WAO News and Notes - Medical Reviews
Volume 5, Issue 1
March 2008
Przegląd światowych czasopism alergologicznych luty 2008

Wybrane przez Naczelnego Edytora WAO Web Prof. Richard F Lockey M.D..

1. Doustny lub IV prednizolon (P) w leczeniu zaostrzeń POChP – Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie.

Przebadano 435 chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP; 107 otrzymało P, 60mg iv, a 130 otrzymało 60mg doustnie. Pierwotny punkt końcowy, niepowodzenie leczenia był definiowany jako zgon, przyjęcie do OIOM, powtórne przyjęcie do OIOM z powodu POChP, lub intensyfikacja leczenia podczas 90-dniowego okresu obserwacyjnego. Niepowodzenie leczenia w ciągu 90-dniowego okresu obserwacyjnego było podobne w obu grupach. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż doustny P jest równie skuteczny jak iv przez okres do 90 dni po rozpoczęciu leczenia.

Komentarz edytora: Doustny P w porównaniu z iv w leczeniu POChP jest łatwiejszy do stosowania i prawdopodobnie tańszy; te wyniki są podobne do obserwowanych w zaostrzeniach astmy.De Jong YP et al. Chest 2007; 132:1741-47. (Komentarz edytorski str 1728-29)

2. Budesonid/formoterol (B/F) stosowany jako leczenie przewlekłe oraz na żądanie: wpływ na zapalenie błony śluzowej oskrzeli w astmie.

Po 2 tygodniach zwykłego leczenia, 1538 chorych było w sposób losowy przydzielanych do sześciomiesięcznego leczenia w sposób nie zaślepiony B/F stosowanym regularnie oraz jako lek na żądanie (B/F 160/4.5 mcg 2x dziennie i na żądanie) lub leczenia zgodnie z obecnie zalecanymi wytycznymi. Przeanalizowano częstość ciężkich zaostrzeń, stosowania doraźnych leków oraz całkowitą dawkę wziewnych kortykosteroidów (IC). Nie stwierdzono różnicy w czasie do ciężkiego zaostrzenia i w częstości ciężkich zaostrzeń. Jednakże stwierdzono liczbowo mniej wizyt w SOR/hospitalizacji u chorych leczonych B/F stosowanych jako lek przyjmowany regularnie oraz na żądanie (4.4 vs 7.5/100 chorych/rok; 41% redukcji; p=0.09). Średnia dawka całkowita IC, stosowanie leków na żądanie, koszt leków z powodu astmy oraz całkowity koszt leczenia przypadający na chorego na rok oraz zużycie leków na żądanie były znamiennie niższe przy leczeniu B/F (wszystkie P<0.01). Autorzy wyciągnęli wniosek, iż u chorych z przewlekłą astmą B/F stosowany jako leczenie przewlekłe oraz jako lek na żądanie jest lepsze niż obecnie stosowane leczenie zgodne z obecnie stosowanymi wytycznymi. Objawy uboczne były podobne w obu grupach.

Komentarz edytora: B/F 160/4.5 mcg 1 wdech 2 razy na dobę oraz dodatkowe dawki przyjmowane na żądanie aż do 12 wziewów dziennie jest skutecznym leczeniem w astmie. Sears MR et al. ERJ Express 2008;doi: 10.1183/09031936.00104007.

 

3. Klarytromycyna (CL) wpływa na neutrofilowe (N) zapalenie dróg oddechowych w opornej astmie.

Do badania włączono 45 chorych z ciężką oporną na leczenie astmą, którzy w sposób losowy przydzielani byli do grupy otrzymującej CL 500 mg 2 razy dziennie lub placebo przez 8 tygodni. Najważniejszym ocenianym parametrem było stężenie IL-8 w plwocinie.

Innymi parametrami były liczba N w plwocinie oraz stężenie N elastazy i MMP-9. Oceniano kliniczne parametry: czynność płuc, nadreaktywność oskrzeli na prowokację roztworem hipertonicznym, kontrolę astmy, QOL i objawy. CL znamiennie obniżała stężenie IL-8 w plwocinie, liczbę N oraz poprawiała QOL w porównaniu z placebo. Obserwowano także nieznamienne obniżenie stężenia N elastazy i MMP-9. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż CL może modulować poziom IL-8 oraz akumulację i aktywację N w drogach oddechowych chorych na oporną na leczenie astmę i może zmniejszać nieeozynofilowe, głównie N zapalenie w astmie.

Komentarz edytora: CL może być pomocna w leczeniu chorych z N zapaleniem dróg oddechowych i oporną astmą. Simpson JL et al. AJRCCM 2008 ;117 :148-55.

4. Czynnik aktywujący płytki (PAF), acetylohydrolaza PAF (PAFA), a cieżka anafilaksja (A).

Aktywność PAFA mierzono u 41 chorych z A i 23 zdrowych. PAFA zmierzono także u 9 chorych ze śmiertelną anafilaksją na orzeszki ziemne i porównano z grupą 26 nie alergicznych dzieci jako kontrola (C), 49 nie alergicznych dorosłych C, 63 chorych z łagodną alergią na orzeszki ziemne, 24 chorych z nie śmiertelną A, 10 chorych, którzy zmarli z powodu przyczyn innych niż A, 15 z astmą zagrażającą życiu i 19 z astmą nie zagrażającą życiu. Poziomy PAF były znamiennie wyższe w grupie A (805+/-595 pg/ml) niż w grupie C (127+/-104 pg/ml, p<0.001 po transformacji logarytmicznej) i nie korelowały z ciężkością A. Stwierdzono odwrotną korelację pomiędzy PAF i aktywnością PAFA (P<0.001). Autorzy postulują, że niewydolność PAFA do inaktywacji PAF może współuczestniczyć w ciężkości A.

Komentarz edytora: Brak odpowiedniej ilości PAFA może współuczestniczyć w zwiększonej ciężkości A. Vadas P et al. N Engl J Med. 2008; 358:28-35.(komentarz edytorski Burks str 79)

5. Allergology International.

Grudniowe wydanie Allergology International zawiera 3 prace przeglądowe na temat przebudowy dróg oddechowych i astmy. Pierwszy autorstwa Yamauchi K i wsp. jest zatytułowany „Przebudowa dróg oddechowych w astmie i nieodwracalne ograniczenie przepływu powietrza - depozycja macierzy zewnątrzkomórkowej i możliwe leczenie przebudowy”; drugi autorstwa Tagaya E i wsp. zatytułowany „Mechanizmy przebudowy dróg oddechowych w astmie”; i trzeci autorstwa Sumi Y i wsp. zatytułowany „Przebudowa dróg oddechowych w astmie”.

Komentarz edytora: Jest to dobre uaktualnienie wiedzy o przebudowie dróg oddechowych w astmie. Yamauchi K et al. Allergology International 2007;56:321-29. Tagaya E et al. 331-40. Sumi Y et al. 341-48.

6. Cechy atopowe w kaszlowym wariancie astmy (CVA) i astmie klasycznej ze świstami (CA).

Autorzy przebadali poziomy swoistych IgE wobec siedmiu popularnych aeroalergenów u 74 chorych z CVA (osoby, które miały kaszel bez świstów czy duszności, istotną nadreaktywność oskrzeli na metacholinę, oraz objawową poprawę po bronchodilatatorach) oraz 115 chorych z CA różnego stopnia ciężkości. Chorzy z CA mieli wyższe poziomy całkowitego IgE (p<0.0001), więcej uczulenia na alergeny (p = 0.03), i częstsze uczulenie na sierść psa (24% vs 3%, p<0.0001), HDM (46% vs 28%, P = 0.02) i pleśnie (17% vs 7%, p = 0.047) w porównaniu z CVA. Świsty pojawiły się u 6 (15%) chorych z CVA, którzy byli uczuleni na większą liczbę alergenów (p = 0.02) i byli częściej uczuleni na HDM (p = 0.01) i alergeny psa (p = 0.02) niż 34 chorych u których nie wystąpiły świsty. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż atopia jest związana z występowaniem świstów w CVA, i że w zapobieganiu progresji CVA do CA pomocne może być unikanie ekspozycji na istotne alergeny.

Komentarz edytora: Jest to dobre badanie dotyczące CVA, choroby która jest rzadko badana, a z która spotykają się wszyscy lekarze leczący chorych z CA. Takemura M et al. Clin Exp Allergy 2007; 37: 1833-39.

7. Wytyczne Brytyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej (BSACI) postępowania w alergicznym i nie-alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.

Wytyczne BSACI postępowania w zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok oraz polipach nosa.

Te dwa artykuły dotyczą alergicznego i nie-alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia błony śluzowej nosa i zatok oraz polipów nosa. One streszczają wiedzę medyczną dotyczącą tych chorób oraz jak powinny być leczone.

Komentarz edytora: Ładne artykuły, konieczna lektura dla zainetersowanych tymi tematami. Scadding GK et al. Clin Exp Allergy 2008; 38:19-42. Scadding Gk et al. Clin Exp Allergy 2008; 38:260-75.

8. HLA-B*5701 skrining nadwrażliwości na Abacavir (A).

Obecność allela HLA-B*5701 związane jest z reakcjami nadwrażliwości na A. 1956 chorych zainfekowanych wirusem HIV typu 1, którzy poprzednio nie otrzymywali A zostali przebadani w tym prospektywnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu w celu ustalenia efektywności prospektywnego skriningu HLA-B*5701 w celu zapobieżenia reakcjom nadwrażliwości na A. Skrining wyeliminował immunologicznie potwierdzone reakcje nadwrażliwości (0% w grupie prospektywnie skriningowanej vs 2.7% w grupie kontrolnej, p<0.001), z ujemną wartością predykcyjną 100% i dodatnią wartością predykcyjną 47.9%. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż skrining HLA-B*5701 może zapobiec specyficznym toksycznym efektom A. Temu artykułowi towarzyszy komentarz edytorski zatytułowany „Biomarkery farmakogenomiczne w przewidywaniu ciężkich niepożądanych reakcji polekowych”. Co najmniej siedem biomarkerów pozwala przewidywać reakcje na: 6-merkaptopurynę, irinotekan, wrafarynę, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, abacavir, karbamazepinę i ximilagatran.

Komentarz edytora: Niektóre biomarkery farmakogenomiczne pozwalają przewidzieć ciężkie polekowe reakcje niepożądane. Mallal S et al. N Engl J Med. 2008;358:568-79. (Komentarz edytorski: Ingelman-Sundberg, str 637-8).

9. Alergia na owoce morza (SA) i preparaty kontrastowe (RCM): Czy lekarze propagują mity?

Jest to anonimowa ankieta 231 radiologów i kardiologów interwencyjnych z sześciu centrów akademickich środkowych Stanów Zjednoczonych pytająca czy SA jest związane z reakcjami na RCM. 69% respondentów wskazało, iż pytają o wywiad w kierunku SA przed podaniem RCM, a 37.2%odpowiedziało, iż wstrzymują się z podaniem kontrastu lub polecają premedykację w oparciu o ten wywiad. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż mit o SA jako o czynniku ryzyka reakcji po RCM jest popularny wśród lekarzy.

Komentarz edytora: SA nie jest czynnikiem ryzyka reakcji po RCM. Beaty AD et al. Am J Med. 2008:121:158. e1-158.e4.

10. Proceedings of the American Thoracic Society.

Całe czasopismo jest poświęcone zaburzeniom oddychania podczas snu u dzieci i dorosłych. Znajdują się tam epidemiologia, patofizjologia, diagnostyka, leczenie chirurgiczne i zachowawcze, jak również potencjalne następstwa tych zaburzeń.

Komentarz edytora: Wspaniałe sympozjum dotyczące powszechnego problemu występującego u chorych leczonych przez alergologa/immunologa. Mokhlesi B, Gozal D (edytor gościnny) Proc of the Am Thoracic Society 2008; 5: 135-284.

11. Suplement do Journal of Allergy and Clinical Immmunology zatytułowany „Mini podręcznik o chorobach alergicznych i immunologicznych”.

Te wydanie zawiera artykuły przeglądowe dające punkty CME na temat: „Limfocyty”, „Komórki dendrytyczne jako regulatory odporności i tolerancji”, „Cząsteczki adhezyjne i receptory”, „Odporność błony śluzowej przewodu pokarmowego”, „Genetyka chorób alergicznych”, „Wtórne niedobory odpornościowe, w tym infekcja HIV”, „Immunologiczne choroby płuc”, „Wrodzony obrzęk naczynioruchowy”, „Anafilaksja”, „Astma zawodowa”.

Komentarz edytora: Trzeba pogratulować dr Ed Shearer i Don Leung oraz autorom za wspaniałe wydanie JACI zawierające artykuły edukacyjne. JACI (Suppl) 2008; 121:S363-411.

12. Działanie siarczanu glukozaminy (GS) w chorobie zwyrodnieniowej biodra (O).

Jest to kontrolowane, randomizowane badanie 222 chorych z O mające na celu ustalić, czy GS wpływa na objawy i progresję zmian strukturalnych O podczas dwuletniego leczenia. Pierwotne punkty końcowe stanowiły ocenę bólu i funkcji po 24 miesiącach oraz zwężenie szpary stawowej po 24 miesiącach. Wtórnymi punktami końcowymi były ból, czynność i sztywność po 3, 12 i 24 miesiącach. Nie stwierdzono statystycznych różnic pomiędzy grupą otrzymującą lek i placebo.

Komentarz edytora: GS nie jest skutecznym leczeniem w O. Rozendaal RM et al. Annals of Int Med. 2008; 148:268-77.

13. Chrapanie (S) u dzieci przedszkolnych: występowanie, ciężkość, czynniki ryzyka.

Oceniono 6811 dzieci w wieku 1-4 lat w kierunku częstości występowania, ciężkości oraz czynników ryzyka S, szczególnie nawykowego S. U 59.7% dzieci rodzice podawali S w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym 7.9% z nawykowym S i 0.9% z nawykowym S i zaburzeniami snu. Częstość występowania zwiększała się z wiekiem od 6.6% w pierwszym roku życia do 13.0% u czterolatków. Nawykowe S związane było z: paleniem papierosów przez jednego lub oboje rodziców (znormalizowane OR odpowiednio 1.46 i 2.09); ekspozycją na ruch uliczny (OR 1.23), samotnym rodzicem (1.60); oraz u rasy białej, ale nie u Azjatów złymi warunkami socjoekonomicznymi (OR 1.25 i 2.03 odpowiednio środkowa i górna trzecia skali Townsenda). Występowało silne powiązanie z chorobami atopowymi, infekcjami wirusowymi i ekspozycją środowiskową sugerując złożoną etiologię.

Komentarz edytora: S występuje u dzieci i dorosłych. Lekarze powinni być świadomi, że dzieci mają zaburzenia snu prowadzące do problemów w nauce i zachowaniu. Kuchni CE et al. Eur Respir J 2008; 31:326-33.

14. Ogólnoustrojowe reakcje po prowokacji dooskrzelowej aspiryną u uczulonych chorych z astmą.

19 chorych z wywiadem astmy aspirynowej zostało poddanych kontrolowanej placebo prowokacji dooskrzelowej z lizyno-aspiryną (LA). Próbki krwi obwodowej pobierane były przed oraz 1 i 20 godzin po prowokacji P lub LA i oznaczono liczbę progenitorów leukocytów i eozynofili. Próba była dodatnia u 13, z których 6 miało izolowaną miejscową reakcję oskrzelową, a 7 uogólnioną ( objawy oskrzelowe i pozaoskrzelowe). Liczba progenitorów leukocytów zwiększyła się znamiennie w 1 i 20 godzinie (p<0.05). Liczba progenitorów eozynofili zwiększyła się średnio z 0.017% przed prowokacją do 0.04% (p<0.05) w 20 godzinie po prowokacji. W 20 godzinie prowokacji wzrost liczby progenitorów leukocytów i eozynofili był obserwowany tylko u chorych z reakcją ogólnoustrojową. Poziom eotaksyny zwiększył się po dodatniej próbie prowokacyjnej u 2 osób. Dooskrzelowa próba prowokacyjna z LA powoduje reakcję ogólnoustrojową związaną z mobilizacją progenitorów leukocytów i eozynofili ze szpiku kostnego.

Komentarz edytora: Chorzy na astmę aspirynową mają chorobę ogólnoustrojową, nie tylko astmę. Makowska JS et al. JACI 2008; 121: 348-54.

lang=ES>Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.
novartis