w dawce 500 mg 3 razy dziennie przez 7 dni z lub bez B 200 mcg do każdego otworu nosowego raz dziennie przez 10 dni.  Osoby badane wypełniały dzienniczki samoobserwacji, kwestionariusze oraz zwracały leki w celu oceny dostosowania się do leczenia.  Nie stwierdzono poprawy objawów przy stosowaniu A lub B albo A+B w porównaniu z placebo.     

Komentarz edytora: AMS cofa się z lub bez A lub B lub A+B.  Williamson IG et al. JAMA 2007;298: 2487-96. [ komentarz edytorski: Lindback 2543-4].  

3. Zapobieganie zaostrzeniom POChP przez salmeterol/flutikazon (S/FP) lub bromek tiotropium (T).    

Jest to dwuletnie wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione porównanie kombinacji S 50 mcg razem z FP 500 mcg (SFC) dwa razy dziennie z T 18 mcg raz dziennie w prewencji zaostrzenia POChP u 1323 chorych z ciężkim i bardzo ciężkim POChP (FEV1 < 50% wartości należnych).  Dwie badane grupy zostały zrandomizowane (SFC, n = 658; T, n = 665) i wartości FEV1 zostały oznaczone przed i po badanym leku.  Oceniano dzienniczki objawów, stosowanie dodatkowych leków ( krótko działających beta mimetyków i steroidów doustnych), korzystanie z doraźnej pomocy medycznej i wypełnione kwestionariusze dotyczące funkcji układu oddechowego.  Chociaż nie stwierdzono znamiennych różnic w częstości zaostrzeń pomiędzy oboma grupami, u chorych leczonych SFC stwierdzono mniejsze prawdopodobieństwo wycofania się z badania, chorzy ci mieli lepszy ogólny stan zdrowia i mniejszą śmiertelność niż chorzy leczeni T.    

Komentarz edytora: W porównaniu z T leczenie SFC związane było z mniejszą liczbą zgonów i mniejszą chorobowością, chociaż pierwotne punkty końcowe, zaostrzenia POChP, nie różniły się.  Wedziecha JA et al. AJRCCM 2008 ;117 :19-26.         

4. Zwiększona ekspresja endoteliny-1 (EDN1) u chorych z oporną astmą.    

Do badania włączono 10 zdrowych osób, 10 chorych z astmą łagodną nie leczonych steroidami oraz 18 chorych z ciężką astmą leczonych glukokortykosteroidami.  Próbki pobrane za pomocą bronchoskopu poddano preparowaniu przy użyciu lasera w celu uzyskania komórek nabłonka, w których następnie zbadano ekspresję 17 genów czynników wzrostowych, cytokin i chemokin stosując ilościowy real-time PCR.  Wyniki badania PCR zostały weryfikowane w badaniu immunohistochemicznym.  Poziom IL-8, CXCL8 i EDN1 był podwyższony u chorych z ciężką astmą.  EDN1 jest zaangażowana w przebudowę dróg oddechowych, obecność dużej liczby komórek nabłonka produkujących EDN1 może być odpowiedzialna za zwiększoną masę mięśniową i włóknienie obserwowane u tych chorych.  

Komentarz edytora: Podejście terapeutyczne wycelowane na receptor endoteliny może być skuteczne w leczeniu opornej astmy.  Pegorier S et al. JACI 2007; 120: 1301-07.

5. Czynniki związane z pięcioletnim ryzykiem złamań kości biodrowej u kobiet w okresie pomenopauzalnym.    

Ten raport dotyczy wieloetnicznej grupy 93676 kobiet w wieku pomenopauzalnym z USA, w wieku 50-79 lat włączone do badania Women’ Health Initiative w celu oceny liczby klinicznych czynników ryzyka i stworzenie algorytmu do przewidywania 5-letniego prawdopodobieństwa złamania kości biodrowej.  Model uzyskany z tego badania był weryfikowany przez dane kobiet biorących udział w badaniu  i testowany w podgrupie kobiet z badania klinicznego, które poddane były badaniu densytometrycznemu (dual-energy x-ray absorptiometry – DXA).  Jedenaście czynników przewidywało złamanie kości biodrowej w ciągu 5 lat: wiek, samoocena ogólnego stanu zdrowia, waga, wzrost, rasa, aktywność fizyczna wg samooceny, wywiad złamań po 54 roku życia, złamanie kości biodrowej w wywiadzie rodzinnym, palenie papierosów, stosowanie kortykosteroidów i leczona cukrzyca.       

Komentarz edytora: To wielkie 5-letnie badanie powinno być pomocne w doradzaniu osobom w sprawie ryzyka złamań kości biodrowej.  Robbins J et al. JAMA 2007; 298:2389-98.      

6. Bezpieczeństwo i skuteczność termoplastyki oskrzeli (BT) u chorych z objawową, ciężką astmą.   

W celu zbadania skuteczności BT jako metody zmniejszania masy mięśni gładkich dróg oddechowych i poprawy drożności poprzez rozkurcz naczyń, do leczenia BT lub kontrolnej obserwacji randomizowani byli chorzy, którzy mieli objawy pomimo leczenia wysokimi dawkami wziewnych GKS, LABA i doustnymi glukokortykosteroidami (OCS).   Włączono 32 osoby (15 BT i 17 kontrola) z ciężką, oporną astmą wg kryteriów GINA.  Około połowę chorych z każdej grupy przyjmowało OCS razem z ICS-LABA. Ocenianymi parametrami były natężenie objawów, kwestionariusze i wywiady, PEF, FEV1 i PC20.  BT powodowała wstępne zaostrzenie objawów po którym następowała statystycznie znamienna poprawa funkcji płuc, stosowanych leków i objawów.      

Komentarz edytora: Leczenie takie jak BT jest chętnie widziane w arsenale środków terapeutycznych stosowanych w astmie ciężkiej.  Pavord ID et al. AJRCCM 2007; 176: 1185-91.      

7. Badanie populacyjne częstości występowania i powikłań infekcji Herpes zoster (HZ) przed wprowadzeniem szczepionki przeciwko HZ.     

To retrospektywne badanie dotyczy 1669 dorosłych z potwierdzoną infekcją HZ pomiędzy 1 stycznia 1996 a 31 grudnia 2001, zanim wprowadzono szczepionkę przeciwko HZ.  Znormalizowana częstość HZ wynosiła 3.6 na 1000 osób/rok, a 68% przypadków wystąpiło u osób w wieku 50 lat lub starszych. Większość (92%) nie miała zaburzeń odporności, a 60% stanowiły kobiety.  Najczęstszym powikłaniem była neuralgia (18% chorych z HZ) a 25% miało jakieś powikłanie po infekcji HZ.  

Komentarz edytora: Jest to pierwsze duże badanie populacyjne dostarczające dane wyjściowe (przed wprowadzeniem szczepionki Zostavax®, Merck& Co., Inc, New Jersey) dotyczące wieku, płci i stanu immunologicznego tych chorych.  Yawn BP et al. Mayo Clin Proc 2007; 82: 1341-49.   

8. Wirtualne sympozjum dotyczące mięśni gładkich dróg oddechowych (ASM).

To sympozjum rozpoczęło się wstępem podkreślającym rolę zmian ASM w patologii astmy, POChP i mukowiscydozy oraz uświadamiającym, iż ASM są aktywnym uczestnikiem wydzielającym cząsteczki biorące udział w zapaleniu i przebudowie dróg oddechowych.  Znajduje się tu 18 artykułów dotyczących tematów obejmujących szeroki zakres od mechaniki mięśni gładkich i interakcji ASM z macierzą zewnątrzkomórkową do wzrostu ASM w astmie, genetycznych różnic w funkcji ASM i ASM jako komórki zapalnej.    

Komentarz edytora: Jest to w zasadzie książka w formie czasopisma stanowiąca uaktualniony przez ekspertów przegląd dotyczący ASM.  Panettieria RA J and Solwaty J, edytorzy  Proc Am Thoracic Soc 2008;5: 3-132.     

9. Randomizowane badanie chirurgicznej interwencji z powodu organicznych zmian w jamie nosowej w obturacyjnym zespole bezdechu sennego (OSA).

To badanie ocenia skuteczność interwencji chirurgicznej (plastyki przegrody) u 49 chorych z OSA w celu poprawy oddychania przez nos.  Chorzy zostali losowo przydzielani do grupy poddanej rzeczywistej operacji (27) oraz operacji pozornej (22).  Wstępne parametry były podobne w obu grupach.  Średni wskaźnik bezdechu (AHI) był podobny w obu grupach, ale w grupie leczonej chirurgicznie u czterech osób odniesiono sukces (znamienną poprawę oddychania przez nos i obniżenie AHI) , podczas gdy nie stwierdzono tego u żadnej osoby z grupy kontrolnej.     

Komentarz edytora: Tylko u 4 osób uzyskano poprawę stosując leczenie chirurgiczne, a u 23 osób nie wystąpiła poprawa. Inne metody niż leczenie chirurgiczne potrzebne są w leczeniu OSA. Kotsourelakis I et al. Eur Respir J 2008:31:110-117.

10. Mity o grypie: odrzucenie mitów związanych z żywą atenuowaną szczepionką przeciwko grypie (LAIV).  

Jest to praca przeglądowa bardzo na czasie porównująca LAIV z konwencjonalną trójważną, inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie i  rozwiewająca błędne spojrzenie na LAIV.  Jedną z obaw było rozprzestrzenianie się wirusa, ale dane pokazały, iż poziomy wirusa przy szczepieniu LAIV były dużo niższe od poziomów koniecznych do wywołania choroby.  Także nie ma dowodów, iż atenuowany wirus może przekształcić się w szczep dziki i spowodować chorobę.  Działania uboczne LAIV to wyciek z nosa i niewielkiego stopnia gorączka; nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych.  Chociaż LAIV nie jest polecana w astmie, jedno z badań u dzieci z umiarkowaną i ciężką astmą pokazało, że LAIV jest dobrze tolerowany i skuteczny.    

Komentarz edytora: Częstsze stosowanie LAIV może przyczynić się do zmniejszenia występowania grypy na świecie.  Tosh PK et al. Mayo Clin Proc 2008; 83: 77-84.

11. Światowa strategia postępowania i prewencji w astmie: robocze streszczenie GINA. 

GINA jest poświęcona dostarczeniu dokładnych i użytecznych informacji o postępowaniu w astmie.  Obecnie nacisk położony jest na optymalizację kontroli astmy; rekomendacje GINA są dostosowane do regionalnych różnic w dostępności leków, zasobów oraz usług. 

Komentarz edytora: Jest to obszerny dokument o postępowaniu i prewencji w astmie zawierający 409 pozycji literaturowych.  Batman ED et al. Eur Respir J 2008; 31:143-78.

 

12. Zapalenie zatok u dzieci. 

Zapalenie zatok u dzieci może manifestować się kaszlem, blokadą nosa oraz innymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych.  Nawracające zapalenie zatok może być związane z GERD, defektami anatomicznymi lub niedoborami immunologicznymi.  Ta obszerna praca przeglądowa wyjaśnia kliniczne objawy zapalenia zatok u dzieci oraz obecnie najlepsze metody diagnostyki, zapobiegania i leczenia tej choroby.

Komentarz edytora: Ta praca przeglądowa jest wspaniałą lekturą dla wszystkich lekarzy, którzy opiekują się dziećmi.  Virant FS, Ped Asthma Allergy & Immunol 2007; 20:157-67.

13. Chorobowość i śmiertelność w USA z powodu chorób możliwych do zapobieżenia przy pomocy szczepień. 

Ta praca przeglądowa porównuje chorobowość i śmiertelność przed i po wprowadzonych na szeroką skalę szczepieniach przeciwko 13 możliwym do zapobieżenia chorobom, co do których rekomendacje zostały wprowadzone przed 2005 rokiem.  Ponad 92% spadek zachorowań i 99% spadek zgonów spośród chorób, przeciwko którym szczepionki rekomendowane były przed 1980 rokiem, wykazano dla błonicy, świnki, krztuśca i tężca.  Wyeliminowano epidemiczne przekazywanie wirusa polio, odry i różyczki.  Ospa została wykorzeniona za całym świecie. Spadki o co najmniej 80% zachorowań i zgonów wobec chorób możliwych do zapobieżenia poprzez szczepienia wprowadzone po 1980 roku dotyczyły WZW typu A, WZW typu B, opryszczki i HiB.  Zmniejszenie zachorowań i zgonów spowodowanych inwazyjnym S pneumoniae obniżyły się odpowiednio do 34% i 25%.      

Komentarz edytora: Szczepienia są skuteczne.  Każdy lekarz powinien upewnić się, czy jego pacjenci są na bieżąco szczepieni.  Roush SW et al. JAMA 2007; 298:2155-63.

lang=ES>Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.
novartis