MENU
WORLDALLERGY.ORG
Facebook: World Allergy Organization
Twitter: World Allergy Organization
LinkedIn: World Allergy Organization
Back to Top

Archives: Medical Journal Reviews

Przegląd czasopism WAO – Wybór edytora

Zamieszczono: Grudzień 2013

Artykuły są wybierane przez Głównego Edytora WAO Web Juan Carlos Ivancevich, MD i Edytora Przeglądu Czasopism WAO Phillip Lieberman, MD według ich znaczenia jakie mają dla klinicystów, którzy opiekują się chorymi na astmę i choroby alergiczne.

1. Baza dowodowa dotycząca doraźnego i długofalowego postępowania w alergii pokarmowej jest słaba i musi być wzmocniona.

de Silva D, Geromi M, Panesar SS, Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, Roberts G et al. Acute and long-term management of food allergy: Systematic review. Allergy 2013; published online before print, 12 November. (doi:10.1111/all.12314)

Full Text, Free

Komentarz edytora: Ta praca przeglądowa podsumowuje dostępną bazę dowodową dotyczącą doraźnego postępowania w reakcjach alergicznych na pokarmy oraz długofalowe podejście aby zminimalizować niekorzystne działanie.

2. Obrzęk naczynioruchowy indukowanym enzymem kontwertującym angiotensynę: prognoza i opcje terapeutyczne.

Rasmussen ER, Mey K, Bygum A. Angiotensin. Converting enzyme-induced angioedema – A dangerous new epidemic. Acta Dermato Venereologica 2013; 21 November. (doi:10.2340/00015555-1760)

Full Text, Open Access

Komentarz edytora: This review focuses on epidemiology, clinical presentation, patho¬physiology and discusses the treatment of angiotensin converting enzyme-induced angioedema.

3. Nowe podejście w celu zrozumienia kompleksowego charakteru reakcji nadwrażliwości na leki (RNL).

Fernandez TD, Mayorga C, Guéant JL, Blanca M, Cornejo-García JA. Contributions of pharmacogenetics and transcriptomics to the understanding of the hypersensitivity drug reactions. Allergy 2013; published online before print, 5 November. (doi:10.1111/all.12304)

Abstract

Komentarz edytora: W celu pełnego zrozumienia RNL oraz stworzenia narzędzi diagnostycznych trzeba zastosować podejście mechanistyczne. Zrozumienie analizy farmakogenetycznej i transkryptomiki będzie konieczne aby osiągnąć ten cel.

4. Częstość i fenotyp komórek pomocniczych T CD154+ po stymulacji sezonowymi i całorocznymi alergenami.

Smith KS, Gray NJ, Femi Saleh F, Cheek E, Frew AJ, Kern F, Tarzi MD. Characterisation of CD154+ T cells following ex vivo allergen stimulation illustrates distinct T cell responses to seasonal and perennial allergens in allergic and non-allergic individuals. BMC Immunology 2013; 14(49). (doi:10.1186/1471-2172-14-49.

Full Text, Open Access

Komentarz edytora: U chorych alergicznych powiązania pomiędzy odpowiedzią Th1, Th2 i Tr1 są zaburzone, ze zwiększeniem stosunku Th2:Th1 oraz podwyższonym stężeniem IgE, które koreluje z liczbą komórek Th2.  Oceniając komórki T CD154+ po krótkiej prowokacji alergenem ex vivo jest użyteczną metodą oceny alergenowo-swoistych komórek T.

5. Częstość wizyt na Oddziałach Ratunkowych (OR) niemowląt z powodu kaszlu oraz niepożądanych reakcji po lekach na przeziębienie (LnP) zmniejszyła się po weryfikacji skutkującej wycofaniem i odpowiednim oznakowaniu leków.

Hampton LM, Nguyen DB, Edwards JR, Budntiz DS. Cough and cold medication adverse events after market withdrawal and labeling revision. Pediatrics2013; published online before print, 11 November. (doi:10.1542/peds.2013-2236)

Full Text, Free

Komentarz edytora: Spośród dzieci w wieku <2 rż oraz 2 do 3 lat, wizyty na Oddziałach Ratunkowych z powodu działań niepożądanych po LnP zmniejszyła się w skali kraju po weryfikacji skutkującej wycofaniem i odpowiednim oznakowaniem w kontekście działań ubocznych.

6. Badanie kontrolowane w celu oceny efektu immunoterapii podjęzykowej (SLIT) u dzieci z astmą alergiczną i alergi cznym nieżytem nosa.

De Castro G, Zicari AM, Indinnimeo L, Tancredi G, Di Coste A, Occasi F, Catagna G et al. Efficacy of sublingual specific immunotherapy on allergic asthma and rhinitis in children’s real life. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2013; 17(16): 2225-2231.

Full Text PDF, Free

Komentarz edytora: Autorzy wyciągnęli wniosek, iż SLIT jest skuteczna u pacjentów pediatrycznych chorujących na choroby alergiczne dróg oddechowych takie jak alergiczny nieżyt nosa i astma.  Osoby leczone SLIT wykazywały znamienną poprawę wyników klinicznych (mniej objawów i mniejsze spożycie leków) w porównaniu z dziećmi leczonymi objawowo.

7. Rola kofaktorów u chorych na indukowaną pokarmami anafilaksją (food-induced anaphylaxis - FIA).

Hompes S, Dölle S, Grünhagen J, Grabenhenrich L, Worm M. Elicitors and co-factors in food-induced anaphylaxis in adults. Clinical and Translational Allergy 2013; 3(38). (doi:10.1186/2045-7022-3-38)

Full Text, Open Access

Komentarz edytora: Rozważając kofaktory takie jak wysiłek lub alkohol w protokole prowokacyjnym i włączanie ich do testów prowokacji, zwiększyło częstość dodatnich wyników.  Włączenie kofaktorów do obecnych protokołów prowokacji wydaje się być warte zachodu w celu poprawy wykrywania czynników wyzwalających u dorosłych z indukowaną pokarmami anafilaksją.

8. Samoraportowanie objawów depresji jako czynnik modyfikujący przestrzeganie leczenia kontrolującego chorobę.

p>Guglani L, Havstad SL, Ownby DR, Saltzgaber J, Johnson DA, Johnson CC, Joseph CLM. Exploring the impact of elevated depressive symptoms on the ability of a tailored asthma intervention to improve medication adherence among urban adolescents with asthma. Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2013; 9:45. (doi:10.1186/1710-1492-9-45)

Full Text, Open Access

Komentarz edytora: Autorzy wyciągnęli wniosek, iż interwencje ukierunkowane na poprawę przyjmowania leków kontrolujących astmę jako część programu samoleczenia astmy mogą być dostosowane dla młodzieży z objawami depresji.

9. Badania nad nieuwagą i hyperaktywnością u dzieci z alergicznym nieżytem nosa stosując obiektywne i naukowe pomiary.

Yang M-T, Lee W-T, Liang J-S, Lin Y-J, Fu W-M, Chen C-C. Hyperactivity and impulsivity in children with untreated allergic rhinitis: Corroborated by rating scale and continuous performance test. Pediatrics and Neonatology 2013; published online before print, 8 November. (doi:10.1016/j.pedneo.2013.09.003

Full Text, Free

Komentarz edytora: Pediatrzy leczący dzieci z alergicznym nieżytem nosa powinni się skupić nie tylko na ich alergii ale także na możliwych współistniejących  zaburzeniach impulsywności i nieuwagi obserwowane u dzieci z tym zespołem szczególnie u dzieci z potencjalnymi czynnikami ryzyka.

10. Częstość występowania kończącej się zgonem anafilaksji na pokarm i jej powiazanie z innymi czynnikami ryzyka zgonu w ogólnej populacji

Umasunthar T, Leonardi-Bee J, Hodes M, Turner PJ, Gore C, Habibi P, Warner JO, Boyle RJ. Incidence of fatal food anaphylaxis in people with food allergy: a systematic review and meta-analysis. Clinical & Experimental Allergy 2013; 43(12): 1333-1341. (doi:10.1111/cea.12211)

Full Text, Open Access

Komentarz edytora: Chociaż anafilaksja kończąca się zgonem jest szybko postępującym i przerażającym wydarzeniem, wydaje się występować rzadko.  Więc obecność alergii pokarmowej z anafilaksją nie wpływa w istotny sposób na całościowe ryzyko zgonu u poszczególnych chorych. 

11. Wpływ karmienia piersią i wprowadzania pokarmów stałych na alergię pokarmową.

Grimshaw KEC, Maskell J, Oliver EM, Morris RCG, Foote KD, Mills ENC, Roberts G, Margetts BM. Introduction of complementary foods and the relationship to food allergy. Pediatrics 2013; 132(6): e1529-1538. (doi:10.1542/peds.2012-3692)

Full Text PDF, Free

Komentarz edytora: Te badanie potwierdza obecne rekomendacje dotyczące dodatkowego karmienia aby nie wprowadzać stałych pokarmów przezd 4-6 miesiącem życia. Potwierdza również, iż karmienie piersią powinno być kontynuowane równiez po wprowa dzeniu pokarmów stałych oraz, że karmienie piersią powinno być kontynuowane co najmniej przez rok. 

12. Patogenetyczne szlaki i efekty biologiczne czynników immunomodulacyjnych w celu optymalizacji i zaadaptowania strategii terapeutycznych w chorobach atopowych?

von Gunten S, Cortinas-Elizondo F, Kollarik M, Beisswenger C, Lepper PM. Mechanisms and potential therapeutic targets in allergic inflammation: Recent insights. Allergy 2013; 68(12): 1487-1498. (doi:10.1111/all.12312)

Full Text, Free

Komentarz edytora: Autorzy dokonali przeglądu wybranych odkryć o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym, które wynikają z ostatnich badań mechanistycznych, które ogniskują się na molekularnych i komórkowych aspektach zapalenia alergicznego.