MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Zamieszczono: marzec 2013

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Najnowsze osiągnięcia w zrozumieniu pierwotnych niedoborów odporności.
Parvaneh N, Casanova JL, Notarangelo LD, Conley ML.  Primary immunodeficiencies: A rapidly evolving story. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2013; 131(2): 314-323.

Pełny tekst, wolny dostep

Komentarz edytora: Międzynarodowa Unia Towarzystw Immunologicznych (IUIS) opublikowała w 2011 roku zaktualizowaną klasyfikację pierwotnych niedoborów odporności (PID) w ramach swoich bieżących prac zmierzających do zbierania i rozpowszechniania wyników badań dotyczących PID zebranych na całym świecie. Autorzy zapewniają obecnie kompendium raportów opublikowanych od aktualizacji w 2011. Nowo opublikowane raporty są posegregowane jako połączone niedobory odporności, zespoły związane z niedoborami odporności, z dominującymi defektami przeciwciał, rozregulowanie odporności, wrodzone defekty fagocytozy, wady wrodzonej odporności i zaburzenia autoimmunologiczne.

2. Mechanizmy leżące u podstaw astmy dorosłych i identyfikacja specyficznych fenotypów.
de Nijs SB, Venekamp LN,  Bel EH. Adult-onset asthma: Is it really different? European Respiratory Review. 2013; 22(127): 44-45.

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora: : Ta kompleksowa praca przeglądowa dyskutuje i uwypukla dane z literatury dotyczące astmy dorosłych, ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy astmą rozpoczynającą się w wieku dorosłym i dziecięcym, czynniki ryzyka rozwoju astmy, fenotypy astmy dorosłych i nowe spersonalizowane postępowanie u tych chorych.  

3. Metodologia oceny skuteczności klinicznej immunoterapii.
Shamji MH, Ljørring C, Würtzen PA. Predictive biomarkers of clinical efficacy of allergen-specific immunotherapy: how to proceed. Immunotherapy. 2013; 5(3): 203-206.

 Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora:  Ta wspaniała praca przeglądowa omawia walidację biomarkerów związanych ze skuteczną immunoterapią. Podkreśla potrzebę stworzenia niekonwencjonalnych sposobów, takich jak prowokacja w komorach lub kontrolowane testy prowokacyjne poszczególnych organów w celu jasnego zróżnicowania pomiędzy osobami odpowiadającymi na immunoterapię mocno lub słabo, wcześnie lub późno.

4. Potencjalne zastosowanie chromatografii gazowej/różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów (GC/DMS) do nie inwazyjnej i przyłóżkowej diagnostyki i monitorowania leczenia astmy.

Schivo M, Seichter F, Aksenov AA, Pasamontes A, Peirano DJ et al. A mobile instrumentation platform to distinguish airway disorders. Journal of Breath Research. 2013; 7(4): 1-9. (doi:10.1088/1752-7155/7/1/017113)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora: Autorzy sprawdzali hipotezę zakładającą, iż urządzenie GC / DMS może odróżnić dobrze zdefiniowane grupy chorób dróg oddechowych w oparciu o ocenę lotnych związków organicznych (LZO) uzyskanych z powietrza wydychanego. Okazało się, że profil LZO pozwala odróżnić chorych na astmę od osób zdrowych, a także podgrupę chorych na astmę przyjmujących lek omalizumab od zdrowych. Profile LZO nie potrafiły jednak odróżnić POChP od  innych grup.

5. Otwarta doustna próba prowokacyjna z naturalnym mlekiem połączona ze spirometrią wydaje się być adekwatną metodą wykrywania alergii na mleko u astmatyków.

Pelikan Z. Asthmatic response to milk ingestion challenge in adults: A comparison of the open and double-blind challenges. International Archives of Allergy and Immunology. 2013; 161(2): 163-173. (doi:10.1159/000345130)
 Streszczenie

Wolny dostęp do dodatkowego materiału

Komentarz edytora:  U niektórych dorosłych chorych na astmę z alergią na mleko doustna prowokacja mlekiem krowim wyzwala różne reakcje astmatyczne (natychmiastowe, późne, natychmiastowe i późne). Alergia na mleko może być potwierdzona przez otwartą lub podwójnie zaślepioną próbą, w połączeniu ze spirometrią. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy otwartą a podwójnie ślepą, kontrolowaną placebo prowokacją.

6. Biofilmy są obecne w infekcyjnym zapaleniu błony śluzowej nosa jak również w zapalnych i/lub chorobach o podłożu immunologicznym.
Gelardi M, Passalacqua G, Fiorella ML, Quaranta N. Assessment of biofilm by nasal cytology in different forms of rhinitis and its functional correlations.European Annal of Allergy and Clinical Immunology. 2013; 45(1): 25-29.

Streszczenie 
Pełny tekst PDF dostępny

Komentarz edytora: Biofilmy są częste u chorych na infekcyjne zapalenie błony śluzowej nosa (55.4%), przerost migdałków (57.4%), polipy nosa (24%), przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok (9.5%) i nie-alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (7.6%).  Obecność biofilmów znamiennie koreluje ze stopniem obturacji nosa ocenianym za pomocą rinomanometrii. 

 7. Większość zaostrzeń astmy jest związanych z wirusowymi infekcjami układu oddechowego, szczególnie rinowirusami.
Sykes A. Asthma and infections: An update on asthma exacerbations. Clinical Pulmonary Medicine. 2013; 20(2): 56-60. (doi:10.1097/CPM.0b013e318285c4e0)

Streszczenie

Komentarz edytora: Ta wspaniała praca przeglądowa streszcza obecną literaturę  dotyczącą roli wirusów, defektu indukcji interferonu i potencjalnej roli  bakterii w zaostrzeniach astmy.

8. Immunologiczny test diagnostyczny w alergii na Blomia tropicalis przy użyciu rekombinowanych alergenów.

dos Anjos Carvalho K, Pompílio de Melo-Neto O, Barbalho Magalhães F, Marques Ponte JC, Borba Felipe FA et al. Blomia tropicalis Blo t 5 and Blo t 21 recombinant allergens might confer higher specificity to serodiagnostic assays than whole mite extract. BMC Immunology. 2013; 14, 11. (doi:10.1186/1471-2172-14-11)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora: Alergeny rBlo t 5 i rBlo t 21 zawierają ważne epitopy rozpoznawane przez IgE chorych uczulonych na B tropicalis.  Testy z użyciem tych rekombinowanych alergenów wykazywały mniejsze reakcje krzyżowe IgE z antygenami Ascaris lumbricoides niż ekstrakty roztoczy. Więc, test diagnostyczny stosujący rekombinowane alergeny Rolo t 5 i Rolo t 21 są bardziej swoiste od ekstraktu roztoczy.

9. Zrozumienie preferencji chorych w celu indywidualizacji lepszej terapii w astmie i POChP.
Price D, Lee AJ, Sims EJ, Kemp L, Hillyer EV et al.  Characteristics of patients preferring once-daily controller therapy for asthma and COPD: a retrospective cohort study. Primary Care Respiratory Journal. 2013; Published online before print. (doi:10.4104/pcrj.2013.00017)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora: Chorzy na astmę i POChP, którzy wyrażali uwagi dotyczące ich codziennych leków oraz słabe stosowanie się do zaleceń częściej preferowali leczenie stosowane raz na dobę niż, chorzy, którzy nie mieli zastrzeżeń do swojego leczenia i wykazywali dobre dostosowywanie się do zaleceń. 

10. Rola słodzików w chorobach alergicznych.

Maslova E, Strøm M, Olsen SF, Halldorsson TI. Consumption of artificially-sweetened soft drinks in pregnancy and risk of child asthma and allergic rhinitis. PLoS ONE. 2013; 8(2): e57261. (doi:10.1371/journal.pone.0057261)

Wolny dostęp

Komentarz edytora: Autorzy przeanalizowali dane 60466 kobiet włączonych podczas ciąży do prospektywnego badania Danish National Birth Cohort pomiędzy 1996 a 2003 rokiem w celu przebadania powiązania pomiędzy przyjmowaniem sztucznie słodzonych napojów a występowaniem chorób alergicznych u dzieci.  Ich wyniki sugerują, iż spożywanie sztucznie słodzonych napojów w czasie ciąży może odgrywać rolę w rozwoju chorób alergicznych u ich potomstwa.

11. Co obecnie wiemy o stoswaniu probiotyków jako suplementu diety u uczulonych na białka mleka krowiego (CMA)?
Berni Canani R, Di Costanzo M. Gut microbiota as potential therapeutic target for the treatment of cow’s milk allergy. Nutrients 2013; 5(3): 651-662. (doi:10.3390/nu5030651)

Pełny tekst, wolny dostęp

Komentarz edytora: Kompleksowy przegląd narastających dowodów sugerujących rolę wybranych probiotyków w zapobieganiu i / lub leczeniu CMA. Autorzy wyciągnęli wnioski, iż dane potwierdzają znaczenie pokarmowego i immunologicznego podejścia do skutecznego leczenia objawów jak również przyspieszenia nabierania tolerancji u dzieci z CMA. 

12. Omalizumab w leczeniu przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki.

Maurer M, Rosén K, Hsieh HJ, Saini S, Grattan C et al. Omalizumab for the treatment of chronic idiopathic or spontaneous urticaria. The New England Journal of Medicine. 2013; 368: 924-935. (doi:10.1056/NEJMoa1215372)

Podgląd

Komentarz edytora: Omalizumab podawany jako trzy dawki 150 lub 300 mg co 4 tygodnie w porównaniu z placebo znacznie zmniejszał objawy u chorych na przewlekłą idiopatyczną pokrzywkę, którzy mieli objawy pomimo stosowania zaaprobowanych dawek leków przeciwhistaminowych. Potrzebne są dalsze badania zanim dokładna rola omalizumabu w leczeniu przewlekłej idiopatycznej lub spontanicznej pokrzywki zostanie zdefiniowana.