wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych maj 2006
Towarzystwa członkowskie WAO
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych maj 2006

Wybrane przez edytora Prof. Richard F Lockey.

1. Długoterminowe stosowanie kortykosteroidów wziewnych u dzieci przedszkolnych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na astmę.
285 dzieci w wieku 2-3 lat, z dodatnim wskaźnikiem predykcyjnym rozwoju astmy były obserwowane przez rok, a następnie przyjmowały przez dwa lata albo propionian flutikazonu (FP) 88 mcg dwa razy dziennie, albo placebo. W ciągu kolejnego roku były obserwowane nie przyjmując ani leku badanego ani placebo. Leczenie związane było ze znamiennie większym odsetkiem dni bezobjawowych, mniejszą częstością zaostrzeń i mniejszym zużyciem leków objawowych. Na koniec czwartego roku badania przyrost wzrostu był o 0.7 cm mniejszy w grupie leczonej (p=0.008). Chociaż w grupie otrzymującej FP dzieci czuły się lepiej podczas dwóch lat leczenia, to leczenie FP nie wpłynęło na rozwój astmy ani na czynność płuc w trzecim okresie obserwacji po zakończonym stosowaniu leków.
Komentarz edytora: Kortykosteroidy wziewne są skuteczne w leczeniu dzieci przedszkolnych ale nie zmieniają długoterminowych wyników. Guilbert TW, et al. N Engl J Med 2006; 354: 1985. Komentarz edytorski: Gold DR, Fuhlbrigge AL 2058.

2. Doraźne stosowanie wziewnych kortykosteroidów u niemowląt z epizodami świszczącego oddechu.
Dwustu dziewięćdziesięciu czterem niemowlętom w czasie ich pierwszego epizodu świszczącego oddechu podano w sposób losowy budesonid lub placebo. Odsetek dni bez objawów podobnie jak odsetek wystąpienia utrwalonego świszczącego oddechu były podobne w obu grupach. Na wyniki leczenia nie wpływała obecność lub brak atopowego zapalenia skóry, a średni czas trwania ostrych epizodów był identyczny w obu grupach niezależnie od obecności infekcji wirusowej dróg oddechowych. Nie wykazano wpływu na wzrost ani na gęstość mineralną kości w żadnej z grup. Budesonid podawany wziewnie nie wykazywał korzyści krótkoterminowej podczas epizodów świszczącego oddechu pojawiających się w ciągu pierwszych trzech lat życia ani też nie wpływał na progresję epizodów świszczącego oddechu w utrwalony świszczący oddech.
Komentarz edytora: Znalezienie sposobu zapobiegania tym epizodom może być najlepszym rozwiązaniem na pojawiające się we wczesnym okresie życia epizody świszczącego oddechu. Bisgaard H et al. N Engl J Med 2006; 354: 1998. Gold DR, Fuhlbrigge AL, komentarz edytorski 2058.

3. Skuteczność działania kodeiny na obiektywne wskaźniki kaszlu w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).
Dwudziestu jeden chorych z rozpoznanym przez lekarza stabilnym POChP cierpiących na kaszel (77% mężczyzn; średni wiek 68 lat, średni FEV1 53% należnego, mediana palenia papierosów 43.5 paczko-lata) przebadano w podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próbie o typie crossover. Zebrano dane dotyczące częstości kaszlu, czasu trwania kaszlu, progu kaszlu po prowokacji kwasem cytrynowym, oraz subiektywnej oceny kaszlu. Fosforan kodeiny w dawce 60mg lub placebo podawano w sposób zrandomizowany na początku każdego zapisu kaszlu (0 i 12 godź). Nie wykazano różnicy pomiędzy grupami leczonymi kodeiną i placebo odnośnie mediany czasu trwania kaszlu, progu kaszlu ani subiektywnych ocen nasilenia kaszlu.
Komentarz edytora: Kodeina nie jest lepsza od placebo w leczeniu kaszlu u chorych z POChP. Smith J et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 831.

4. Samodzielne podawanie koncentratu inhibitora C1 u chorych z wrodzonym lub nabytym obrzękiem naczynioruchowym (angioedema - A) spowodowanym niedoborem inhibitora C1.
W badaniu wrodzonego i nabytego niedoboru inhibitora C1 uczestniczyło 31 chorych, którzy mieli częste napady A. Chorych przeszkolono aby mogli samodzielnie podawać sobie dożylnie koncentrat inhibitora C1 na żądanie (31 chorych) lub profilaktycznie (12 chorych). Średni czas obserwacji wynosił 3.5 roku. Pacjenci dawali sobie radę z samodzielnym podawaniem koncentratu. Czas pomiędzy początkiem objawów a wystąpieniem ulgi lub całkowitym ustąpieniem objawów w grupie osób, które przyjmowały lek na żądanie skrócił się z 7.9 godziny (wartość wyjściowa) do 2.2 godziny. Profilaktyczne leczenie zmniejszyło częstość napadów A z 4 (wartość wyjściowa) do 0.3 na miesiąc.
Komentarz edytora: Samodzielne dożylne podawanie koncentratu inhibitora C1 jest skuteczne zarówno przyjmowane na żądanie jak i profilaktycznie. Levi M et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 904.

5. Wirus RSV, zapalenie błony śluzowej dróg oddechowych i spadek FEV1 u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
RNA wirusa RSV wykryto za pomocą metody PCR w 31.8% z 241 próbek plwociny zbieranych kwartalnie od 74 chorych ze stabilnym POChP przez okres ponad 2 lat. Chorzy, u których wirus RSV był częściej wykrywany (>50% próbek PCR pozytywnych wobec wirusa RSV, n=18) mieli bardziej nasilone zapalenie dróg oddechowych i szybszy spadek FEV1 w okresie badania w porównaniu z grupą w której wirus RSV wykrywany był rzadziej. Ta relacja nie była zależna od palenia papierosów, częstości zaostrzeń i nasilenia bakteryjnej infekcji dolnych dróg oddechowych. Utrzymujące się zakażenie wirusem RSV w POChP jest związane z zapaleniem dróg oddechowych i przyspieszonym spadkiem FEV1.
Komentarz edytora: Infekcja RSV może przyspieszyć spadek funkcji płuc w POChP. Wilkinson TMA et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 871.

6. Wysoki poziom stosowania środków medycznych przez ambulatoryjnych chorych z dysfunkcją strun głosowych (vocal cord dysfunction- VCD) w porównaniu z dopasowanymi pod względem wieku i płci chorymi na astmę.
Dopasowano pod względem płci i wieku 25 ambulatoryjnych chorych z VCD i 25 ambulatoryjnych chorych z astmą. Całkowita liczba wizyt lekarskich i specjalistycznych była większa w grupie chorych z VCD w porównaniu z grupą chorych na astmę. W obu grupach stwierdzono podobne zużycie leków na receptę, częstość hospitalizacji oraz wizyt na oddziale pomocy doraźnej. Autorzy wyciągnęli wniosek, iż chorzy z VCD zużywają znamiennie więcej usług medycznych i podobną ilość środków farmaceutycznych co chorzy na umiarkowaną astmę.
Komentarz edytora: U chorych z objawami astmy należy wykluczyć VCD. Mikita J, Parker J. Chest 2006; 129: 905. Komentarz edytorski 842.

7. Polimorfizm promotora receptora leukotrienów cysteinylowych 1 (CysLTR1) jest powiązany z astmą aspirynową (AA) u mężczyzn.
Leukotrieny cysteinylowe są istotne w patogenezie AA. Trzy polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (single nucleotide polymorphism - SNP) promotora CysLTR1 były powiązane z ryzykiem AA u mężczyzn, a mężczyźni z AA mieli znamiennie większą częstość występowania alleli mniejszych (T,C,G) w tych trzech miejscach polimorficznych niż mężczyźni z grupy kontrolnej. Ponadto dwa częste haplotypy (ht) tych trzech SNP związane były z AA u mężczyzn. Ht-1 (C-A-A) związany był ze zmniejszonym ryzykiem, a ht-2 (T-C-G) związany był ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia AA u mężczyzn. W grupie AA mężczyźni byli młodsi niż kobiety. U mężczyzn z AA posiadających ht-2 istnieje większe ryzyko wystąpienia AA w młodszym wieku. Nie stwierdzono istotnych powiązań pomiędzy genotypem CysLTR1 a ryzykiem wystąpienia AA u kobiet. Odmiany genetyczne CysLTR1 są powiązane z AA w populacji koreańskiej i mogą one modulować ekspresję receptora CysLTR1.
Komentarz edytora: Zrozumienie genetyki AA pójdzie w parze ze zrozumieniem jej patogenezy. Kim SH et al. Clin Exp Allergy 2006; 36: 433.

8. Bezpieczeństwo immunoterapii swoistej (SIT) stosując schemat czterogodzinnej indukcji metodą ultra-rush u chorych uczulonych na osy i pszczoły.
Sześćdziesiąt siedem osób uczulonych na owady Hymenoptera otrzymało 80 kursów ultra-rush SIT. W 78 przypadkach (97.5%) dawka podtrzymująca 111.1 m g została osiągnięta w ciągu 4 godzin i była tolerowana u 82.5% chorych bez żadnej reakcji niepożądanej. Reakcje alergiczne były obserwowane u 17.5% (n=14) chorych, wszystkie były reakcjami miejscowymi i żadna nie zagrażała życiu. Ultra-rush SIT z alergenami Hymenoptera (os i pszczół) była bezpieczna, wygodna i może być zakończona w 4 godziny w warunkach ambulatoryjnych.
Komentarz edytora: Immunoterapia jadami owadów żądlących stosując czterogodzinny schemat ultra-rush jest bezpieczna. Roll A et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: 79.

9. Donosowe podawanie domeny cytoplazmatycznej CTLA-4 stosując nową domenę białkową zapobiega zapaleniu alergicznemu.
CTLA-4 hamuje aktywację komórek T. Aby zahamować zapalenie alergiczne CTLA-4 zostało zespolone z nową domeną odpowiedzialną za przekazywanie sygnału ludzkiego czynnika transkrypcyjnego Hph-1. To połączone białko (PB) Hph-1-ctCTLA-4 hamowało produkcję IL-2 i zmniejszało ekspresję CD69 i CD25. Donosowe podawanie PB zmniejszało naciek komórek zapalnych, uwalnianie cytokin Th2, poziom IgE w surowicy i nadreaktywność oskrzeli w mysim modelu alergicznego zapalenia dróg oddechowych. CTLA-4 może blokować aktywację spolaryzowanych komórek Th2 i potencjalnie może być użyty donosowo w leczeniu astmy.
Komentarz edytora: Kolejna cząsteczka, która prawdopodobnie może być użyta donosowo w celu zmniejszenia zapalenia alergicznego. Choi J et al. Nature Medicine 2006.

10. Zespół niedoboru przeciwciał spowodowany mutacją w genie CD19. Mutacje CD3 z u pacjenta z niedoborem komórek T.
Czterech chorych z mutacjami genu CD19 mieli zwiększoną podatność na infekcje, hypogammaglobulinemię i normalną liczbę komórek B. Gen CD19 jest odpowiedzialny za wytwarzanie cząsteczki CD19, białka powierzchniowego komórek B, które tworzy kompleksy z innymi białkami odpowiedzialnymi za aktywację komórek B przez antygeny. W drugim artykule opisano dziecko ze znacznie zwiększoną podatnością na zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze, które miało wrodzoną homozygotyczną mutację genu CD3 z . CD3 z jest składową CD3 kompleksu receptora komórek T i jest niezbędne do aktywacji komórek T. Te artykuły są opatrzone wspaniałym komentarzem edytorskim "Upośledzone przekazywanie sygnałów a nowe pierwotne niedobory odporności".
Komentarz edytora: Te artykuły i komentarz edytorski muszą być przeczytane przez lekarza, który nie rozumie wielu defektów, które powodują niedobory odporności komórek T i B. van Zelm MC et al. N Engl J Med 2006; 354: 1901, Rieux-Laucat F et al. 1913, Rudd CE (komentarz edytorski) 1874.

11. Artykuł przeglądowy o zastosowaniu dożylnym gamma globulin (IGIV) w niedoborach odporności u ludzi.
To jest oparty na faktach artykuł przeglądowy o zastosowaniu IGIV w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności, chorobach autoimmunologicznych, astmie i chorobach neurologicznych.
Komentarz edytora: To jest wspaniała praca przeglądowa pełna wspaniałych tabel i referencji. Orange JS et al J Allergy Clin Immunol 2006; 117: S525


Towarzystwa członkowskie WAO - Austiackie Towarzystwo Alergologii i Immunologii (ÖGAI).

Drodzy koledzy i przyjaciele,

To są nowości z ÖGAI. Z wielką przyjemnością gościliśmy wielu z Was na kongresie EAACI w Wiedniu, 10-14 czerwca 2006.

Stoisko ÖGAI w Wiosce Narodowych Towarzystw było prawdziwym sukcesem. Możecie pamiętać, iż na naszym stoisku oferowaliśmy nie tylko informacje o Wiedniu ale także wspaniałe "Mozartkugel", słynne słodycze stworzone w celu uhonorowania Wolfganga Amadeusza Mozarta.

W końcu chcielibyśmy oznajmić o powstaniu Doctoral College CCHD (Cellular Communication in Health and Disease - Komunikacja komórek w zdrowiu i chorobie) na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, gdzie oferujemy 24 pozycje w ramach nowostworzonego, wysokiej jakości programu studiów doktoranckich. Serdecznie zapraszamy aby Wasi najlepsi studenci złożyli podania na te atrakcyjne pozycje do 30 lipca 2006.

Ten program oferuje najnowszą edukację w dziedzinie neurobiologii, biologii naczyń, immunologii i zapalenia oraz integruje nauki podstawowe, stosowane i kliniczne jak również olbrzymie spektrum technik eksperymentalnych.

Przyjęci studenci otrzymają stypendia na co najmniej trzy lata, włączając w to środki pokrywające koszty uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i specjalistycznych warsztatach. Aplikanci muszą przedstawić końcową ocenę studiów dyplomowych w medycynie, stomatologii lub innej naukowej/technicznej dziedziny (takiej jak biologia molekularna) przed rozpoczęciem programu.

Dalsze informacje dotyczące tematów badań i kursów jak również formularze zgłoszeniowe są dostępne na http://www.phd-ccdh.at/. Zgłoszenia muszą być przesyłane za pomocą poczty e-mail do: phd_ccdh@meduniwien.ac.at.

Napisane przez:
Prof. Erika Jensen-Jarolim, MD
Delegat WAO ÖGAI


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Wprowadzając nowe moduły GLORIA

Światowa Organizacja Alergologii z przyjemnością ogłasza uruchomienie nowych modułów naszego flagowego programu edukacyjnego GLORIA na zjeździe Singapurskiego Towarzystwa Immunologii, Allergologii i Reumatologii, które odbędzie się 15 lipca 2006 w Szpitalu Tan Tock Seng.

Diagnostyka i postępowanie w anafilaksji jest poważną sprawą dla alergologów na całym świecie. Anafilaksja została wyselekcjonowana jako temat następnego sympozjum Światowego Forum Alergologicznego zaplanowanego na niedzielę 11 czerwca 2006 13:30-15:15, podczas corocznego spotkania EAACI w Wiedniu, Austria, Programowi przedstawianemu przez sławnych wykładowców przewodniczyć będą Michael A Kaliner - prezydent WAO i Anthony J Frew - prezydent EAACI.

GLORIA sympozja:

Moduł 8: Anafilaksja
15 lipca 2006 godź 8:20 - 9:20 w sali TTSH Theathrette

Moduł 9: Diagnostyka uczuleń IgE zależnych
15 lipca 2006 godź 10:40 - 11:40 w sali TTSH Theathrette 

Wykładowca programu GLORIA: Cassim Motala, South Africa

Nowości na stronach WAO

Aby usłyszeć prof. Allen P Kaplan dzielącego się swoimi nieformalnymi poglądami na temat leczenia pokrzywek przyciśnij tutaj.

Miło nam zaanonsować dwa nowe Interaktywne Przeglądy Przypadków, które są przedstawiane w oparciu o Raporty Klinicznych Przypadków publikowanych w ACII-JWAO.

"Podejście do nawracających infekcji górnych dróg oddechowych" - prezentowanych przez Patrick J DeMarco i Richard F Lockey

"Indukowana wysiłkiem anafilaksja" - prezentowana przez Alexander T Vu i Richard F Lockey

Aby przeczytać przypadki, następnie postawić własną diagnozę i sprawdzić czy zgadza się z diagnozą eksperta przyciśnij tutaj.

Krótkoterminowe stypendia WAO zostały przyznane

WAO przyznało 3 krótkoterminowe stypendia w wysokosci 2500 USD aby umożliwić młodym naukowcom odwiedzić centra badawcze za granicą i nauczyć się technik do dalszej pracy badawczej. Gratulacje dla:

Eleonora Dehlink, Wiedeń, Austria, która odwiedzi Edda Fiebiger, Children's Hospital w Bostonie, USA aby rozwinąć swój projekt: "Czy FceRI, receptor wychwytujący/prezentujący antygen w błonie śluzowej jelit bierze udział w inicjacji alergicznej reakcji immunologicznej w przewodzie pokarmowym? Podejście in-vivo."

Daniel P Potaczek, Kraków, Polska, który przedstawił aplikację do złożenia wizyty Hideoki Ogawa w Juntendo University School of Medicine, Tokjo, Japonia, gdzie będzie rozwijał swoje umiejętności w celu zrealizowania projektu: "Genetyczna różnorodność genu łańcucha alfa receptora wysokiego powinowactwa IgE oraz jego ekspresja".

Dahlia Al.-Ghoneimy, Kair, Egipt, który będzie studiował testy metodą prick we wczesnej diagnostyce atopii u niemowląt i dzieci oraz immunoterapeutyczne możliwości. Będzie goszczony przez G Walter Canonica w DIMI, Genua, Włochy.

Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism -

  WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się. Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:

Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO


I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek allergologicznych

"Allergy and Asthma in Modern Society: A Scientific Approach".
R Crameri, edytor
2006 Karger
ISBN: 3-8055-8000-2

Cena: 167.25 USD
Dostępne z: Karger Publishing

Recenzent: Dr David Sutherland, FRACP
Nineways Specialist Clinic, Broadmeadow NSW 2292

Opis:
Częstość występowania chorób alergicznych i astmy zwiększyła się w świecie uprzemysłowionym. Ta książka jest zbiorem artykułów, które starają się badać złożone interakcje pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, które mogłyby wpływać na ten wzrost zachorowań. Współautorstwo 40 autorów pozwoliło na szeroką tematykę od epidemiologii do nowoczesnych osiągnięć biologii molekularnej.

Cel:
Ta książka została złożona jako wyraz uznania profesorowi Kurtowi Blaserowi dyrektorowi Swiss Institute of Allergy and Immunology Research z Davos celebrując jego 65 urodziny.

Czytelnik:
Bez wątpienia ta książka została wydana dla tych z naukowym zainteresowaniem w etiologii i leczeniu astmy i chorób alergicznych. Jednakże zakres tej książki i duża liczba autorów powoduje, iż będzie niewielu z potencjalnych czytelników którzy uznają wszystkie tematy od epidemiologii do biologii molekularnej za równie przydatne i zrozumiałe.

Cechy szczególne:
Ta książka jest podzielona na sześć części: Wstęp, Środowisko, Eozynofile płucne i astma, Skóra, Molekularne aspekty alergii i astmy oraz Immunoterapia. W ramach tego formatu znajduje się 18 rozdziałów. Wstęp jest wyrazem uznania profesorowi Blaserowi i kończy się krótkim spisem tematów. Jest to cienka 224 stronicowa książka.

Ocena:
Prawdopodobnie jako wynik celebrującego charakteru tej książki jej zawartość jest ogromnie różnorodna. Końcowym wynikiem jest raczej dogłębna ocena licznych aspektów astmy i chorób alergicznych niż zwięzły opis. Jakość naukowa poszczególnych rozdziałów jest również różna. Te rozdziały mające do czynienia z epidemiologią i podstawową immunologią są wysokiej jakości. Rozdział o alergicznym zapaleniu spojówek zawiera 22 pozycje literaturowe. Tylko 4 są opublikowane w 2000 lub po 2000 roku, a autora nazwisko zawarte jest we wszystkich za wyjątkiem jednej pozycji. Niektóre rozdziały takie jak badanie wpływu dużych wysokości na astmę czy rola uczulenia na Malassezia sympodialis w wyprysku atopowym najprawdopodobniej nie byłyby odrębnymi rozdziałami w następnej publikacji. Całościowo jest to książka, która raczej powinna być używana jako źródło informacji niż być czytana od deski do deski. Byłaby wartościowym dodatkiem dla bibliotek i użytecznym nabytkiem dla immunologów klinicznych i alergologów z szerokimi zainteresowaniami poprzez całą dziedzinę astmy i alergii. Dla innych znaczna część tej książki będzie poza ich spektrum zainetresowań.

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach. Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.