wao logo  


WAO News & Notes

Przegląd światowych czasopism alergologicznych listopad 2006
WAO teraz: Co nowego w świecie WAO
I Pozostałe Nowiny

Przegląd światowych czasopism alergologicznych listopad 2006

Wybrane przez edytora głównego Richard F Lockey M.D.

1. Naturalna historia astmy u dzieci i dorosłych wg dr Charles Reed i Gail Shapiro.
Dr Reed podaje 6 czynników prognostycznych utrzymywania się oraz ciężkość astmy u dorosłych: ciągła ekspozycja na alergeny, w tym alergeny zawodowe, początek choroby w późniejszym wieku, nietolerancja aspiryny, czynniki socjoekonomiczne, palenie papierosów oraz choroby współistniejące (POChP, rozstrzenie oskrzeli itd.).  W przypadku dzieci dr Reed i Shapiro włączają w to: wywiad atopii w rodzinie, uczulenie występujące w młodym wieku oraz nadreaktywność oskrzeli.  Dr Shapiro dodaje wczesny początek astmy, upośledzona funkcja płuc, płeć żeńska, palenie papierosów, bierne palenie i palenie papierosów przez matki w czasie ciąży oraz obecność astmy u matki.  Dr Reed w przypadku dzieci dodaje częstsze i cięższe ataki astmy, początek w wieku szkolnym, podwyższony poziom IgE, częste infekcje górnych dróg oddechowych, brak kontaktu z innymi dziećmi, problemy rodzicielskie i psychosomatyczne problemy dzieci.  Dr Shapiro kończy wnioskiem, iż niezależnie od prognozy świstów występujących w dzieciństwie, rodzice dzieci niskiego i wysokiego ryzyka utrzymywania się choroby mogą czuć się pocieszeni i uspokojeni jeżeli postępują zgodnie z planem codziennego leczenia podtrzymującego oraz leczenia zaostrzeń astmy.      
Komentarz edytora: Dwa wybitne artykuły dyskutujące narastający problem kto będzie a kto nie będzie miał ciągłej astmy wieku dziecięcego oraz astmy dorosłych.  Reed CE J Allergy Clin Immunol 2006; 118:543; zmarła Dr Shapiro GG 562.         

2. Efekty kliniczne przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów alfa (TNF-α) w astmie.  
Infliximab (I) (Remicade), rekombinowane, będące połączeniem ludzkiego-mysiego, przeciwciało monoklonalne, które swoiście i silnie wiąże i neutralizuje rozpuszczalny TNF-α występujący w formie potrójnej cząsteczki (homotrimer) oraz jego powiązany z błoną komórkową prekursor, było użyte w równoległym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu u 38 chorych z umiarkowaną astmą, leczonych wziewnymi kortykosteroidami, którzy zgłaszali objawy chorobowe we wstępnej fazie badania.  Monitorowano czynność płuc, objawy chorobowe oraz zużycie wziewnych beta2-mimetyków.  Nie stwierdzono zmian w porannym PEF, jednak związane to było ze zmniejszeniem się średniej zmienności dobowej PEF w 8 tygodniu (p=0.02).  Podobnie zanotowano zmniejszenie liczby zaostrzeń w grupie leczonej I (p=0.01) i wzrost prawdopodobieństwa pozostania wolnym od zaostrzeń w miarę upływu leczenia (p=0.03).  I obniża poziom TNF-α i innych cytokin w supernatantach plwociny.  Nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych.        
Komentarz edytora: Wydaje się, że I jest obiecującym lekiem w astmie umiarkowanej.  Erin EM et al. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:753.

3. Poziom leukotrienu E4 w moczu powiązany jest ze zmniejszoną funkcją płuc u dzieci z przewlekłą obturacją drzewa oskrzelowego.   
Te badanie zaprojektowano w celu oceny powiązania pomiędzy dzienną zmiennością poziomu leukotrienu E4 (LTE4) w moczu a funkcją płuc u 50 dzieci z umiarkowaną i ciężką astmą leczonych wziewnymi kortykosteroidami (ICS) i długo-działającymi beta-mimetykami (LABA).  Mierzono poziom LTE4 w moczu, FEV1 i zużycie albuterolu.  Dzienna zmienność poziomów LTE4 jest powiązana z klinicznie istotnym zmniejszeniem funkcji płuc.  U dzieci, u których stwierdzono odpowiedź związaną ze wzrostem poziomu LTE4 w moczu, antagonista receptora leukotrienowego zapobiegał dziennym spadkom FEV1, a ten efekt może być największy u chorych z utrzymującą się obturacją drzewa oskrzelowego pomimo stosowania łączonego leczenia ICS i LABA.  
Komentarz edytora: Astma jest złożoną chorobą i co jest dobre dla jednego nie jest dobre dla drugiego.  Rabinovitch N et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118:635.

4. Inhibitor dopełniacza eculizumab w nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH).    
Chorych (87) losowo przydzielano do grupy placebo (P) lub eculizumabu (E, humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciwko końcowemu białku dopełniacza C5, które hamuje końcową aktywację dopełniacza) podawanych dożylnie.  Chorzy przyjmowali E w dawce 600 mg co tydzień przez 4 tygodnie, a następnie otrzymali dawkę 900 mg, którą kontynuowano w odstępach dwutygodniowych aż do 26 tygodnia badania.  Stabilizacja poziomu hemoglobiny przy braku przetoczeń krwi została osiągnięta u 49% leczonych w porównaniu z placebo (p<0.001).  E zmniejszał hemolizę wewnątrznaczyniową w porównaniu z P (P<0.001).  Odnotowano również istotną poprawę jakości życia w grupie leczonej (p<0.001). Nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych uważanych za powiązane z lekiem.
Komentarz edytora: E jest skuteczny w leczeniu NPH.  Hillmen P et al. N Engl J Med 2006;355:1233.

5. Wnioski z trzech oddzielnych publikacji z europejskiego przeglądu zdrowia.    
W pierwszym badaniu oznaczano poziom alergenu kota w około 3000 materacach podczas wizyt w 22 środowiskach.  Wykazano, że osoby, które nie posiadają kota w domu mogą być eksponowane na wysokie stężenia alergenów kota we własnych domach, szczególnie jeżeli mieszkają w miejscach gdzie wiele osób hoduje koty.  Drugi artykuł wykazał, że istnieją duże ilościowe i jakościowe różnice w poziomach alergenów roztoczy kurzu domowego częściowo tłumaczone przez specyfikę położenia geograficznego i warunków domowych.  Zaleca się zmniejszenie poziomów alergenów roztoczy poprzez wymianę materaców i częstsze wentylacje sypialni szczególnie zimą.  Trzeci, prawdopodobnie najciekawszy artykuł, wykazał, że obserwowano selektywne unikanie kotów po rozpoczęciu się objawów astmy i alergii które w przypadku dzieci dotyczyło posiadania kota a w przypadku dorosłych nabywania kota, wskazując, że część protekcyjnych działań posiadania kota w dzieciństwie na astmę i alergię może być przypisywany selektywnemu unikaniu ekspozycji.       
Komentarz edytora: Unikanie alergenów jest kompleksowe pomimo najlepszych intencji lekarza i pacjenta.  Heinrich J et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:674; Zock J et al. 682; Svanes C et al. 691.

Cat allergen level: Its determinants and relationship to specific IgE to cat across European centers.
Distribution and determinants of house dust mite allergens in Europe: The European Community Respiratory Health Survey II.
Do asthma and allergy influence subsequent pet keeping? An analysis of childhood and adulthood.       

6. Leczenie alergicznego nieżytu nosa farmakologiczne i przy pomocy anty-IgE uaktualnienie ARIA (we współpracy z GA2LEN).   
Ten dokument stanowi uaktualnienie rozdziałów ARIA dotyczących leczenia alergicznego nieżytu nosa farmakologicznego i przy użyciu anty-IgE w oparciu o dane literaturowe opublikowane między styczniem 2000 a grudniem 2004.  Dane dotyczące leczenia sezonowego i całorocznego nieżytu nosa u dzieci i dorosłych uzyskały jakość A w odniesieniu do następujących leków: doustne leki przeciwhistaminowe, donosowe kortykosteroidy, donosowe leki przeciwhistaminowe, donosowe kromony i przeciwciała anty-IgE.  W obu grupach wiekowych dane dotyczące leków przeciwleukotrienowych osiągnęły jakość A w sezonowym ale nie w całorocznym nieżycie nosa.  W "przewlekłym nieżycie nosa", dane dotyczące wszystkich sposobów leczenia w obu grupach wiekowych uzyskały jakość A lub B, za wyjątkiem donosowych kromonów, które nie mogły być sklasyfikowane.    
Komentarz edytora: Lekarze mają szeroki wybór sprawdzonych leków do leczenia sezonowego i całorocznego nieżytu nosa.  Bousquet J et al.  Allergy 2006; 61:1086.

7. Dziesięć lat programu astmy w Finlandii: istotne zmiany na lepsze.     
Narodowy Program Astmy został przedsięwzięty w Finlandii w latach 1994-2004 aby poprawić opiekę nad chorymi z astmą i zapobiec dalszemu wzrostowi kosztów leczenia. Chociaż częstość występowania astmy wzrastała, liczba dni spędzonych w szpitalu z powodu astmy spadła o 54%, obniżyły się śmiertelność i bezwzględna liczba rent, zasiłków z powodu dni wolnych od pracy oraz potrzeby rehabilitacji, wszystkie o 30-50%.  Największe wrażenie zrobił jednak spadek o 50% rocznych kosztów przypadających na pacjenta.  Autorzy wyciągnęli wniosek, że choroby takie jak astma wymagają wielodyscyplinowego programu działań z szerokim zaangażowaniem się systemu opieki zdrowotnej i całego społeczeństwa.   
Komentarz edytora: Optymalna opieka i dostosowanie się do zaleceń prowadzi do zmniejszenia chorobowości i śmiertelności z powodu astmy.  Haatela T et al. Thorax 2006; 61:663.

8. Leczenie łączone u dorosłych pacjentów z astmą: skuteczność, wytrwałość i przestrzeganie terapii.
Autorzy porównali wytrwałość chorych w przyjmowaniu leków, przestrzeganie zasad leczenia oraz skuteczność leczenia u chorych w wieku 16-44 lat, którzy stosowali albo lek łączony zawierający wziewny kortykosteroid (ICS) razem z długo działającym beta2-mimetykiem (LABA) w jednym inhalatorze, albo te dwa leki w oddzielnych inhalatorach. Jest to retrospektywne, dobrane 1-1 badanie kohortowe nowo leczonych astmatyków wyselekcjonowanych z bazy danych w latach 1999-2002.  Zastosowane różne modele statystyczne wykazały, że wytrwałość w systematycznym przyjmowaniu leków spadła po 12 miesiącach do 10% w przypadku leku łączonego i do 5% w przypadku stosowania dwóch oddzielnych inhalatorów.  W porównaniu z osobami przyjmującymi leki oddzielnie, u osób przyjmujących lek łączony prawdopodobieństwo, że leczenie zostanie przerwane było o 17% mniejsze, realizowanie recept było większe o 0.9/rok i szansa umiarkowanego lub ciężkiego zaostrzenia była mniejsza o 17%. 
Komentarz edytora: Kiedy ICS i LABA są stosowane w jednym inhalatorze dostosowywanie się do leczenia i skuteczność są większe.  Marceau C, et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118:574.

9. Immunoterapia alergicznego nieżytu nosa przy pomocy szczepionki stanowiącej połączenie alergenu ambrozji z agonistą receptora TLR-9.
Autorzy przeprowadzili u 25 chorych uczulonych na ambrozję randomizowaną, podwójnie ślepą próbę szczepionki zawierającej alergen ambrozji Amb a 1 połączony z oligonukleotydem DNA mającym działanie stymulujące układ immunologiczny (AIC).  Przed sezonem pylenia ambrozji chorzy otrzymywali sześć cotygodniowych injekcji AIC lub placebo.  Szczepionka nie zmniejszała zawartości albumin w płynie z płukania nosowego ale miała korzystny efekt na maksymalne objawy nieżytu nosa (p=0.006), codzienne objawy ze strony nosa (p=0.02), oraz jakość życia w trakcie sezonu pylenia (P=0.05). Powodowała także przejściowy wzrost stężenia swoistych wobec Amb a 1 IgG i hamowała sezonowy wzrost alergenowo swoistych IgE.  Niektóre kliniczne efekty i zmniejszenie sezonowej odpowiedzi IgE były obserwowane również w kolejnym sezonie pylenia. 
Komentarz edytora: Potrzeba więcej badań, ale AIC może być użyteczna do leczenia alergicznego nieżytu nosa.  Creticos PS et al. N Engl J Med 2006;355:1445.

10. Zawiesina zabitych prątków Mycobacterium vaccae u dzieci z umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AZS): Randomizowana podwójnie ślepa próba.  
Te wieloośrodkowe badanie oznaczało efekty działania śródskórnych injekcji zabitych M. vaccae (0.1 lub 1 mg) u chorych w wieku 5-16 lat z umiarkowanym i ciężkim AZS.  Pierwotnym punktem końcowym była zmiana ciężkości po 12 tygodniach stosując AZS score w oparciu o sześć obszarów i sześć objawów.  Do wtórnych punktów końcowych zaliczono zmiany w rozległości choroby, ogólną ocenę chorego i dziecięcy, dermatologiczny indeks jakości życia. U 166 chorych efekt M. vaccae nie różnił się od efektu placebo.    
Komentarz edytora: Zmniejszona ekspozycja na infekcje mykobakteryjne nie wydaje się być czynnikiem zwiększającym częstość występowania AZS.  Berth-Jones J et al. Clin Exp Allergy 2006; 36:1115.

11. Probiotyki stosowane w prewencji biegunki związanej z leczeniem antybiotykami (BZLA) u dzieci: meta-analiza randomizowanych, kontrolowanych badań. 
Przeanalizowano 6 randomizowanych, kontrolowanych placebo badań (766 dzieci) w celu oznaczenia czy leczenie probiotykami w porównaniu z placebo redukuje ryzyko BZLA. Wyniki wskazują, iż takie leczenie zmniejsza ryzyko BZLA z 28.5% do 11.9% (RR 0.44, 95% CI 0.25-0.77).  Zmniejszenie ryzyka związane było ze stosowaniem następujących bakterii: Lactobacillus GG, S. boulardii lub B. lactis i Str. thermophilus.  Autorzy wyciągnęli wnioski, iż na siedem osób które zachorowałyby na BZLA w trakcie kuracji antybiotykowej, u jednej mniej wystąpi biegunka jeżeli będą stosować probiotyki.    
Komentarz edytora: Należy podawać probiotyki lub jogurt. One zmniejszają częstość BZLA u dzieci.  Szajwska H et al. J Pediatr 2006; 149:367.

12. Uboczne efekty psychiatryczne kortykosteroidów. 
Dwie duże meta-analizy wykazały, że ciężkie reakcje występowały u 6% przyjmujących kortykosteroidy ogólnoustrojowo, a łagodne i umiarkowane reakcje występowały u 28%. Efekty uboczne dotyczyły: nastroju, elementów poznawczych, snu, problemów zachowania (rzeczywiste delirium lub nawet psychoza).  Najczęstsze były euforia i łagodne stany maniakalne. Dawki kortykosteroidów były najsilniej związane z częstością występowania tych efektów ubocznych.  W ciężkich przypadkach, kiedy niemożliwa jest redukcja dawki zastosowanie leków przeciwpsychotycznych może być konieczne. 
Komentarz edytora: Wspaniała praca przeglądowa dotycząca problemu, z którym allergolog/immunolog styka się bardzo często.  Warrington TP, Bostwick JM. Mayo Clin Proc 2006; 81:1361.


WAO teraz: Co nowego w świecie WAO.

Zmiany personelu sekretariatu WAO
Stanowisko dyrektora WAO opuści w tym miesiącu Stanley Mandariach, który wróci do Toronto, Ontario, Kanada, gdzie zajmie pozycję dyrektora Kandayjskiego Towarzystwa Anestezjologicznego.  Życzymy mu wszystkiego najlepszego i chcielibyśmy mu podziękować za pracę w WAO od 2004 roku.
 
Chcielibyśmy powitać Charu Malik PhD jako naszego nowego dyrektora rozpoczynającego  pracę od stycznia 2007.  Charu, pochodząca z Indii, wnosi znaczne doświadczenie w kierowanie naszą organizacją; jej wiedza będzie wielkim atutem dla naszej organizacji.  

Długoterminowe stypendia naukowe WAO
Gratulujemy Dr Andrea Vereda-Ortiz, który otrzymał pierwsze długoterminowe stypendium WAO rozpoczynające się w 2007 roku.  Dr Vereda odbędzie staż u Dr Hugh Sampson w Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku aby przeprowadzić badanie "Porównawcza charakterystyka reaktywności wobec roślin strączkowych u chorych z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych".  WAO otrzymała wiele wspaniałych aplikacji i chcielibyśmy podziękować za zainteresowanie wszystkim, którzy złożyli podania.

Krótkoterminowe stypendia naukowe WAO
Dr Eleonora Dehlink zakończyła jej krótkoterminowe stypendium naukowe w laboratorium Dr Edda Fiebiger w Boston's Children's Hospital.  Fundusze stypendialne zostały użyte aby pomóc Dr Dehlink nauczyć się nowych technik do realizacji projektu "Czy Fc-epsilon-RI receptor do wychwytu/prezentacji antygenu w błonie śluzowej jelit bierze udział w inicjowaniu alergicznej odpowiedzi immunologicznej w przewodzie pokarmowym? Podejście in vitro".  Aby przeczytać raport z pracy Dr Dehlink naciśnij tutaj.

Sondaż WAO dotyczący potrzeb edukacyjnych
Programy edukacyjne Światowej Organizacji Alergologii są zaprojektowane w celu pomocy członkom towarzystwa poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych które łączą wiedzę i doświadczenie alergologów z całego świata.  Obecnie przeprowadzamy ankietę wśród naszych członków i ocenimy komentarze czytelników WAO News and Notes dotyczące ich własnych potrzeb i preferencji.  Proszę nacisnąć tutaj aby wypełnić krótki sondaż on-line.

Zbliżające się kongresy alergologiczne na świecie
Wobec wszystkich przyszłych kongresów WAO Rada Kongresów WAO zarekomendowała, aby WAO zwracało się z prośbą o propozycje z poszczególnych regionów świata na zasadzie zmienności.  To zapewni sprawiedliwą reprezentację wszystkich regionów świata w ciągu następnych lat.  Zarząd WAO spotkał się ostatnio i ustalił, że Europa będzie preferowanym miejscem na nasz kongres w 2013 roku.  Ostateczna decyzja co do dokładnego umiejscowienia w Europie będzie podjęta na spotkaniu Izby Delegatów WAO podczas WAC w Bangkoku w 2007 roku. 

Przyszłe miejsca kongresów WAO
2-6 grudnia 2007 - Bangkok, Tajlandia (http://www.congrex.com/wac2007/)
2009 - Buenos Aires, Argentyna
2011 - Cancun, Meksyk

Światowe Forum Alergologiczne odbyło się na Corocznym Spotkaniu Naukowym ACAAI 2007.

Sympozjum na Światowym Kongresie Alergologii 2007
"Globalne kwestie w alergologii: Odpowiedzi na ogólnoświatowy problem"
Stany nagłe w alergologii

Naszą międzynarodową grupą wykładowców przewodził Michael A. Kaliner, który przedstawił uaktualnione światowe dane dotyczące stanów nagłych w alergologii.  Pierwszy wykładowca Bob Q Lanier (Forth Worth, TX, USA) zaprezentował uaktualnione dane dotyczące zaostrzeń astmy, a prezentacja Ruby Pawankar (Tokjo, Japonia) skupiła się na anafilaksji.  Sympozjum zostało zakończone przez Michal A Kaliner (Wheaton, MD, USA) który omówił obrzęk naczynioruchowy. 

Przyciśnij tutaj aby obejrzeć streszczenia i przezrocza z prezentacji.   


Zaprenumeruj internetową subskrypcję czasopism

WAO i wydawcy Hografe & Huber oferują ograniczony wolny dostęp internetowy do Allergy & Clinical Immunology International - Journal of the World Allergy Organization dla członków w krajach rozwijających się.  Jeżeli jesteś zainteresowany w otrzymywaniu grzecznościowej subskrypcji internetowej proszę wyślij e-mail na adres info@worldallergy.org wstawiając tytuł "Free Journal Subscription" i następujace dane:
Imię
Nazwisko
Adres
Miasto/Kod pocztowy
Państwo
Adres e-mail
Nazwa towarzystwa - członka WAO   


I Pozostałe Nowiny

I Pozostałe Nowiny

Przegląd książek alergologicznych
"Ultrastructure of Mast Cells and Basophils"
Ann M Dvorak
ISBN-10:3-8055-7864-4
ISBN-13:978-3-8055-7864-6

Cena: 135.00 USD
Dostepne z: Karger

Recenzent: Ross Boadle
Institute of Clinical Pathology and Medical Research and Westmead Millenium Institute, Westmead, NSW, Australia.

Opis:
Ta książka stanowi przegląd prac wykonanych w laboratorium autorki i jej współpracowników pomiędzy 1991 a 2001. Ona łączy się z wcześniejszą monografią (1991) i rozpoczyna się poprzez umocnienie ultrastrukturalnej definicji, która pozwala na rozróżnienie (ściśle powiązanych) komórek tucznych i bazofili u myszy, świnek morskich i ludzi.   

Cel:
Dobrze uporządkowany tekst odkrywa ultrastrukturalną lokalizację cytokin, proteaz, histaminy, białek kryształów Charcot-Leydena i innych czynników umiejscowionych w organellach komórek tucznych i bazofilów.  Zakres tego tekstu rozszerza się i dotyczy również organelli pęcherzykowo-wakuolarnych i ich roli w systemie sekrecji przezśródbłonkowej.

Czytelnik:
Podczas gdy książka ta okaże się dużą korzyścią dla pracowników medycznych, jej największą wartością powinny być badania podstawowe immunologii i alergologii oraz interakcje pomiędzy komórkami tucznymi a systemami tkankowymi

Cechy szczególne:
Występuje tu zrównoważone połączenie zarówno dobrze ustabilizowanej metodologii mikroskopii elektronowej (również barwienie immuno-złotem), razem z technikami stosującymi barwienie złotem w połączeniu z technikami enzymatycznymi oraz ultrastrukturalną hybrydyzacją in situ.  Te techniki są dobrze opisane i posiadają odpowiednie odnośniki literaturowe.  Zawarte 185 ilustracje są jakościowo dobre.

Ocena:
U specjalistów książka ta na pewno znajdzie swoje miejsce w biblioteczce.  Powinna ona się znaleźć także w bibliotekach instytucji, które zajmują się podstawowymi badaniami struktur komórkowych.  

 

Przegląd książek alergologicznych
"Asthma in the Workplace, 3rd Edition".

David I Bernstein i wsp.

ISBN 0824729773

Cena: 249.95 USD
Dostępne z: CRC Press

Recenzent: Mark Glaum
University of South Florida College of Medicine, Tampa, FL, USA.

 

Opis:
To jest trzecie wydanie podręcznika, który stanowi przegląd kluczowych składników astmy zawodowej.  Książka podzielona jest na cztery główne sekcje: Ogólne Zagadnienia, Ocena i Postępowanie, Swoiste Czynniki Powodujące Astmę Zawodową z Okresem Utajenia, Swoiste Postacie Chorobowe i ich Warianty. 

Cel:
Celem tej książki jest dostarczenie klinicystom szczegółowych materiałów źródłowych dotyczących wszystkich istotnych aspektów astmy zawodowej, szczególnie tych związanych z mechanizmami, czynnikami sprawczymi, diagnozą i leczeniem.

Czytelnik:
Dyskusja ukierunkowana jest na klinicystów i badaczy klinicznych, którzy interesują się zawodowymi chorobami płuc.  Specjaliści, którzy najprawdopodobniej użyją tych danych to pulmonolodzy, alergolodzy, immunolodzy kliniczni jak również inni lekarze zainteresowani chorobami o podłożu zawodowym.  Lekarze specjalizujący się będą uważać tę książkę za wspaniały podręcznik do oceny dolegliwości ze strony dróg oddechowych o podłożu zawodowym.

Cechy szczególne:
Każdy rozdział jest logicznie zorganizowany, dobrze napisany i kończy się dużym spisem literatury.  Ponad 100 jasno zaprezentowanych tabel i rycin służy zilustrowaniu istotnych problemów.  Wspaniały dodatek zawiera listę czynników przyczynowych astmy zawodowej razem z kluczowymi referencjami.  Pełny indeks kończy książkę.

Ocena:
Ta książka dostarcza obszerny przegląd klinicznie istotnych tematów dotyczących astmy zawodowej napisany przez znanych narodowych i międzynarodowych ekspertów w tej dziedzinie.  Ta książka stanowi wybitne źródło informacji dla klinicystów, naukowców i specjalizujących się, którzy są zainteresowani  astmą zawodową.

 

Więcej przeglądów książek alergologicznych możesz znaleźć na WAO Website tutaj.

Misją WAO jest budowanie globalnego przymierza towarzystw alergologicznych w celu zbliżenia się do doskonałości w opiece klinicznej, badaniach naukowych edukacji i ćwiczeniach.  Odwiedź nas w sieci www.worldallergy.org.

World Allergy Organization (WAO)
Secretariat
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202-3823
Email: info@worldallergy.org

You have received this message because you are a member of a WAO Member Society, you have subscribed for the monthly e-letter or had previous contact with the World Allergy Organization. If you would prefer not to receive further messages from WAO, please reply to this message with REMOVE in the subject line.

Made possible through an unrestricted educational grant from Novartis.