MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Zamieszczono: Luty 2013

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Characteryzacja kolonii bakteryjnych w plwocinie indukowanej uzyskanej od chorych na astmę i bez astmy.

Reddy Marri P, Stern DA, Wright AL, Billheimer D, Martinez FD. Asthma-associated differences in microbial composition of induced sputum.  The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 131(2): 346-352.

Pełny tekst, bez opłaty

Komentarz edytora  Młode osoby dorosłe chore na łagodną astmę wykazują zmiany w składzie mikrobiologicznym plwociny indukowanej w porównaniu z osobami bez astmy, a te zmiany mogłyby odgrywać rolę w patogenezie astmy i mieć implikacje w leczeniu astmy.

2. Włączenie atopii w opracowanie diagnostyczne i postępowanie w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP).

Fattahi F, ten Hacken NH, Löfdahl C-G, Hylkema MN, Timens W et al. Atopy is a risk factor for respiratory symptoms in COPD patients: results from the EUROSCOP study. Respiratory Research 2013; 14(10), January. doi:10.1186/1465-9921-14-10

Wstępny PDF, Bezpłatny dostęp

Komentarz edytora: Częstość występowania atopii u chorych na POChP jest większa u mężczyzn, osób z nadwagą/otyłością i u młodszych pacjentów jest powiązane z większą częstością objawów ze strony dróg oddechowych i częstszymi remisjami w przypadku leczenia wziewnymi kortykosteroidami.

3. Wpływ kortykosteroidów na układ wrodzonej odporności i obronę przeciwbakteryją gospodarza u chorych na astmę.

Wang P, Wang X, Yang X, Liu Z, Wu M, Li G. Budesonide suppresses pulmonary antibacterial host defense by down-regulating cathelicidin-related antimicrobial peptide in allergic inflammation mice and in lung epithelial cells.  BMC Immunology 2013; 14(7), February. doi:10.1186/1471-2172-14-7

Wstępny PDF, bezpłatny dostęp

Komentarz edytora: Budezonid wziewny hamuje obronę przeciwbakteryjną gospodarza w mysim modelu astmy i w komórkach nabłonka płuc poprzez zmniejszenie ekspresji peptydu przeciwbakteryjnego powiązanego z kathelicydyną (cathelicidin-related antimicrobial peptide - CRAMP).

4. Skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Choi SM, Park JE, Li SS, Jung H, Zi M et al.  A multicenter, randomized, controlled trial testing the effects of acupuncture on allergic rhinitis. European Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012; 68(3): 365-374. doi: 10.1111/all.12053

Pełny tekst, bezpłatny dostęp

Komentarz edytora: To badanie jest pierwszym wielonarodowym badaniem klinicznym oceniającym skuteczność akupunktury w przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa pokazujące znamienną redukcję objawów po leczeniu akupunkturą w porównaniu z pozorowanym leczeniem lub nie stosowaniem leczenia.

5. Wczesny poród, zanieczyszczenie powietrza, w szczególności ozonem (O3) wpływa na ryzyko wystąpienia niekorzystnych wyników przy porodzie.

Olsson D, Mogren I, Forsberg B. Air pollution exposure in early pregnancy and adverse pregnancy outcomes: a register-based cohort study. BMJ Open2013; 3(2).  doi:10.1136/bmjopen-2012-001955

Pełny tekst, dostęp bezpłatny

Komentarz edytora: Te duże europejskie badanie dostarcza danych wskazujących, iż przedwczesny poród może być spowodowany przez ekspozycję na O3 oraz, iż ten efekt może być większy u matek chorujących na astmę. Pokazuje także powiązanie pomiędzy ekspozycją na O3 i stanem przedrzucawkowym.  

6. Niezwykły postęp w zrozumieniu genetyki i patofizjologii atopowego zapalenia skóry (AZS).

Schneider L, Tilles S, Lio P, Boguniewicz M, Beck L et al. Atopic dermatitis: A practice parameter update 2012.  The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013; 131(2):295-299.e27.

Pełny tekst, Dostęp bezpłatny

Komentarz edytora: Te standarty postępowania w AZS zostały stworzone przez Wspólną Grupę Roboczą Standartów i uaktualniają standardy postępowania z 2004 roku. Jest to szeroko zaakceptowany oparty na faktach konsensus.  Zawiera sekcje dotyczące definicji, immunopatologii i genetyki, diagnozy klinicznej, postępowania pierwszego rzutu, identyfikacji i eliminacji czynników wyzwalających, zakażeń, stresu emocjonalnego, edukacji pacjentów i leczenia chorych na AZS o trudnym przebiegu.      

7. Klasyfikacja etiologii przewlekłego kaszlu przez odpowiedź na usystematyzowane próby leczenia.

Shimizu H, Hayashi M, Saito Y, Mieno Y, Takeuchi Y et al. Classification of chronic cough by systematic treatment cascade trial starting with beta agonist. Cough 2013; 9(4), February. doi:10.1186/1745-9974-9-4

Wstępny PDF, Dostęp bezpłatny

Komentarz edytora: Diagnostyka przewlekłego kaszlu przy użyciu leku bronchodilatacyjnego nie jest droga i skuteczna w kategoryzacji etiologii przewlekłego kaszlu.  Większość chorych z przewlekłym kaszlem odpowiada na beta2 mimetyki.

8. Konsekwencje zdrowotne zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i innych wydarzeń ekstremalnych.

D´Amato G, Baena-Cagnani CE, Cecchi L, Annesi-Maesano, Nunes C et al. Climate change, air pollution and extreme events leading to increasing prevalence of allergic respiratory diseases. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2013; 8(12), February. doi:10.1186/2049-6958-8-12

Pełny tekst, dostęp bezpłatny

Komentarz edytora: Ta interesująca praca przeglądowa opisuje efekt zmian klimatycznych i rodzajów zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia układu oddechowego i choroby alergiczne.  Te dane obserwacyjne wskazują na to, iż  niedawne regionalne zmiany klimatyczne, szczególnie wzrost temperatury, już wpłynęły na różnorodne zestawy układów fizycznych i biologicznych. 

9. Neurotoksyna eozynofilowa (EDN) może być nowym biomarkerem w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu astmy i chorób alergicznych.

Kim CK. Eosinophil-derived neurotoxin: a novel biomarker for diagnosis and monitoring of asthma. Korean Journal of Pediatrics 2013; 56(1): 8-12.

 Pełny tekst, destęp bezpłatny

Komentarz edytora: Ta wspaniała praca przeglądowa podejmuje temat eozynofilii i białek pochodzenia eozynofilowego jako markerów aktywności astmy i proponuje zastosowanie oznaczenia EDN w surowicy jako nowego biomarkera w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu astmy i chorób alergicznych u dzieci i dorosłych.

10. Interaktywne oddziaływanie pomiędzy haplotypami IL-13 a ekspozycją środowiskową w astmie dziecięcej.

Tsai C-H, Tung K-Y, Su M-W, Chiang B-L,  Chew FT et al. Interleukin-13 Genetic Variants, Household Carpet Use and Childhood Asthma. PLoS One2013; 8(1). doi:10.1371/journal.pone.0051970

Pełny tekst, dostęp bezpłatny

Komentarz edytora: Warianty genetyczne IL-13 wykazują znamienne niekorzystny efekt na fenotyp astmy, a stosowanie dywanów w domu wydaje się modyfikować efekt genu IL-13 na występowanie świszczącego oddechu i astmy o późnym początku.

11. Powiązanie pomiędzy ekspozycją cięzarnych na zanieczyszczenia powietrza na wagę urodzeniową i niską wagą urodzeniową.

Dadvand P, Parker J, Bell ML, Bonzini M, Brauer M et al. Maternal Exposure to Particulate Air Pollution and Term Birth Weight: A Multi-Country Evaluation of Effect and Heterogeneity. Environmental Health Perspectives 2013, Advance Publication, Online 6 February. doi:10.1289/ehp.1205575

Pełny tekst, dostęp bezpłatny

Komentarz edytora: Międzynarodowe badanie International Collaboration on Air Pollution and Pregnancy Outcomes (ICAPPO) zostało stworzone w celu zbadania powiązania pomiędzy ekspozycją kobiet ciężarnych na zanieczyszczenia środowiska a wynikami ciązy. Badanie to zostało wykonane przez czternaście ośrodków z dziewięciu krajów oceniających trzy miliony porodów i wyciągnęli wnioski, iż ekspozycja kobiet ciężarnych na zanieczyszczenia atmosferyczne było powiązane z niską masą urodzeniową w całej populacji. 

12. Algorytm diagnostyczny przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok (PZNiZ) może drastycznie zmniejszyć liczbę badań tomografii komputerowej.

Amine M, Lininger L, Fargo KN, Welch KC. Outcomes of endoscopy and computed tomography in patients with chronic rhinosinusitis. International Forum of Allergy and Rhinology 2013; 3(1): 73-79. doi: 10.1002/alr.21071

Pełny teks, dostęp bezpłatny

Komentarz edytora: Włączając szereg objawów w algorytm diagnostyczny PZNiZ w oparciu o wywiad lekarski może drastycznie zmniejszyć liczbę tomografii komputerowej.  Zwiększa się w ten sposób poprawność diagnozy klinicznej jednocześnie zmniejszając koszt i obciążenie związane z narażeniem na promieniowanie.

Cookie Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.

OK